Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради кз «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»Сторінка1/6
Дата конвертації01.01.2017
Розмір1.36 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6
комунальний заклад

«Кіровоградський обласний інститут післядипломної

педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»

Серпневі конференції – 2015: ціннісні орієнтири

Методичні рекомендації

щодо змісту і форм проведення


Друкується за рішенням науково-методичної ради

КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної

освіти імені Василя Сухомлинського»

(протокол №3 від 17 червня 2015 року)
Кіровоград

2015
УДК 378.046.4

ББК 74

С 32
Серпневі конференції – 2015: ціннісні орієнтири: [методичні рекомендації щодо змісту і форм проведення] / укладачі О.В. Половенко, Л.М. Кірішко. – Кіровоград: КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2015. – 76 с.


Методичні рекомендації містять поради науково-методичних лабораторій, центрів, відділів комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» щодо визначення змісту, орієнтовних форм проведення пленарних і секційних засідань серпневих конференцій педагогічних працівників у 2015 році.

Рекомендації адресовані працівникам місцевих органів управління освітою, методичних кабінетів (центрів).

Відповідальна за випуск – Корецька Л.В.


© КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2015Серпневі педагогічні конференції

2015-2016 навчального року

Ми маємо справу з найскладнішим, неоціненним, найдорожчим, що є у житті – з людиною. Від нас, від нашого вміння, майстерності, мистецтва, мудрості залежить її життя, здоровя, розум, характер, воля, громадянське й інтелектуальне обличчя.

В. Сухомлинський
ХХІ століття – це постіндустріальна ера цивілізації, епоха дієвих організаційних та інформаційних технологій, епоха технологічної культури, епоха дбайливого і відповідального ставлення до довкілля та здоров’я людини.

Провідна мета освіти: плекання національної еліти, людей із державним рівнем мислення, високоінтелектуальних, високодуховних, життєво компетентних, відповідальних за власну долю і долю України.

Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ ст. проголошує: «Освіта – стратегічна основа розвитку особистості, суспільства, нації, держави, запорука майбутнього, найбільш масштабна людиномістка сфера суспільства».

Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 затверджена Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», яка визначає мету, вектори руху, дорожню карту, першочерговi прiоритети та iндикатори належних оборонних, соцiально-економiчних, органiзацiйних, полiтико-правових умов становлення та розвитку України.

Метою Стратегiї є впровадження в Українi європейських стандартiв життя та вихiд України на провiднi позицiї у свiтi. Задля цього рух уперед здiйснюватиметься за такими векторами:

- вектор розвитку;

- вектор безпеки;

- вектор відповідальності;

- вектор гордостi.

Президент України Петро Порошенко на зустрічі із студентами та професорсько-викладацьким складом Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка наголосив, що «проведення реформ в освітній сфері України сприятиме підвищенню престижу та якості навчання». Глава держави переконаний, що якісна освіта є запорукою побудови якісно нової країни. «Це абсолютно чітка інвестиція в майбутнє. Не навчиш, не виховаєш нове покоління – нічого не буде», – підкреслив він.

Президент зазначив, що українці завжди демонстрували прагнення бути європейцями. «Перед нинішнім поколінням українців стоїть надзвичайно важливе завдання – провести реформи, змінити країну, зробити все для того, щоб ми відчували себе по-справжньому європейською державою».

В українській освіті за підтримки Ради Європи запланована реалізація 3-річної Національної програми «Освіта для демократичного громадянства і прав Людини», яка буде спрямована на розвиток демократичної культури в школах та впровадження демократичного, децентралізованого врядування в навчальних закладах.

«Головна ідея програми саме в тому і полягає, щоб зібрати дітей, педагогів і керівників з усієї України для діалогу та співпраці. Демократична модель управління освітою працюватиме лише тоді, якщо до її впровадження будуть долучені всі учасники освітнього процесу», – зазначила директор Європейського Центру ім. Вергеланда Анна-Перона Фієльштад.

Пріоритетна мета української системи освіти – створити умови для розвитку   та самореалізації кожної особистості як громадянина України, формувати покоління, здатне навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства. А це можливо лише за умови якісної освіти.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року серед актуальних проблем визначає: «вдосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів системи освіти».

Актуальність проблеми трансформації педагогічної освіти в Україні обумовлюється потребою підготовки нового покоління педагогічних працівників, які мають не лише високу професійну компетентність, але й ідентифікуються з професійно-ціннісними орієнтаціями, що спрямовані на творчу реалізацію та постійне самовдосконалення у професії.

Суспільству в цьому контексті потрібні вчителі, які б сприйняли ринкові умови, адаптувалися до них і працювали на рівні вимог часу, забезпечуючи якість освіти. Саме тому сучасна система післядипломної освіти педагогічних кадрів ґрунтується на концепції наперервної освіти, яка прийнята за стратегічну в цивілізованих країнах світу.

Вибір людиною цінностей моралі і культури, що набувають форми мотиву, зумовлює спрямованість її діяльності.

Системоутворювальною аксіологічною основою змісту роботи серпневих конференцій є цінність інноваційного розвитку забезпеченні якісної освіти, що розкривається за такими орієнтирами:

- розвиток системи освіти регіону (змісту, засобів, технологій);

- професійний розвиток учасників системи освіти регіону (педагогічних, управлінських і методичних кадрів області);

- соціально-еокономічний розвиток регіону засобами освіти.

Визначені орієнтири можуть бути реалізовані на основі системи базових цінностей: професіоналізму, практико зорієнтованої наукової діяльності, співробітництва і партнерських стосунків.

Виходячи із вищезазначеного, констатуємо актуальність провідної ідеї конференції: «Ціннісні орієнтири підвищення якості освіти в умовах формування та розвитку освітнього простору Кіровоградщини».Для реалізації стратегічних завдань необхідно:

- застосування активних та інтерактивних методів у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- співпраця та співтворчість із питань дослідження проблем новаторства та використовування кращої світової практики з цього питання через систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- формувати психологічну готовність педагогічного працівника до роботи з ІКТ та їхнє подальше впровадження у навчально-виховний процес в умовах інноваційного розвитку освіти.

Серпневі конференції 2015 року мають визначити стратегічні пріоритети розвитку освіти області, шляхи їх реалізації, скерувати педагогічну спільноту до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства, держави, регіону на засадах європейських вимірів якості освіти.

Сучасному суспільству потрібна компетентна особистість, здатна брати активну участь у розвитку економіки, науки, культури. Тому сьогодні у шкільній освіті на перший план висувається завдання створення сприятливих умов для виявлення й розвитку здібностей учнів, задоволення їхніх інтересів і потреб, формування навчально-пізнавальної активності та творчої самостійності.Провідною ідеєю навчально-виховного процесу в навчальних закладах у 2015-2016 н.р. має стати виховання випускника, який успішно й ефективно буде діяти в інформаційному суспільстві, вносити вклад у піднесення конкурентноздатності країни в європейському і світовому просторі.

Концептуальні пріоритети серпневої конференції:

1. Підвищення якості освіти:

 • постійний науково-методичний супровід і прогнозування професійного розвитку педагогічних, управлінських та методичних кадрів регіону;

 • формування інформаційно-навчального середовища освіти області та входження у світовий освітній простір;

 • навчально-методичне забезпечення інваріантої та варіативної складової навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів;

 • підготовка педагогічних кадрів до роботи за новим змістом і програмами;

 • науково-методичний супровід та навчально-методичне забезпечення професійної діяльності педагогів, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами;

 • удосконалення системи державно-громадського управління.

2. Здоров’язбережувальні функції освіти:

 • навчально-методичне забезпечення здоров’язбережувального та здоров’яформуючого навчально-виховного процесу в закладах освіти;

 • забезпечення психологічного супроводу учнів у процесі навчання та виховання;

 • розвиток здоров’язберігаючого освітнього середовища;

 • валеологізація освітнього процесу;

 • оптимізація та осучаснення діяльності навчальних закладів щодо формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя всіх учасників освітнього процесу.3. Інноваційні технології:

 • упровадження нових організаційних форм навчального процесу на основі інноваційних технологій;

 • організація дистанційного навчання;

 • упровадження сучасної навчальної техніки, комп'ютерних засобів і технологій у навчальний процес освітніх установ;

 • вивчення і впровадження педагогічного досвіду;

 • організація дослідно-експериментальної роботи.

4. Розвиток професійної компетентності педагогів:

 • розвиток регіонального науково-методичного освітнього середовища;

 • формування високої професійної компетентності педагогічних працівників;

 • досягнення високої функціональної грамотності;

 • поширення педагогічного досвіду щодо стимулювання творчого, інтелектуального, духовного розвитку та задоволення потреби в професійній самореалізації працівників освітньої галузі;

 • модернізація методичної «вертикалі»: створення умов для підвищення рівня професійної компетентності на робочому місці; поширення продуктивних освітніх технологій, широке використання мнемотехніки.

5. Інтеграція і партнерство:

 • подальша інтеграція освітніх установ усіх рівнів;

 • підвищення конкурентоспроможності освітніх установ;

 • інтеграція освіти області в міжнародний освітній простір.

Ключовим фактором забезпечення високої якості серпневих конференцій є серйозна підготовча робота.

Як правило, серпневі конференції розпочинаються із створення оргкомітету, сайту, блогу, творчих груп, складання наказу «Про підготовку і проведення серпневих нарад педагогічних працівників».

Нагадуємо, що важливим на першому етапі підготовки є:

● вивчення та опрацювання нормативно-правових документів про освіту;

● збір, узагальнення та систематизація необхідної для визначення змісту конференції інформації;

● вивчення та аналіз реального стану розвитку освіти в регіоні, творче використання аналітичними групами різних видів аналізу (системного, аспектного, причинно-наслідкового, прогностичного, програмно-цільового);

● визначення форм проведення пленарної частини і секційних засідань;

● моделювання програми конференції на основі вимог сьогодення, отриманих рекомендацій, урахування наявного в районі, місті, області досвіду, традицій.

Під час розробки детальних планів підготовки слід звернути увагу на організаційно-методичне, інформаційно-аналітичне забезпечення серпневих конференцій.

У період підготовки до конференції місцеві органи управління освітою, районні, міські методичні кабінети (центри) проводять рейди-огляди готовності навчальних закладів до нового навчального року, настановні наради для керівників секційних засідань, підсумкові засідання колегій органів управління освітою.

У підготовчий період радимо провести онлайн-опитування «Серпнева конференція – 2015. Якою їй бути?».

Визначаючи структуру і форми проведення пленарного засідання, слід подбати про їх адекватність обраному змісту роботи, поставленим меті та завданням.

У процесі підготовки до конференції радимо використати досвід роботи методичного кабінету відділу освіти Новоукраїнської райдержадміністрації, який презентований на блозі «Велика серпнева нарада освітян Новоукраїнського району» (http://serpneva.blogspot.com/).

Серпневі конференції рекомендуємо провести у формі педагогічних конгресів «Якісна освіта – інвестиція в майбутнє», форумів «Якісна освіта – стандарт нового покоління: реалії, перспективи», засідання великої методичної ради «Якісна освіта – запорука самореалізації творчої особистості».
ykr-mlit
Пленарні засідання: зміст і форми проведення
Освіта  найважливіша ланка у побудові успішної держави й формуванні розумних поколінь. Щоб українці були конкурентоспроможними у світі, наші діти повинні отримувати якісну освіту.

С. Квіт
Важливою складовою серпневих конференцій освітян є пленарні засідання.

Рекомендації щодо визначення їх змісту щороку надають Міністерство освіти і науки України, департамент освіти і науки облдержадміністрації, КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського».

На нашу думку, особливу увагу слід приділити обговоренню проекту Закону України «Про освіту», питанням щодо реалізації завдань, визначених:

- Національним планом дій щодо реалізації Конвенції ООН про права інвалідів та розвитку системи реабілітації інвалідів на 2012-2020 роки;- Концепцією проекту Загальнодержавної цільової соціальної програми «Формування здорового способу життя молоді України на 2013-2017 роки»;

- Положенням про дистанційне навчання, яке затверджене наказом Міністерства освіти і науки від 25.04.13 року № 466.

На пленарних засіданнях доцільно проаналізувати підсумки 2014-2015 навчального року та визначити пріоритетні завдання освітян на новий навчальний рік.

При цьому варто використати матеріали підсумкових колегій, нарад Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації, аналітичні та методичні матеріали, які підготовлені КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського».

Характерною особливістю пленарних засідань мають бути «вільна трибуна», прес-центри, що дає можливість кожному учаснику висловити свої пропозиції в усній або письмовій формі.

Учасникам конференції можна запропонувати переглянути відеосюжет, у якому вчителі, учні та батьки поділилися своїми думками «Якою має бути українська школа завтра і в майбутньому?».

Важливою складовою серпневих конференцій є свято вшанування Вчителя-майстра: «Я славлю Вчителя ім’я», «Вшануймо, Вчителю, тебе!», «Шануємо педагогічні таланти», «Хай пишуть з великої букви це слово – Учитель», «Учителю! Прекрасного ти гідний…» та інші.

Методичним кабінетам слід особливу увагу приділити презентації педагогічного досвіду.

З цією метою радимо провести:


 • педагогічні виставки;

 • виставки науково-методичних матеріалів;

 • майстер-класи;

 • рекламні калейдоскопи творчих знахідок;

 • ярмарки педагогічної творчості;

 • методичні естафети;

 • методичні діалоги;

 • галереї педагогічного досвіду «Джерело творчості» та ін.

Їх проблематика може бути орієнтовно такою:

 • «Інноваційне науково-методичне середовище регіону – запорука успішного впровадження інновацій».

 • «Інноваційний поступ освіти регіону».

 • «Школа –центр формування освітніх компетентностей».

 • «ІКТ як засіб розвитку творчих здібностей школярів».

 • «Освіта Кіровоградщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї і технології».

 • «Компетентнісний підхід – переорієнтація з процесу на результат».

 • «Сучасна школа інформаційного суспільства: реалії, пошуки та здобутки».

 • «Розвиток креативності вчителя в системі методичної роботи».

ykr-mlit
Секційні засідання  «Якісна середня освіта як запорука

успіху України в майбутньому».
Освіта – найвеличніше з усіх земних благ,

але тільки тоді, коли вона найвищої якості.

Інакше вона абсолютно даремна.

Редьярд Кіплінг
Провідною ідеєю навчально-виховного процесу в 2015-2016 н.р. у навчальних закладах має стати забезпечення безперервності та наступності навчання і виховання; гармонійне поєднання інтересів особистості, суспільства, держави.

Сучасні педагогічні технології, інноваційні процеси розвитку освіти мають бути спрямовані на особистість дитини, на розкриття її інтелектуальних, творчих здібностей, на задоволення інтересів і потреб у самовизначенні, на орієнтацію підростаючого покоління на здоровий спосіб життя.Конкретизацію завдань для кожної категорії педагогічних працівників на новий навчальний рік покликані забезпечити предметні секції, засідання РМО, ММО, наради-семінари керівників навчальних закладів.

З огляду на зазначене, актуальними питаннями для обговорення на секційних серпневих конференціях є: • підвищення якості освіти шляхом оновлення змісту, форм і методів навчання та виховання, упровадження компетентнісного підходу, програм допрофільної підготовки та профільного навчання, удосконалення навчальних програм, зміцнення матеріально-технічної бази, підвищення рівня професійної компетентності педагогів;

 • удосконалення системи управління навчальним закладом, розвиток державно-громадського управління, делегування повноважень громадським структурам (радам закладу, піклувальним, батьківським, учнівським радам тощо);

 • оптимізація виховного простору навчального закладу, відродження національних традицій, пропаганда здорового способу життя, зменшення негативних впливів соціального середовища на дітей, попередження дитячої бездоглядності та правопорушень;

 • організація дослідно-експериментальної роботи з питань удосконалення якості змісту освіти та технологій управління освітнім процесом у навчальному закладі;

 • розвиток соціального партнерства навчального закладу;

 • розвиток інформаційних та комунікативних технологій, організація дистанційного навчання у навчальному закладі, у тому числі для дітей з особливими потребами;

 • реалізація освітніх програм розвитку освіти;

 • стан науково-методичного забезпечення організації навчально-виховного процесу в умовах реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;

 • аналіз стану викладання навчальних предметів, результатів зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингу рівня навчальних досягнень учнів;

 • піднесення якості й ефективності сучасного уроку;

 • про результативність участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів.

Для визначення змісту їх роботи радимо уважно опрацювати нормативні документи, рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо викладання навчальних предметів у новому навчальному році, аналітичні матеріали, підготовлені КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського». Суттєвий акцент доцільно зробити на вивчення інноваційних процесів, які відбуваються в освіті.

В умовах сьогодення одним із пріоритетів розвитку Української держави є розбудова інформаційного суспільства. У зв’язку з цим у системі освіти постійно запроваджуються інноваційні форми спілкування та обміну інформацією: вебінари, інтернет-семінари, онлайн-дискусії тренінги тощо. Радимо перечислені вище форми передбачити у ході проведення секційних засідань, особливо для тих категорій педагогічних працівників, які викладають декілька навчальних предметів та поєднують викладацьку діяльність з управлінською.Особливу увагу звертаємо на ознайомлення педагогів з пропозиціями КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» щодо проблематики, тривалості й термінів проходження курсів, проведення обласних семінарів, конференцій, слід сформувати проект замовлення на підвищення кваліфікації педагогів у 2015 році.

З метою якісної підготовки та проведення секційних засідань обласний навчально-методичний центр освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб (завідувач О.В. Половенко, методисти Л.М. Кірішко, А.Г. Вареха, В.Г. Трубіна), під час підготовки до секційних засідань рекомендує організувати навчання членів методичного активу. Основною метою серпневих зустрічей має бути: h:\новая папка (2)\arhiv\картинки по роботі1\1313255844.jpg

1. Розгляд концептуальних підходів та шляхів практичної реалізації з проектування і створення районними, міськими методичними службами єдиного освітнього простору регіону.

2. Дисемінація інноваційного досвіду методичних служб усіх рівнів (проектів, моделей інноваційних форм роботи, технологій тощо), оригінальних прогресивних ідей з метою впровадження в практичну діяльність, забезпечення нових якісних результатів.

3. Забезпечення науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників в умовах глобалізації та відкритості інформаційного освітнього простору.

4. Формування мережевого співтовариства методичних служб усіх рівнів для забезпечення якісного управління інноваційним розвитком регіону, менеджменту освітніх інновацій.

5. Створення умов для розвитку пошуково-творчої активності та дослідно-експериментальної діяльності педагогічних кадрів регіону.

6. Утвердження нового професійного світогляду творчої активності педагогів.

Під час визначення основних напрямів діяльності методичних служб у 2015-2016 н.р. радимо:

- проаналізувати виконання програми розвитку методичного кабінету, центру, річного плану роботи, результати діагностування педагогічних працівників;

- окреслити основні напрямки розвитку методичного кабінету (центру);

- обговорити діяльність методичного кабінету, центру з упровадження Державних стандартів початкової загальної освіти та базової і повної загальної середньої освіти.Особливу увагу радимо звернути увагу на:

 • рівень готовності педагога до роботи в інноваційному освітньому середовищі;

 • оволодіння всіма педагогами ІКТ;

 • аналіз планування методичної роботи з педагогами відповідно до рівнів педагогічної творчості (інформаційно-відтворювальний, адаптивно-прогностичний, раціоналізаторський, науково-дослідницький, креативно-прогностичний);

 • упровадження мережевої співпраці через: сайт, чат-, віртуальні форми науково-методичної роботи;

 • результати рейтингової оцінки діяльності ЗНЗ.

Корисним, на нашу думку, буде опрацювання таких актуальних питань:

 • Акмеологія та підвищення якості освіти.

 • Дистанційні форми навчання в системі неперервної освіти: стан, проблеми, перспективи.

 • Імідж учителя ХХІ сторіччя.

 • Іміджева складова діяльності методичного кабінету (центру).

 • Методист – це не влада над людьми, а велика відповідальність за них.

 • Кластер як система професійного розвитку вчителя.

 • Компетентнісний підхід – переорієнтація з процесу на результат.

 • Методичні аспекти мережевої взаємодії як нової філософії освітньої комунікації.

 • Медіа-освіта у системі мережевої взаємодії методичних служб і НЗ.

 • Управління системою мережевої взаємодії методичних служб в умовах інноваційних змін в освіті.

 • Формування індивідуальної траєкторії підвищення рівня професійної компетентності педагога.

 • Основні орієнтири модернізації методичного менеджменту в руслі цивілізаційних викликів.

 • Портал як засіб підвищення рівня інформаційно-комунікаційного забезпечення розвитку освітнього середовища регіону.

 • Методична система диференційованого навчання в умовах реалізації нових Державних стандартів.

 • Використання інтернет-простору для підвищення якості неперервного навчання педагогів.

 • Професійна підготовка керівника ЗНЗ в контексті реалізації нової освітньої парадигми.

 • Інформаційно-методичне забезпечення діяльності методичних служб: інноваційний аспект.

 • Інноваційні технології розвитку професійної компетентності вчителів засобами науково-методичної роботи у міжкурсовий період.

 • Управління якістю професійного розвитку педагога: теоретичний та практичний аспект.

 • Нове педагогічне мислення як засіб формування акмеологічного середовища для самореалізації особистості шляхом модернізації науково-методичної діяльності.

 • Сучасні парадигми науково-методичної діяльності в контексті вітчизняного та європейського педагогічного простору.

 • Формування самодостатньої особистості в соціокультурному контексті сучасного європейського освітньо-інформаційного простору.

 • Нове педагогічне мислення в контексті сучасного європейського освітньо-інформаційного простору.

 • Креативне середовище як засіб підвищення кваліфікації методистів методичних кабінетів.

 • Роль методичної служби у професійному розвитку педагога.

 • Використання інноваційних освітніх технологій у діяльності РМК.

 • Сучасні тенденції педагогічної освіти в європейському просторі.

 • Створення інноваційного середовища в регіоні – важливе завдання педагогічної освіти.

 • Електронна база даних: новий підхід до методичного забезпечення навчально-виховного процесу.h:\новая папка (2)\arhiv\картинки по роботі1\znak10.jpg

Доцільним у підготовці до секційних засідань буде опрацювання таких джерел:


 1. Аналітичні матеріали за підсумками участі школярів області у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів (2014/2015 н.р.)// Укладач А.Г. Вареха. – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2015. – 92 с.

 2. Слобода К.Д. Упровадження ІКТ у навчально-виховний процес / К.Д. Слобода // Управління школою. – 2015. – № 10 – 12 . – С. 79 – 86.

 3. Ласкова Н.О. Управління інформаційними потоками за умов функціонування шкільної інформаційної служби / Н.О. Ласкова // Управління школою. – 2015. – № 10 – 12 . – С. 87 – 92.

 4. Желюк О.М. Управлінські аспекти організації освітнього простору для обдарованих школярів / О.М. Желюк // Управління школою. – 2015. – № 10 – 12. – С. 93 – 95.

 5. О. Желюк. Робота з обдарованими дітьми в ліцеї «Елітар»/ О.Желюк, Р. Данилюк, Н. Желюк // Управління школою. – 2014. – № 7 – 9. – С. 26 – 29.

 6. Житник Б.О. Моніторинг як механізм реалізації інформаційної функції ресурсного забезпечення якості освіти / Б.О. Житник // Управління школою. – 2015. – № 25 – 27. – С. 61 – 94.

 7. Москалик Т.О. Колегіум як наукова лабораторія для розвитку творчих обдарувань / Т.О. Москалик // Управління школою. – 2015. – № 7 – 9. – С. 31 – 63.

 8. Осатюк Н.А. Моделювання діяльності інноваційного навчального закладу на підставі використання сучасних інформаційних ресурсів / Н.А. Осатюк, Т.П. Томчишина // Управління школою. – 2015. – № 7 – 9. – С. 66 – 69.

 9. Гнатюк І.Г. Реалізація інноваційної моделі використання ІКТ (хмарних технологій) в освітньому інформаційному просторі навчального закладу / І.Г. Гнатюк // Управління школою. – 2014. – № 10 – 12. – С. 69 – 80.

 10. Свистунова Т.М. Вивчення стану дистанційного навчання в школі / Т.М. Свистунова // Управління школою. – 2015. – № 4 – 6. – С. 66 – 71.

 11. Букач А. Єдиний інформаційно-освітній простір міста: досвід його формування // Методист / А. Букач. – К.: Видавництво Шкільний світ, 2015. –
  № 3. – С. 35 – 39.

 12. Істягіна Т. Інформація в роботі керівника: джерела та способи отримання / Т.Істягіна // Методист. – К.: Видавництво Шкільний світ, 2015. – № 2. – С. 3 – 9.

 13. Барецька О. Система роботи з інтелектуально обдарованими дітьми. Науково-методичний супровід / О. Барецька // Методист. – К.: Видавництво Шкільний світ, 2015. – № 5. – С. 40 – 47.

 14. Правий В.П. Організація навчально-дослідницької діяльності підлітків у позаурочний час / В.П. Правий // Завучу. Усе для роботи. – 2015. –
  № 1 – 2 . – С. 7 – 8.

 15. Мігунова І.А. Інформаційно-комунікаційні технології в школі / І.А. Мігунова // Завучу. Усе для роботи. – 2015. – № 1 – 2. – С. 5 – 6.

 16. Мельнікова Н.Л. Методичний супровід науково-дослідної експериментальної роботи педагогічних працівників / Н.Л. Мельнікова // Завучу. Усе для роботи. – 2015. – № 15 – 16. – С. 22 - 28 – 22 - 34.

 17. Петрик Ю. Управління професійним розвитком педагогів в умовах освітньої системи міста // Методист. – К.: Видавництво Шкільний світ, 2015. – № 3. – С. 8 – 14.

 18. Кардіян Н. Інноваційні підходи в організації науково-дослідницької роботи учнів/ Н. Кардіян, О. Норов // Заступник директора школи. – 2015. - № 3. – С. 13 – 18.

 19. Аман І. Активізуємо навчально-пізнавальну діяльність учнів за допомогою прийому «багато мишей» / І. Аман // Заступник директора школи. – 2015. – № 03. – С. 44 – 49.

 20. Голощапова О. Організація роботи літньої школи майбутніх науковців / О. Голощапова // Заступник директора школи. – 2015. – № 3. – С. 4 – 14.

Результативність навчально-виховного процесу в школі значною мірою визначається ефективністю управлінської діяльності її керівників. Тому особливу увагу слід приділити підготовці секцій директорів і заступників директорів шкіл.

На секціях керівників навчальних закладів радимо розглянути стратегічні пріоритети розвитку освіти, шляхи їх реалізації, скерувати напрямки розвитку навчальних закладів та педагогічну спільноту на ціннісні пріоритети держави, суспільства й особистості на засадах європейських вимірів якості освіти.

Під час розгляду актуальних питань розвитку освіти регіонів варто презентувати позитивний досвід роботи директорів, заступників директорів з навчально-виховної, науково-методичної роботи щодо змісту, організації та структури управління загальноосвітнім навчальним закладом, а також обговорити науково-методичні проблеми: 1. Проект Концепції розвитку освіти до 2015 року: точки зору, проблеми.

 2. Технологічні аспекти реалізації управлінської компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу.

 3. Освітній маркетинг як нова функція управління навчальним закладом.

 4. Демократизація управління: партнерська взаємодія навчального закладу і громади.

 5. Психолого-педагогічний супровід як умова конкурентоспроможності навчального закладу.

 6. Формування науково-методичного світогляду педагога - компонент зрілості закладу освіти.

 7. Міжнародне співробітництво як напрям діяльності загальноосвітнього навчального закладу.

 8. Управлінські дії: відповідність стандартам та вимоги щодо якісної освіти.

Традиційно на секціях керівників навчальних закладів необхідно розглянути пакет нормативних документів, рекомендацій стосовно особливостей, змін у викладанні навчальних предметів, ознайомити з новими та удосконаленими навчальними програмами, підручниками, посібниками, звернувши особливу увагу на їх науково-методичний апарат та основні принципи їх практичного використання.
Особливу увагу звертаємо на опрацювання:h:\новая папка (2)\arhiv\картинки по роботі1\znak10.jpg
- наказ Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 р. № 67 «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів»;

- наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 р. № 306 «Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»;

- наказ Міністерства освіти і науки України від від 08.04.2015 р. № 408 «Про затвердження Положення про наукові профільні школи учнівської молоді»;

- наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 р. № 412 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу в 1-4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів»;

- наказ Міністерства освіти і науки України від 15.05.15 р. № 533 «Про результати завершального 3-го етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості»;

- наказ Міністерства освіти і науки України від 12.05.15 р. № 529 «Про організацію та проведення V Міжнародної науково-методичної конференції «Освітні вимірювання-2015. Реформування зовнішнього незалежного оцінювання: методологія, модель, основні складові»;

- наказ Міністерства освіти і науки України від 06.02.15 р. № 100 «Про розвантаження навчальних програм для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»;

- наказ Міністерства освіти і науки України від 30.01.15 р. № 67 «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів»;

- наказ Міністерства освіти і науки України від 26.01.15 р. № 47 «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік»;

- наказ Міністерства освіти і науки України від 06.01.15 р. № 5 «Про затвердження інструктивно-методичних матеріалів для загальноосвітніх навчальних закладів»;

- лист Міністерства освіти і науки України від 02.04.15 р. № 1/9-169 «Про порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»;

- лист Міністерства освіти і науки України від 14.02.15 р. № 1/9-71 «Щодо роз’яснення порядку приймання дітей до першого класу»;

- лист Міністерства освіти і науки України від 27.11.14 р. № 1/9-614 «Про методичні рекомендації з патріотичного виховання»;

- лист Міністерства освіти і науки України від 29.04.15 р. № 1/9-221 «Щодо надання роз’яснення»;

- лист Міністерства освіти і науки України від 18.04.2014 р. № 1/9-209 «Щодо використання робочих зошитів у початковій школі»;

-лист Міністерства освіти і науки України від 22.05.15 р. № 1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»;


У ході підготовки варто опрацювати таку літературу:

 • Василенко Н.В. Хмарні технології в управлінні навчальним закладом / Н.В. Василенко. – Х. : Вид. гр. «Основа», 2015. – (Бібліотека журналу «Управління школою»; Вип. 1(145)).

 • Калошин В.Ф. Позитивне мислення: практикум з формування / В.Ф. Калошин. – Х. : Вид. гр. «Основа», 2015. – (Бібліотека журналу «Управління школою»; Вип. 2(146)).

 • Котенко П.П., Осницький Й.П. Організація та структура шкільного управління / П.П. Котенко, Й.П. Осницький // Управління школою. – 2015. - № 1315.

 • Пастушенко Роман. Реформування освітнього сектору: шкільна автономія та місцеве управління освітою /Р. Пастушенко // Форум директорів шкіл України (08.04.2015 р.).

 • http://direktor.at.ua/news/reformuvannja_osvitnogo_sektoru_shkilna_avtonomija_ta_misceve_upravlinnja_osvitoju/2015-04-08-450.

 • Підласий І.П. Школа і мозок. Частина 1 / І.П. Підласий. – Х. : Вид. гр. «Основа», 2015. - (Бібліотека журналу «Управління школою»; Вип. 3(147)).

 • Удовиченко Олена. Оперативний контроль як засіб швидкого реагування на актуальні проблеми навчально-виховного процесу /О. Удовиченко., О. Романюк // Заступник директора школи. – К. : «МЦФЕР-Україна», 2015. – № 2.

Інформаційні ресурси в мережі Інтернет:

- сайт Міністерства освіти і науки України (http://mon.gov.ua/);

- сайт Верховної Ради України «Законодавство України» (http://www.rada.gov.ua/);

- сайт Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (http://umo.edu.ua/);

- сайт департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації (http://osvita.kr-admin.gov.ua/);

- сайт комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» (http://koippo.kr.ua/);

- сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (http://www.roippo.org.ua/);

- сайт Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників (http://oipopp.ed-sp.net/);http://www.gotoshop.net.ua/kirovograd/discounts/7-dnejj-28-05-2015-03-06-2015-atb/;

- сайт методичного кабінету відділу освіти Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області (http://metodist.ucoz.com/);

- сайт методичного кабінету, блог завідувача методичного кабінету (розробник: Смоліна Оксана Сергіївна, завідувач методичного кабінету відділу освіти Кіровоградської районної державної адміністрації), створений для науково-методичного супроводу керівників, педагогів навчальних закладів району, співпраці з методичними службами, популяризації власного досвіду роботи (http://osvita-krda.at.ua/; http://zavkrda1.blogspot.com/);- блог «Методичні орієнтири» (розробник: Кислякова Вікторія Федосіївна, завідувач методичного кабінету відділу освіти Маловисківської районної державної адміністрації), створений з метою розширення інформаційного простору діяльності районного методичного кабінету, презентує його роботу (http://metodorientir.blogspot.com/);

- блог «Словесник» (розробник: Романич Наталія Василівна, методист методичного кабінету відділу освіти Маловисківської районної державної адміністрації), створений для забезпечення зв'язку з педагогічними працівниками, конструктивного спілкування та надання освітніх послуг (http://mouum.blogspot.com/);- блоги «Школа креативного заступника директора з навчально-виховної роботи», «Школа успішного керівника (блог для керівників шкіл, які прагнуть змін)» (розробник: Каєнко Наталія Георгіївна, завідувач методичного кабінету відділу освіти Новоукраїнської районної державної адміністрації), створені для поширення досвіду творчих заступників директорів, обміну досвідом успішних керівників закладів освіти загальноосвітніх навчальних закладів Новоукраїнського району (http://kreativnarobota.blogspot.com/

http://manaqers.blogspot.com/);

- блог (розробник: Сліпоконь Наталія Леонтіївна, директор Синюхінського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа I-II ступенів – дошкільний навчальний заклад» Новоархангельської районної ради Кіровоградської області), створений з метою популяризації діяльності освітнього закладу, розкриття особистості директора як управлінця та творчого педагога. Віртуальний кабінет директора включає: сайт школи, громадську приймальню, паспорт школи, засідання педагогічних рад, наради при директору, програму розвитку, рубрику «Віртуальні подорожі» (http://nat-slipokon.blogspot.com).

З метою підготовки педагогів до інноваційної діяльності навчально-методичний відділ інноваційної діяльності та інтелектуальної власності (завідувач Т.А. Шаповалова) рекомендує опрацювати питання:h:\новая папка (2)\arhiv\картинки по роботі1\1313255844.jpg


 1. Нормативно-правове забезпечення інноваційної та дослідно-експериментальної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі.

 2. Організаційно-методичне забезпечення дослідно-експериментальної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі.

 3. Організація та проведення дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського та регіонального рівнів.

 4. Особливості підготовки та проведення педагогічного експерименту в загальноосвітньому навчальному закладі.

 5. Упровадження інноваційних освітніх технологій навчання як засобу формування та розвитку професійної компетентності педагога в закладах освіти.

 6. Етапи впровадження інноваційних освітніх технологій у загальноосвітніх навчальних закладах.

 7. Управління педагогічними інноваціями.

 8. Методичний супровід інноваційної діяльності педагогічних працівників.

 9. Алгоритм вивчення стану готовності вчителів до здійснення інноваційної освітньої діяльності.

 10. Організація та здійснення інноваційної освітньої діяльності: проблеми і перспективи розвитку.

 11. Упровадження інноваційних педагогічних технологій в організацію навчально-виховного процесу.

 12. Особливості планування інноваційної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі.

 13. Готовність педагогів до впровадження авторських інновацій.

 14. Формування інноваційного освітнього простору регіону.

 15. Рівні інноваційної освітньої діяльності.

 16. Інноваційні здоров’язберігаючі технології в освіті.

 17. Інтерактивні форми навчання: технології проведення.

 18. Формування творчих компетентностей особистості шляхом використання інноваційних освітніх технологій.

 19. Підготовка вчителів до апробації шкільної навчальної літератури.

 20. Апробація навчальної літератури як повноцінна інтегрована частина оцінювання навчальної літератури в системі загальної середньої освіти.

h:\новая папка (2)\arhiv\картинки по роботі1\znak10.jpg

Корисним при підготовці буде використання нормативної бази: • Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 р. № 522 «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.11.2012 р. № 1352) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.11.2012 р. № 1352 «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//mon.gov.ua/.

 • Закон України «Про інноваційну діяльність» від 4 липня 2002 р. із змінами від 16 жовтня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/.

 • Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад (затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 114; у ред. 2010 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//mon.gov.ua/.

 • Положення про апробацію та моніторингові дослідження навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів (затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 08.05. 2008 р. № 401) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lit.govuadocs.com.ua/docs/590/index-802103-13.html.


Під час висвітлення даних питань радимо опрацювати таку літературу:

1. Бойченко Т. Рівні інновацій у післядипломній педагогічній освіті / Т. Бойченко // Новий колегіум. - 2013. - № 1. - С. 24-26.

2. Кабан Л.В. Оцінювання інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів регіону / Л.В. Кабан // Педагогічна освіта: теорія і практика : [збірник наукових праць]. – Вип. ІІІ. – К. : Університет, 2013. – С.180-191.

3. Лісова Н. І. Новітні педагогічні технології у підготовці педагогічних кадрів з методики оцінювання якості освіти в системі підвищення кваліфікації / Н. І. Лісова // Якість технологій та освіти : [зб. наук. пр. ] / Укр. інж.-пед. акад. - Х., 2013. - Вип. 2. - С. 115-121.

4. Організатору інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі: [методичний порадник] / автори-упорядники: І.Н. Євтушенко, Ю.І. Завалевський, С.В. Кириленко, О.І. Киян, К.В. Таранік-Ткачук. – К. – Чернівці: Букрек, 2014. – 420 с.

5. Скрипник С. Запровадження інновацій, інноваційних педагогічних технологій як показники якості післядипломної педагогічної освіти / С. Скрипник // Інновації в Україні. - 2013. - № 3. - С. 24-28.

6. Жосан О.Е. Підготовка вчителів до апробації шкільної навчальної літератури: [навч.-метод. посіб. для сист. післядипл. освіти] / О.Е.Жосан. – Кіровоград: Вид-во КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2009. – 122 с.

7. Федірко Ж.В. Інноваційна освітня діяльність: структура і зміст / Ж.В. Федірко // Нові технології навчання. – 2013. – № 4. – С. 39-42.

8. Федірко Ж.В. Процес апробації як повноцінна інтегрована частина оцінювання навчальної літератури в системі загальної середньої освіти /Ж.В. Федірко, Г.Я. Яковова // Педагогічний вісник № 3-4 (31-32).- Кіровоград: Вид-во КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2014. – С. 83.

9. Яковова Г.Я. Особливості впровадження педагогічної технології «Ситуація успіху» в навчально-виховний процес / Г.Я. Яковова // Педагогічний вісник № 3-4 (31-32).- Кіровоград: Вид-во КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2014. – С. 94.

10. Марченко І.А. Етапи впровадження інноваційних освітніх технологій у загальноосвітніх навчальних закладах / І.А. Марченко // Педагогічний вісник. – 2011. – № 2.

11. Марченко І.А. Умови здійснення інноваційної діяльності в освітньому просторі Кіровоградщини / І.А. Марченко, Ж.В. Федірко // Педагогічний вісник. – 2012. – № 2-3 – С. 171-175.

12. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. [навчальний посібник] / І.М. Дичківська. – Київ: Академвидав. – 2004. – [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ebk.net.ua.

13. Скарбничка педагогічних інновацій Кіровоградської області: Інформаційні матеріали / Упорядники Ж.В. Федірко, І.А. Марченко. – Кіровоград: КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2013. – 52 с.

14. Оцінювання та відбір педагогічних інновацій: теоретико-прикладний аспект: [науково-методичний посібник] / за ред. Л.Даниленко. – К.: Логос, 2001.-185 с.

15. Педагогічний експеримент: [навчально-методичний посібник] / укладач О. Е. Жосан.– Кіровоград: Видавництво Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2008. – 68 с.h:\новая папка (2)\arhiv\картинки по роботі1\1313255844.jpg


Обласний навчально-методичний центр сучасних технологій оцінювання якості освіти (завідувач Л.Ф. Корж) рекомендує в рамках секційних засідань обговорити такі актуальні питання:


 1. Моніторинг як практична система оцінювання якості освіти.

 2. Моніторинг інформаційно-комунікаційної компетентності учнів у навчальних закладах області з метою поліпшення якості загальної середньої освіти.

 3. Підготовка керівників навчальних закладів до здійснення моніторингу якості діяльності ЗНЗ.

 4. Моніторингові дослідження регіонального рівня: аналіз результатів та рекомендації.

 5. Моніторинг та оцінка стану викладання базових дисциплін у ЗНЗ.

 6. Зовнішнє незалежне оцінювання: підсумки та перспективи.

 7. Інформаційно-роз’яснювальна робота з питань ЗНО - запорука якісної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.

Під час висвітлення зазначених вище питань радимо опрацювати таку літературу:h:\новая папка (2)\arhiv\картинки по роботі1\znak10.jpg

1. Усик І. Моніторинг результатів зовнішнього незалежного оцінювання випускників школи як один із засобів поліпшення якості освіти / І. Усик, В. Кошляк // Директор школи. – 2014. – Травень.

2. Тітова Н. Педагогічний менеджмент. / Н. Тітова // Управлінська діяльність.– 2013.– № 19.

3. Глушко Н. Формування концепції нової школи / Н. Глушко // Управлінська діяльність.– 2014. –№1.4. Кулешова О. Моніторинг якості освіти. Особливості використання інформації щодо результатів учасників ЗНО / О. Кулешова // Методист. – 2013.–№ 4.

5. Федорова Н. Управління та організація навчально-виховного процесу на основі моніторингового підходу / Н. Федорова, О. Сагун //Завуч. 2013.– № 10.
Кафедра дошкільної та початкової освіти (завідувач Н.В. Тарапака) рекомендує під час проведення секцій завідувачів та вихователів дитячих дошкільних закладів акцентувати увагу на поглиблене дослідження таких проблем:h:\новая папка (2)\arhiv\картинки по роботі1\1313255844.jpg

1. Формування у дошкільників екологічної компетентності у процесі дослідницької діяльності

 • Формування дослідницьких умінь у дітей дошкільного віку.

 • Сутність та зміст екологічної культури  дошкільників.

 • Значення пішохідних прогулянок та екскурсій за межі дошкільного закладу у реалізації екологічних, оздоровчих, краєзнавчих та туристичних завдань.

2. Використання інноваційних технологій розвитку комунікативно- мовленнєвої компетентності дошкільників

- Аналіз особливостей формування мовленнєвого розвивального середовища.

- Складові технології мовленнєво-творчого розвитку А.М. Богуш, Н. В. Гавриш.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал