Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів дисципліни «управління експортно-імпортними операціями»Скачати 312.52 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка3/3
Дата конвертації18.12.2016
Розмір312.52 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3
Література: [3,6,14,18,21,22,31,32]


25
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Охарактеризуйте світову товарну структуру зовнішньої торгівлі.
2. Дайте визначення предмету дисципліни, його мету, задачі та терміни.
3. Визначте особливості розробки основ теорії міжнародної торгівлі.
4. Визначте головний принцип сучасної концепції в теорії зовнішньої торгівлі.
5. Назвіть основні види ринків та товарів
6. Розкрийте особливості механізму організації імпортних операцій.
7. Охарактеризуйте основні методи операції експорту-імпорту товарів.
8. Визначте особливості механізму організації експортних операцій.
9. Проаналізуйте характерні риси регулювання імпортних операцій.
10. Вкажіть характерні риси регулювання експортних операцій.
11. Порівняйте методи прямого та непрямого експорту.
12. Назвіть сучасні інструментаріх здійснення ТПО.
14.
Дайте характеристику основних торгово-посередницьких операцій.
15. Класифікуйте ТПО за характером здійснення.
16. Дайте визначення поняттям і видам торгово-посередницьких операцій (ТПО).
17. Визначте головні організаційні форми ТПО.
18. Розкрийте чотири основні стадії висновку контракту.
19. Класифікуйте види контрактів.
20. Розкрийте базисні і додаткові умови контракту.
21. Визначте характерні особливості структури контракту.
22. Охарактеризуйте валютно-фінансові умови контракту.
23. Дайте визначення особливостям правових основ договору купівлі-продажу.
24. Охарактеризуйте класифікацію основних документів з підготовки товару до відвантаження.
25. Розкрийте особливості оформлення митних документів.
26. На чому базується діяльність міжнародних організацій зі спрощення процедур міжнародної торгівлі?
27. Назвіть документи із забезпечення виробництва експортного товару.
28. Визначте основні вимоги до упаковки та маркування в процесі транспортування.
29. Перечислить зовнішньоторговельну документацію, якою оформлюється виконання комерційної угоди
30. Загальні правила переміщення товарів і транспортних засобів через митну територію України.
31. Перелік умов і вимог, по яких не можуть бути пропущені вантажі
і транспортні засоби України.
32. Обкладання митом.
33. Роль торгів у сучасній світовій торгівлі.

26 34. Регулювання тендерної діяльності.
35. Правове забезпечення тендерної діяльності на Україні.
36. Міжнародні інжинірингові послуги.
37. Міжнародні лізингові послуги.
38. Міжнародний туризм.
39. Суть міжнародного технічного обміну.
40. Об'єкти ліцензування.
41. Організація ліцензійної торгівлі.
42. Міжнародне регулювання ліцензійної торгівлі.
43. Організація і планування роботи зовнішньоекономічних об'єднань і фірм.
44. Міжнародні
інститути регулювання експортно-імпортної діяльності
45. Світовий ринок послуг.
46. Світовий ринок туристичних послуг.
47. Світовий ринок інформаційних послуг.
48. Особливості зовнішньої торгівлі послугами в Україні.
49. Інтелектуальна власність.
50. Ліцензування в зовнішньоекономічній діяльності.
51. Класифікація ліцензій.
52. Франчайзинг у зовнішньоекономічній діяльності.
53. Види і форми франчайзингу.
54. Переваги та недоліки франчайзингу.
45. Патентування.
46. Класифікація зовнішньоекономічних угод.
47. Переваги та недоліки посередництва.
48. Види торгово-посередницьких фірм та особливості їх діяльності.
49. Операції з перепродажу при здійсненні експортно-імпортних операцій.
50. Комісійні операції при здійсненні експортно-імпортних операцій.
51. Агентські операції при здійсненні експортно-імпортних операцій.
52. Консигнаційні операції при здійсненні експортно-імпортних операцій.
53. Брокерські операції при здійсненні експортно-імпортних операцій.
54. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства.
55. Зустрічна торгівля в зовнішньоекономічній діяльності.
56. Бартерна торгівля в зовнішньоекономічній діяльності.
57. Зворотна закупівля в зовнішньоекономічній діяльності.
58. Компенсаційне узгодження в зовнішньоекономічній діяльності.
59. Угоди за участю незалежних зарубіжних партнерів-посередників.
60. Орендні угоди в зовнішньоекономічній діяльності.
66. Управління зовнішньоекономічною діяльністю на міжнародному рівні.

27 67.
Управління зовнішньоекономічною діяльністю на рівні підприємства.
68. Стратегія і тактика виходу підприємства на зовнішній ринок.
69. Маркетингові дослідження в зовнішньоекономічній діяльності.
70. Види міжнародних договорів.
71. Назвіть основні принципи класифікації умов Інкотермс-2010.
72. Перехід ризику від продавця до покупця за правилами Інкотермс.
73. Правові основи договору купівлі-продажу.
74. Валютно-фінансові умови контракту.
75. Форми міжнародних розрахунків.
76. Кредитування зовнішньої торгівлі.
77. Облік зовнішньоекономічної діяльності.
78. Митний тариф, його цілі, функції.
79. Митна вартість та методи її визначення.
80. Експортна ціна товару.
81. Імпортна вартість товару.
82. Митна нормативно-правова база.
83. Переміщення та пропуск товарів через митний кордон України.
84. Види митного контролю.
85. Порядок декларування товарів: обов’язки та відповідальність митного брокера та декларанта.
86. Тарифні методи регулювання експортно-імпортних операцій в
Україні.
87. Нетарифні методи регулювання експортно-імпортних операцій в
Україні.
88. Стандартизація в зовнішньоекономічній діяльності
89. Сертифікації в зовнішньоекономічній діяльності.
90. Відповідальність за порушення митних правил.

28
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Порядок перерахунку рейтингових показників 100-бальної системи вищої шкали в національну шкалу оцінювання знань та європейську шкалу
ЕСТS.
Інтервальна шкала оцінок установлює взаємозв’язки між рейтинговими показниками та шкалами оцінок.
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види навчальної діяльності
Оцінка
ECTS
Оцінка за національною шкалою для іспиту, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100
А
відмінно зараховано
82–89
В
добре
74–81
С
64–73
D
задовільно
60–63
Е
35–59
FX
незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0–34
F
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
Залікова оцінка виставляється з урахуванням поточної роботи студента протягом усього семестру. Ураховується як відвідування занять і аудиторна робота, так і виконання індивідуальних завдань і завдань для самостійного опрацювання.
Оцінювання знань студентів під час поточного контролю відбувається на основі таких критеріїв:
1) Правильність відповідей (правильний, чіткий, достатньо глибокий виклад теоретичних понять).
2) Ступінь усвідомлення програмного матеріалу та самостійність суджень.
3) Новизна навчальної інформації; рівень використання наукових
(теоретичних знань).
4) Уміння користуватися засвоєними теоретичними знаннями у повсякденному житті.
5) Відповідальність студентів оцінюється й за формою, тобто з точки зору логічності, чіткості, виразності викладу навчальної літератури.
Виходячи з розглянутих положень, критерії оцінювання такі:

29

«Зараховано» виставляється студенту тоді, коли його відповідь бездоганна за змістом, формою, обсягом. Це означає, що студент у повній мірі за програмою засвоїв увесь навчальний матеріал, викладений у підручниках та інших джерелах і на практичних, семінарських заняттях, заліку дає бездоганні та глибокі відповіді на поставлені запитання, а також під час тестування демонструє знання не тільки основної, але й додаткової літератури, першоджерел, наводить власні роздуми, робить узагальнюючі підсумки, використовує знання із суміжних, галузевих дисциплін, уміє пов’язати вивчений матеріал із реальною дійсністю та доцільно використовує його для аналізу практичних завдань.

«Незараховано» виставляється тоді, коли студент не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки під час висвітлення понять, на додаткові питання відповідає не по суті, робить велику кількість помилок під час усної відповіді.
Підсумковий залік проводиться на останньому практичному занятті або під час сесії. Студенти, які відпрацювали всі теми практичних занять і самостійної роботи, залік отримують на останньому практичному занятті без додаткових контрольних заходів (за поточними оцінками). Студенти, які не відпрацювали пропущені заняття або мають незадовільні оцінки, залік отримують тільки після ліквідації цих недоліків.
Розподіл балів за видами роботи та формами контролю
Присутність на лекційних заняттях – 1 бал, максимум сім лекційних занять
7 балів, лекційний конспект – 3 бали. У цілому 10 балів за семестр.
Навчальний семестрвключає в себе сім практичних занять з навчальної дисципліни. Рейтингова оцінка поточного модульного контролю (контрольна робота № 1 та № 2) по10 балів, тобто, 20 балів. Присутність на практичному занятті оцінюється –2 бали, активність також –2 бали.
Підготовка до практичного заняття й оволодіння практичними навичками оцінюється –11 балів. Окремо оцінюється виконання завдань для самостійної роботи – 10 балів, написання та розкриття матеріалу в реферативній доповіді
11 балів. Виконання творчого індивідуального завдання (стаття, тези) оцінюється –10 балів. Усього на залік – 100 балів.

30
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна
1.
Закони України:
1)
“Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах” від 13 вересня 1995 р.;
2)
“Про єдиний митний тариф” від 5 лютого 1992 р.;
3)
“Про підприємство” від 7 лютого 1991 р.;
4)
“Про митну справу в Україні” від 25 червня 1991 р.;
5)
“Про режим іноземного інвестування” від 19 березня 1996 р.;
6)
“Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 7 травня 1996 р.;
7)
“Про загальні засади створення і функціонування спеціальних
(вільних) економічних зон” від 13 жовтня 1992 р.
2.
Декрет Кабінету міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19 лютого 1993 р.
3.
Бюлетень законодавства і юридичної практики України “Пра- вове регулювання зовнішньоекономічних відносин”. — 2001. — № 7. — 414 с.
4.
Господарський кодекс України: Прийнято Верховною Радою
України від 16.01.03 № 436-IV // Офіційний вісник України. — 2003. — № 11 5.
Збірник контрактів та нормативних актів. Інкотермс. – К., 2010 6.
Збірник нормативних матеріалів з питань регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Ч. 1. – К., 2000-2003 7.
Наказ МЗЕІТ “Про затвердження положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)” від 5 жовтня 1995 р. №75.
8.
Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. — К.: Основи, 2000.
— 241 с.
9.
Герчикова И. Н. Международное коммерческое дело: Учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 671 с.
10. Дахно І. І. Міжнародна торгівля: Навч. посіб. — К.: МАУП,
2004. — 312 с.
11. Дахно І. І., Кобржицький В. В., Куценко В. М. та ін.
Зовнішньоекономічна діяльність: Навч. посіб. — К.: Центр навч. л-ри, 2006.
— 360 с.
12. Дегтярева О.И. Организация и техника внешнеторговых операций. – М.: Мир, 1990 13. Крилова Н. В. Управління міжнародними торговельними операціями: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2008. — 232 с
14. Міжнародна торгівля: Навчальний посібник / Автори. Козак
Ю.Г., Sporek Т., Molendowski Е., Gribincea А., Лебедева С. Н., Shengelia Т,
Логвінова Н.С., Kozak А. , Притула Н.В., Осипов В.М., Aliabieva D., Кочевой
М.М. - Видання 5-те, перероб. та доп. - Київ-Катовіце-Краков: Центр учбової літератури, 2015. - 272 с.

31
Додаткова
15. Балабанов Н. Г., Балабанов А. И. Внешнеэкономические связи:
Учеб. пособие. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 512 с.
16. Внешнеторговые сделки Сост. И.С. Гринько. – Сумы: Фирма
“Реал”, 1991 17. Герчикова И.Н. Маркетинг и международное коммерческое дело.
– М.: Внешторгиздат, 1991 18. Дахно І. І., Тимофієв С. М. Країни світу: Енциклопедичний довід.
— К.: МАПА, 2007. — 608 с.
19. Дахно І. І. Міжнародне економічне право: Навч. посіб. — К.:
МАУП, 2000. — 160 с.
20. Дахно І. І. Міжнародне приватне право: Навч. посіб. — К.:
МАУП, 2001. — 312 с.
21. Как продать товар на внешнем рынке: Справочник. Отв. ред.
Ю.А. Савинов. – М.: Мысль, 1990 22. Киреев А. Международная экономика. Ч. 1. — М.: Междунар. отношения, 2002. — 415 с.
23. Киреев А. Международная экономика. Ч. 1. — М.: Междунар. отношения, 2002. — 415 с.
24. Новицкий
В.Е.
Внешнеэкономическая деятельность и международный маркетинг. – К.: Лира, 1994 25. Організація і методика економічного аналізу: Навчальний посібник / Автори і уклад. Г.І. Андрєєва, В.А. Андрєєва. – Суми : ДВНЗ
«УАБС НБУ», 2009. – 353 с
26. Основы внешнеэкономических знаний. С.Н. Долгов, В.В.
Васильев, С.Н. Гончарова и др. – М.: Высшая школа, 1990 27. Синецкий Б.И. Внешнеторговые операции (организация и техника). – М.: МО, 1989 28. Соколенко С.И. Современные мировые рынки и Украины. – К.:
Демос, 1995 29. Украинская таможня. Справочник. – К.: Либра, 1995. – С. 95.
30. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Основы:
Учебник для вузов /Г.Д. Гордеев, Л.Я. Иванова, С.К. Казканцев и др.: Под ред. Проф. Л.Е. Стровского. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1996. – С. 408.
31. Макогон Ю.В., Гохберг Ю.А. Совместное предпринимательство, инвестиционный и инновационный процессы, свободные экономические зоны (учебное пособие). – Донецк: ДонГУ, 1996 32. Мамутов В.К., Чувпило О.О. Господарче право зарубіжних країн: Підручник для студентів юрид. спец. вузів. – К.: Ділова Україна, 1996.
– 353 с.
33. Міжнародні економічні відносини: система регулювання міжнародних економічних відносин: Підручник для студ. ек. вузів./А.С.
Філіпенко, Р.Л. Балакін. – К.: Либідь, 1994. – 256 с.

32 34. Новицкий
В.Е.
Внешнеэкономическая деятельность и международный маркетинг. – К.: Либра, 1994. – 184 с.
35. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине: Сб. нормат.док./Сост. И.П. Рамусь, С.И.
Кульбачная. – К.: “Блиц-Информ”, 1996 – 335 с.
36. Фомичев В.И. Международная торговля. – М.: ИНФРА, 1998.
37. Управление внешнеэкономической деятельностью: Учебное пособие /Под ред. А.И. Кредисова. – К.: Феникс, 1996 38. Румянцев А. П. Міжнародна торгівля послугами: Навч. посіб. /
А. П. Румянцев, Ю. О. Коваленко. — К.: Центр навч. літ., 2003. — 112 с.
39. Савощенко А. С. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посіб.
— К.: КНЕУ, 2005. — 336 с.
40. Смирнов
В.
В.
Экспортно-импортные операции в международному бизнесе. — М.: Буквица, 1997. — 224 с.
41. Циганкова Т. М. та ін. Міжнародна торгівля. — К.: КНЕУ, 2001.
— 488 с.
42. Штумпф Г. Лицензионный договор: Пер с нем. М. М.
Богуславского.
— М., 1988


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал