Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради кз «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»Сторінка1/6
Дата конвертації14.12.2016
Розмір1.29 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6
комунальний заклад

«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»

Серпневі конференції – 2014

Методичні рекомендації

щодо змісту і форм проведення


Друкується за рішенням науково-методичної ради

КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної

освіти імені Василя Сухомлинського»

Кіровоград

2014
УДК 378.046.4

ББК 74


С 32
Серпневі конференції – 2014 : Методичні рекомендації / Укладачі О.В. Половенко, Л.М. Кірішко. – Кіровоград: КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2014. – 80 с.

Методичні рекомендації містять поради науково-методичних лабораторій, центрів, відділів КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» щодо визначення змісту, орієнтовних форм проведення пленарних і секційних засідань серпневих конференцій педагогічних працівників у 2014 році.

Рекомендації адресовані працівникам місцевих органів управління освітою, методичних кабінетів (центрів).

Відповідальна за випуск – Корецька Л.В.


© КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2014


Серпневі педагогічні конференції

2014-2015 навчального року
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року серед актуальних проблем національної системи освіти в сучасних умовах визначає «здійснення гуманізації, екологізації та інформатизації системи освіти, впровадження у навчально-виховний процес інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій».

У Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні (Розпорядження КМУ № 386-р від 15 травня 2013 р.), Законі України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» конкретизовано та деталізовано пріоритетні напрямки, завдання, стратегічні цілі, очікувані результати цього процесу. Стратегією розвитку інформаційного суспільства в Україні визначено, що «однією з основних умов успішної реалізації державної політики у сфері розвитку інформаційного суспільства є забезпечення навчання, виховання, професійної підготовки людини для роботи в інформаційному суспільстві».

Розвиток інформаційного простору дозволить найбільш ефективно підвищити:


 • національну конкурентоспроможність за рахунок розвитку людського потенціалу, насамперед, у високоінтелектуальних сферах;

 • надання рівного якісного доступу до інформації, освіти;

 • сприяння становленню відкритого демократичного суспільства.

Серед пріоритетів інформаційного суспільства виділяють здатність людей до безперервної освіти протягом життя.

Сучасному суспільству потрібна компетентна особистість, здатна брати активну участь у розвитку економіки, науки, культури. Тому сьогодні у шкільній освіті на перший план висувається завдання створення сприятливих умов для виявлення й розвитку здібностей учнів, задоволення їхніх інтересів і потреб, формування навчально-пізнавальної активності та творчої самостійності.Провідною ідеєю навчально-виховного процесу в навчальних закладах у 2014-2015 н.р. має стати виховання випускника, який успішно й ефективно буде діяти в інформаційному суспільстві, вносити вклад у піднесення конкурентноздатності країни в європейському і світовому просторі.

Традиційно старт кожному новому навчальному року дають обласна, районні, міські серпневі конференції.Серпневі конференції 2014 року мають визначити стратегічні пріоритети розвитку освіти області, шляхи їх реалізації, скерувати педагогічну спільноту до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства, держави, регіону на засадах європейських вимірів якості освіти.


Провідна ідея конференції: «Освіта в інтересах сталого розвитку».
Концептуальні пріоритети серпневої конференції:

1. Підвищення якості освіти:

 • постійний науково-методичний супровід і прогнозування професійного розвитку педагогічних, управлінських та методичних кадрів регіону;

 • формування інформаційно-навчального середовища освіти області та входження у світовий освітній простір;

 • навчально-методичне забезпечення іваріантої та варіативної складової навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів;

 • підготовка педагогічних кадрів до роботи за новим змістом і програмами;

 • науково-методичний супровід та навчально-методичне забезпечення професійної діяльності педагогів, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами;

 • удосконалення системи державно-громадського управління;

2. Здоров’язбережувальні функції освіти:

 • навчально-методичне забезпечення здоров’язбережувального та здоров’яформуючого навчально-виховного процесу в закладах освіти;

 • забезпечення психологічного супроводу учнів у процесі навчання та виховання;

 • розвиток здоров’язберігаючого освітнього середовища;

 • валеологізація освітнього процесу;

 • оптимізація та осучаснення діяльності навчальних закладів щодо формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя всіх учасників освітнього процесу.

3. Інноваційні технології:

 • упровадження нових організаційних форм навчального процесу на основі інноваційних технологій;

 • організація дистанційного навчання;

 • упровадження сучасної навчальної техніки, комп'ютерних засобів і технологій у навчальний процес освітніх установ;

 • вивчення і впровадження педагогічного досвіду;

 • організація дослідно-експериментальної роботи.

4. Розвиток професійної компетентності педагогів:

 • розвиток регіонального науково-методичного освітнього середовища;

 • формування високої професійної компетентності педагогічних працівників;

 • досягнення високої функціональної грамотності;

 • поширення педагогічного досвіду щодо стимулювання творчого, інтелектуального, духовного розвитку та задоволення потреби в професійній самореалізації працівників освітньої галузі;

 • модернізація методичної «вертикалі»: створення умов для підвищення рівня професійної компетентності на робочому місці; поширення продуктивних освітніх технологій, широке використання мнемотехніки.

5. Інтеграція і партнерство:

 • подальша інтеграція освітніх установ усіх рівнів;

 • підвищення конкурентоспроможності освітніх установ;

 • інтеграція освіти області в міжнародний освітній простір.


Наголошуємо, що під час планування регіональних серпневих конференцій слід урахувати, що 21 серпня 2014 року на базі комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості» відбудеться обласний ярмарок педагогічних ідей «Інформаційно-комунікаційна компетентність педагогів як умова забезпечення якісної освіти» за участю завідувачів (директорів), методистів МК (НМЦ) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад, керівників навчальних закладів, членів методичного активу, педагогів.
Найголовнішим із факторів забезпечення високої якості серпневих конференцій є серйозна підготовча робота.

Як правило, серпневі конференції розпочинаються із створення оргкомітету, творчих груп, написання наказу «Про підготовку і проведення

серпневих нарад педагогічних працівників».

Нагадуємо, що важливим на першому етапі підготовки є:

● вивчення та опрацювання нормативно-правових документів про освіту;

● збір, узагальнення та систематизація необхідної для визначення змісту конференції інформації;

● вивчення та аналіз реального стану розвитку освіти в регіоні, творче використання аналітичними групами різних видів аналізу (системного, аспектного, причинно-наслідкового, прогностичного, програмно-цільового);

● визначення форм проведення пленарної частини і секційних засідань;

● моделювання програми конференції на основі вимог сьогодення, отриманих рекомендацій, урахування наявного в районі, місті, області досвіду, традицій.

Під час розробки детальних планів підготовки слід звернути увагу на організаційно-методичне, інформаційно-аналітичне забезпечення серпневих конференцій.

У період підготовки до конференції відділи, управління освіти, районні, міські методичні кабінети (центри) проводять рейди-огляди готовності навчальних закладів до нового навчального року, настановні наради для керівників секційних засідань, підсумкові засідання колегій відділів, управлінь освіти.

У підготовчий період радимо провести з методичним активом проблемний стіл «Серпнева конференція – 2014. Якою їй бути?», настановні методичні тижні на базі опорних навчальних закладів з питань методичної роботи.

Визначаючи структуру і форми проведення пленарного засідання, слід подбати про їх адекватність обраному змісту роботи, поставленим меті та завданням.

Серпневі конференції рекомендуємо провести у формі педагогічних конгресів «Створення інноваційного інформаційно-методичного простору регіону – складова модернізації сучасної освіти», форумів «Сучасний урок: проектування, реалізація, аналіз», загальних зборів «Упровадження інноваційних технологій у практику роботи навчального закладу», засідання великої методичної ради «Якісна освіта – запорука самореалізації творчої особистості».

У ході проектування програм серпневих конференцій (зустрічей, нарад) радимо скористуватися витягом із програми серпневої наради педагогічних працівників з проблеми «Про підсумки роботи освітянської галузі в 2013/2014 навчальному році в контексті впровадження Базового компонента дошкільної освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та завдання на 2014/2015 навчальний рік», підготовленої центром методичної та соціально-психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської ради (додаток 1).

Корисним, на нашу думку, буде творче використання сценарію серпневої конференції, запропонованого методичним кабінетом відділу освіти Петрівської райдержадміністрації (додаток 2).h:\новая папка (2)\arhiv\картинки по роботі1\ykr-mlit.gif

Пленарні засідання: зміст і форми проведення

Важливою складовою серпневих конференцій освітян є пленарні засідання.

Рекомендації щодо визначення їх змісту щороку надають Міністерство освіти і науки України, департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського».

На нашу думку, особливу увагу слід приділити обговоренню проекту Закону України «Про освіту», питанням щодо реалізації завдань, визначених:

- Національним планом дій щодо реалізації Конвенції ООН про права інвалідів та розвитку системи реабілітації інвалідів на 2012-2020 роки;

- Концепцією проекту Загальнодержавної цільової соціальної програми «Формування здорового способу життя молоді України на 2013-2017 роки»;

- Положенням про дистанційне навчання, яке затверджене наказом Міністерства освіти і науки від 25.04.13 року № 466.

На пленарних засіданнях доцільно проаналізувати підсумки 2013-2014 навчального року та визначити пріоритетні завдання освітян на новий навчальний рік.

При цьому варто використати матеріали підсумкових колегій, нарад Міністерства освіти науки України, департаменту освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації та аналітичні матеріали, які підготовлені КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського».

Характерною особливістю пленарних засідань мають бути «вільна трибуна», прес-центри, що дає можливість кожному учаснику висловити свої пропозиції в усній або письмовій формі.

Учасникам конференції можна запропонувати переглянути відеосюжет, у якому вчителі, учні та батьки поділилися своїми думками «Якою має бути українська школа завтра і в майбутньому?».

Традиційними в рамках серпневих конференцій у більшості регіонів стали:

● ушанування ветеранів педагогічної праці, учительських династій;

● прийом у педагогічну сім’ю району, міста молодого покоління;

● презентація досвіду переможців всеукраїнського конкурсу «Учитель року»;

● підбиття підсумків огляду на кращу підготовку навчальних закладів до нового навчального року.

Важливою складовою серпневих конференцій є свято вшанування Вчителя-майстра: «Я славлю Вчителя ім’я», «Вшануймо, Вчителю, тебе!», «Шануємо педагогічні таланти», «Хай пишуть з великої букви це слово – Учитель», «Учителю! Прекрасного ти гідний…» та інші.

Методичним кабінетам слід при підготовці серпневих конференцій особливу увагу приділити презентації педагогічного досвіду.

З цією метою радимо провести: • педагогічні виставки;

 • виставки науково-методичних матеріалів;

 • майстер-класи;

 • рекламні калейдоскопи творчих знахідок;

 • ярмарки педагогічної творчості;

 • методичні естафети;

 • методичні діалоги;

 • галереї педагогічного досвіду «Джерело творчості» та ін.

Їх проблематика може бути орієнтовно такою:

 • «Інноваційне науково-методичне середовище регіону – запорука успішного впровадження інновацій».

 • «Інноваційний поступ освіти регіону».

 • «Школа –центр формування освітніх компетентностей».

 • «ІКТ як засіб розвитку творчих здібностей школярів».

 • «Пошук, творчість, досвід».

 • «Компетентнісний підхід – переорієнтація з процесу на результат».

 • «Сучасна школа інформаційного суспільства: реалії, пошуки та здобутки».


h:\новая папка (2)\arhiv\картинки по роботі1\ykr-mlit.gif
Секційні засідання: традиції й інновації
Сьогодення вимагає творчого вчителя, учителя-дослідника, який піднімається на вершину педагогічної майстерності, учителя, який прагне до цієї вершини, але подолати яку, мабуть, нікому не вдалося, бо межі росту, удосконалення немає.

Один із секретів педагогічної творчості полягає в тому, щоб пробудити в учителеві інтерес до пошуку, аналізу власної роботи. В.О. Сухомлинський зазначав: «Якщо ви хочете, щоб педагогічна праця давала учителеві насолоду, щоб повсякденне проведення уроків не перетворювалося на нудну, одноманітну повинність, виведіть кожного вчителя на щасливу стежку дослідника».

Конкретизацію завдань для кожної категорії педагогічних працівників на новий навчальний рік покликані забезпечити предметні секції, засідання РМО, ММО, наради-семінари керівників навчальних закладів.

Для визначення змісту їх роботи радимо уважно опрацювати нормативні документи, рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо викладання навчальних предметів у новому навчальному році, аналітичні матеріали, підготовлені КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського». Особливу увагу доцільно звернути на вивчення інноваційних процесів, які відбуваються в освіті.

У процесі планування секційних засідань важливо врахувати такі питання:


 • реалізація освітніх програм розвитку освіти;

 • Обговорення проекту Закону України «Про освіту», нової редакції Концепції з профільного навчання;

 • стан науково-методичного забезпечення організації навчально-виховного процесу в умовах реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;

 • аналіз стану викладання навчальних предметів, результатів зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингу рівня навчальних досягнень учнів;

 • піднесення якості й ефективності сучасного уроку;

 • про результативність участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів;

 • використання ІКТ-технологій;

 • аналіз роботи районного (міського) методичного об’єднання за минулий навчальний рік і завдання щодо піднесення її результативності в новому навчальному році;

 • результативність підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників у 2013-2014 навчальному році.

Особливу увагу звертаємо на ознайомлення педагогів з пропозиціями КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» щодо проблематики, тривалості й термінів проходження курсів, проведення обласних семінарів, конференцій, слід сформувати проект замовлення на підвищення кваліфікації педагогів у 2015 році.

З метою якісної підготовки та проведення секційних засідань обласний навчально-методичний центр освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб (завідувач О.В. Половенко, методисти Л.М. Кірішко, А.Г. Вареха, В.П. Ткаченко, В.Г. Трубіна), під час підготовки до секційних засідань рекомендує організувати навчання членів методичного активу. Основною метою серпневих зустрічей має бути: h:\новая папка (2)\arhiv\картинки по роботі1\1313255844.jpg

1. Розгляд концептуальних підходів та шляхів практичної реалізації з проектування і створення районними, міськими методичними службами єдиного освітнього простору регіону.

2. Дисемінація інноваційного досвіду методичних служб усіх рівнів (проектів, моделей інноваційних форм роботи, технологій тощо), оригінальних прогресивних ідей з метою трансляції в практичну діяльність, забезпечення нових якісних результатів.

3. Забезпечення науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників в умовах глобалізації та відкритості інформаційного освітнього простору.

4. Формування мережевого співтовариства методичних служб усіх рівнів для забезпечення якісного управління інноваційним розвитком регіону, менеджменту освітніх інновацій.

5. Створення умов для розвитку пошуково-творчої активності та дослідно-експериментальної діяльності педагогічних кадрів регіону.

6. Утвердження нового професійного світогляду творчої активності педагогів.

Під час визначення основних напрямів діяльності методичних служб у 2014-2015 н.р. радимо:

- проаналізувати виконання програми розвитку методичного кабінету, центру, річного плану роботи, результати діагностування педагогічних працівників;

- окреслити основні напрямки розвитку методичного кабінету (центру);

- обговорити діяльність методичного кабінету, центру з упровадження Державних стандартів початкової загальної освіти та базової і повної загальної середньої освіти.Особливу увагу радимо звернути увагу на:

 • рівень готовності педагога до роботи в інноваційному середовищі;

 • оволодіння всіма педагогами ІКТ;

 • аналіз планування методичної роботи з педагогами відповідно до рівнів педагогічної творчості (інформаційно-відтворювальний, адаптивно-прогностичний, раціоналізаторський, науково-дослідницький, креативно-прогностичний);

 • упровадження мережевої співпраці через: сайт, чат-, віртуальні форми науково-методичної роботи;

 • результати рейтингової оцінки діяльності ЗНЗ.

Корисним, на нашу думку, буде опрацювання таких актуальних питань:

 • Акмеологія та підвищення якості освіти.

 • Андрагогічний підхід до розвитку професіоналізму педагога в системі післядипломної освіти.

 • Дистанційні форми навчання в системі неперервної освіти: стан, проблеми, перспективи.

 • Імідж учителя ХХІ сторіччя.

 • Іміджева складова діяльності методичного кабінету (центру).

 • Інноваційні технології навчання дорослих в умовах компетентнісно орієнтованої освіти.

 • Кластер як система професійного розвитку вчителя.

 • Компетентнісний підхід – переорієнтація з процесу на результат.

 • Мережева модель організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами: сутність, структура, завдання, перспективи.

 • Методичний супровід науково-дослідної, експериментальної роботи педагогічних працівників.

 • Методичний супровід траєкторії особистісного розвитку педагога: проектування та реалізація.

 • Науково-методична робота як засіб формування професійної позиції вчителя.

 • Науково-методичний менеджмент освітніх інновацій в умовах створення акмеологічного професійного простору.

 • Науково-методичні проблеми оновлення змісту навчальних предметів в умовах реалізації Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

 • Основні аспекти організації науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу за новими Типовими навчальними планами.

 • Підготовка вчителів до наукової діяльності в умовах інформаційного простору.

 • Пріоритетні напрями державної політики щодо розвитку освіти.

 • Професійна майстерність учителя у форматі нового мислення.

 • Реалізація дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності в закладах освіти регону: досвід та перспективи розвитку.

 • Розвиток методичної компетентності педагогів через організацію міжнародного співробітництва.

 • Самоосвіта – складова вдосконалення професійної компетентності.

 • Педагогічна свобода: інтелект – конструктив – діти.

 • Технології формування методичної компетентності педагогів на основі освітніх інновацій.

 • Управління процесами моніторингу якості освіти в умовах реформування освітньої галузі регіону.


h:\новая папка (2)\arhiv\картинки по роботі1\znak10.jpg

У процесі підготовки варто використати таку літературу:
 1. Аніскіна Н. Управління змінами вимагає нових стратегій /Н. Аніскіна// Управління освітою. –2012. – № 19. – С. 11-14.

 2. Боднар О. Критерії оцінки ефективності аналітико-експертної діяльності методичних служб регіону / О. Боднар // Нова педагогічна думка. – 2013. – № 1. – Т. І. – С. 243-247.

 3. Боднар О. Формування методичного менеджменту в Україні /О. Боднар // Методист. -2012. - № 1. – С. 3-16.

 4. Боднар О.С. Процедури та алгоритми експертного оцінювання [Електронний ресурс].  Режим доступу: www.narodnaosvita. kiev.ua.

 5. Бойченко Т. Рівні інновацій у післядипломній педагогічній освіті / Т.Бойченко // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – № 1. – С. 24-26.

 6. Гаврилюк Р. Інноваційний розвиток національної освіти / Р.Гаврилюк // Педагогічна газета. – 2011. – № 2. – С. 5.

 7. Інноваційні підходи до формування та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у системі неперервної освіти: [Тематична збірка праць].– Рівне: ПП Лапсюк, 2012. – 508 с.

 8. Інноваційні технології у професійному розвитку педагогічних працівників та керівників закладів освіти: [збірник тез учасників міжнародної науково-практичної конференції] / за науковою редакцією Олійника В.В., Клокар Н.І., Кухарєва М.В., Побірченко Н.С. та ін. Київ – Навчально-видавничий центр Київського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти педагогічних кадрів, 2012. –224 с.

 9. Компетентнісний підхід у сучасній післядипломній освіті // Післядиплопломна освіта в Україні. – 2011. – № 1. – С. 53-58.

 10. Корецька Л. В. Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти: реалізація освітньо-виховної стратегії регіону / Л. Корецька // Методист. –2014. – № 4. – С. 3.

 11. Лисюк Н., Оніщенко І. Відчути вітер змін… організаційно-методичні засади підготовки вчителя до впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти / Н. Лисюк, І. Оніщенко // Управління освітою. – 2012. – № 14. – С. 23-26.

 12. Литвиненко Г. М. Науково-методичній роботі – сучасну нормативну базу // Рідна школа. – 2009. – № 1. –С. 63-72.

 13. Майстер-клас в системі методичної роботи з педагогічними кадрами / А.І. Постельняк. – Кіровоград: Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2007. – 93 с.

 14. Науково-організаційні основи експертизи інноваційної діяльності в регіоні: [науково-методичний посібник] / Даниленко Л.І., Паламарчук В.Ф., Зайченко О.І. та ін. / за ред. Л.І. Даниленко. – Логос, 2006. – 196 с.

 15. Нудний В.М., Половенко О.В. Удосконалення змісту післядипломної педагогічної освіти: стан, проблеми і перспективи // Методист. –2014. – № 4. – С. 11–24.

 16. Опорна школа: [методичний посібник] / А.І. Постельняк. – Кіровоград: Видавництво обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2010. – 76 с.

 17. Половенко О.В. Модель науково-методичного забезпечення якості освіти // Методист (Шк.світ). – 2012. – № 2. – С. 62-71.

 18. Половенко О.В., Постельняк А.І. Аналітична діяльність методиста // Методист. –2012. – № 18. – С. 18-30.

 19. Пуцов В., Старченко К., Литвиненко Г. Зміни формальні – зміни реальні. К.: Видавництво ”Шкільний світ”, 2008. – № 23. – С. 20-23.

 20. Творчі групи в системі методичної роботи: [методичний посібник] /уклад.: Половенко О.В. – Кіровоград: КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2008. – 74 с.

 21. Управління інноваційним розвитком районного (міського) методичного кабінету / К.М. Старченко, В.І. Пуцов, Ю.І. Завалевський, Г.М. Литвиненко. – Чернівці: Букрек, 2010. – 344 с.

Результативність навчально-виховного процесу в школі значною мірою визначається ефективністю управлінської діяльності її керівників. Тому особливу увагу слід приділити підготовці секцій директорів і заступників директорів шкіл.Традиційно на секціях керівників навчальних закладів необхідно розглянути пакет нормативних документів, рекомендацій стосовно особливостей, змін у викладанні навчальних предметів, ознайомити з новими та удосконаленими навчальними програмами, підручниками, посібниками, звернувши особливу увагу на їх науково-методичний апарат та основні принципи їх практичного використання.
h:\новая папка (2)\arhiv\картинки по роботі1\znak10.jpgПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал