Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджені наказом Мінфіну від 28. 03. 2013 р. №433Скачати 267.91 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір267.91 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Алгоритм складання


Баланс (Звіт про фінансовий стан). Форма N 1

Нормативна база


НП(С)БО № 1 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом Мінфіну від 07.02.2013 р. № 73.

Методрекомендації № 433 – Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджені наказом Мінфіну від 28.03.2013 р. № 433. 

План рахунків – План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291. 

Інструкція № 141 – Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затверджена наказом Мінфіну від 01.07.97 р. № 141.


Актив Балансу


Актив відображається в балансі за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з його використанням (п. 2.3 Методрекомендацій № 433).

Підприємства можуть не наводити статті, за якими відсутня інформація до розкриття (крім випадків, якщо така інформація була в попередньому звітному періоді), а також додавати статті із збереженням їх назви і коду рядка з переліку додаткових статей фінансової звітності, наведених у додатку 3 до НП(С)БО № 1, у разі якщо стаття відповідає таким критеріям п. 4 р. ІІ НП(С)БО № 1:

– інформація є суттєвою;

– оцінка статті може бути достовірно визначена.

Додаткові (вписувані) рядки позначені знаком "*".


Назва рядка

Код рядка 

Пояснення щодо заповнення 

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000  

У статті 1000 відображається вартість об'єктів, які віднесені до складу нематеріальних активів згідно з П(С)БО 8 "Нематеріальні активи".

У цій статті наводиться залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою накопиченої амортизації (п. 2.7 Методрекомендацій № 433):

ст. 1001 – ст. 1002


первісна вартість 

1001 

У статті 1001 наводиться первісна вартість нематеріальних активів (п. 2.7 Методрекомендацій № 433), яка визначається з урахуванням п. 10–18 П(С)БО 8:

сальдо Дт 12 накопичена амортизація 

1002 

У статті 1002 наводиться нарахована у встановленому порядку сума накопиченої амортизації (п. 2.7 Методрекомендацій № 433), яка визначається з урахуванням п. 25–31 П(С)БО 8: 

сальдо Кт 133 

Сума в цьому рядку наводиться у дужках.


Незавершені капітальні інвестиції

1005 

У статті 1005 відображається вартість незавершених на дату балансу капітальних інвестицій в необоротні активи на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість необоротних активів), виготовлення, створення, вирощування, придбання об'єктів основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових біологічних активів (у тому числі необоротних матеріальних активів, призначених для заміни діючих, і устаткування для монтажу) (п. 2.8 Методрекомендацій № 433): 

сальдо Дт 15 c:\documents and settings\admin\application data\liga70\client\session\tms13656_img_001.gifБухгалтерський облік незавершених капітальних інвестицій в необоротні матеріальні активи регулюється нормами П(С)БО 7, р. 9 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів

Основні засоби 

1010 

У статті 1010 наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби". У цій статті також наводиться вартість інших необоротних матеріальних активів.

У статті 1010 наводиться залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зносу на дату балансу (п. 2.9 Методрекомендацій № 433):

ст. 1011 – ст. 1012

c:\documents and settings\admin\application data\liga70\client\session\tms13656_img_001.gifУ статті "Основні засоби" також наводиться вартість основних засобів, отриманих у довірче управління або на праві господарського відання чи праві оперативного управління (п. 2.9 Методрекомендацій № 433)


первісна вартість 

1011 

У статті 1011 наводиться первісна (переоцінена) вартість (п. 2.9 Методрекомендацій № 433), яка визначається з урахуванням п. 7–14 П(С)БО 7:

сальдо Дт 10 (крім Дт 100) та 11знос 

1012 

У статті 1012 наводиться сума зносу основних засобів (п. 2.9 Методрекомендацій № 433).

Амортизація основних засобів визначається з урахуванням п. 22–29 П(С)БО 7:

сальдо Кт 131 та 132 

Сума в цьому рядку наводиться у дужках.Інвестиційна нерухомість 

1015 

У статті 1015 відображається вартість об'єктів, що віднесені до інвестиційної нерухомості згідно з П(С)БО 32 "Інвестиційна нерухомість".

У цій статті наводиться справедлива вартість інвестиційної нерухомості, визначена на дату балансу, або залишкова вартість, якщо інвестиційна нерухомість обліковується за первісною вартістю (п. 2.10 Методрекомендацій № 433):

сальдо Дт 100 (якщо облік ведеться за справедливою вартістю)

ст. 1016 – ст. 1017 (якщо облік ведеться за первісною вартістю) Первісна вартість інвестиційної нерухомості*

1016 

У додатковій статті 1016 наводиться первісна вартість інвестиційної нерухомості (п. 2.10 Методрекомендацій № 433), яка визначається з урахуванням п. 10–15 П(С)БО 32:

сальдо Дт 100 (якщо облік інвестиційної нерухомості ведеться за первісною вартістю) Знос інвестиційної нерухомості*

1017 

У додатковій статті 1017 наводиться сума зносу інвестиційної нерухомості (п. 2.10 Методрекомендацій № 433):

сальдо Кт 135 (якщо облік інвестиційної нерухомості ведеться за первісною вартістю)

Сума в цьому рядку наводиться у дужках.


Довгострокові біологічні активи

1020 

У статті 1020 відображається вартість довгострокових біологічних активів, облік яких ведеться за П(С)БО 30 "Біологічні активи".

У цій статті наводиться справедлива вартість довгострокових біологічних активів або залишкова вартість, якщо відповідно до П(С)БО 30 довгострокові біологічні активи обліковуються за первісною вартістю (п. 2.11 Методрекомендацій № 433):

сальдо Дт 161, 163, 165 (для біологічних активів, облік яких ведеться за справедливою вартістю)

ст. 1021 - ст. 1022 (для біологічних активів, облік яких ведеться за первісною вартістю)Первісна вартість довгострокових біологічних активів*

1021 

У додатковій статті 1021 наводиться первісна вартість довгострокових біологічних активів (п. 2.11 Методрекомендацій № 433), яка визначається з урахуванням п. 7–12 П(С)БО 30:

сальдо Дт 162, 164, 166 Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів*

1022 

У додатковій статті 1022 наводиться сума накопиченої амортизації довгострокових біологічних активів (п. 2.11 Методрекомендацій № 433):

сальдо Кт 134 

Сума в цьому рядку наводиться у дужках.


Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств1030 

У статті 1030 виділяються фінансові інвестиції, які згідно з П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" обліковуються за методом участі в капіталі (п. 2.12 Методрекомендацій № 433):

сальдо Дт 141інші фінансові інвестиції 

1035 

У статті 1035 відображаються фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент, крім фінансових інвестицій, які згідно з П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" обліковуються за методом участі в капіталі (п. 2.12 Методрекомендацій № 433):

сальдо Дт 142, 143  c:\documents and settings\admin\application data\liga70\client\session\tms13656_img_001.gifОблік довгострокових фінансових інвестицій ведеться з урахуванням П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції"

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040 

У статті 1040 відображається заборгованість фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу (п. 2.13 Методрекомендацій № 433):

сальдо Дт 181, 182, 183 c:\documents and settings\admin\application data\liga70\client\session\tms13656_img_001.gifОблік довгострокової дебіторської заборгованості ведеться з урахуванням П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" та П(С)БО 13 "Фінансові інструменти"

Відстрочені податкові активи 

1045 

У статті 1045 відображається сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах, яка визначається відповідно до П(С)БО 17 "Податок на прибуток" (п. 2.14 Методрекомендацій № 433): 

сальдо Дт 17 Гудвіл*  

1050 

У додатковій статті 1050 відображається сума перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов'язань і непередбачених зобов'язань на дату придбання, що визначається відповідно до П(С)БО 19 "Об'єднання підприємств" (п. 2.15 Методрекомендацій № 433): 

сальдо Дт 19 Відстрочені аквізиційні витрати*

1060

У додатковій статті 1060 страховиками відображається сума аквізиційних витрат страховика, що мали місце протягом поточного та/або попередніх звітних періодів, але які належать до наступних звітних періодів та визнаються у витратах одночасно з визнанням відповідної заробленої премії протягом строку дії страхового договору (контракту) (п. 2.16 Методрекомендацій № 433)

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах* 

1065 

У додатковій статті 1065 страховиками відображаються кошти у централізованих страхових резервних фондах, зокрема, які перебувають в управлінні Моторно-транспортного страхового бюро України, але які належать страховикам (п. 2.17 Методрекомендацій № 433) 

Інші необоротні активи

1090 

У статті 1090 наводиться вартість необоротних активів, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу "Необоротні активи" (п. 2.18 Методрекомендацій № 433): 

сальдо Дт 184 та ін. Усього за розділом I

1095 

У статті 1095 відображається загальна сума розділу I, яка розраховується за формулою:

ст. (1000 + 1005 + 1010 + 1015 + 1020 + 1030 + 1035 + 1040 + 1045 + 1050 + 1060 + 1065 + 1090) 

II. Оборотні активи

Запаси


1100 

У статті 1100 відображається загальна вартість активів, які визнаються запасами згідно з П(С)БО 9 "Запаси", зокрема, які:

• утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; 

• перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; 

• утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством  (п. 2.19 Методрекомендацій № 433): 

сальдо Дт 20, 22, 23, 25-28 (за винятком Дт 286)


Виробничі запаси*

1101 

У додатковій статті 1101 відображається вартість запасів малоцінних та швидкозношуваних предметів, сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального операційного циклу (п. 2.20 Методрекомендацій № 433):  

сальдо Дт 20 та 22Незавершене виробництво*

1102 

У додатковій статті 1102 відображаються витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги), а також вартість напівфабрикатів власного виробництва і валова заборгованість замовників за будівельними контрактами (п. 2.21 Методрекомендацій № 433): 

сальдо Дт 23, 25 Готова продукція*

1103 

У додатковій статті 1103 відображаються запаси виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками і відповідають технічним умовам і стандартам.

Продукція, яка не відповідає наведеним вимогам (крім браку), та роботи, які не прийняті замовником, відображаються у складі незавершеного виробництва (п. 2.22 Методрекомендацій № 433): 

сальдо Дт 26 та 27


Товари*

1104 

У додатковій статті 1104 відображається без суми торгових націнок вартість залишків товарів, які придбані підприємствами для подальшого продажу (п. 2.23 Методрекомендацій № 433):

сальдо Дт 28 (за винятком Дт 286)Поточні біологічні активи

1110 

У статті 1110 відображається вартість поточних біологічних активів тваринництва (дорослі тварини на відгодівлі і в нагулі, птиця, звірі, кролики, дорослі тварини, вибракувані з основного стада для реалізації, молодняк тварин на вирощуванні і відгодівлі) в оцінці за справедливою або первісною вартістю, а також рослинництва (зернові, технічні, овочеві та інші культури) в оцінці за справедливою вартістю, облік яких ведеться згідно з П(С)БО 30 (п. 2.24 Методрекомендацій № 433): 

сальдо Дт 21Депозити перестрахування*

1115 

У додатковій статті 1115 страховиками наводиться сума за угодами перестрахування, які характеризуються передачею незначного страхового ризику або відсутністю передачі страхового ризику і використовуються переважно як засіб оптимізації грошових потоків у короткостроковій та середньостроковій перспективі (п. 2.25 Методрекомендацій № 433)

Векселі одержані*

1120 

У додатковій статті 1120 відображається заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), інші активи, виконані роботи та надані послуги, яка забезпечена векселями (п. 2.26 Методрекомендацій № 433):

сальдо Дт 34Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125 

У статті 1125 відображається заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, яка забезпечена векселем, якщо така інформація наводиться в окремій статті), скоригована на резерв сумнівних боргів (нетто) (п. 2.27 Методрекомендацій № 433):

сальдо Дт 36, скориговане на резерв сумнівних боргівc:\documents and settings\admin\application data\liga70\client\session\tms13656_img_001.gifПоказники дебіторської заборгованості наводяться у балансі за вартістю, яка визначається згідно з П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" (п. 2.33 Методрекомендацій № 433)

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130 

У статті 1130 відображається сума авансів, наданих іншим підприємствам, у рахунок наступних платежів (п. 2.28 Методрекомендацій № 433): 

сальдо Дт 371c:\documents and settings\admin\application data\liga70\client\session\tms13656_img_001.gifПоказники дебіторської заборгованості наводяться у балансі за вартістю, яка визначається згідно з П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" (п. 2.33 Методрекомендацій № 433)

з бюджетом 

1135 

У статті 1135 відображається дебіторська заборгованість фінансових і податкових органів, а також переплата за податками, зборами та іншими платежами до бюджету (п. 2.29 Методрекомендацій № 433):

сальдо Дт 641 та 642c:\documents and settings\admin\application data\liga70\client\session\tms13656_img_001.gifПоказники дебіторської заборгованості наводяться у балансі за вартістю, яка визначається згідно з П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" (п. 2.33 Методрекомендацій № 433)

у тому числі з податку на прибуток 

1136 

У статті 1136 наводиться дебіторська заборгованість з податку на прибуток (п. 2.29 Методрекомендацій № 433):

сальдо Дт 641/прибутокc:\documents and settings\admin\application data\liga70\client\session\tms13656_img_001.gifПоказники дебіторської заборгованості наводяться у балансі за вартістю, яка визначається згідно з П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" (п. 2.33 Методрекомендацій № 433)

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів*

1140 

У додатковій статті 1140 відображається сума нарахованих дивідендів, процентів, роялті тощо (п. 2.30 Методрекомендацій № 433): 

сальдо Дт 373 c:\documents and settings\admin\application data\liga70\client\session\tms13656_img_001.gifПоказники дебіторської заборгованості наводяться у балансі за вартістю, яка визначається згідно з П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" (п. 2.33 Методрекомендацій № 433)

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків*

1145 

У додатковій статті 1145 відображається заборгованість пов'язаних сторін та дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків, зокрема між учасниками групи тощо (п. 2.31 Методрекомендацій № 433): 

сальдо Дт 682 та 683 c:\documents and settings\admin\application data\liga70\client\session\tms13656_img_001.gifПоказники дебіторської заборгованості наводяться у балансі за вартістю, яка визначається згідно з П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" (п. 2.33 Методрекомендацій № 433)

Інша поточна дебіторська заборгованість 

1155 

У статті 1155 відображається заборгованість дебіторів, яка не відображена в окремих статтях щодо розкриття інформації про дебіторську заборгованість, або яка не може бути включена до інших статей дебіторської заборгованості та яка відображається у складі оборотних активів (п. 2.32 Методрекомендацій № 433):

сальдо Дт 372, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 63, 68, 65 та 66 c:\documents and settings\admin\application data\liga70\client\session\tms13656_img_001.gifПоказники дебіторської заборгованості наводяться у балансі за вартістю, яка визначається згідно з П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" (п. 2.33 Методрекомендацій № 433)

Поточні фінансові інвестиції 

1160 

У статті 1160 відображаються фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів), а також сума довгострокових фінансових інвестицій, які підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу (п. 2.34 Методрекомендацій № 433):  

сальдо Дт 352

Облік поточних фінансових інвестицій ведеться з урахуванням П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції"


Гроші та їх еквіваленти

1165 

У статті 1165 відображаються готівка в касі підприємства, гроші на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути вільно використані для поточних операцій, а також грошові кошти в дорозі, електронні гроші, еквіваленти грошей.

У цій статті наводяться кошти в національній або іноземній валютах (п. 2.35 Методрекомендацій № 433):

сальдо Дт 30, 31, 333, 334, 335, 351

c:\documents and settings\admin\application data\liga70\client\session\tms13656_img_001.gifУ статті "Гроші та їх еквіваленти" наводяться кошти в національній або іноземній валютах. Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, виключаються зі складу оборотних активів та відображаються як необоротні активи (п. 2.35 Методрекомендацій № 433)


Готівка*

1166 

У додатковій статті 1166 наводиться інформація про готівку (п. 2.35 Методрекомендацій № 433):

сальдо Дт 30 Рахунки в банках*

1167 

У додатковій статті 1167 наводиться інформація про гроші на рахунках в банку (п. 2.35 Методрекомендацій № 433):

сальдо Дт 31Витрати майбутніх періодів 

1170 

У статті 1170 відображаються витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів (п. 2.36 Методрекомендацій № 433):

сальдо Дт 39Частка перестраховика у страхових резервах*

1180 

У додатковій статті 1180 (1181-1184) страховики наводять визначену та оцінену суму частки перестраховиків у страхових резервах кожного виду відповідно до вимог чинного законодавства (п. 2.37 Методрекомендацій № 433) 

у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань*

1181 

резервах збитків або резервах належних виплат*

1182 

резервах незароблених премій*

1183 

інших страхових резервах*

1184 

Інші оборотні активи

1190 

У статті 1190 відображаються суми оборотних активів, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу "Оборотні активи" (п. 2.38 Методрекомендацій № 433, п. 5.4 Інструкції № 141):

сальдо Дт 331, 332, 643, 644c:\documents and settings\admin\application data\liga70\client\session\tms13656_img_001.gifОблік за рахунками 643, 644 регламентований Інструкцією № 141

Усього за розділом II

1195 

У статті 1195 відображається загальна сума розділу IІ, яка розраховується за формулою:

ст. (1100 + 1110 + 1115 + 1120 + 1125 + 1130 + 1135 + 1140 + 1145 + 1155 + 1160 + 1165 + 1170 + 1180 + 1190) 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200 

У розділі III "Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття" відображається вартість необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу, що визначається відповідно до П(С)БО 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність" (п. 2.39 Методрекомендацій № 433):

сальдо Дт 286Баланс

1300 

У статті 1300 відображається загальний підсумок активів балансу: 

ст. (1095 + 1195 + 1200)

Пасив Балансу


При формуванні статей Пасиву необхідно враховувати таке:

• зобов'язання відображається у балансі, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення (п. 2.5 Методрекомендацій № 433); 

• власний капітал відображається в балансі одночасно з відображенням активів або зобов'язань, які призводять до його зміни (п. 2.6 Методрекомендацій № 433).

Підприємства можуть не наводити статті, за якими відсутня інформація до розкриття (крім випадків, якщо така інформація була в попередньому звітному періоді), а також додавати статті із збереженням їх назви і коду рядка з переліку додаткових статей фінансової звітності, наведених у додатку 3 до НП(С)БО № 1, у разі якщо стаття відповідає таким критеріям п. 4 р. ІІ НП(С)БО № 1:

– інформація є суттєвою;

– оцінка статті може бути достовірно визначена.

Додаткові (вписувані) рядки позначені знаком "*".


Назва рядка

Код рядка

Пояснення щодо заповнення 

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал1400

У статті 1400 наводиться зафіксована в установчих документах сума статутного капіталу, іншого зареєстрованого капіталу, а також пайовий капітал у сумі, яка формується відповідно до законодавства (п. 2.40 Методрекомендацій № 433): 

сальдо Кт 40Внески до незареєстрованого статутного капіталу*

1401 

У додатковій статті 1401 вказується інформація про розмір внесків, які надходять для формування оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу за умови, що така інформація відповідає ознакам суттєвості:

сальдо Кт 404До підсумку балансу показник статті 1401 не включається.

Капітал у дооцінках

1405

У статті 1405 наводиться сума дооцінки необоротних активів і фінансових інструментів (п. 2.41 Методрекомендацій № 433):

сальдо Кт 41  Додатковий капітал

1410

У статті 1410 відображається емісійний дохід (сума, на яку вартість продажу акцій власної емісії перевищує їх номінальну вартість), вартість безкоштовно отриманих необоротних активів, сума капіталу, який вкладено засновниками понад статутний капітал, накопичені курсові різниці, які відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку відображаються у складі власного капіталу, та інші складові додаткового капіталу (п. 2.42 Методрекомендацій № 433):

сальдо Кт 42 Емісійний дохід*

1411

У додатковій статті 1411 відображається сума, на яку вартість продажу акцій власної емісії перевищує їх номінальну вартість (п. 2.42 Методрекомендацій № 433):

сальдо Кт 421Накопичені курсові різниці*

1412

У додатковій статті 1412 відображаються накопичені курсові різниці. Якщо підприємство розраховує курсові різниці, які виникають щодо дебіторської заборгованості або зобов'язань за розрахунками із господарською одиницею за межами України, погашення яких не плануються і не є ймовірними в найближчій перспективі, то згідно з п. 9 П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів" такі різниці відображаються у складі іншого додаткового капіталу: 

сальдо Кт 423Резервний капітал

1415

У статті 1415 наводиться сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства (п. 2.43 Методрекомендацій № 433):

сальдо Кт 43  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

У статті 1420 відображається або сума нерозподіленого прибутку, або сума непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу (п. 2.44 Методрекомендацій № 433):

сальдо Кт 441 або Дт 442Неоплачений капітал

1425

У статті 1425 відображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Ця сума наводиться в дужках і вираховується при визначенні підсумку власного капіталу (п. 2.45 Методрекомендацій № 433):

сальдо Дт 46Вилучений капітал

1430

У статті 1430 господарські товариства відображають фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників. Сума вилученого капіталу наводиться в дужках і підлягає вирахуванню при визначенні підсумку власного капіталу (п. 2.46 Методрекомендацій № 433):

сальдо Дт 45Інші резерви*

1435

У додатковій статті 1435 страховиками наводяться інші компоненти власного капіталу, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу (п. 2.47 Методрекомендацій № 433)

Усього за розділом I

1495

У статті 1495 відображається загальна сума розділу I, яка розраховується за формулою:

ст. (1400 + 1405 + 1410 + 1415 + 1435 +/– 1420) – ст. (1425 + 1430)  

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1500

У статті 1500 наводиться сума податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах, яка визначається відповідно до П(С)БО 17 "Податок на прибуток" (п. 2.48 Методрекомендацій № 433):

сальдо Кт 54Пенсійні зобов'язання*

1505

У додатковій статті 1505 наводиться сума довгострокових зобов'язань, пов'язаних з виплатами по закінченні трудової діяльності (п. 2.49 Методрекомендацій № 433):

сальдо Кт 472 (у частині довгострокових зобов'язань, пов'язаних з виплатами по закінченні трудової діяльності)c:\documents and settings\admin\application data\liga70\client\session\tms13656_img_001.gifПорядок обліку цих зобов'язань регламентовано п. 13 - 29 П(С)БО 26 "Виплати працівникам".

Довгострокові кредити банків

1510

У статті 1510 наводиться сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, яка не є поточним зобов'язанням (п. 2.50 Методрекомендацій № 433):

сальдо Кт 501, 502, 503, 504Інші довгострокові зобов'язання

1515

У статті 1515 наводиться сума довгострокової заборгованості підприємства, не включена в інші статті, в яких розкривається інформація про довгострокові зобов'язання, зокрема, зобов'язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки (п. 2.51 Методрекомендацій № 433):

сальдо Кт 505 та 506 , 51, 52, 53, 55 Довгострокові забезпечення

1520

У статті 1520 відображаються нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов'язання тощо), розмір яких на дату складання балансу може бути визначений тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок (п. 2.52 Методрекомендацій № 433):

сальдо Кт 471, 473, 474, 477, 478 – в частині довгострокових забезпечень (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов'язання тощо, розмір яких на дату балансу може бути визначений тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок)Довгострокові забезпечення витрат персоналу*

1521

У додатковій статті 1521 відображається сума довгострокових виплат персоналу (п. 2.52 Методрекомендацій № 433):

сальдо Кт 471 і 477 - в частині довгострокових забезпечень П(С)БО 11 "Зобов'язання", П(С)БО 26 "Виплати працівникам" (за аналогією з р. 1520)Цільове фінансування

1525

У статті 1525 наводиться сума залишку коштів цільового фінансування і цільових надходжень, які отримані з бюджету та з інших джерел, у тому числі коштів, вивільнених від оподаткування у зв'язку з наданням пільг з податку на прибуток підприємств (п. 2.53 Методрекомендацій № 433):

сальдо Кт 48  Благодійна допомога*

1526

У додатковій статті 1526 наводиться залишок коштів (вартість товарів, робіт, послуг), отриманих у вигляді благодійної допомоги, які відповідно до законодавства звільняються від оподаткування податком на додану вартість (п. 2.54 Методрекомендацій № 433):

сальдо Кт 483 Страхові резерви*

1530

У додатковій статті 1530 (1531-1534) страховики наводять суму резерву незароблених премій, резерву збитків або резерву належних виплат, резерву довгострокових зобов'язань та інших страхових резервів (п. 2.55 Методрекомендацій № 433)

у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань*

1531

резерв збитків або резерв належних виплат*

1532

резерв незароблених премій*

1533

інші страхові резерви*

1534

Інвестиційні контракти*

1535

У додатковій статті 1535 страховики наводять суму за контрактами, які створюють фінансові активи чи фінансові зобов'язання і мають юридичну форму договору страхування, але які не передбачають передачу страховику значного страхового ризику, отже, не відповідають визначенню страхового контракту (п. 2.56 Методрекомендацій № 433)

Призовий фонд*

1540

У додатковій статті 1540 підприємства, які провадять діяльність з випуску та проведення лотерей на території України, наводять залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї відповідно до оприлюднених умов її випуску та проведення (п. 2.57 Методрекомендацій № 433):

сальдо Кт 475Резерв на виплату джек-поту*

1545

У додатковій статті 1545 підприємства, які провадять діяльність з випуску та проведення лотерей на території України, наводять залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї (п. 2.58 Методрекомендацій № 433):

сальдо Кт 476 Усього за розділом II

1595

У статті 1595 відображається загальна сума розділу IІ, яка розраховується за формулою:

ст. (1500 + 1505 + 1510 + 1515 + 1520 + 1525 + 1530 + 1535 + 1540 + 1545)  

III. Поточні зобов'язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків1600

У статті 1600 відображається сума поточних зобов'язань підприємства перед банками за отриманими від них кредитами (п. 2.59 Методрекомендацій № 433):

сальдо Кт 31 (овердрафт), 60 Векселі видані*

1605

У додатковій статті 1605 відображається сума заборгованості, на яку підприємство видало векселі на забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників, підрядників та інших кредиторів (п. 2.60 Методрекомендацій № 433):

сальдо Кт 62  Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями1610

У статті 1610 відображається сума довгострокових зобов'язань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу (п. 2.61 Методрекомендацій № 433):

сальдо Кт 61  товари, роботи, послуги

1615

У статті 1615 відображається сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями, якщо вона наводиться в окремій статті) (п. 2.62 Методрекомендацій № 433):

сальдо Кт 63  розрахунками з бюджетом

1620

У статті 1620 відображається заборгованість підприємства за усіма видами платежів до бюджету (включаючи податки з працівників підприємства) (п. 2.63 Методрекомендацій № 433):

сальдо Кт 641 та 642  у тому числі з податку на прибуток

1621

У статті 1621 наводиться поточна кредиторська заборгованість з податку на прибуток (п. 2.63 Методрекомендацій № 433):

сальдо Кт 641/прибутокрозрахунками зі страхування

1625

У статті 1625 відображається сума заборгованості за відрахуваннями на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників (п. 2.64 Методрекомендацій № 433):

сальдо Кт 65 розрахунками з оплати праці

1630

У статті 1630 відображається заборгованість підприємства з оплати праці, включаючи депоновану заробітну плату (п. 2.65 Методрекомендацій № 433):

сальдо Кт 66  Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами*

1635

У додатковій статті 1635 відображається сума авансів, одержаних від інших осіб (п. 2.66 Методрекомендацій № 433):

сальдо Кт 681 Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками*

1640

У додатковій статті 1640 відображається заборгованість підприємства його учасникам (засновникам), пов'язана з розподілом прибутку (дивіденди тощо) і капіталу (п. 2.67 Методрекомендацій № 433):

сальдо Кт 67  Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків*

1645

У додатковій статті 1645 відображається заборгованість підприємства пов'язаним сторонам та кредиторська заборгованість з внутрішніх розрахунків, зокрема між учасниками групи тощо (п. 2.68 Методрекомендацій № 433):

сальдо Кт 682 та 683 Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю*

1650

У додатковій статті 1650 страховики відображають суму кредиторської заборгованості за страховими виплатами, страховими преміями, отриманими авансами, суму кредиторської заборгованості перед страховими агентами, брокерами та посередниками і премій до сплати перестраховикам, іншу кредиторську заборгованість за страховою діяльністю (п. 2.69 Методрекомендацій № 433)

Поточні забезпечення

1660

У статті 1660 наводиться сума забезпечень, які планується використати протягом 12 місяців з дати балансу, для покриття витрат, щодо яких відповідне забезпечення було створено (п. 2.70 Методрекомендацій № 433):

сальдо Кт 471, 472, 473, 474, 477, 478 – в частині забезпечень, які планується використати протягом 12 місяців з дати балансуДоходи майбутніх періодів

1665

У статті 1665 відображаються доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів (п. 2.71 Методрекомендацій № 433):

сальдо Кт 69 Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків*

1670

У додатковій статті 1670 страховики наводять неамортизований залишок комісійних винагород, отримуваних від перестраховиків, які були віднесені на майбутні періоди для їх відповідності преміям, переданим у перестрахування (п. 2.72 Методрекомендацій № 433)

Інші поточні зобов'язання

1690

У статті 1690 наводяться суми зобов'язань, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або які не можуть бути включені до інших статей, наведених у розділі "Поточні зобов'язання і забезпечення" (п. 2.73 Методрекомендацій № 433, п. 5.4 Інструкції № 141):

сальдо Кт 36 в частині заборгованості замовникам за будівельними контрактами, а також сальдо Кт 372, 643, 644, 684, 685 (крім платежів у позабюджетні фонди)c:\documents and settings\admin\application data\liga70\client\session\tms13656_img_001.gifОблік за рахунками 643, 644 регламентований Інструкцією № 141

Усього за розділом III

1695

У статті 1695 відображається загальна сума розділу ІIІ, яка розраховується за формулою:

ст. (1600 + 1605 + 1610 + 1615 + 1620 + 1625 + 1630 + 1635 + 1640 + 1645 + 1650 + 1660 + 1665 + 1670 + 1690)  

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

У розділі IV відображаються зобов'язання, що визначаються відповідно до П(С)БО 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність" (п. 2.74 Методрекомендацій № 433):

Кт 680


V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

У додатковому розділі V недержавні пенсійні фонди наводять різницю між вартістю активів пенсійного фонду на звітну дату та сумою зобов'язань пенсійного фонду, що підлягають виконанню на звітну дату (п. 2.75 Методрекомендацій № 433)

Баланс

1900

У статті 1900 відображається загальний підсумок пасиву балансу: 

ст. (1495 + 1595 + 1695 + 1700 + 1800)  


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал