Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів дисципліни «управління експортно-імпортними операціями»Скачати 312.52 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації18.12.2016
Розмір312.52 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3

1
ПРАТ ВНЗ МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ
ПЕРСОНАЛОМ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
самостійної роботи студентів

дисципліни
«УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ»
(для бакалаврів)
Київ 2016

2
Підготовлено доцентом кафедри менеджменту ЗЕД М.І. Григор`євою
Затверджено на засіданні кафедри менеджменту ЗЕД (Протокол № 9 від 21 квітня 2016 р.)
Схвавлено
Вченою радою
Українсько арабського
інституту міжнародних відносин та лінгвістики ім. Аввероеса (протокол № 2 від 23 квітня 2016 р.)


Григор`єва М. І.
Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Управління експортно-імпортними операціями» (для бакалаврів). – К.: МАУП, 2016. - 33с.
Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, тематичний план дисципліни та методичні рекомендації щодо самостійного вивчення кожної теми, запитання для самоперевірки, теми рефератів, критерії оцінювання знань студентів, список літератури.
© Міжрегіональна академія
управління персоналом (МАУП), 2016

3

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Особливості зовнішньоекономічної діяльності зумовлюють необхідність у ґрунтовних знаннях реальних економічних процесів, що відбуваються в сучасних умовах, в тому числі і на рівні окремих підприємств. Широкий вихід підприємств на зовнішні ринки може бути ефективним, якщо фахівці зі спеціальності зовнішньоекономічної діяльності глибоко володіють теорією і практикою управління експортно-імпортними операціями з урахуванням особливостей конкретних ринків, регіонів і змін ринкової кон’юнктури.
Експортно-імпортна діяльність – основа зовнішньоекономічної діяльності, суть, якої складається у ввозі/вивозі товарів, послуг або капіталів.
Теоретико-методичним аспектом експортно-імпортної діяльності необхідно вважати теорію зовнішньої торгівлі, що формувалася від теорій
Смитта і Рікардо до сучасних неокласичних теорій зовнішньої торгівлі і її регулювання. Сучасною основною теорією торгівлі є концепція свободи торгівлі, ідея якої зародилася в XXII ст.
Соціально-економічний аспект експортно-імпортної діяльності, – насамперед геополітичне і соціально-економічне положення торгуючих країн-партнерів (а в деяких ситуаціях і регіону в цілому). Основними об'єктами управлінн, організації і планування експортно-імпортної діяльності
є експорт (від лат - вивіз) і імпорт (від лат. - вводжу).
Предмет дисципліни – теоретико-методичні, соціально-економічні аспекти, місце і роль експортно-імпортної діяльності в зовнішньоекономічній діяльності країни та процес здійснення експортно-імпорних операцій на національному і світогосподарсьеому ринку.
Мета – формування системи теоретичних знань та практичних навичок з управління експортно-імпортними операціями.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
Знати:
– теоретичні основи управління експортно-імпортними операціями;
– форми експортно-імпортних операцій;
– етапи процесу здійснення експортно-імпортних операцій на національному і світогосподарському рівнях;
– вимоги до оформлення зовнішньоекономічної документації
Вміти:
– організовувати та регулювати експортно-імпортні операції;
– здійснювати міжнародні розрахунки за експортно-імпортними операціями;
– використовувати техніку підготовки, складання зовнішньоекономічних контрактів;
– оцінювати ефективність експортно-імпортних операцій.

4
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни «Управління експортно-імпортними операціями»

п/п
Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль І. Організаційні аспекти експортно-імпортної
діяльності
Тема 1. Предмет, мета, завдання дисціпліни та визначення зовнішньої торгівлі, як теоретико-методичної основи еспортно- імпортної діяльності
Тема 2. Основи організації експортно-імпортних операцій
Тема 3. Торгово-посередницькі операції в експортно-імпортній діяльності
Змістовий модуль ІІ. Основні форми експортно-імпортних операцій
та оформлення зовнішньоекономічної документації
Тема 4. Міжнародний торговельний контракт
Тема 5. Виконання міжнародних контрактів купівлі-продажу
Тема 6. Експорт-імпорт послуг
Тема 7. Міжнародні операції з передачі технологій та торгівля ліцензіями
Змістовий Модуль ІІІ. Організація та регулювання експортно-
імпортних операцій
Тема 8. Організація і проведення міжнародних торгів (тендерів)
Тема 9. Міжнародні розрахунки за експортно-імпортними операціями
Тема 10. Методика аналізу і оцінка ефективності експортних
(імпортних) операцій
Тема 11. Режим переміщення товарів через митний кордон і порядок обкладання митом
Тема 12. Основні види регламентації експортно-імпортної діяльності

Разом годин: 108

5
ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
З ДИСЦІПЛІНИ
«УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ»

Змістовий модуль І. Організаційні аспекти експортно-імпортної
діяльності

Тема 1. Предмет, мета, завдання дисціпліни та визначення
зовнішньої торгівлі, як теоретико-методичної основи еспортно-
імпортної діяльності

Вивчення дисципліни «Управління експортно-імпортними операціями» студент повинен розпочати з теоретико-методичної основи експортно-
імпортної діяльності - теорії зовнішньої торгівлі.
Вивчаючи сутність управління еспортно-імпортною діяльностю, студент має зрозуміти, загальну характеристику та сутність міжнародної торгівлі.
Міжнародна торгівля є характерною рисою існування світового ринку, який являє собою сферу товарно-грошових відносин між країнами, що
ґрунтуються на міжнародному поділі праці та інших чинниках виробництва.
Товар, який знаходиться на світовому ринку в фазі обміну, виконує
інформаційну функцію, оскільки повідомляє про середні величини сукупного попиту та пропозиції. Через це країни мають змогу оцінювати та адаптувати параметри своєї продукції та виробництва (тобто що, скільки, для кого слід виробляти) до вимог світового ринку.
Для окремої країни участь у міжнародній торгівлі набуває форми зовнішньої торгівлі, тобто це торгівля однієї країни з іншими країнами світу, яка складається з двох зустрічних потоків товарів та послуг: оплачуваного вивезення (експорту) та ввезення (імпорту).
Важливою характеристикою міжнародної торгівлі є її географічна та товарна структура, тобто структура з точки зору географічного розподілу і товарного наповнення.
Географічна структура міжнародної торгівлі - це розподіл торговельних потоків між окремими країнами та їх групами, створеними за територіальною або організаційною ознакою.
Важливо зосередити увагу на товарній структурі міжнародної торгівлі, яка включає основні види ринків та товарів, що формуються під впливом конкурентних переваг, які має народне господарство країни.
Міжнародна торгівля доцільна тоді, коли вона приносить який-небудь виграш.
Експортна діяльність країни активізує окремі аспекти національної економіки: забезпечує замовленнями національних постачальників товарів, створює робочі місця для робітників своєї держави, дозволяє виплачувати дивіденди національним акціонерам компаній.

6
В той же час, ввезення товарів із інших країн може примусити вітчизняних виробників знизити ціни на продукцію, щоб підвищити рівень своєї конкурентоспроможності. Нездатність компанії адекватно реагувати на конкуренцію може призвести до банкрутства підприємства, його закриття та звільнення робітників.
Запитання для самоперевірки:

1.
Охарактеризуйте світову товарну структуру зовнішньої торгівлі.
2. Дайте визначення предмету дисципліни, його мету, задачі та терміни.
3. Визначте особливості розробки основ теорії міжнародної торгівлі.
4. Визначте головний принцип сучасної концепції в теорії зовнішньої торгівлі.
5. Назвіть основні види ринків та товарів.
Теми рефератів:

1.
Сучасні концепції в теорії зовнішньої торгівлі.
2.
Основні види ринків та товарів
3.
Географічна та товарна структура міжнародної торгівлі.
4.
Доцільність експортно-імпортної діяльності на рівні країни та споживачів
5.
Зовнішня торгівля, як теоретико-методична основа еспортно-
імпортної діяльності.

Література: [10,13,16,20,22,25]

Тема 2. Основи організації експортно-імпортних операцій.

Під час вивчення цієї теми перш за все студенти повинні усвідомити, що фірма-виробник, як суб'єкт ВЭД має, найчастіше, великий відсоток економічних продажів. Тому для ефективної організації експортних операцій на подібних суб'єктах створюються спеціальні експортні відділи, що у свою чергу поділяються на сектори. На великих фірмах замість експортних відділів іноді організовуються закордонні відділення, побудовані по територіальному принципі. Цим відділенням звичайно підкоряються збутові і виробничі дочірні фірми, що знаходяться в цьому регіоні.
Імпортними операціями, як правило, займаються великі фірми, на яких створюються спеціалізовані імпортні відділи. У цих відділах звичайно організовується 2 сектори: закупівельний і адміністративний.
Механізм імпортних операцій для великих фірм обов'язково передбачає закупівлю товару у великих торгових центрах, де маються постійні представники фірми-покупця.

7
Для великих фірм (ТНК, МНК) – необхідне створення власних
імпортних відділів. Для дрібних і середніх фірм переважно централізована форма закупівель по імпорті галузевими імпортними інститутами.
Особливу увагу слід приділити основним методам операції по експорту
імпорту товарів.
Прямий експорт, що передбачає постачання товарів, застосовується безпосередньо до іноземного покупця або закупівлі в нього відповідних товарів.
Особливим видом прямого методу здійснення зовнішньоторговельних операцій є внутрішньокорпораційна торгівля між підрозділами однієї й тієї самої ТНК.
Всередині ТНК існує система внутрішніх (інтернальних - від англ. internal market) ринків. Інтернальний ринок ТНК розглядається як система постачань, які здійснюються окремими філіями та дочірніми фірмами в межах однієї ТНК за специфічними трансфертними цінами. Важливою особливістю внутрішньокорпораційної торгівлі є залучення через інтернальні ринки в міжнародну торгівлю численних малих фірм, які виступають субпідрядниками та підрядчиками ТНК. Тобто ТНК виконують роль сполучних ланок між багатьма фірмами, які не мають доступу на світовий ринок.
Трансфертне ціноутворення Ґрунтується на п'яти основних методах: витратному, ринковому, фактичному, договірному та змішаному.
Важливою особливістю внутрішньокорпораційної торгівлі є залучення через інтернальні ринки в міжнародну торгівлю численних малих фірм, які виступають субпідрядниками та підрядчиками ТНК. Тобто ТНК виконують роль сполучних ланок між багатьма фірмами, які не мають доступу на світовий ринок.
Непрямий експорт, що передбачає продаж і покупку товарів через посередників.
Торговельні посередники - це юридичні особи (фірми, організації, установи і т. ін..), що сприяють обміну товарів і незалежні від виробників і споживачів. їх безпосередня функція - поєднання продавців і покупців, пов'язування попиту та пропозиції.
Більше половини всіх товарів, залучених у міжнародний товарообіг, реалізується за сприяння торгових посередників
Запитання для самоперевірки:

1. Раскройте особливості механізму організації імпортних операцій.
2. Охарактеризуйте основні методи операції експорту-імпорту товарів.
3. Визначте особливості механізму організації експортних операцій.
4. Проаналізуйте характерні риси регулювання імпортних операцій.
5. Вкажіть характерні риси регулювання експортних операцій.
6. Порівняйте методи прямого та непрямого експорту.

8

Теми рефератів:

1. Особливості внутрішньокорпораційної торгівлі.
2. Особливості механізму організації імпортних операцій.
3.
Порівняльна характеристика методів прямого та непрямого експорту.
4.
Норми та правила здійснення зовнішньоторговельних операцій.
5.
Важливість використання торгових посередників для здіснення експортних операцій.
Література: [1,7,10,13,16,21,26]
Тема 3. Торгово-посередницькі операції в експортно-імпортній
діяльності

Особливу увагу при вивченні цієї теми необхідно приділити специфіці зовнішній торгівлі товарами, як частині міжнародної торгівлі, що представляє собою специфічну форму обміну товарами між продавцями і покупцями з різних країн.
Зовнішньоторговельні операції включають основні і допоміжні.
Основні операції – договірні операції купівлі або продажу товарів по
їхньому обміні, тобто операції, зафіксовані в зовнішньоторговельних контрактах.
Допоміжні операції – які забезпечують виконання основних операцій.
До них можна віднести: транспортування вантажів, страхування вантажів, митні операції, фінансування зовнішньоторговельних операцій, робіт рекламних агентів, дослідження кон'юнктури ринку і т.д.
Важливої уваги, щодо даної теми, заслуговує торгове посередництво
(як діяльність) – сукупність послуг по перепродажі товару, пошуку закордонного контрагента, по підготовці і завершенню угоди, кредитуванню сторін, здійсненню транспортно-експедиторських, страхових операцій, рекламі і здійсненню технічного обслуговування.
Торговим посередництвом займаються фірми, що у юридичному і господарському відношенні не залежать ні від виробника, ні від споживача
(сюди, безумовно, не входять філії або дочірні компанії). Торгово- посередницькі фірми (ТПФ) діють заради одержання прибутку, що створюється, як різниця між цінами, по яких вони купують і продають товар, або як винагорода за послуги. Як правило, ТПФ займаються лише комерційною, діяльністю, хоча найбільш великі з них можуть і обробляти куплений товар.
Торгово-посередницькі операції (ТПО) – операції, зв'язані з купівлею продажем товарів, виконувані з доручення виробника-експортера

9 незалежним від нього торговим посередником на основі висновку угоди або доручення.
Основним видом діяльності торгово-посередницьких фірм є комерційна діяльність. Однак найбільші з них в окремих випадках здійснюють і виробничу діяльність (обробка закуповуваних і реалізованих товарів), транспортування вантажів, страхування. Ці функції допомагають здійсненню торгової діяльності.
При організації збуту через торговельно-посередницьку ланку експортер вирішує проблему підбору фірми-посередника. Правильний вибір посередника багато в чому визначає ступінь ефективності угоди. Вибір фірми-посередника визначається і тим, наскільки великим є коло клієнтів, що обслуговується нею, оскільки експортер воліє звернутися до посередника, у якого він є єдиним принципалом із продажу даного товару.
Торгово-посередницькі фірми залежно від характеру здійснюваних операцій поділяються на торгові, комісійні, агентські, брокерські.
Торгові фірми здійснюють операції з перепродажу за свій рахунок і від свого імені. Вони працюють в основному з постійними постачальниками, відносини з якими будуються на довгостроковій основі. За характером здійснюваних операцій розрізняють торгові доми, експортні, імпортні, оптові, роздрібні фірми, дистриб'ютори, стокісти.
Сучасні ТПО як будь-яка багатоскладова експортно-імпортна діяльність вимагає регулювання. Інструментарієм регулювання ТПО в основному є інструменти валютного регулювання, а також Інкотермс (умови перевезення товарів), як збірник базисних умов перевезення товарів і
Правила, конвенцій по транспортуванню і посередницьким послугам на міждержавному рівні. До інструментарію ТПД (торгово-посередницької діяльності) також варто віднести тарифне і нетарифне регулювання.
До елементів інструментарію виконання товарно-посередницьких операцій необхідно також віднести різні Міжнародні Правила, конвенції. Це документи розроблювальні міжнародними інститутами по різних напрямках
ВЕД, а саме: міжнародні інститути регулювання фінансової діяльності, страхової діяльності, науково-технічної, виконання міжнародних торгових операцій і т.п.
Запитання для самоперевірки:

1.
Назвіть сучасні інструментаріх здійснення ТПО.
2.
Дайте характеристику основних торгово-посередницьких операцій.
3.
Классіфікуйте ТПО за характером здійснення.
4.
Визначте переваги та недоліки посередництва.
5.
Дайте визначення поняттям і видам торгово-посередницьких операцій (ТПО).
6.
Визначте головні організаційні форми ТПО.

10
Теми рефератів:

1.
Спеціфіка сучасного інструментарію здійснення ТПО.
2.
Організаційні форми ТПО.
3.
Характерні особливості товарно-посередницьких операцій.
4.
Види торгово-посередницьких фірм та особливості їх діяльності.
5.
Інструментарій виконання товарно-посередницьких операцій.
Література: [1,2,5,6,8,10,13,18,22]
Змістовий модуль 2. Основні форми експортно-імпортних операцій та
оформлення зовнішньоекономічної документації
Тема 4. Міжнародний торговельний контракт

Вивчення цієї теми потрібно починати з розкриття особливостей торговельного контракту, як угоди між двома або більше сторонами, що їх називають сторонами контракту, виконання якої забезпечується силою закону при дотриманні учасниками певних умов.
Контракт купівлі-продажу — це комерційний документ, що являє собою договір постачання товару і за необхідності послуг, які його супроводжують, що погоджений і підписаний експортером і імпортером. Із самої назви цього документа випливає, що одна сторона договору купує,
інша — продає предмет договору. Неодмінною умовою договору купівлі- продажу є перехід права власності на товар від продавця до покупця. Цим договір купівлі-продажу відрізняється від усіх інших видів договору — орендного, ліцензійного, страхування тощо, які не містять умови про перехід права власності на товар, а предметом договору є або право користування товаром, або надання послуг.
Структура і зміст контракту мають індивідуальний характер та визначаються такими чинниками, як предмет угоди і рівень взаємозв'язків між контрагентами. Водночас українським законодавством визначено структуру контракту у зовнішньоекономічній діяльності, тобто передбачено перелік обов'язкових статей, які повинні бути відображені в контракті для визнання його легітимним. Інші статті, які не є обов'язковими, можуть змінюватися залежно від потреб контрагентів. Типовими розділами кон- тракту є такі:
- Вступна частина, або преамбула;
- Предмет контракту;
- Кількість;
- Термін і дата постачання;
- Якість товару;
- Упакування та маркування;

11
- Порядок відвантаження товару;
- Здавання-приймання;
- Рекламації;
- Гарантії;
- Застереження про обставини нездоланної сили ("форсмажор");
- Арбітраж;
- Транспортні умови;
- Експортні й імпортні ліцензії.
Далі слід розглянути фінансові умови міжнародних контрактів купівлі- продажу, що включають такі аспекти як:
-
Ціна товару;

-
Одиниця виміру, за якою визначається ціна за одиницю;

-
Базис ціни;

-
Валюта ціни;

-
Знижки з ціни;

-
Умови оплати;

-
Валюта платежу;

-
Термін платежу;

-
Способи платежу;

-
Умови, що забезпечують виконання контракту, санкції;

-
Застереження, страхування.


Запитання для самоперевірки:

1.
Назвіть основні чотири стадії висновку контракту.
2.
Розкрийте базисні і додаткові умови контракту.
3.
Назвіть основні принципи класифікації умов Інкотермс-2010.
4.
Визначте характерні особливості структури контракту.
5.
Охарактеризуйте валютно-фінансові умови контракту.
6.
Дайте визначення особливостям правових основ договору купівлі-продажу.
Теми рефератів:

1. Чотири основних стадії висновку міжнародного контракту.
2.
Базисні і додаткові умови контракту купівлі-продажу.
3.
Правові основи договору купівлі-продажу.
4.
Терміни "Інкотермс" 2010.
5.
Структура міжнародного контракту купівлі-продажу.

Література: [1,3,5,7,17,18,22]12
Тема 5. Виконання міжнародних контрактів купівлі-продажу

Виконання контракту купівлі-продажу передбачає виконання взятих на себе зобов'язань: продавець повинен передати товар, який є предметом контракту, а покупець — оплатити цей товар. З метою виконання своїх зобов'язань продавець повинен підготувати товар до відвантаження а також оформити всю необхідну документацію для відправки і транспортування товару та отримання відповідних платежів.
Підготовка товару до відвантаження передбачає низку операцій, які забезпечили б отримання покупцем товару неушкодженим. Продавець повинен відсортувати товар, сформувати відповідні партії, виконати вимоги до упакування та маркування товару з урахуванням умов транспортування, кліматичних особливостей, специфіки митного режиму країни-імпортера.
Зовнішньоторговельна документація — це документи, які підтвер- джують виконання зовнішньоторговельної угоди, тобто постачання товару, його транспортування, страхування, зберігання на складах, проходження через митницю. Ці документи поділяють на такі групи:
1) Документи із забезпечення виробництва експортного товару:
2) Документи з підготовки товару до відвантаження:
3) Комерційні документи. Вони дають вартісну, якісну та кількісну характеристику товарів.
4) Документи за платіжно-банківськими операціями:
5) Транспортні документи виписує вантажоперевізник для під- твердження перевезення.
6) Транспортно-експедиторські документи, за допомогою яких оформлюють виконання експортером різних операцій з експедиції, обробки вантажу, складування, організації перевезення тощо.
У зв'язку з великим обсягом документообігу при реалізації міжна- родної комерційної діяльності постала нагальна потреба уніфікувати зовнішньоторговельні документи, що не лише полегшить процедури їх проходження, а й дасть змогу використовувати автоматичні методи обробки даних.
Організаційна структура міжнародних організацій зі спрощення процедур міжнародної торгівлі:
• Європейська економічна комісія ООН (ЄЕК ООН), у складі якої:
• Комітет з розвитку зовнішньої торгівлі;
• Робоча група зі спрощення процедур міжнародної торгівлі;
• Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), у тому числі:
— Рада з торгівлі та розвитку;
— Спеціальна програма зі спрощення торгівлі.
Міжнародні вимоги, які є обов'язковими до виконання на національному рівні, мають загальний характер і підлягають деталізації та конкретизації на рівні окремих країн, фірм, організацій, які є учасниками міжнародної торгівлі.

13

Запитання для самоперевірки:

1.
Охарактеризуйте класифікацію основних документів з підготовки товару до відвантаження.
2.
Розкрийте особливості оформлення митних документів.
3.
На чому базується діяльність міжнародних організацій зі спрощення процедур міжнародної торгівлі?
4.
Назвіть документи із забезпечення виробництва експортного товару.
5.
Визначте основні вимоги до упаковки та маркування в процесі транспортування.
6.
Перечислить зовнішньоторговельну документацію, якою оформлюється виконання комерційної угоди.

Теми рефератів:

1. Діяльність міжнародних організацій зі спрощення процедур міжнародної торгівлі.
2. Етапи оформлення митних документів.
3. Міжнародні вимоги щодо виконання контракту купівлі-продажу.
4. Етапи підготовки товару до відвантаження.
5.
Стандартизація та організаційна структура документів міжнародної торгівлі.
Література: [1,2,3,5,7,14,15,18,21,22]


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал