Методичні розробки з дисципліни основи філософських знаньСторінка3/5
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.5 Mb.
1   2   3   4   5

Рекомендована література:


1.Філософія : підручник / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2013.

2.Філософія : навч. посіб. / Я. Козьмук, О. Задубрівська ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2012.

3.Сініцина А.В., Татарин Я.Г. Філософія: науково-практичні орієнтири. – Ів.-Фр., 2010.

4.Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії. – К., 2007.

5.Ларіонова В.К. Історія етичних учень. Посібник.– Івано-Франківськ, 2004. –

6.Сморж Я.О. Філософія: Навчальний посібник – К., 2004.- С.9-35

7.Філософія. Навчальний посібник / За ред. Ю.В. Осічнюка. – К., 2003

8.Філософія. Навчальний посібник / За ред.. Ю.В.Осічнюка. – К., 2003

9.Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. – Львів, 2001.

10.Причепій Є.М. Філософія: Посібник для студентів. – К., 2001

11.Подольська Є.А., Парафійник Н.І. Філософія: Підручник для студентів фармацевтичних вузів та факультетів. – Харків, 1997


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Тема: «Філософія Середньовіччя і Відродження»

(2 год.)
Актуальність теми: Соціальні, економічні, політичні та духовні процеси на початку нашої ери призвели до зміни світогляду. Особливу роль у цьому процесі відігравало християнство, яке перетворилося на пануючу ідеологію. Християнство, як і будь-яка інша ідеологія, прагнуло знайти філософське обґрунтування своїх основних ідей. І тому протягом тривалого часу філософія виконувала функцію «служниці» теології і свої зусилля спрямовувала на засвоєння внутрішнього і осмислення духовного.

Але починаючи з кінця XIV ст. на зміну середньовічному світогляду приходить ренесансний світогляд, який спричинив суттєві переорієнтації у філософії. Філософське мислення цього періоду прийнято називати антропоцентричним, воно внесло значний вклад у формування сучасного розуміння людини.


Навчальні цілі заняття:

 • вміти проводити порівняння античної, середньовічної і ренесансної філософії;

 • знати особливості середньовічного та ренесансного типів філософування;

 • бачити елементи середньовічних та ренесансних інтелектуальних надбань у сучасному світі.


Питання для обговорення

1. Середньовіччя: особливості, етапи розвитку і проблематика;

2. Вчення апологетів та патристів:

3. Схоластика. Тома Аквінський - вчення про Бога;

4. Відродження: основні світоглядні проблеми та риси ренесансної філософії

- гуманістичні ідеї філософії Відродження

- натурфілософія Відродження: М.Коперник, Г.Галілей
Самостійна позааудиторна робота

(письмово в зошитах)

Завдання 1. За допомогою словника дайте визначення поняттям: теоцентризм, антропоцентризм, теологія, номіналізм, реалізм, універсалії, пантеїзм, геоцентризм, геліоцентризм.

Завдання 2. За таблицею дайте характеристику філософам.


п/п

Ім’я філософа


Період

до якого належитьНапрям, течія

до якого належитьПроблема, яка була у центрі уваги філософа

Назвіть філософські поняття, введені філософом

1.

Тома Аквінський

2.

Августин Аврелій (Блаженний)


Завдання 3. З наведеної цитати з’ясуйте: які особливості середньовічного філософського мислення відображає вказаний висновок? Чим, на Вашу думку, зумовлена життєва необхідність “пізнання через благодать”?

«Пізнання істини подвійне: це або пізнання через природу, або пізнання через благодать». (Т.Аквінський).


Теми рефератів

1. Східна і західна патристика: порівняльна характеристика.

2. Томізм – вчення Томи Аквінського.

3. Проблема людини у християнському віровченні.


Контрольні питання для закріплення матеріалу

 1. Що зближує і що роз’єднує Августина і Платона?

 2. Чому й нині не припиняється суперечка між номіналістами і реалістами?

 3. Порівняйте гео- і геліоцентричні системи Всесвіту.

 4. В чому виявився гуманізм християнський і гуманізм епохи Відродження.

 5. Порівняйте християнський ідеал людини і ідеал людини епохи Відродження.

 6. В чому відмінність розуміння праці в античній філософії Середньовіччя і епохи ренесансу.


Рекомендована література:


1.Синицына А.В. Философия: учебное пособие для иностранных студентов.-Львов, 2014.

2. Філософія : підручник / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2013. - 431 с.

3. Філософія [Текст] : навч. посіб. / Я. Козьмук, О. Задубрівська ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2012. - 139 с.

4. Сініцина А.В., Татарин Я.Г. Філософія: науково-практичні орієнтири. – Ів.-Фр., 2010

5. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії. – К., 2007.

6. Сморж Я.О. Філософія: Навчальний посібник. – К., 2004.

7. Філософія. Навчальний посібник / За ред. Ю.В.Осічнюка. – К., 2003. Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В. – К., 2002.

8. Сілаєва Т.О. Курс лекцій. – Тернопіль, 2000. – С.18-25.

9.Причепій Є.М. Філософія: Посібник для студентів. – К., 2001

10.Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. – Львів, 2001

11.Подольська Є.А., Парафійник Н.І. Філософія. – Х.: Основа, 1997

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Тема: «Філософія Нового часу. Німецька класична філософія»

(2 год.)
Актуальність теми: Епоха Нового часу – це епоха новацій, якісних змін та зрушень в усіх сферах життя. Духовні і матеріальні здобутки даної епохи вплинули на становлення всієї західної культури. У філософії в цей період відбуваються відчутні зміни, філософія починає розвивається в діалозі з експериментальною наукою, досягає нового рівня деталізації власної проблематики, створює філософські концепції, які визначали подальший розвиток європейської філософії.

Німецька класична філософія є значним і вагомим етапом у розвитку світової філософії, вона завершила розвиток класичної європейської філософії, сконцентрувавши в собі потенціал філософської думки класичного типу. Але тільки цим досягнення німецької класичної філософії не обмежуються, вона також запропонувала свої шляхи і методи рішення традиційних проблем буття, співвідношення світу і людини, теорії пізнання тощо. Німецька класична філософія збагатила європейську культуру, без неї неможливо уявити собі сучасну інтелектуальну ситуацію в суспільстві


Навчальні цілі заняття:

 • знати основні світоглядні принципи у новоєвропейському світогляді, основні риси філософії Нового Часу;

 • вміти визначати зміст основних філософських позицій, що сформувались в епоху Нового Часу, пояснювати внутрішній зв’язок між світоглядними позиціями філософії Нового Часу і напрямами новоєвропейської філософії;

 • аналізувати вплив основних принципів новоєвропейської філософії на сучасну культуру, науку, філософію;

 • знати на яких світоглядних засадах ґрунтується німецька класична філософія;

 • знати основи філософських поглядів І.Канта, Г.Гегеля, Л.Фейєрбаха.


Питання для обговорення

1. Філософія Нового Часу: особливість і риси.

- емпіризм Ф. Бекона;

- раціоналізм Р. Декарта.
 1. Німецька класична філософія її особливості і проблематика
 1. Філософське вчення І. Канта. Кантівський «категоричний імператив». 1. Філософська система і метод Гегеля.

5. Антропологічний матеріалізм філософії Л.Фейєрбаха:Самостійна позааудиторна робота

(письмово в зошитах)

Завдання 1. За допомогою словника дайте визначення поняттям: емпіризм, раціоналізм, ідеалізм, “річ у собі”, апостеріорі і апріорі, антиномії.

Завдання 2. Прокоментуйте висловлювання:

І.Кант писав: «Дій так, щоб ти завжди ставився до людства і в своїй особі, і в особі будь-кого іншого лишень як до мети, і ніколи б не ставився до нього як до засобу». Як Ви вважаєте, в чому полягає гуманістичний зміст даного висловлювання Канта?

• «Людина людині – Бог» ( Кому з філософів належить це висловлювання: Канту, Гегелю, Фейєрбаху?)

• «Тільки радісне серце здатне знаходити задоволення в добрі».

• «Людина може стати людиною тільки шляхом виховання. Він – те, що робить з нього виховання».

• «Роби тільки відповідно до такої максими, керуючись якою ти в той же час можеш побажати, щоб вона стала загальним законом».


Теми рефератів

 1. Філософські погляди Ф.Бекона.

 2. Етичні погляди І. Канта.


Контрольні питання для закріплення матеріалу

    1. Порівняйте раціоналістичну філософію Декарта і Спінози, виявіть їх спільність та специфічну особливість кожної.

    2. Розкрийте характерні риси, притаманні основним типам емпіризму та раціоналізму.

    3. Доведіть значення раціоналістичної методології.

    4. Назвіть основні періоди у філософії І.Канта, як вони співвідносяться?

    5. Чим можна обґрунтувати ідеалістичні погляди Гегеля.

    6. В чому суть антропологізму Фейєрбаха?

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал