Методичні розробки з дисципліни основи філософських знаньСторінка4/5
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.5 Mb.
1   2   3   4   5

Рекомендована література:


1. Синицына А.В. Философия: учебное пособие для иностранных студентов.-Львов, 2014.

2. Філософія : підручник / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2013. - 431 с.

3. Філософія [Текст] : навч. посіб. / Я. Козьмук, О. Задубрівська ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2012. - 139 с.

4. Сініцина А.В., Татарин Я.Г. Філософія: науково-практичні орієнтири. – Ів.-Фр., 2010

5. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії. – К., 2007.

6. Сморж Я.О. Філософія: Навчальний посібник. – К., 2004.

7. Філософія. Навчальний посібник / За ред. Ю.В.Осічнюка. – К., 2003. Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В. – К., 2002.

8. Сілаєва Т.О. Курс лекцій. – Тернопіль, 2000. – С.18-25.

9.Причепій Є.М. Філософія: Посібник для студентів. – К., 2001

10.Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. – Львів, 200111.Подольська Є.А., Парафійник Н.І. Філософія. – Х.: Основа, 1997МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Тема: «Сучасна світова філософія»

(2 год.)
Актуальність теми: Зміни, які відбулися в різних сферах життя людини в кінці ХІХ на початку ХХ століття спричинили потребу переосмислити основні світоглядні питання. Тому сучасна філософія намагається по-новому поглянути на проблеми, які хвилювали людину протягом багатьох століть, розглядаючи їх, передусім, через призму людини. Тому ознайомившись із змістом філософських вчень даного періоду ми можемо краще зрозуміти проблеми, які її хвилюють сучасну людину, а також способи їх вирішення.
Навчальні цілі заняття:

 • знати умови, що сприяли формуванню теорій некласичної філософії, особливості некласичного способу філософствування;

 • ознайомитись із змістом філософських вчень, що започаткували нові напрями і течії у світовій філософії;

 • вміти порівнювати погляди представників різних філософських течій у сучасній філософії, виокремлювати їх спільні і відміні риси.


Питання для обговорення

1. Сучасна світова філософія ХІХ – на поч. ХХ ст.:

- відмінності класичної і некласичної філософії;


 1. Основні напрями сучасної світової філософії:

 • ірраціоналізм. «Філософія життя» Ф.Ніцше:

- фрейдизм;

- екзистенціалізм


Самостійна позааудиторна робота

(письмово в зошитах)

Завдання 1. За допомогою словника дайте визначення поняттям: ірраціональне, раціональне, сублімація, нігілізм, екзистенція, абсурд,.

Завдання 2. Прокоментуйте наступне висловлювання:

• «Талановита людина думає швидше і привільніше інших, геніальна ж людина бачить світ по- іншому, ніж всі решта».

• «Людині властиво понад усе цінувати і бажати того, чого вона досягти не може».

• «Невроз - це нездатність переносити невизначеність».

• «Для того, щоб співчувати чужим стражданням, достатньо бути людиною, але для того, щоб співчувати чужій радості, потрібно бути ангелом».
Контрольні питання для закріплення матеріалу


 1. Спільне та відмінне між класичною та некласичною філософією.

 2. Що сприяло появі “філософії життя” та які її характерні риси?

3. Що таке «екзистенція»?


Рекомендована література:


1. Синицына А.В. Философия: учебное пособие для иностранных студентов.-Львов, 2014.

2. Філософія : підручник / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2013. - 431 с.

3. Філософія [Текст] : навч. посіб. / Я. Козьмук, О. Задубрівська ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2012. - 139 с.

4. Сініцина А.В., Татарин Я.Г. Філософія: науково-практичні орієнтири. – Ів.-Фр., 2010

5. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії. – К., 2007.

6. Сморж Я.О. Філософія: Навчальний посібник. – К., 2004.

7. Філософія. Навчальний посібник / За ред. Ю.В.Осічнюка. – К., 2003. Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В. – К., 2002.

8. Сілаєва Т.О. Курс лекцій. – Тернопіль, 2000. – С.18-25.

9.Причепій Є.М. Філософія: Посібник для студентів. – К., 2001

10.Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. – Львів, 200111.Подольська Є.А., Парафійник Н.І. Філософія. – Х.: Основа, 1997МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Тема: «Історія української філософії»

(2 год.)
Актуальність теми: Українська філософія є не від’ємною складовою світового історико-філософського процесу. Протягом тривалого часу українській філософії не приділяли достатньої уваги і тому на сучасному етапі розвитку української культури виникла необхідність більш ґрунтовного вивчення філософської думки, яка є вираженням особливостей національного світогляду, відображає здобутки українського народу у духовній сфері.
Навчальні цілі заняття:

 • знати історичні та культурні особливості формування української філософської думки, етапи розвитку української філософії та їх загальну характеристику і проблематику;

 • вміти пояснювати історичні особливості проявів українських філософських пошуків в залежності від суспільно-історичного і культурного контексту;

 • розуміти значення філософської спадщини для розвитку сучасної української культури.


Питання для обговорення

1. Українська філософія – органічна складова української духовної культури.


2. Філософські ідеї в культурі Київської Русі XI-XIII століть.


 1. Філософія періоду Відродження в Україні.

4. Києво-Могилянська академія, її просвітницький характер:

- філософська система Г.Сковороди, вчення про три світи і дві натури;

- принцип «спорідненої» (сродної) праці, «нерівної рівності».


5. Філософськи погляди І.Франка.

Самостійна позааудиторна робота

(письмово в зошитах)

Завдання 1. За допомогою словника дайте визначення поняттям: антеїзм, кордоцентризм, , україноцентризм, романтизм.

Завдання 2. Ознайомившись із фрагментом твору І.Франка “Одвертий лист до галицької української молодежі”, з’ясуйте:

а) основні принципи культурно-освітньої програми для молоді як засобу «морального переродження»;

б) виділіть окреслені І.Франком шляхи національного відродження України і перешкоди на його шляху;

в)подумайте, у чому зміст ідеї нації як “живого організму”, які ця концепція має переваги?


“...Перед українською інтелігенцією відкривається тепер, при свобідніших формах життя в Росії, величезна ділова задача – створити з величної етнічної маси українського народу українську націю, суспільний культурний організм, здібний до самостійного культурного й політичного життя, відпорний на асиміляційну роботу інших націй, звідки б вона не йшла, та при тому здібний на присвоювання собі в найширшій мірі і в найшвидшому темпі загальнолюдських культурних здобутків, без яких сьогодні жодна нація і жодна хоч і як сильна держава не може здійснитися.

Величезні труднощі цієї задачі стануть Вам ясно перед очима, коли подумаєте про той стан, у якому застає Україну нова доба. Без власних шкіл і без виробленої освітньої традиції, без пройнятого освітніми і народолюбними думками духовенства, без популярного і вищого письменства, яке могло би бодай на першій гарячій порі заспокоювати всі духовні потреби величезної маси, без преси, яка могла б ясно держати і систематично оборонити стяг національності та прикладеної до місцевих потреб, свобідної культурної праці, без надії на сильну фалангу цілком свідомих і на висоті сучасної освіти стоящих репрезентантів у законодавчих органах, і без міцної опори в масах народу та інтелігенції навіть для тих небагатьох репрезентантів, що побажають цілком відповісти своїй національній і культурній задачі, наша Україна готова знову опинитися в ролі ковадла, на якому різні чужі молоти вибиватимуть свої мелодії, або в ролі кролика, на якому різні прихильники вівісекції будуть виконувати свої експерименти.

...Ми мусимо навчитися відчувати себе українцями – не галицькими, не буковинськими українцями, а українцями без офіційних кордонів. І це почуття не повинно у нас бути голою фразою, а мусить вести за собою практичні наслідки. Ми повинні всі без винятку перш за все пізнати ту свою Україну, всю в її етнографічних межах, у її теперішнім культурнім стані, познайомитися з її природними засобами та громадськими болячками і засвоїти собі те знання твердо, щоб ми боліли кожним її частковим, локальним болем і радувалися кожному хоч і як дрібному та частковому її успіху, а головне, щоб ми розуміли всі прояви її життя, щоб почували себе справді, практично частинкою його.

...Це моральне переродження, яке цілковито досягнеться, певно, не швидко, аж наслідкам праці поколінь, та до якого імпульс кожний із Вас повинен дати сам собі, власною постановою, буде першою умовою можливості тіснішої, дружнішої і продуктивнішої співпраці нашої з закордонними українцями. Якби Ви знали, мої молоді приятелі, скільки зневіри, розчарувань та знеохоти нагромадили дотеперішні відносини галичан та буковинців із Україною, скільки сорому та прикрощів робили не раз українцям наші "національні", а власне місцеві хиби – неточність, балакучість та пустомельство, брак характерності, індиферентність та моральна грубошкірість, байдужість до важливих загальних справ, а завзятість у дрібницях, пуста амбіційність та відсутність самокритики, хизування європейськими формами при основній малоосвіченості та некультурності, якби Ви знали і відчували це так, як цього вимагає теперішня хвилина, то я не сумніваюся, що в серці кожного з Вас знайшлась би моральна сила, щоб сказати собі і покласти Ганнібалову присягу: віднині докладу всякого зусилля, щоб увільнитися від цих хиб, поводитися краще, працювати пильніше над собою.

…Я бажаю тільки одного – звернути Вашу увагу, молоді приятелі, звернути увагу всієї суспільності на ту велику історичну хвилину, якої наближення відчуваємо всі. Нам доведеться змобілізувати всі свої сили, щоб задовольнити потреби тої хвилини. Та поки ще вона не надійшла, до праці, молоді приятелі, до інтенсивної, невсипущої праці над собою самими. Здобування знання, теоретичне й практичне, гартуйте свою волю, виробляйте себе на серйозних, свідомих і поважних мужів, повних любові до свого народу і здатних виявляти ту любов не потоками галасливих фраз, а невтомною, тихою працею. Таких мужів потребує кожна нація і кожна історична доба, моли всій нашій Україні перший раз у її історичному житті посміхнеться хоч трохи повна громадянська і політична свобода”.
Теми рефератів

1. І.Франко і його праця «Що таке поступ?».Контрольні питання для закріплення матеріалу

1. Що таке національна філософія?

2. Характерні риси і особливості української філософії.

3. Назвіть основні етапи розвитку філософської думки на Україні і їх проблематику.

4. Чи належить творчість Юрія Дрогобича до історії української культури? Обґрунтуйте.

5. Хто такі полемісти?

6. В чому основні засади філософії Г.Сковороди? Проблема щастя і сенсу життя в творчості Г.Сковороди.

9. Що таке «поступ» за І.Франком?

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал