Методичні рекомендації з виконання практичних робіт з дисципліниСкачати 407.07 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації06.02.2017
Розмір407.07 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Національний університет біоресурсів і природокористування України
Навчально-науковий інституту післядипломної освіти


Кафедра регіонального управління та місцевого самоврядванняЖОВНІРЧИК Ярослав Федорович
Методичні рекомендації з виконання
практичних робіт
з дисципліни

“ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ”

для вивчення та самостійної роботи слухачів ОКР “Магістр”, спеціальністі 8.15010002 - “Державна служба”
(
денної та заочної форм навчання)


Київ – 2015

2
ЗМІСТ
1. Опис навчальної дисципліни
4 2. Мета та завдання навчальної дисципліни
5 3. Програма навчальної дисципліни
5 4. Структура навчальної дисципліни
11 5. Теми практичних занять
13 6. Самостійна робота під керівництвом НПП
14 7. Індивідуальні завдання 14
Теми контрольних робіт (вимоги до їх виконання)
15 8. Форми контролю
19 9. Розподіл балів, які отримали студенти
20 10. Методичне забезпечення
21
Змістовий модуль 1. Створення сприятливих умов для ефективної
діяльності державних службовців. Паблік рілейшнз як сфера
професійної діяльності 21
Тема 1. Мета й особливості діяльності державного службовця.
Сутність і зміст організації діяльності
21
Тема 2. Імідж та його значення в діяльності державного службовця.
Кодекс етики державного службовця: світовий та вітчизняний досвід
25
Тема 3. Регламентування посадових обов’язків. Організація робочого місця 28
Тема 4. Обслуговування робочого місця державного службовця.
Правила внутрішнього розпорядку 31
Тема 5. Гігієна і культура праці. Режим праці й відпочинку
33
Тема 6. Паблік рілейшнз як особлива функція управління 40
Тема 7. Паблік рілейшнз у формуванні іміджу державної організації 45
Змістовний модуль 2. Формування навичок ефективного виконання
державними службовцями посадових обов’язків. Ділова українська мова 52
Тема 1. Планування роботи. Контроль якості роботи
52
Тема 2. Підготовка та проведення нарад, засідань колегій, постійних комісій тощо.

Підготовка нарад і офіційних зустрічей 56
Тема 3. Мистецтво проведення переговорів. Переговори та переговорні моделі. Переговори, презентація, ділова кореспонденція
59
Тема 4.
Професійне спілкування. Українська мова та її норми. Усне ділове спілкування. Письмове ділове спілкування. Ділові телефонні розмови
65
Тема 5. Етика ділового спілкування. Рекомендації щодо виступів та інтев’ю.
Техніка публічного виступу. Нормативно-правова техніка 71
Тема 6.
Мова ділових документів. Службові документи і діловодство.
Розпорядчі документи (підготовка, прийняття, погодження тощо) 75
Тема 7.
Розгляд звернень i прийом громадян 80
Практикум з дисципліни “Організація діяльності державного службовця”
82
Тестові завдання з дисципліни “Організація діяльності державного службовця”
102
Перелік питань на іспит з дисципліни “Організація діяльності державного службовця”
112 11. Рекомендована література
113

3
1.

Опис навчальної дисципліни
” Організація діяльності державного службовця”
(назва)
Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний
рівень
Галузь знань
___15.01 Державне управління__
(шифр і назва)
Напрям підготовки
(шифр і назва)
Спеціальність
____8.15010002 “Державна служба”__
(шифр і назва)
Освітньо-кваліфікаційний рівень
________магістр__________
(бакалавр, спеціаліст, магістр)
Характеристика навчальної дисципліни
Вид
Нормативна (вибіркова)
Загальна кількість годин
___144___
Кількість кредитів ECTS
____4_____
Кількість змістових модулів
____2_____
Контрольна робота
(якщо є в робочому навчальному плані)
______ __ 1 (для ДФ)
(назва)
Форма контролю
Іспит
Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання
денна форма навчання заочна форма навчання
Рік підготовки
____1_____
1__
Семестр
___3____
_2___
Лекційні заняття
__16__год.
___ 22___год.
Практичні, семінарські заняття
_ 14 _год.
___ 18___год.
Лабораторні заняття
___-____год.
___-____год.
Самостійна робота
___114____год.
104_ год.
Індивідуальні завдання
____-___год.
____-___год.
Кількість тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних самостійної роботи студента −
_____3_____год.
_____11_____год.

4
2.

Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета формування у слухачів системи знань і умінь, необхідних для ефективного виконання державними службовцями посадових обов’язків.
Основними завданнями дисципліни є створення сприятливих умов для ефективної діяльності державних службовців; формування навичок високої культури поведінки та етики підтримання і розвитку ділових стосунків з окремими людьми, підприємствами, установами тощо як в Україні, так і за її межами; формування навичок ефективного виконання державними службовцями посадових обов’язків.
Завданням є усвідомлення слухачами державної служби як управлінської професії, що ґрунтується на міждисциплінарних знаннях, знання передумов і ефективності та формування вмінь ефективного виконання службових обов’язків i їх документування.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:
організувати процес професійного добору кадрів на вакантні посади; оцінювати ефективність поділу та кооперування праці в органах державної влади та органах місцевого самоврядування; розробляти посадову
інструкцію та забезпечити ресурсне обслуговування відповідного робочого місця;
планувати, контролювати i оцінювати якість виконання службових обов’язків;
володіти ефективними формами й засобами управлінського спілкування;
організувати підготовку колективних форм управлінської діяльності (нарад, переговорів тощо); організувати приймання громадян з особистих питань; складати службові документи різного призначення; оцінювати ефективність стимулювання діяльності працівників та обґрунтовувати пропозиції щодо вдосконалення мотивації праці.
3. Теми практичних занять

№ з/п
Назва теми
Кількість годин
1.
Мета й особливості діяльності державного службовця. Сутність і зміст організації діяльності
1/1 2.
Імідж та його значення в діяльності державного службовця. Кодекс етики державного службовця: світовий та вітчизняний досвід
1/2 3.
Регламентування посадових обов’язків. Організація робочого місця державного службовця
1/1 4.
Обслуговування робочого місця. Правила внутрішнього розпорядку
1/1 5.
Гігієна і культура праці. Режим праці й відпочинку
1/1 6.
Паблік рілейшнз як особлива функція управління
1/1 7.
Паблік рілейшнз у формуванні іміджу державної організації
1/1 8.
Планування роботи. Контроль якості роботи
1/2 9.
Підготовка та проведення нарад, засідань колегій, постійних комісій тощо.
1/2 10.
Мистецтво проведення переговорів. Переговори та переговорні моделі
1/1 11.
Професійне спілкування. Українська мова та її норми
1/1 12.
Етика ділового спілкування. Рекомендації щодо виступів та інтев’ю
1/1 13.
Мова ділових документів. Службові документи і діловодство
1/2 14.
Розгляд звернень i прийом громадян
1/1
Разом:
14/18

5
Теми контрольних робіт
з дисципліни “Організація діяльності державного службовця”
(для слухачів денної форми навчання)

Варіант 1
1.
Суспільна функція державної служби і статус державного службовця.
2.
Поняття культури трудової поведінки.
3.
Управлінська ситуація.
Варіант 2
1.
Загальна характеристика поняття “діяльність”. Структура діяльності.
2.
Етика службової діяльності як характеристика культури службової поведінки.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 3
1.
Мета і зміст діяльності державного службовця.
2.
Культура поведінки державного службовця.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 4
1.
Особливості діяльності державного службовця.
2.
Професійно-кваліфікаційна характеристика посади про вимоги до культури державного службовця.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 5
1.
Загальна характеристика передумов успішності діяльності державного службовця.
2.
Гігієна праці як характеристика культури праці державного службовця і умова його працездатності.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 6
1.
Вимоги до кандидатів на посади державного службовця.
2.
Режим праці та відпочинку державного службовця.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 7
1.
Поняття іміджу та авторитету державного службовця.
2.
Планування роботи як функція управління: сутність, зміст, методи.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 8
1.
Імідж та його роль у діяльності державного службовця.
2.
Місце і роль планування в системі організації діяльності державного службовця.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 9
1.
Шляхи формування позитивного іміджу державного службовця.
2.
Планування роботи державного службовця: об’єкти, види, вимоги, оцінка ефективності.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 10
1.
Методи відбору кадрів на державну службу.

6 2.
Основні вимоги до планів державного службовця.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 11
1.
Морально-професійна соціалізація державних службовців.
2.
Професійне спілкування в системі роботи державного службовця: сутність, функції, принципи.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 12
1.
Поділ праці і регламентування посадових обов’язків у державній організації.
2.
Професійне спілкування в системі державної служби: суб’єкти, види і форми спілкування.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 13
1.
Поділ і кооперування праці в державній організації.
2.
Ділове спілкування керівника й підлеглого. Характеристика основних проблем.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 14
1.
Регламентування посадових обов’язків державних службовців.
2.
Етика ділового спілкування державного службовця.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 15
1.
Методи і засоби регламентування посадових обов’язків.
2.
Діловодство в органах державної влади: функції, рух документів, облік, зберігання.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 16
1.
Положення про структурний підрозділ органу державної влади.
2.
Поняття документу і документування в органах державної влади.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 17
1.
Посадова інструкція: призначення, складові елементи, визначення місця посади в організаційній структурі.
2.
Функції служби діловодства.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 18
1.
Професійно-кваліфікаційна характеристика посади державного службовця.
2.
Класифікація та призначення службових документів.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 19
1.
Кваліфікація посад державних службовців.
2.
Правила оформлення службових документів: реквізити, основний текст, датування, адресування службових документів тощо.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 20
1.
Функціональне призначення робочого місця державного службовця.

7 2.
Контроль державного службовця за виконанням документів.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 21
1.
Загальна характеристика понять організація і культура робочого місця.
2.
Ділова нарада в системі управлінської діяльності.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 22
1.
Організація робочого місця державного службовця.
2.
Технологія підготовки і проведення наради.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 23
1.
Обслуговування робочого місця державного службовця.
2.
Вартість і ефективність наради.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 24
1.
Культура робочого місця і культура праці державного службовця.
2.
Ділова бесіда, вимоги до підготовки і проведення.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 25
1.
Планування і оснащення робочого місця державного службовця.
2.
Поняття “звернення громадян”, порядок їх розгляду в органі державної влади.
Закон України “Про звернення громадян”.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 26
1.
Характеристика сприятливих умов праці державного службовця.
2.
Особистий прийом громадян в органі державної влади.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 27
1.
Поняття “обслуговування робочого місця”, функції, суб’єкти обслуговування.
2.
Функція контролю в системі управління.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 28
1.
Функції, суб’єкти обслуговування робочого місця.
2.
Контроль виконавської дисципліни і оцінка якості праці державних службовців.
3. Управлінська ситуація.

Варіант 29
1.
Культура праці державного службовця як характеристика рівня його професіоналізму.
2.
Система контролю в органі державної влади.
3. Управлінська ситуація.
Варіант 30
1.
Поняття культури робочого місця, характеристика складових елементів.
2.
Мотивація і стимулювання праці державних службовців.
3. Управлінська ситуація.

8
Практикум
з дисципліни “Організація діяльності державного службовця”
(для слухачів денної форми навчання)
Управлінська ситуація № 1
З метою забезпечення ефективного використання ресурсів державного органу на принципах економічної та соціальної доцільності, концентрації та координації зусиль доцільним є утворення при Головному управління економіки ОДА відділ управління проектами в такому складі:

Керівник відділу;

Спеціаліст по управлінню проектами соціальної сфери;

Спеціаліст по управлінню проектами державного сектору;

Спеціаліст з “проектного маркетингу”.
Визначте щорічні витрати на утримання персоналу відділу управління проектами.
Запропонуйте перелік основних завдань та сформулюйте основні посадові обов’язки працівників відділу управління проектами.
Зобразіть схематично субординаційні та координаційні зв’язки новоствореного відділу із зовнішнім середовищем.
Управлінська ситуація № 2
Ви – керівник відділу кадрів районної державної адміністрації.
З ініціативи голови РДА проведено соціометричне дослідження з метою вивчення стану соціально-психологічного клімату в колективі.
Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу за досліджуваний період складає 150 осіб.
В опитуванні взяли участь 92% персоналу адміністрації. Загальна кількість позитивних виборів становить – 215, загальна кількість негативних виборів – 182, байдуже ставлення до членів колективу висловили 28 респондентів.
Розрахуйте показники соціально-психологічного клімату колективу:

рівень згуртованості;

середній соціометричний статус членів колективу;

рівень комфортності:

коефіцієнт симпатій;

коефіцієнт антипатій;

коефіцієнт байдужості.
Підготуйте заходи щодо покращення стану соціально-психологічного клімату в колективі адміністрації, враховуючи, що більш чисельному значенню кожного показника обчисленого в п.1. відповідає вищий рівень соціально-психологічного клімату в колективі.
Управлінська ситуація № 3
Ви – заступник начальника обласної Державної податкової інспекції.
З 01.12.2012р. по 01.12.2013р. на адресу ДПІ надійшло ряд звернень платників податків щодо зловживання владою, неефективної роботи працівників
ДПІ. У зверненнях громадян наводяться факти неодноразового отримання

9 подарунків (вартістю до 50 грн.) окремими працівниками обласної ДПІ від платників податків.
Із 80 отриманих 16 адміністрацією обласної ДПІ розглянуто. Інші – залишено без розгляду без вказаних на те причин.
За досліджуваний період в ДПІ виникло ряд конфліктних ситуацій між платниками податків і працівниками податкової інспекції, спровокованих останніми.
Підготуйте на ім’я начальника обласної ДПІ доповідну записку “Про дотримання Кодексу професійної етики працівника ДПС України” (наказ ДПА від
07.02.12 працівниками обласної ДПІ). У доповідній записці проаналізуйте дотримання положень Кодексу щодо:

морально-етичних принципів професійної діяльності,

використання службового становища,

протидії одержанню винагороди;

громадського контролю за дотриманням кодексу.
Запропонуйте можливий механізм внутрішнього контролю за дотриманням
Кодексу професійної етики працівника ДПС України. Вкажіть можливі міри відповідальності за недотримання норм Кодексу працівниками обласної ДПІ.
Управлінська ситуація № 4
Ви – менеджер групи (староста групи) Національного університету біоресурсів і природокористування України.
ТНЕУ є лідером у підготовці економістів усіх спеціальностей на ринку освітніх послуг України; це сучасний, динамічний, інноваційний вищий навчальний заклад, відкритий для міжнародного співробітництва. Місія ВНЗ – підготовка елітних кадрів нової формації, конкурентоспроможних на світовому ринку праці.
Гарантом успіхів університету на освітній та науковій ниві є професорсько- викладацький склад. У ТНЕУ працюють відомі вчені, котрі брали участь у розробці багатьох стратегічно важливих державних документів, законів, рішень.
Визначте і проаналізуйте стан організаційної культури вищого навчального закладу, в якому ви навчаєтесь. Результати подайте у формі аналітичної записки на
ім’я декана факультету.
Для аналізу використайте опитувальник, який наведено у таблиці 1.
Проранжуйте відповіді за 5-бальною системою:

1 бал отримує твердження, з яким ви не згодні;

5 балів отримує твердження, з яким ви повністю згодні.
Визначте позитивні та негативні сторони сильної організаційної культури.
Обміркуйте питання, чи мають при сильній організаційній культурі всі співробітники бути схожими один на одного.
Таблиця 1
Опитувальник для визначення стану організаційної культури
№ п/п
Твердження
Кількість балів
1
Практично всі викладачі та адміністративний персонал ВНЗ можуть описати цінності закладу, його цілі, усвідомлюють важливість студентів

10 2.
Викладачі та адміністративний персонал усвідомлюють свій вклад у досягнення цілей ВНЗ
3.
Дії управлінського персоналу, як правило, відповідають прийнятим у ВНЗ цінностям
4. Підтримка інших співробітників, навіть з інших факультетів, є нормою
5.
Заклад і весь персонал більше орієнтовані на довгострокові, ніж короткострокові перспективи
6.
Лідери прагнуть розвивати і виховувати своїх підлеглих
7.
Викладачам та адміністративному персоналу надається як позитивна, так і негативна інформація про заклад, щоб вони мали можливість зробити свідомий вибір щодо доцільності роботи в закладі
8.
До наймання персоналу ставляться розважливо, з претендентами проводяться співбесіди, спрямовані на виявлення рис, що відповідають організаційній культурі закладу
9.
Критерієм переходу співробітника на нову ієрархічну сходинку є професіоналізм, а не інтриги та знайомства
10. Цінності ВНЗ підкреслюють необхідність ефективної діяльності, адаптації до зовнішнього середовища, що безперервно змінюється
11. Наслідування місії та цінностей закладу важливіше, ніж відповідність процедурам і стилю одягу
12. Чи чули ви розповіді про лідерів або видатних людей ВНЗ?
13. У закладі проводяться церемонії випуску студентів, нагородження кращих викладачів
Загальна сума балів
Інструкція до аналізу.
Необхідно підрахувати загальну кількість балів і зробити висновки. 52 бали та більше - у вашому ВНЗ діє могутня організаційна культура. 26-51 бал: ВНЗ характеризується помірно сильною організаційною культурою. Менше ніж 25 балів: організаційна культура закладу не сприяє адаптації до змін зовнішнього середовища та не відповідає потребам персоналу та студентів.
Управлінська ситуація № 5
Ви – заступник начальника ФДМУ.
З ініціативи начальника ФДМУ проведено дослідження основних цінностей державної установи шляхом анкетування. Результати проведеного опитування наведено в таблиці 1.
Таблиця 1
Перелік цінностей, що поділяються працівниками і колективом ФДМУ
Перелік цінностей організації проявляється працівниками колективом
Так,
%
Ні,
%
Інколи,
%
Так,% Ні,% Інколи,
%

11
Працелюбність
70 12 18 60 10 30
Дисциплінованість
69 9
22 60 10 30
Відданість справі
64 16 20 58 7
35
Гуманізм і соціальна справедливість
86

14 64

36
Законність дій
100


75

25
Прозорість, відкритість
86 4
10 43 10 47
Культура спілкування
80 8
22 76 10 14
Неформальний тип відносин з колегами
21 44 35 21 72 7
Відданість організації і підтримка її іміджу
76 10 14 83 10 7
Дбайливе відношення до наданих ресурсів
82 6
6 83 7
10
Довіра до співробітників
54 46

50 40 10
Раціональне використання робочого часу
83 7
10 47 10 43
Увага до професійних труднощів колег
51 20 29 51 20 29
Пунктуальність
76 10 14 54 10 36
На основі наведених даних визначте тип корпоративної культури.
Оцініть якість внутрішніх проявів корпоративної культури за наступними критеріями:

Вищі моральні цінності;

Задоволення працею в колективі;

Повага до особистості працівника і колективізм.
Підготуйте аналітичну записку на ім’я начальника ФДМУ “Основні напрями вдосконалення корпоративної культури” відповідно до “Програми розвитку державної служби на 2010-2015 рр.”

Управлінська ситуація № 6
Ви – працівник ОДА. На виконання “Програми розвитку державної служби на
2005-2010рр.” керівництвом прийнято рішення про удосконалення корпоративної культури в розрізі таких її складових: імідж організації у зовнішньому середовищі, зовнішній вигляд персоналу і службових приміщень, корпоративний дизайн, розробка і розповсюдження внутріорганізаційних змін, використання гарячих телефонних ліній для вирішення проблем персоналу, тощо.
Сформулюйте перелік цінностей, які повинні поділятись колективом ОДА.
Запропонуйте своє бачення основних складових корпоративної культури ОДА.
Запропонуйте механізм формування корпоративної культури організації, використовуючи технологію кластерного управління.


12
Управлінська ситуація № 7
Управління кадрами в регіональному відділенні Фонду Державного Майна
України здійснюється неефективно, про що свідчить наявність апатії персоналу до роботи, безініціативності і безвідповідальності у колективі.
З метою ліквідації тенденцій депресії у діяльності регіонального відділення
Фонду Державного Майна України виділіть основні стадії управлінської діяльності щодо вирішення наявної проблеми.
Проведіть комплексну оцінку персоналу державної установи, розрахувавши систему показників, що наведені в таблиці 1.
Визначте заходи щодо вдосконалення мотивації праці персоналу регіонального відділення Фонду Державного Майна України.

Таблиця 1
№ п/п
Показники
Умовні позна- чення
Іваненко
О.Т.
Сидоренко
С.Я.
Петренко
А.Ю.
1.
Освіта
О.
0,1 0,20 0,1 2.
Стаж роботи за спеціальністю
С.
0,15 0,20 0,15 3.
Участь у системі безперервного підвищення професійної майстерності
А.
0,04 0,10 0,11 4.
Професійна компетентність
Кп.
0,2 0,15 0,22 5.
Винахідливість та
ініціативність
Ві.
0,14 0,25 0,18 6.
Уміння організувати роботу
Ор.
0,13 0,26 0,25 7.
Відповідальність
В.
0,12 0,25 0,15 8.
Контактність
К.
0,14 0,25 0,15 9.
Відчуття новизни
Н.
0,15 0,20 0,25 10 Емоційна витримка
Ве.
0,10 0,10 0,90 11 Характер робіт, що визначають зміст і складність праці
Хр.
1,3 1,2 2,2 12 Різноманітність робіт
Рв.р.
0,14 0,15 0,17 13 Додаткова відповідальність, робота із самоконтролюванням
Вд.
0,16 0,11 0,18 14 Обсяг виконуваних робіт
Рв.
0,70 1,25 0,90 15 Якість виконуваних робіт
Рв.я.
1,1 0,60 0,70 16 Ритмічність
Р.
0,30 0,20 0,20 17 Професійно-кваліфікаційний рівень
Кп.р.
18 Ділові якості
Дп.

13 19 Складність функцій
Сф.
20 Результати праці
Рр.

Управлінська ситуація № 8
З метою ліквідації тенденцій депресії у діяльності регіонального відділення
Пенсійного фонду, апатії персоналу до роботи, безініціативності
і безвідповідальності у колективі виділіть основні стадії управлінської діяльності щодо вирішення наявної проблеми.
Проведіть комплексну оцінку персоналу державної установи, розрахувавши систему показників, що наведені у таблиці 1.
Визначіть заходи щодо вдосконалення мотивації праці персоналу регіонального відділення Пенсійного фонду.
Таблиця 1
№ п/п
Показники
Умовні позначення
Сидорчук
М.С.
Тимчук
О.Ф.
Петренко
А.Ю.
1.
Освіта
О.
0,2 0,22 0,1 2.
Стаж роботи за спеціальністю
С.
0,12 0,13 0,15 3.
Участь у системі безперервного підвищення професійної майстерності
А.
0,04 0,14 0,11 4.
Професійна компетентність
Кп.
0,15 0,30 0,22 5.
Винахідливість та
ініціативність
Ві.
0,14 0,25 0,18 6.
Уміння організувати роботу
Ор.
0,13 0,26 0,25 7.
Відповідальність
В.
0,12 0,25 0,20 8.
Контактність
К.
0,14 0,15 0,15 9.
Відчуття новизни
Н.
0,15 0,30 0,20 10. Емоційна витримка
Ве.
0,10 0,10 0,90 11. Характер робіт, що визначають зміст і складність праці
Хр.
1,2 2,2 1,3 12. Різноманітність робіт
Рв.р.
0,13 0,14 0,17 13. Додаткова відповідальність, робота
із самоконтролюванням
Вд.
0,15 0,12 0,20 14. Обсяг виконуваних робіт
Рв.
0,70 1,20 0,90 15. Якість виконуваних робіт
Рв.я.
0,60 1,10 0,70 16. Ритмічність
Р.
0,30 0,20 0,20 17. Професійно-
Кп.р.

14 кваліфікаційний рівень
18. Ділові якості
Дп.
19. Складність функцій
Сф.
20. Результати праці
Рр.

Управлінська ситуація № 9
Ви – спеціаліст організаційного відділу обласної державної адміністрації.
З метою підвищення ефективності організаційних заходів і координації діяльності структурних підрозділів ОДА, необхідно вивчити практику проведення виробничих нарад у функціональних підрозділах.
Інформаційно-аналітичні матеріали необхідно оформити у вигляді аналітичної записки з пропозиціями щодо підвищення виконавської дисципліни та вдосконалення практики проведення виробничих нарад в управлінні освіти.
Вихідні дані. Начальник управління освіти призначив на 10 годину загальну виробничу нараду, на яку зібрались 25 відповідальних працівників управління. У призначений час не з’явились 7 осіб. Керівник доручив своєму секретареві вияснити причину неявки, на що було затрачено 20 хв. Нарада розпочалася із запізненням на
30 хв. Учасникам наради жодних матеріалів не було надано.
Перед початком наради керівник повідомив присутніх про те, що ця нарада буде присвячена розробці заходів щодо усунення причин невиконання основного заходу в попередньому місяці та активізації роботи напередодні державних свят. Нарада розпочалася з 30-хвилинної доповіді керівника, в якій йшлося про великі масштаби діяльності управління, про невиконання завдань окремими підрозділами управління, про неузгодженість дій бухгалтерії з відділами, які готували захід, про недостатню взаємодію із районними управліннями освіти та керівниками освітніх установ і дисципліну серед працівників підприємства.
Наводились усім відомі дані про недофінансування потреб управління; в черговий раз піддавались критиці окремі відділи, їх завідуючі та спеціалісти за
“невжиття заходів” тощо.
Ряд виступаючих, посилаючись на складні фінансові умови, робили спробу відвести критику від себе. Вони не дотримувались регламенту, до того ж вступали в суперечку з начальником. Це створювало у приміщенні шум.
Отримати пояснення причин низької дисципліни праці і конструктивних пропозицій керівнику не вдалося тому, що на нараді не був присутній заступник начальника управління, а також завідувачі і спеціалісти підрозділів, які несли відповідальність за зірваний захід.
Деякі головні спеціалісти не могли відповісти на поставлені запитання посилаючись на те, що про нараду їх не попередили.
Закінчилась нарада через 2,5 години, але плану діяльності з усунення причин невиконання основного заходу в попередньому місяці та активізації роботи напередодні державних свят так і не було прийнято. Такі недоліки в організації та проведенні нарад спостерігались і раніше.
Скориставшись наведеними даними, визначіть вартість проведеної наради.

15
Місячний фонд заробітної плати відповідальних працівників управління представлений у табл.1; вартість 1 години оренди приміщення складає 450 грн., коефіцієнт непрямих витрат наради складає І = 1,05.
Таблиця 1
Місячний фонд заробітної плати відповідальних працівників управління
Посада
Кількість
Осіб місячний фонд
(грн.) місячний фонд часу
(год)
Вартість години роботи
Вартість з/пл. учасників наради
Начальник
1 1600 180
Заст.нач.
1 1450 180
Заст.нач.
1 1450 180
Нач.відділу
3 1200 180
Провід.спеціал.
7 1050 180
Гол. Спеціал.
5 900 180
Разом:
Керуючись наданою інформацією, дайте оцінку ефективності наради. Визначте, які типові помилки в її підготовці та проведенні було допущено.
Підготуйте інформаційно-аналітичну записку із пропозиціями щодо підвищення виконавської дисципліни та вдосконалення практики проведення виробничих нарад в управлінні освіти.
Для оцінки якості проведеної наради доцільно скористатися технологічною схемою підготовки і проведення наради (див. схема 1.)
Схема 1.Технологічна схема підготовки і проведення наради:

тема наради, її мета;

перелік питань, які підлягають обговоренню;

зміст інформації, яку належить зібрати і підготувати до наради;

визначення учасників наради, їх повідомлення;

визначення доповідача і підготовка доповіді;

розробка і узгодження проекту рішення;

підготовка технічної бази і перевірка її готовності;

затвердження регламенту наради;

заслуховування доповіді;

обговорення доповіді;

прийняття рішення і доведення його до виконавців; закриття наради.
Управлінська ситуація № 10
Ви – спеціаліст відділу кадрової роботи та державної служби місцевої державної адміністрації

16
З метою виконання Постанови Кабінету Міністрів України про призначення державним службовцям індивідуальної надбавки до заробітної плати, необхідно здійснити аналіз рівня складності роботи, виконуваної кожним службовцем.
Вихідні умови: Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України державним службовцям призначаються індивідуальні надбавки до заробітної плати за складність і напруженість роботи в межах 30%-40% від посадового окладу.
З метою виконання Постанови необхідно здійснити аналіз рівня складності виконуваної роботи кожним державним службовцем і, на цій підставі, визначити розмір
індивідуальної надбавки співробітникам оргвідділу.
Виявіть фактори складності виконуваної ними роботи, скориставшись даними таблиці 1.
Таблиця 1
Експертні оцінки факторів складності роботи
Фактори складності роботи
Значимість фактору складності роботи (а
і
)
1. Ступінь спеціалізації
0,10 2. Ступінь самостійності виконаної роботи
0,20 3.Ступінь відповідальності
0,15 4. Ступінь новизни роботи
0,25 5. Ступінь творчості
0,30
Всього:
1,00
Використовуючи факторно-кваліметричну модель оцінки складності роботи, в основу якої покладені інтуїтивні методи економіко-аналітичної діяльності (див. табл. 2), оцініть вагу кожного з факторів складності праці обох службовців, на основі їх критеріїв.

Таблиця 2
Кваліметрична модель оцінки складності роботи спеціалістів
Фактори складності
Критерії оцінки фактору
Вага критерію

i
)
1.Рівень творчості
Праця:

творча;

формально-логічна;

технічна.
1 0,6 0,2 2. Ступінь новизни
Виконувані обов’язки:

нові;

час від часу повторюються;

сталі;
1 0,5 0,2 3. Ступінь самостійності виконання покладених
Робота виконується:

повністю самостійно;

на основі інструкції;
1 0,6

17 обов’язків

під керівництвом начальника.
0,2 4. Ступінь відповідальності
Відповідальний:

за колектив;

за роботу 2-ох людей;

за себе.
1 0,6 0,3 5. Ступінь спеціалізації Робота:

стосується всіх сфер управлінської діяльності;

різнорідна в рамках окремої сфери;

однорідна вузькоспеціалізована
1 0,6 0,1
Обґрунтуйте своє рішення щодо розміру індивідуальних надбавок спеціалістам.

Управлінська ситуація № 11
З метою реалізації політики стимулювання визначіть, з чого складатиметься оплата праці в звітному місяці державного службовця, який працює на посаді начальника організаційного відділу районної державної адміністрації, якщо відомо, що:

державний службовець працює на державній службі більше 12 років, має 4 категорію, 8 ранг;

посадовий оклад складає 1200 гривень;

протягом останніх чотирьох місяців державний службовець бере участь у розробці Стратегії соціально-економічного розвитку регіону;

в звітному місяці особисто працював з делегацією з ЄС над реалізацією
інвестиційної програми “Зелений туризм”;

державний службовець є кандидатом економічних наук;

у звітному місяці державний службовець виконував експертизу документів, за яку передбачається оплата в розмірі 800 гривень.
На які додаткові види виплат має право державний службовець? Чи може дана посадова особа бути керівником магістерської роботи у вищому навчальному закладі?
Відповідь обґрунтуйте.
Управлінська ситуація № 12
У результаті проведення оперативних робіт виконавчими структурами в виконавчому комітеті міської ради народних депутатів було встановлено:

факт прийняття на роботу керівником департаменту економіки свояка, який не перебуває в безпосередньому підпорядкуванні начальника,

факт неправомірних дій через видачу управлінської вказівки та отримання хабара посадовою особою в розмірі, що в 1000 разів перевищує прожитковий мінімум за видачу дозволу на будівництво приватного магазину в центрі міста.
Визначіть:

Який вид відповідальності нестиме посадова особа?

Який вид відповідальності нестиме людина, яка дала хабар?

18

Якщо має місце провокація хабара, яким чином Кримінальний кодекс вирішує цю ситуацію.
Управлінська ситуація № 13
Ви будучи, начальником структурного підрозділу органу виконавчої влади, повинні рекомендувати в рамках Постанови КМУ від 24 лютого 2013 р. № 212 державних службовців, котрі працюють у вашому підрозділі, до преміювання за сумлінну безперервну працю та зразкове виконання посадових обов’язків Для цього вам пропонується на основі інформації, поданої в табл. 1 і 2 провести факторно- кваліметричну модель оцінки складності роботи, що виконувалася спеціалістами підрозділу, в основі якої покладені інтуїтивні методи економіко-аналітичної діяльності.
Таблиця 1

Експертні оцінки ознак складності роботи працівників підрозділу

Фактори складності роботи
Вага фактору складності роботи
1. Ступінь спеціалізації
0,40
2. Ступінь самостійності виконаної роботи
0,15
3. Ступінь відповідальності
0,10
4. Ступінь новизни роботи
0.25
5. Ступінь творчості
0,10
Всього
1,00
Таблиця 2

Кваліметрична модель оцінки складності роботи спеціалістів
Фактори складності
Критерії оцінки фактору
Значимість критерію, від 0 до 1 (визначити самостійно)
1 Ступінь творчості Праця
• творча,
• формально - логічна,
• технічна
0,6 0,5 0,3
2 Ступінь новизни
Виконувані обов’яжи
• нові,
• час від часу повторюються;
• регулярно повторюються.
0,6 0.4 0,2 3 Ступінь самостій- ності виконання покладених обов’язків
Робота виконується
• повністю самостійно,
• за допомогою інструкції,
• під керівництвом начальника
0,6 0,5 0.3
4 Ступінь відповідальності
Відповідальний.
• за колектив,
• за роботу 2-ох людей,
• за себе
0,6 0,5 0,2

19 5 Ступінь спеціалізації
Робота.
• стосується всіх сфер управлінської діяльності,
• різнорідна в рамках окремої сфери,
• однорідна вузькоспеціалізована робота
0,6 0,5 0.3

Методичні вказівки до вирішення управлінської ситуації
Кожну із отриманих оцінок в таблиці 2 необхідно перемножити на коефіцієнт значимості (таблиця 1), а отримані результати за 5 факторами додаються і знаходиться середнє значення. Нехай по кожному критерію нами взято значимість фактору 0,6,Для визначення комплексної оцінки складності роботи, що виконується необхідно використати формулу: де Кскл - це коефіцієнт складності роботи, який доцільно розглядати в трьох аспектах: від 0 до 0,4 робота є нескладною; від 0,5 до 0,69 робота час від часу вимагає додаткових зусиль і це може бути відзначене отриманням премії, від 0,7 до 1,0 робоча є складною і вимагає постійного вдосконалення як теоретичних знань так і професійних вмінь, тому з метою стимулювання доцільно преміювати працівника; аі,- вага кожного з п’яти факторів, що визначена експертним шляхом; Хij– значимість критеріїв в кожному факторі.

Управлінська ситуація № 14
З метою реалізації політики стимулювання ви значіть, з чого складатиметься оплата праці в звітному місяці державного службовця, який працює на посаді керівника апарату обласної державної адміністрації, має 4 ранг, 2 категорію, додатково відомо, що: державний службовець працює на державній службі 23 роки;

посадовий оклад становить 960 гривень;

протягом останніх трьох місяців державний службовець бере участь у реалізації заходів визначених програмою вдосконалення кадрового забезпечення
«Кадри»;

у звітному місяці особисто працював з польською делегацією щодо питань створення зони вільної торгівлі у Західному регіоні;

державний службовець є кандидатом економічних наук;

у звітному місяці державний службовець 20 годин керував стажуванням магістрів вищого навчального закладу, з умовою погодинної оплати в розмірі 15 грн. за годину;

у наступному місяці державний службовець піде у відпустку на 1 місяць.
На які додаткові види виплат має право державний службовець?
Відповідь обґрунтуйте.

5
К
скл
=
∑а
і
Х
ij
І=1

20
Управлінська ситуація № 15
Керуючись правовими нормами голова міської державної адміністрації видав наказ про звільнення з посади начальника управління внутрішніх справ міста та про призначення на цю посаду іншої особи. Проте звільнений начальник міського УВС не погодився з наказом, заявивши, що його призначив міністр внутрішніх справ
України, і тому він буде продовжувати виконувати обов’язки начальника міського
УВС до прийняття наказу міністра про його звільнення.
Чи законні дії начальника міського УВС і голови адміністрації.

Управлінська ситуація № 16
Ви - заступник керівника підрозділу боротьби з організованою злочинністю.
Керівництво Вашої організації поставило перед Вами завдання розробити проект організаційної структури управління оперативної інформації, який забезпечував би реалізацію наступних принципів:

єдиноначальність управління;

чіткість розпорядництва;

швидкість реагування у відповідь на прямі вказівки;

оперативність у прийнятті рішень;

швидкість проходження управлінської інформації;

ясно виражена особиста відповідальність керівника за прийняті рішення.
Який тип організаційної структури управління Ви б запропонували?
Обґрунтуйте свої пропозиції щодо відповідності організаційної структури функціям підрозділу.

Управлінська ситуація № 17
Ви – менеджер з персоналу державної організації.
До складу організації входять дві філії, які є невід’ємною її частиною. В одну із філій необхідно підібрати людину на посаду начальника відділу зв’язків з громадськістю. На вакантне місце претендують двоє осіб – Петренко І .С. і Кравчук
В. М., які в даний момент с працівниками провідної організації.
Петренко І. С. – має вищу освіту, стаж роботи в організації 12 років.
Кравчук В. М. – має середню - спеціальну освіту і стаж роботи в організації 16 років та свідоцтво про закінчення курсів підвищення кваліфікації.
В даній організації для характеристики працівників і роботи, яку вони виконують застосовується методика оцінки персоналу по бальній системі.
Стаж роботи Петренка І.С. оцінюється в 0,12 бала; Кравчука В.М. - 0,15 бала.
Освіта Петренка І.С. оцінюється 0,4 бала; Кравчука В.М. - 0,25 бала.
Для їх характеристики кількісній оцінці підлягають їх професійно – кваліфікаційний рівень і ділові якості (таблиця 1), що створюють необхідні передумови для виконання відповідних функціональних обов’язків.
Оцінка складності функцій що виконуються в Петренка І.С. складає 0,28 бала,
Кравчука В.М. – 0,22 бала.
Оцінка результатів праці працівників складає в Петренка І.С. 4 бали, Кравчука
В.М. - З бали.

21
Таблиця 1
Вихідні дані для комплексної оцінки претендентів
Елементи комплексної оцінки
Петренко І. С.
Кравчук В. М.
Професійно-кваліфікаційний рівень (Кп)
0,61 0,71
Ділові якості (Дп)
2,55 2,18
Складність функцій (Сф)
0,28 0,22
Результати праці (Рр.)
4 3
Здійсніть комплексну оцінку претендентів та обґрунтуйте її.
Підготуйте пропозиції щодо найсуттєвіших характеристик як самого претендента так і роботи, яку він виконуватиме.
Управлінська ситуація № 18
Ви – керівник одного із структурних підрозділів обласної державної адміністрації.
З метою забезпечення виконання розпорядження голови ОДА “Про формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі” проведено опитування працівників колективу. Отримані результати засвідчили, що тип середовища досліджуваного структурного підрозділу є догматичним, що характеризується перевагою авторитарного стилю управління, жорсткою дисципліною, культом зовнішнього порядку. Формується в такому середовищі пасивна і залежна особистість.
Підготуйте доповідну записку на ім’я голови ОДА “Механізм формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі”.
Обґрунтуйте кожен із запропонованих напрямків формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі.
Управлінська ситуація № 19
Ви – керівник відділу кадрів районної державної адміністрації.
Вам необхідно підібрати працівника на посаду спеціаліста відділу кадрової служби.
На вакантну посаду спеціаліста відділу кадрової служби претендують троє осіб короткі характеристики яких приведені нижче.
Перша особа. Пасивний, безініціативний працівник, однак непогано виконує доручені справи. Нездатний на жорсткий самоконтроль і самодисципліну. При високій оплаті праці з бажанням залишається на додатковий час.
Друга особа. Байдужий до завдань державного органу. В першу чергу прагне задовольнити свої особисті потреби. Однак ініціативний працівник, здатний іти на риск при виконанні дорученої справи.
Третя особа. Готовий напружено працювати для досягнення цілей, які цікавлять державний орган, навіть якщо вони не співпадають з особистими
інтересами. Добре контактує з колективом. Питання оплати праці турбують мало.
Визначте методи, якими Ви скористаєтеся для відбору претендентів та складіть анкету для структурованого інтерв’ю з претендентами.
Визначте критерії відбору на дану посаду та складіть профіль особистості
“ідеального” спеціаліста кадрової служби.

22
Управлінська ситуація № 20
Ви - спеціаліст відділу кадрової роботи райдержадміністрації.
У районній державній адміністрації роль зв’язків з громадськістю здійснює відділ внутрішньої політики. Проаналізувавши організацію і роботу відділу внутрішньої політики керівництво райдержадміністрації вважає, що вона є неефективною. Насамперед тому, що весь обсяг роботи у відділі і творчої, і технічної, і організаційної, виконують дві особи, які не можуть ефективно, якісно, своєчасно виконувати покладені на них завдання.
Керівництво райдержадміністрації вирішило створити спеціальну прес-службу в структурі районної державної адміністрації, яка б виконувала інформаційно- аналітичні функції і забезпечувала б зв’язки із засобами масової інформації та громадськістю. Складіть органіграму організаційної структури прес-служби, запропонованої керівництвом райдержадміністрації та виділіть функціональні обов’язки, які будуть покладені на працівників даної структури.
Підготуйте аналітичну записку з пропозиціями щодо ефективної реалізації функцій відділу та обґрунтуйте відповідність організаційної структури функціям підрозділу.
Управлінська ситуація № 21
Ви – керівник відділу кадрів обласної державної адміністрації. Вам необхідно підібрати працівника на посаду начальника Головного управління економіки.
Визначте джерела інформації, про претендентів на посаду, якими ви скористаєтеся (обґрунтуйте свій вибір) та методи для відбору претендентів.
Складіть анкету для структурованого інтерв’ю з претендентом.
Визначте критерії відбору на дану посаду та складіть профіль особистості
«ідеального» начальника Головного управління економіки.
Управлінська ситуація № 22
Ви – спеціаліст відділу кадрів державної страхової організації. З метою розробки програми організаційного розвитку державної страхової компанії необхідно здійснити аналіз змісту праці, способи мотивації працівників і організаційну структуру.
Вихідні умови. Державна страхова організація витримує конкуренцію з приватними фірмами завдяки високій якості послуг. Її забезпечує функціональна структура організації, що включає чотири відділи: страхової політики, страхових внесків, страхових виплат, оформлення кредитів. Вузька спеціалізація працівників вимагає мінімуму затрат на навчання персоналу. Існуюча організаційно- функціональна структура з глибоким рівнем спеціалізації праці забезпечує високу якість окремих операцій. Проте, працівники названих підрозділів висловлюють невдоволення тим, що їх робота одноманітна, дріб’язкова, втомлююча. У ній не використовуються ніякі технічні засоби. Це породжує високу плинність кадрів, велику кількість прогулів. Єдине, що приваблює працівників – специфічна, доброзичлива атмосфера невеликого колективу.
Проаналізуйте зміст праці, діючу організаційну структуру, оцініть їх недоліки з точки зору мотивації праці та запропонуйте підхід до їх перебудови. Відповідно до запропонованого вами підходу щодо перебудови організаційної структури, охарактеризуйте способи мотивації праці підлеглих (скористайтесь таблицею 1).

23
Таблиця 1.
Експертні оцінки ваги способів мотивації праці
Способи мотивації праці
Значимість кри- терію в системі мотивації праці
(Аі)
Оцінка ваги критерію мотивації праці (визначити самостійно) (Хі)
1.Незалежність (самостійність)
0,15 2.Шанси на просування
0,05 3.Гнучкий робочий час
0,01 4.“Безкоштовні” соціальні послуги
(страхові)
0,1 5.Ступінь творчості
0,1 6.Суспільна значимість роботи
0,11 7.Ступінь відповідальності
0,15 8.Висока зарплата
0,2 9.Ритмічність
0,1 10.Невеликий стрес від роботи
0,03
За результатами аналізу підготуйте пропозиції керівнику щодо: а) впровадження нової системи мотивації праці, яка, на вашу думку, відповідає новому змісту праці, організаційній структурі та її технічному оснащенню. б) потреб у професійній перепідготовці менеджерів і працівників, зумовленій перерозподілом праці (для цього скористайтесь рис. 1).
Впровадження нової організації праці
Створення комп’ютерної мережі обліку даних
Підготовка персоналу до праці нового змісту й організації
Створення проекту мережі
Підготовка менеджерів і персоналу до нового змісту роботи
Купів-ля облад- нання
Створення програмного забезпечення
Практика роботи з комп’ютеро м
Робота з докумен- тацією
Розробка
вимог
мережі
Вимоги до
програми
Розробкас
трукту-ри
мережі та
даних
Купівля комп’юте рів і запчасти н
Купівля мереж- ного облад- нання
Створен-
ня
програм
Створен-
ня
технічної
докумен-
тації
Навчання
і консуль- тації фахівців
Проце-
дура
програ-
мування
Набуття навичок роботи з комп’ютерн ою програмоюа
-ційною системою
Робота з програм- ним забезпе- ченням

24
Управлінська ситуація № 23
З метою ефективного виконання функцій здійсніть аналіз якостей, якими повинні володіти керівники у системі державного та муніципального управління.
Вважається, що для керівників найбільш важливими є наступні якості:

мистецтво встановлювати й підтримувати відносини з рівними co6i людьми;

мистецтво бути лідером – здатність керувати підлеглими, професійно вирішувати проблеми, які випливають iз міри влади i відповідальності, якими наділений керівник;

мистецтво вирішувати конфлікти, попереджати їx виникнення, а в разі, коли цього не вдалося, здатність виступати в якості посередника між двома сторонами конфлікту, врегульовувати неприємності, які супроводжують стресовий стан його учасників;

мистецтво опрацьовувати інформацію i на цій ocнові будувати систему комунікацій в організації, отримувати об’єктивну інформацію i ефективно використовувати її;

мистецтво приймати нестандартні управлінські рішення – здатність виявляти проблеми i знаходити їx рішення в умовах, коли альтернативні варіанти дій,
інформація i цілі не чіткі або сумнівні;

мистецтво найбільш ефективно розподіляти ресурси в організації - здатність вибрати кращу альтернативу i знайти оптимальний варіант в умовах короткого періоду часу i обмежених pecypciв;

мистецтво підприємця – здатність йти на виправданий ризик i на впровадження
інновацій в організації;

мистецтво самоаналізу – здатність об’єктивно оцінювати свою позицію лідера, роль в організації; вміння реально оцінювати мipy впливу на колектив.
Проаналізуйте чи можна вважати наведені якості вичерпними і які залишилися поза увагою.
Які додаткові якості необхідні державному службовцю, для успішного виконання функцій?
Якими додатковими здібностями i якостями повинен володіти державний службовець в галузі економіки в умовах переходу до ринку?

Управлінська ситуація № 24
З метою вдосконалення планування робочого часу здійсніть аналіз причин невиконання планів державними службовцями.
Часто після робочого дня керівник (державний службовець) констатує “Я цілий день напружено працював, однак багато з того, що я планував зробити, залишилося невиконаним”. При цьому, як правило, посилається на такі основні причини:
– погано підготовлені наради, збори;
– безконечні телефонні дзвінки;
– відсутність делегування відповідальності
– відсутність вибору пріоритетів;
– тактика перенесення термінів виконання справ;

25
– невміння говорити “ні”;
– невміння доводити розпочату справу до кінця;
– інші заважають;
– надто велика кількість завдань.
Проаналізуйте названі причини, а також назвіть інші причини, які, на вашу думку, призводять до невиконання запланованих завдань.
Розробіть заходи щоденної реалізації намічених планів.

Методичні вказівки для аналізу.
При аналізі доцільно зосередитися на основних видах праці керівника, відносно яких здійснюється планування робочого часу :
– робота з документами;
– видача завдань підлеглим;
– ділові телефонні розмови;
– участь у нарадах;
– бесіда з відвідувачами (усно, по телефону);
– розгляд скарг i пропозицій;
– підготовка i аналіз виконання особистого плану роботи;
– громадська робота;
– відрядження;
– самоосвіта;
– розв’язання побутових питань працівників;
– особиста гігієна, відпочинок.

Управлінська ситуація № 25
З метою раціонального використання робочого часу здійсніть аналіз пріоритетних завдань у діяльності керівника.
Керівнику часто доводиться працювати з надмірним напруженням. Багато з них перевантажені тому, що надто великий обсяг роботи, яку необхідно виконати.
Проте, не тільки перевантаженість роботою втримує їx на робочому місці по 60 i більше годин на тиждень. Часто причина криється у невірному розподілі часу, що вказує на невміння керувати собою.
У чому, на вашу думку, криється причина перевантаженості i неефективності використання робочого часу?
Дослідження показують, що основною причиною у більшості випадків є необхідність вирішувати одночасно piзні питання i здійснювати piзні дії.
Поглиблюють наявне перевантаження й ряд інших причин, зокрема:
– низький рівень делегування відповідальності;
– невірно визначені пріоритети;
– надто глибоке занурення у повсякденні справи тощо.
У cпpaвi раціонального використання робочого часу керівнику може допомогти принцип колишнього президента США Ейзенхауера: визначення пріоритетів на основі важливості i терміновості.
Ейзенхауер визначив три типи завдань (див. табл.1) дуже важливі i термінові, які необхідно виконувати невідкладно.

26
В-завдання: важливі, але не термінові; необхідно визначити терміни їx виконання.
С-завдання: менш важливі, але термінові; їх вирішення необхідно делегувати підлеглим.
Співвідношення більш i менш важливих справ у загальній сукупності завдань встановлено дослідним шляхом.
Таблиця 1.
АБВ-аналіз пріоритетів у діяльності менеджера

Тип завдання
Вага основних
робіт у структурі
часу менеджера
Кількість часу в
діяльності
менеджера
Пріоритетність
завдання
А
65%
15%
Найбільш важливі
Б
20%
20% можуть бути доручені іншим
В
15%
65% повинні бути доручені іншим
Справи, які не є важливими, a нi терміновими не повинні відволікати увагу керівника. Taкi справи необхідно відразу відправляти в корзину для сміття. Інколи це вимагає певного ризику.
Найбільша небезпека для менеджера, як показує таблиця, полягає в тому, що він піддається на “гачок”терміновості справ i витрачає свій час на С-завдання в той час, коли В-завдання (інколи i А-завдання) залишаються невиконаними.
Чи вважаєте ви раціональним використання принципу Ейзенхауера в роботі державного службовця України?
Що, на вашу думку, повинен зробити керівник, щоб більш раціонально використати робочий час?
Управлінська ситуація № 26
З метою вдосконалення організації часу керівника здійсніть аналіз способів організації державним службовцем свого робочого часу.
Існують piзні способи кращої організації державним службовцем свого робочого часу, зокрема:

проаналізувати, як він витрачає час;

провести аналіз завдань, які необхідно виконати за принципом їх значимості, визначити, які завдання є пріоритетними;

сформулювати довготривалі цілі;

ввести в практику поточне планування робочого часу;

прагнути зменшити втрати часу.
Які додаткові способи вдосконалення організації часу керівника ви можете запропонувати?
Як ви вважаєте, доцільним є поліпшувати витрати робочого часу чи всього часу, включаючи особистий?
Запропонуйте дії, які б ви здійснили для ефективного використання свого часу.

27
Управлінська ситуація № 27
Управління кадрами в регіональному відділенні Фонду Державного Майна
України здійснюється неефективно, про що свідчить наявність апатії персоналу до роботи, безініціативності і безвідповідальності у колективі.
З метою ліквідації тенденцій депресії у діяльності регіонального відділення
Фонду Державного Майна України виділіть основні стадії управлінської діяльності щодо вирішення наявної проблеми.
Проведіть комплексну оцінку персоналу державної установи, розрахувавши систему показників, що наведені в таблиці 1.
Визначте заходи щодо вдосконалення мотивації праці персоналу регіональному відділенні Фонду Державного Майна України.
Таблиця 1

№ п/п
Показники
Умовні позна- чення
Іваненко
О.Т.
Сидоренко
С.Я.
Петренко
А.Ю.
1.
Освіта
О.
0,1 0,20 0,1 2.
Стаж роботи за спеціальністю
С.
0,15 0,20 0,15 3.
Участь у системі безперервного підвищення професійної майстерності
А.
0,04 0,10 0,11 4.
Професійна компетентність
Кп.
0,2 0,15 0,22 5.
Винахідливість та
ініціативність
Ві.
0,14 0,25 0,18 6.
Уміння організувати роботу
Ор.
0,13 0,26 0,25 7.
Відповідальність
В.
0,12 0,25 0,15 8.
Контактність
К.
0,14 0,25 0,15 9.
Відчуття новизни
Н.
0,15 0,20 0,25 10
Емоційна витримка
Ве.
0,10 0,10 0,90 11
Характер робіт, що визначають зміст і складність праці
Хр.
1,3 1,2 2,2 12
Різноманітність робіт
Рв.р.
0,14 0,15 0,17 13
Додаткова відповідальність, робота із самоконтролюванням
Вд.
0,16 0,11 0,18 14
Обсяг виконуваних робіт
Рв.
0,70 1,25 0,90 15
Якість виконуваних робіт
Рв.я.
1,1 0,60 0,70 16
Ритмічність
Р.
0,30 0,20 0,20 17
Професійно-кваліфікаційний рівень
Кп.р.
18
Ділові якості
Дп.
19
Складність функцій
Сф.
20
Результати праці
Рр.
28
Управлінська ситуація № 28
Ви – заступник керівника підрозділу боротьби з організованою злочинністю.
Керівництво Вашої організації поставило перед Вами завдання розробити проект організаційної структури управління оперативної інформації, який забезпечував би реалізацію наступних принципів:

єдиноначальність управління;

чіткість розпорядництва;

швидкість реагування у відповідь на прямі вказівки;

оперативність у прийнятті рішень;

швидкість проходження управлінської інформації;

ясно виражена особиста відповідальність керівника за прийняті рішення.
Який тип організаційної структури управління Ви б запропонували?
Обґрунтуйте свої пропозиції щодо відповідності організаційної структури функціям підрозділу.
Управлінська ситуація № 29
Ви – спеціаліст відділу кадрової роботи райдержадміністрації.
У районній державній адміністрації роль зв’язків з громадськістю здійснює відділ внутрішньої політики. Проаналізувавши організацію і роботу відділу внутрішньої політики керівництво райдержадміністрації вважає, що вона є неефективною. Насамперед тому, що весь обсяг роботи у відділі і творчої, і технічної, і організаційної, виконують дві особи, які не можуть ефективно, якісно, своєчасно виконувати покладені на них завдання.
Керівництво райдержадміністрації вирішило створити спеціальну прес-службу в структурі районної державної адміністрації, яка б виконувала інформаційно- аналітичні функції і забезпечувала б зв’язки із засобами масової інформації та громадськістю.
Підготуйте аналітичну записку з пропозиціями щодо ефективної реалізації функцій відділу та обґрунтуйте відповідність організаційної структури функціям підрозділу.
Управлінська ситуація № 30
Ви – керівник відділу кадрів обласної державної адміністрації. Вам необхідно підібрати працівника на посаду начальника Головного управління економіки.
Визначте джерела інформації, про претендентів на посаду, якими ви скористаєтеся (обґрунтуйте свій вибір) та методи для відбору претендентів.
Складіть анкету для структурованого інтерв’ю з претендентом.
Визначте критерії відбору на дану посаду та складіть профіль особистості
“ідеального начальника Головного управління економіки.

Вимоги до виконання контрольних робіт
Відповідно до навчального плану слухачів магістерської програми „Державна служба” денної та заочної форм навчання виконують контрольну роботу з дисципліни “Організація діяльності державного службовця” у вигляді реферату на одну із запропонованих тем у межах відповідного варіанту. Номер варіанту визначається за першою літерою прізвища студента.

29
При написанні контрольної роботи слід дотримуватися наступних вимог:
1.
Контрольна робота з дисципліни “Організація діяльності державного службовця” є науковим дослідженням однієї з актуальних проблем місцевого самоврядування в Україні, виконання якого досягається шляхом об’єктивного аналізу наукових джерел та фахової літератури, вдумливим, творчим викладом теоретичного та фактологічного матеріалу, його узагальненням.
2.
Текстовий редактор – Microsoft Word. Формат аркуша А-4, шрифт – 14 пт,
Times New Roman, через 1,5 інтервали. Текст розміщується на сторінці, яка обмежується полями: лівим - 30 мм, правим - 15 мм, верхнім-20 мм, нижнім - 20 мм.
Відстань між заголовком і текстом має бути в межах 15 – 20 мм. Обсяг контрольної роботи включає 15-20 сторінок.
Титульну сторінку включають у загальну нумерацію роботи, однак на титульній сторінці номер не проставляється. Всі інші сторінки нумеруються арабськими цифрами в правій нижній частині сторінки після закінчення тексту. Нумерація сторінок в роботі повинна бути наскрізна.
3.
Контрольна робота повинна містити:

Титульну сторінку (містить назву роботи, прізвище та ім’я студента, вказується факультет, курс, група);

Зміст (містить перелік всіх пунктів роботи та найменування розділів, яких має бути не менше ніж 2 і не більше ніж 5);

Вступ (розкриває актуальність обраної теми, визначає предмет наукового пошуку та його завдання);

Основну частину (складається з розділів, кожний розділ починають з нової сторінки);

Висновки (у них подають основні результати проведеної реферативної роботи);
Список використаної літератури (має містити не менше ніж 5 джерел).

4. Індивідуальні завдання
Індивідуальні завдання для проміжного контролю знань виконують слухачі магістратури заочної форми навчання спеціальності “Державна служба” відповідно до навчального плану.
Метою виконання індивідуального завдання є закріплення і систематизація отриманих знань у процесі самостійної підготовки у міжсесійний період.
Правильна організація самостійної роботи слухача магістратури заочної форми навчання має вирішальне значення для успішного виконання ним навчального плану.
Слухач магістратури повинен:
- прослухати курс лекцій, вивчити теоретичний матеріал;
- ознайомитись з нормативно-законодавчою базою, науково-монографічною літературою, підручниками, посібниками, вивчити практику організації діяльності державних службовців;
- виконати в міжсесійний період отримане індивідуальне завдання, подати його у встановлений термін для перевірки і захистити у викладача на консультації.

30
Індивідуальні завдання для проміжного контролю знань містять теоретичні питання, які включають всі теми відповідно до розробленої програми дисципліни, а також практичне завдання (варіант управлінської ситуації).
Варіанти теоретичних і практичних завдань задаються викладачем.
Індивідуальний характер завдання для кожного слухача магістратури забезпечується різними комбінаціями теоретичних і практичних завдань.
Для висвітлення теоретичних завдань слухачі магістратури повинні використовував законодавчі акти, методично-інструктивні матеріали, науково- монографічну літературу, публікації статистики, аналітичну інформацію органів управління.
Виконання слухачами магістратури практичного завдання (управлінської ситуації) передбачає застосування методик розрахунку показників, їх детальні цифрові обчислення з текстовими поясненнями і висновками; підготовку на основі проведених розрахунків аналітичних записок та науково – обґрунтованих проектів управлінських рішень щодо вирішення певних управлінських ситуацій.
Оформлення індивідуальних завдань здійснюється відповідно до вимог вищої школи, а результати здачі індивідуального завдання відображаються записом
“зараховано” або “не зараховано”.
Тематика дискусійних питань з дисципліни
“Організація діяльності державного службовця ”
1.
Посадова інструкція: практична необхідність чи бюрократична вимога.
2.
Особливості розподілу праці в органах державної влади..
3.
Розмежування повноважень між працівниками структурного підрозділу органу державної влади.
4.
Особливості підготовки та проведення апаратних нарад в органах державної влади.
5.
Особливості складання протоколу засідань рад різних рівнів.
6.
Підготовка проекту розпорядження голови органу місцевого самоврядування/голови органу державної влади, особливості його узгодження.
7.
Організація діловодства в органах державної влади/органах місцевого самоврядування.
8.
Особливості ведення телефонних переговорів.
9.
Особливості роботи зі зверненням громадян.
10.
Особливості відповідальності посадових осіб органів місцевого самоврядування.
11.
Нормування робочого часу в органах державної влади.
12.
Моральні та етичні норми поведінки керівника.
13. Особливості роботи державного службовця.
14. Система управління якістю.
15. Ефективність роботи державного службовця.
16. Сучасний імідж державного службовця.
17. Значення корпоративної культури в державній службі


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал