Методичні розробки з дисципліни основи філософських знаньСкачати 498.26 Kb.
Сторінка5/5
Дата конвертації22.12.2016
Розмір498.26 Kb.
1   2   3   4   5

Рекомендована література:


1. Філософія : підручник / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2013. - 431 с.

2. Філософія [Текст] : навч. посіб. / Я. Козьмук, О. Задубрівська ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2012. - 139 с.

3. Сініцина А.В., Татарин Я.Г. Філософія: науково-практичні орієнтири. – Ів.-Фр., 2010

4. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії. – К., 2007.

5.Сініцина А.В, Історико-філософські ідеї українського романтизму (П.Куліш, М.Костомаров). – Львів, 2005.

6. Сморж Я.О. Філософія: Навчальний посібник. – К., 2004.

7. Філософія. Навчальний посібник / За ред. Ю.В.Осічнюка. – К., 2003. Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В. – К., 2002.

8. Сілаєва Т.О. Курс лекцій. – Тернопіль, 2000. – С.18-25.

9.Причепій Є.М. Філософія: Посібник для студентів. – К., 2001

10.Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. – Львів, 2001

11.Подольська Є.А., Парафійник Н.І. Філософія. – Х.: Основа, 1997

14.Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій. – К., 1997.

15. Огородник І.В., Русин М.Ю. Українська філософія в іменах: Навч. посібник/ За ред. Тарасенка. – К., 1997.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Тема: «Онтологія. Гносеологія. Діалектика»

(2 год.)
Актуальність теми: Проблема розуміння світу, його сутності, розвитку була завжди в центрі уваги філософії, науки, релігії. Важливими проблемами, які намагаються вирішити філософія є проблеми простору, часу, руху, співвідношення матеріального духовного тощо. І саме від вирішення онтологічних питань в значній мірі залежить вирішення інших філософських питань. Тому онтологія займає особливе місце у філософії.

Проблема пізнання є однією з основних проблем у філософії, науці. Пізнання є основою людської життєдіяльності, оскільки люди не можуть жити, перетворювати природу без знань. Але для того щоб пізнавати необхідно знати сутність процесу пізнання. І тому гносеологія посідає особливе місце у філософії, оскільки вона досліджує шляхи, способи досягнення істини, виступає узагальненням пізнавального досвіду людства, а отже є корисною як в теоретичній так і практичній діяльності.

Діалектика є вченням про найзагальніші закони розвитку природи, суспільства й пізнання, людського мислення. Закони діалектики є універсальними, вони мають необмежену сферу своєї дії й свого виявлення, оскільки виражають зв’язки між явищами, які притаманні як світу в цілому, так і окремим його сторонам, конкретним проявам. І тому діалектика допомагає людині більш точно і глибоко розуміти різноманітні процеси і явища, які відбуваються у світі.
Навчальні цілі заняття:


 • знати філософське визначення таких понять як буття, матерія, субстанція, простір, час, рух, розвиток, спокій, свідомість, самосвідомість, дух, душа;

 • розуміти особливості та основні аспекти філософського трактування буття; рівні осмислення буття у різних науках та у філософії;

 • знати сучасні філософські та наукові концепції матерії, простору, часу, руху, походження та сутності свідомості;

 • знати структуру пізнавальної діяльності, її основні види, рівні та форми;

 • розкрити специфіку наукового пізнання;

 • знати основні закони діалектики, основні поняття, що відображають діалектичний характер процесів природи і суспільства;

 • вміти застосовувати основні закони діалектики у різних сферах життєдіяльності;

 • розуміти, що всі суспільні, духовні, природні явища підпорядковуються основним принципам діалектики.


Питання для обговорення

1. Онтологія як філософська дисципліна, її проблемне поле:

- основні форми буття.

2. Структура буття:

3. Гносеологія. Суб’єкт і об’єкт пізнання;

- форми пізнання і їх рівні: чуттєве і раціональне пізнання.


4. Проблема істини та її види.
5. Специфіка і рівні наукового пізнання:
6. Діалектика як вчення про розвиток:

- структура діалектики: принципи, закони, категорії.


7. Основні закони діалектики та їх методологічні значення:

- закон єдності і боротьби протилежностей у їх примиренні

- закон переходу кількісних змін у якісні.

- закон заперечення заперечення.


8. Категорії діалектики і їх методологічне значення:

- категорія "одиничне особливе загальне".

- категорія "причина і наслідок".

- категорія "можливість і дійсність".

- категорія "форма і зміст

- категорія "необхідність і випадковість".Самостійна позааудиторна робота

(письмово в зошитах)

Завдання 1. За допомогою словника дайте визначення поняттям: онтологія, субстанція, буття, небуття, істина, правда , розвиток, закон, протилежність.

Завдання 2. За схемою дайте характеристику альтернативам діалектики:

№ п/п

Назва напряму

В чому суттєва відмінність між діалектикою і даним напрямом

1.

метафізика
2.

еклектика
3.

догматизм
4.

релятивізм
5.

софістика

Тематика рефератів

1. Проблема істини в пізнанні. Істина і правда.

2. Кількість і якість як характеристики життя людини.
Контрольні питання для закріплення матеріалу


 1. Що входить у поняття «світ»?

 2. Як співвідноситься «буття» і «матерія»?

 3. Що спільне між поняттям «душа» і «дух» і чим вони відрізняються?

 4. Чим відрізняється категорія «буття» від категорії «реальність»?

 5. Обґрунтуйте значення практики у пізнанні. Яке значення набуває практика у медичній сфері?

 6. В чому відмінність наукового пізнання від практичного?

 7. Чим відрізняється діалектика як метод пізнання від метафізики?

 8. Назвіть основні закони діалектики. В чому їх зміст та методологічне значення для пізнання і практики?


Рекомендована література:


1. Синицына А.В. Философия: учебное пособие для иностранных студентов.-Львов, 2014.

2. Філософія : підручник / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2013. - 431 с.

3. Філософія [Текст] : навч. посіб. / Я. Козьмук, О. Задубрівська ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2012. - 139 с.

4. Сініцина А.В., Татарин Я.Г. Філософія: науково-практичні орієнтири. – Ів.-Фр., 2010

5. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії. – К., 2007.

6. Сморж Я.О. Філософія: Навчальний посібник. – К., 2004.

7. Філософія. Навчальний посібник / За ред. Ю.В.Осічнюка. – К., 2003. Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В. – К., 2002.

8. Сілаєва Т.О. Курс лекцій. – Тернопіль, 2000. – С.18-25.

9.Причепій Є.М. Філософія: Посібник для студентів. – К., 2001

10.Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. – Львів, 200111.Подольська Є.А., Парафійник Н.І. Філософія. – Х.: Основа, 1997
Перелік тем рефератів для виконання самостійної роботи

 1. Філософія і світогляд.

 2. Неортодоксальні філософські школи Індії (джайнізм, чарвака-локаята).

 3. Натурфілософія досократівського періоду.

 4. Апорії Зенона.

 5. Етичний раціоналізм Сократа.

 6. Вчення про державу Платона.

 7. Етика Аристотеля.

 8. Етичне вчення стоїків.

 9. Східна і Західна патристика: порівняльна характеристика.

 10. Політичні погляди доби Відродження. Ідея громадянського суспільства.

 11. Ідеї утопічного соціалізму.

 12. Етичні погляди французьких просвітителів в ХVІІІ ст..

 13. «Коперніканський переворот» І. Канта у філософії: його сутність та особливість.

 14. Етичні погляди І.Канта.

 15. «Релігія любові» Л.Фейєрбаха.

 16. Екзистенціальна філософія А.Камю.

 17. Позитивізм. Постпозитивізм. Неопозитивізм.

 18. Ідея надлюдини у філософії Ф.Ніцше.

 19. Українська філософія як вираз національного характеру українського народу.

 20. Філософсько-історична концепція києво-руського митрополита Іларіона (за твором «Слово по Закон і Благодать»).

 21. Етичні ідеї у творі Володимира Мономаха «Повчання дітям».

 22. Григорій Сковорода – український Сократ.

 23. Антропоцентризм філософії Т.Шевченка.

 24. Соціально-філософські ідеї М.Драгоманова.

 25. І.Франко як філософ: національний характер його філософії.

 26. Філософські ідеї у творчості Лесі Українки.

 27. Ідейні засади чинного націоналізму Д.Донцова.

 28. Суспільно-політичні погляди В.Липинського.

 29. Філософська концепція ноосфери В.Вернадського.

 30. Особливість духовного буття.

 31. Матерія та форми її існування.

 1. Закони діалектики і їх значення для медицини.

 2. Практика як специфічно людський засіб ставлення до світу.

 3. Наука та її роль у суспільстві.

 4. Проблема істини в пізнанні. Істина і правда.

 5. Поняття особи та особистості. Роль особи в історії.

 6. Проблема людського безсмертя: різні виявлення та аспекти.

 7. Біоетика та філософія.

 8. Біологічне і соціальне в людині.

 9. Методологічні основи пізнання.

 10. Мистецтво і творчість як способи освоєння дійсності.

 11. Категорія «відображення» у процесі пізнання.

 12. Глобальні проблеми людства т медицина.ЕКЗАМЕНТАЦІЙНІ ПИТАННЯ

з курсу “Основи філософських знань” для студентів ІІІ курсу зі спеціальності «Лікувальна справа (фельдшер)»
 1. Філософія, її предмет і проблематика.

 2. Основне питання філософії. Напрями у філософії. Концепції розвитку.

 3. Поняття світогляду, його структура, основні рівні та історичні типи. Специфіка філософського світогляду.

 4. Філософські школи Стародавньої Індії: проблематика, школи, течії, напрямки.

 5. Філософія Стародавнього Китаю (даосизм, конфуціанство).

 6. Загальна характеристика античної філософії. Основні етапи її розвитку, проблематика.

 7. Рання антична філософія. Мілетська школа, її проблематика.

 8. Геракліт і його діалектичні погляди на світ.

 9. Атомістичні погляди Демокріта.

 10. Філософія Сократа. Проблематика. Метод «сократичного діалогу».

 11. Об’єктивно-ідеалістична система Платона.

 12. Філософія Аристотеля – вершина розвитку античної філософської думки.

 13. Проблематика еліністично-римської філософії (стоїцизм, епікуризм).

 14. Загальна характеристика, етапи розвитку та основні проблеми Середньовічної філософії.

 15. Філософські погляди Августина Аврелія.

 16. Філософія епохи Відродження, її антропоцентричний та гуманістичний характер.

 17. Характеристика філософії Нового Часу. Емпіризм Френсіса Бекона.

 18. Раціоналізм Рене Декарта.

 19. Характерні риси німецької класичної філософії, її основні проблеми.

 20. Філософські погляди Імануїла Канта. Теорія Канта-Лапласа.

 21. Філософська система Георга Гегеля, його діалектика.

 22. Українська філософія як органічна складова української духовної культури. Риси української філософії.

 23. Києво-Могилянська Академія – осередок просвітництва.

 24. Філософська система Григорія Сковороди. Поняття «сродної праці».

 25. Філософські погляди І.Я.Франка.

 26. Категорія „буття”, її зміст та специфіка. Структура буття, основні форми буття.

 27. Буття матеріального. Види та атрибути матерії.

 28. Природа, сутність, структура свідомості. Самосвідомість.

 29. Поняття «пізнання» у філософії. Суб’єкт і об’єкт пізнання.

 30. Форми пізнання: чуттєве і раціональне і їх складові.

 31. Проблема істини в пізнанні. Істина та правда.

 32. Наукове пізнання його форми і рівні.

 33. Діалектика як галузь філософського знання. Принципи діалектики.

 34. Закон, класифікація законів, закони діалектики.

 35. Закон єдності і боротьби протилежностей у їх примиренні. Методологічне значення.

 36. Закон переходу кількісних змін у якісні зміни. Методологічне значення.

 37. Закон заперечення заперечення.

 38. Категорії діалектики. Одиничне, особливе, загальне.

 39. Категорія «причина і наслідок».

 40. Категорія «форма і зміст».

 41. Соціальне і біологічне в людині.


ЗАЛІКОВІ ПИТАННЯ

з курсу “Основи філософських знань” для студентів IV курсу зі спеціальності «Сестринська справа»
 1. Філософія, її предмет і проблематика.

 2. Основне питання філософії. Напрями у філософії. Концепції розвитку.

 3. Поняття світогляду, його структура, основні рівні та історичні типи. Специфіка філософського світогляду.

 4. Філософські школи Стародавньої Індії: проблематика, школи, течії, напрямки.

 5. Філософія Стародавнього Китаю (даосизм, конфуціанство).

 6. Загальна характеристика античної філософії. Основні етапи її розвитку, проблематика.

 7. Рання антична філософія. Мілетська школа, її проблематика.

 8. Геракліт і його діалектичні погляди на світ.

 9. Атомістичні погляди Демокріта.

 10. Філософія Сократа. Проблематика. Метод «сократичного діалогу».

 11. Об’єктивно-ідеалістична система Платона.

 12. Філософія Аристотеля – вершина розвитку античної філософської думки.

 13. Проблематика еліністично-римської філософії (стоїцизм, епікуризм).

 14. Загальна характеристика, етапи розвитку та основні проблеми Середньовічної філософії.

 15. Філософські погляди Августина Аврелія.

 16. Філософія епохи Відродження, її антропоцентричний та гуманістичний характер.

 17. Характеристика філософії Нового Часу. Емпіризм Френсіса Бекона.

 18. Раціоналізм Рене Декарта.

 19. Характерні риси німецької класичної філософії, її основні проблеми.

 20. Філософські погляди Імануїла Канта. Теорія Канта-Лапласа.

 21. Філософська система Георга Гегеля, його діалектика.

 22. Українська філософія як органічна складова української духовної культури. Риси української філософії.

 23. Києво-Могилянська Академія – осередок просвітництва.

 24. Філософська система Григорія Сковороди. Поняття «сродної праці».

 25. Філософські погляди І.Я.Франка.

 26. Категорія „буття”, її зміст та специфіка. Структура буття, основні форми буття.

 27. Буття матеріального. Види та атрибути матерії.

 28. Природа, сутність, структура свідомості. Самосвідомість.

 29. Поняття «пізнання» у філософії. Суб’єкт і об’єкт пізнання.

 30. Форми пізнання: чуттєве і раціональне і їх складові.

 31. Проблема істини в пізнанні. Істина та правда.

 32. Наукове пізнання його форми і рівні.

 33. Діалектика як галузь філософського знання. Принципи діалектики.

 34. Закон, класифікація законів, закони діалектики.

 35. Закон єдності і боротьби протилежностей у їх примиренні. Методологічне значення.

 36. Закон переходу кількісних змін у якісні зміни. Методологічне значення.

 37. Закон заперечення заперечення.

 38. Категорії діалектики. Одиничне, особливе, загальне.

 39. Категорія «причина і наслідок».

 40. Категорія «форма і зміст».

 41. Соціальне і біологічне в людині.


Перелік навчально-методичної літератури

 1. Білодід Ю.М. Філософія: український світоглядний акцент. Навч. посібник,– К., 2006.

 2. Вступ до філософії: Історико-філософська пропедевтика: Підручник // За ред. Г.І. Волинки. – К.: Вища школа, 1999.

 3. Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій. – К., 1997.

 4. Григор’єв В.І. Філософія: Навч. посібник. – К., 2004.

 5. Захара І. Лекції з історії філософії. – Львів, 1997.

 6. Історія філософії України. Хрестоматія: Навч. посібник./ Упорядники М.Ф. Тарасенко, М.Ю. Русин. – К., 1993.

 7. Козовик І. Історія філософії. – Ів-Франківськ, 1999.

 8. Надольний І. Філософія: Курс лекцій. – К., 2000.

 9. Огородник І.В., Русин М.Ю. Українська філософія в іменах: Навч. посібник/ За ред. Тарасенка. – К., 1997.

 10. Петрушенко В. Філософія: Курс лекцій. – К., 2000.

 11. Подольська Є.А., Парфійник Н.А. Філософія: Підручник для студентів фармацевтичних вузів та факультетів. - Харків, 1997.

 12. Причепій С.М. Філософія: посібник. – К., 2001. – С.146-2003.

 13. Сілаєва Т.О. Філософія: Курс лекцій – Тернопіль, 2003.

 14. Сініцина А. В. Татарин Я. Г. Філософія: науково-практичні орієнтири. – Івано-Франківськ, 2008.

 15. Сініцина А.В, Історико-філософські ідеї українського романтизму (П.Куліш, М.Костомаров). – Львів, 2005.

 16. Татаркевич В. Історія філософії. – Львів, 1999.

 17. Федів Ю.О., Мозгова Н.Г. Історія української філософії: Навч. посібник. – К., 2000.

 18. Філософія. Курс лекцій // За ред. Бичка І.В. – К., 1993.

 19. Філософія. Навчальний посібник/За ред.. Ю.В. Осічнюка. – К., 2003.

 20. Філософія: Навчальний посібник // За ред. Надольного І.Ф.- К., 1998.

 21. Філософія: Навчальний посібник // Старовойт С.І., Сілаєва Т.О., Орендарчук Г.О. – Тернопіль, 1997.

 22. Філософія: Підручник // Заїченко Г.А. та інші. – К., 1995.Зміст
пОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ..3

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ..4


Тематичний план для студентів ІІІ курсу спеціальності «Лікувальна справа (фельдшер)» ..8

Тематичний план самостійної (індивідуальної) роботи для студентів ІІІ курсу спеціальності «Лікувальна справа (фельдшер)». ..9

Тематичний план для студентів ІV курсу спеціальності «Сестринська справа» .10

Тематичний план самостійної (індивідуальної) роботи для студентів IV курсу спеціальності «Сестринська справа» .10

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ...12

Тема: «Предмет філософії, її сутність, проблематика та функції» …12

Тема: «Філософія Стародавнього світу»……………………………………....15

Тема: Філософія Середньовіччя і Відродження» …18

Тема: «Філософія Нового часу. Німецька класична філософія»……………..21

Тема: «Сучасна світова філософія» ...24

Тема: «Історія української філософії» ...26

Тема: «Онтологія. Гносеологія. Діалектика» ...30


Перелік тем рефератів для виконання самостійної роботи. …34

Екзаменаційні питання з курсу «Основи філософських знань» для студентів IІІ курсу зі спеціальності «Лікувальна справа (фельдшер)»………………………………….35

Залікові питання з курсу «Основи філософських знань» для студентів IV курсу зі спеціальності «Сестринська справа» …37

Перелік навчально-методичної літератури …39

Підписано до друку 25.07.2011 р. Формат 60х84/16. Папір офсетний.

Гарнітура Times New Roman. Умовн. друк. арк. 1,76.

Замовний. Замовлення № 24.
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет».

76018. м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців,

виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції.ДК №2361 від 05.12.2005 р.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал