Методичні рекомендації щодо їх підготовки Тема №1 12 Форма навчання: денна 2-3 й курс (3-5 й семестри) Для проведення самостійної роботи у складі групиСторінка1/4
Дата конвертації16.01.2017
Розмір0.68 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4
Державна пенітенціарна служба України

Чернігівський юридичний коледжЦикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін
Курс « Українська мова (за професійним спрямуванням)»


ЗАТВЕРДЖУЮ


Начальник циклу гуманітарних та

соціально економічних дисциплін

кандидат .економічних.наук, доцент

полковник внутрішньої. службиО. Г. Гончаренко
“______“ ___________ 2014 р.

плани

СЕМІНАРСЬКИХ ТА практичних занять,

методичні рекомендації щодо їх підготовки
Тема № 1 – 12

Форма навчання: денна

2-3 й курс (3-5 й семестри)

Для проведення самостійної роботи у складі групи

Підготував: викладач циклу гуманітарних та

соціально-економічних дисциплін

Шумейко З.Є.
Розглянуто та схвалено на засіданні циклу

28 ” ____08___ 2014 р., протокол № 7.Чернігів – 2014
Методичні рекомендації для підготовки до семінарського заняття:
Заняття проводяться згідно з планом семінарських занять. Перед початком заняття викладач перевіряє наявність курсантів, їх готовність до заняття, ступінь опрацювання матеріалу, що винесений для самостійного вивчення та відповідає на питання, що виникли при підготовці до заняття. Заняття проводиться у формі розгляду питань, вільної або тематичної дискусії, заслуховування доповідей та рефератів, що передбачені планом семінарських занять. Курсант зобов’язаний прийти на заняття, виконавши всі необхідні для цього завдання, мати при собі конспект та необхідну літературу або нормативно-правові документи. Під час проведення заняття викладач оцінює знання курсантів з теми і виставляє оцінку кожному виступаючому. (опитуванню підлягають не менш 30% від кількості присутніх на занятті.)

Підготовка курсантів до семінарських занять.

Якість проведення семінарських занять залежить від рівня підготовки курсантів і викладачів. Існує три форми підготовки курсантів до різних видів семінарських занять:

1)усі курсанти готують повідомлення з основних питань;

2)кожен курсант готує реферат на певну тему;

3)курсант самостійно готує доповідь творчого характеру, яка містить елементи дослідницького характеру.

Усі форми підготовки курсантів до семінарських занять дають змогу виявити не лише знання курсантів і їх підготовленість до самостійної роботи, а й їхнє ставлення до навчання.

Підготовка до семінару здійснюється в кілька етапів: прослуховування лекції з теми семінару, підбір літератури, вивчення і конспектування рекомендованої літератури, складання тексту виступу (план, тези, доповідь), безпосередня участь у проведенні семінару.

На лекції куосант має уважно вислухати оголошені викладачем питання, які розглядатимуться на семінарі. Опрацьовувати рекомендовану літературу слід заздалегідь. При цьому необхідно законспектувати весь матеріал, що дасть змогу правильно зорієнтуватися в інформації.


Відбираючи матеріал для виступу, потрібно враховувати його цінність, інформативність. Необхідно уникати перерахування фактів, оскільки нагромадження деталей перешкоджає переконливо вибудувати доведення, розкрити внутрішні зв'язки між явищами. Форма викладу матеріалу теж має бути чіткою, літературно грамотною, але без дослівних книжних висловлювань.

При підготовці до виступу неприпустимо вдаватися до механічного переписування матеріалу з одного або кількох джерел, чужих конспектів. Критичне осмислення матеріалу, різних джерел, відстеження розвитку думки авторів, побудови доведень і аргументації сприяє формуванню в курсантів власного погляду на проблеми, самостійного творчого мислення.

Відвідування установ ДКВСУ, музею, виставки, перегляд кінофільмів сприяють поглибленому вивченню питань, які розглядатимуться на семінарі.

Щоб оволодіти необхідними знаннями, курсаннт має готуватися до усіх питань плану семінарського заняття. Виступ має містити такі елементи: вступ, глибоке і добре аргументоване висвітлення питання, узагальнення, висновки. Після виступу курсант повинен бути готовим відповісти на запитання викладача або товаришів, що передбачає оволодіння матеріалом з кожного питання семінару.

Виступ курсанта на семінарі, увалене вислуховування виступів інших курсантів є своєрідним повторенням і закріпленням вивченої теми.


Тема №1.Державна мова — мова професійного спілкування

Сеиіарське заняття. 2 години

Мета семінарського заняття: перевірити та закріпити знання курсантів відносно предмету, мети і завдання курсу; поглиблення та розширення мовних знань, умінь та навичок, які є необхідними для подальшого застосування в юридичній діяльності; виховувати допитливість, прагнення до самовдосконалення.

Навчальні питання:

. Предмет, мета і завдання курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

2. Державна мова та мовне законодавство України.

3. Своєрідність мови правознавчого спрямування.

4. Суспільні та загальні функції мови.

5. Місце української мови серед мов світу.

6. Походження української мови ..Лінгвоцид української мови.

7. Поняття «національна», «регіональна», «рідна» та «літературна» мови,

8. Ознаки літературної мови.

9. Мовна норма та типи мовних норм.

10. Кодифікація мови, її засоби

11. Місце мови в комунікативній деонтиці юриста

12. Мова як складова професіограми юриста.

Реферативні повідомлення:

1.І.П. Котляревський – засновник української літературної мови.

2. Т.Г. Шевченко – основоположник української літературної мови.

3.Зміст, переваги та недоліки Закону України «Про засади державної мовної політики».

4. Історичний аспект становлення та розвитку юридичної лінгвістики.

Питання для самоконтролю:


 1. Поясніть, чому стверджують, що мова - це генетичний код нації.

 2. Які нормативно-правові акти регламентують вивчення даного курсу?

 3. Дайте характеристику функціям мови.

 4. Які головні завдання мовної політики України?

 5. За допомогою яких засад реалізуються завдання мовної політики України?

 6. Наведіть ознаки літературної мови.

 7. Поясніть поняття «мовна норма».

 8. Згадайте шляхи закріплення мовної норма укр..мови.

 9. Наведіть приклади типів мовних норм.

Рекомендована література:

 1. Конституція України, 28 чер. 1996. / Офіційний вісник України. – 2010. – № 72/1. – Спеціальний випуск. – с. 15.

 2. Корж А. В. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. / А. В. Корж. – Київ : Правова єдність, 2009. – 296 с.

 3. Про засади державної мовної політики : Закон України, 3 лип. 2012. / Голос України. – 2012. – 10 серп. – № 146.

 4. СадовничаВ.В. Сучасні ділові документи та папери.Як правильно оформити і підготувати.Зразки та приклади./В.В. Садовнича. -- Харків. Книжковий »Клуб Сімейного Дозвілля», 2014.—608с.

 5. Українська мова (за правознавчим спрямуванням): навч. посіб. //уклад. О.А.Лисенко, В.М. Пивоваров, О.В. Пруднікова, О.А. Шумейко. – Х. :Нац. юрид. ун-т ім..Ярослава Мудрого, 2014. – 228с.


Методичні рекомендації та вказівки щодо самостійної роботи під час підготовки до наступних занять.

1. Знайдіть, згадайте і запишіть висловлювання видатних людей минулого про мову та її значення у житті людини.

2. Вивчити напам’ять вірш про українську мову.

3. Вивчити питання, що стосуються сутності та змісту мовознавства як науки, її розділи.

4. Встановіть зв'язок УМзаПСз іншими науками.

5.З’ясуйте дифініцію «мовнокомунікативна компетенція».

6.Підготувати реферати і виступити з ними на семінарському занятті

Методи проведення заняття:

індивідуальне та фронтальне опитування, розгорнута бесіда у формі запитань та відповідей, дискусії, полеміка, обмін думок, виступи з рефератами.Організаційно-методичні вказівки:

 • Розгорнута евристична бесіда дає можливість свідомого оволодіння знаннями, розвиває уміння вести дискусію, аргументовано і доказово виступати перед аудиторією, систематизувати накопичені раніше знання.

 • Наочні посібники і технічні засоби навчання:

 • Підручники, конспекти курсантів, письмові консультації, дошка в аудиторії.

Вступна частина: 5 хв.

Формування мети та завдання заняття, проголошення плану його проведення,вирішення організаційних питань семінарського заняття тощо.Основна частина:70хв.

Перевірка самостійного відпрацювання курсантами(студентами, слухачами) знань наданих для самостійного опрацювання. Розгляд навчальних питань.Пропонується підготувати за вказівкою викладача реферати з тем:

1.І.П. Котляревський – засновник української літературної мови.

2. Т.Г. Шевченко – основоположник української літературної мови.

3.Зміст, переваги та недоліки Закону України «Про засади державної мовної політики».


Методичні рекомендації та вказівки щодо самостійної роботи під час підготовки до наступних занять.

1. Доповнити конспект лекції необхідним навчальним матеріалом:

„ Місце мови в комунікативній деонтиці юриста ”.

2. Знайдіть, згадайте і запишіть висловлювання видатних людей минулого про мову та її значення у житті людини.

3. Вивчити напам’ять вірш про українську мову.

4. Вивчити питання, що стосуються сутності та змісту мовознавства як науки, її розділи.

5. Встановіть зв'язок УМзаПСз іншими науками.

6.З’ясуйте дифініцію «мовнокомунікативна компетенція».

7.Підготувати реферати і виступити з ними на семінарському занятті за такими темами:“Історичний аспект становлення та розвитку юридичної лінгвістики”.
Перелік питань для обов’язкового самостійного опрацювання курсантами і потрібний на це час, із бюджету часу на самостійну роботу з даної теми.

Становлення та розвиток літературної української мови..

Проблеми розвитку юридичної лінгвістики в Україні.

Професіограма юриста.Тема 2. Стилістичні норми сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні

Сеиіарське заняття. 2 години

Мета семінарського заняття: перевірити та закріпити знання курсантів відносно предмету, мети і завдання курсу; поглиблення та розширення мовних знань, умінь та навичок, які є необхідними для подальшого застосування в юридичній діяльності; виховувати допитливість, прагнення до самовдосконалення.

Навчальні питання:

1. Мовні норми, їх види.

2.Загальні відомості про стилістині норми української мови.

3 Мовний стиль, структура функціональних стипів мовлення (підстилІ), жанри.

4.Загальна характеристика функціональних стилів української мови та сфера їх застосування .

5.Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів.

6. Загальна характеристика ділового стилю мовлення,

7. Структура ділового стилю мовлення, основні його риси риси.

8. Прояви стандартизації мови ділових паперів та поділ документів за рівнями стандартизації

Реферативні повідомлення:

1.Особливості синтаксису ділового стилю мовлення,

2. Конфесійний стиль мовлення,

3.Епістолярний стиль мовлення.Питання для самоконтролю:

1. Загальні відомості про стилістика як розділ мовознавства.

Сформулюйте визначення таких понять як «стиль», «стилістика», «мовний стиль».

2.Назвіть основні функціональні стилі української мови, дайте загальну характеристику кожного з них..

3.Надайте загальну характеристику ділового стиля української мови.

4.Охарактеризуйте структуру ділового стилю.

5. Назвіть основні риси офіційно - ділового стилю та засоби їх утілення.

6.Перерахуйте основні вимоги до лексики ділового стилю;.

7.Назвіть прояви стандартизації мови ділових паперів.

8.Назвіть особливості синтаксису ділового стилю.

9. Лексика сучасної української мови з погляду її стилістичного використання.

10. Канцеляризми та штампи.

11/Фразеологія у діловому мовленні

12/Особливості синтаксису ділового стилю.

13/Мовні кліше у діловому стилі.

14. Назвіть сфери застосування функціональних стилів.


Методичні рекомендації та вказівки щодо самостійної роботи під час підготовки до наступних занять.

1. Повторити теоретичний матеріал з теми № 2.2.Доповнити конспект лекції необхідним навчальним матеріалом згідно з планом семінарського заняття та методичних вказівок до нього (питання №4, поданим на самостійне опрацювання: «Визначити структуру та сфери застосування офіційно-ділового стилю).

«Ознаки тексту писемної форми мовлення».

3. Підготуватися до роботи з текстами різних стилів мовлення.
Практичні завдання і теми для самостійних досліджень


 1. Спробуйте, використовуючи факти сучасного життя, показати зростання ролі документознавства у розвитку суспільства та формуванні професійних навичок співробітника ДКВСУ.

 2. Спробуйте визначити та проаналізувати поняття: «документ», «документознавство», «діловодство», « документування».

 3. Складіть глосарій термінів та понять даної теми (10 - 15 слів).

 4. Скласти загальну характеристику розмовного, публіцистичного , художнього, наукового стилів за схемою: 1. Сфера використання- 3.Основні ознаки -

2. Призначення – 4. Мовні засоби -Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал