Методичні рекомендації щодо викладання іноземних мов у школі І ступеня в 2014-2015 навчальному році. У 2014-2015 н р вивчення іноземної мови продовжує вивчатисяСкачати 159.7 Kb.
Дата конвертації16.12.2016
Розмір159.7 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ШКОЛІ І СТУПЕНЯ

в 2014-2015 навчальному році.

У 2014-2015 н.р вивчення іноземної мови продовжує вивчатися з першого класу за програмою «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи» Київ, Навчальний дім «Освіта», 2012 р. В цьому році за цією програмою працюють учні 1-3 класів.

Основна ціль викладання іноземної мови в першому класі є пропедевтична (підготовча). На практиці цей рік вивчення предмету є усним вступним курсом, який має на меті підготувати учнів до вивчення іноземної мови на наступному етапі (в другому класі). Перший клас початкової школи розглядається як основний у формуванні іноземної вимови, ритміко- інтонаційних навичок та звуко-буквенних співвідношень.

Учні перших класів загальноосвітніх навчальних закладів вивчають іноземну мову в обсязі однієї години на тиждень. 35 годин поділено на два півріччя: 16 годин у першому – на засвоєння основ фонологічного аспекту та 19 годин у другому півріччі – на засвоєння звуко-буквенних співвідношень. В обох випадках оволодіння звуковою і буквеною системами іноземної мови відбувається на основі виділених авторами комунікативних одиниць, що повністю відповідають тематиці ситуативного спілкування та реалізують мовленнєві функції, запропоновані програмою.

У програмі з іноземної мови для 1 класу виділено найбільш відповідні сфери спілкування, а саме:


  • Особистісна – центром якої є сім`я, друзі, дозвілля, іграшки, тварини;

  • Публічна - охоплює свята та традиції пов’язані з ними;

  • Освітня – сконцентрована навколо предметів шкільного буття.

Закінчується вивчення іноземної мови в першому класі святом букваря, на якому учні демонструють здобуті знання, уміння й навички на основі комунікативних завдань іноземною мовою.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки від 28.01.2014 №1/9-74 «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів» оцінювання навчальних досягнень учнів перших класів здійснюється вербально з усіх предметів інваріативної складової, в тому числі з іноземної мови. При оцінюванні знань, вмінь і навичок учнів 2 класу (І семестр) за рішенням педагогічної ради замість балів використовуються словесні (вербальні) оцінки.Особливості безбального оцінювання

У процесі контрольно-оцінної діяльності при безбальному оцінюванні використовуються як усні, так і письмові оцінні судження, які характеризують процес навчання і відображають кількісний і якісний результати процесу навчання: ступінь засвоєння знань і вмінь з навчальних предметів та рівень розвитку учнів.

Відмова від використання балів у 1-х класах пов'язана з віковими особливостями учнів початкових класів. 6-7-річний школяр по-особливому сприймає оцінку своєї діяльності. У нього переважає зовнішня мотивація діяльності. У цьому віці дитина поки що не вміє об'єктивно оцінювати результати своєї діяльності, здійснювати контроль і самоконтроль, оцінку і самооцінку.

У дошкільному віці в дитини сформувалося позитивне ставлення до себе. Під впливом різноманітних чинників шкільного життя ці уявлення піддаються серйозному випробуванню. Навчання, як правило, пов’язане як із успіхами, так і з помилками та невдачами, а отже, і з низькими оцінками. Тому оцінка здатна викликати в учня гострі переживання: радість, емоційне задоволення успіхом, сором за невдачу, внутрішній протест проти осуду тощо. Радість і задоволення, досягненні в навчанні, підтримують мотивацію навчання, створюють позитивний емоційний фон у стосунках з учителем і однолітками. Почуття гіркоти, невдоволеність невдачами можуть спричинити неусвідомлений конфлікт з оточенням, зниження самооцінки, зневіру, небажання вчитися.Тому оцінювання вчителем дитина не відносить до своєї діяльності, а сприймає як заохочення чи покарання, позитивне або негативне ставлення до неї.

Для шести-семирічного школяра, який відчуває труднощі в засвоєнні навчального матеріалу, заохочення навіть найменшого успіху має велике значення. Тому, розставляючи акценти в оцінці успіхів і невдач, учитель повинен дбати про домінування позитивних переживань, пов’язаних із засвоєнням знань.

Слід пам’ятати, що в найменшого школяра самооцінка ще не диференційована, тож учительська оцінка його конкретних дій переноситься на особистість загалом. Негативна оцінка особистості учня, коли він так прагне до визнання, може призвести до затримки в розвитку. Зважаючи на зазначене, доцільно під час оцінювання характеризувати роботу учня, а не його особистість, використовуючи вислови на зразок: правильно чи неправильно; я твоєю роботою задоволена чи не задоволена; сьогодні твоя відповідь повніша чи недостатньо повна, ніж на попередньому уроці тощо, замість: ти найрозумніший; я тобою не задоволена.

У процесі контролю слід враховувати індивідуальні психологічні якості дитини. Здебільшого варто заохочувати дітей сором’язливих, пасивних, з хворобливим самолюбством, рідше і стриманіше – самовпевнених.

Вміло користуючись у роботі з учнями педагогічною вербальною оцінкою, вчитель закладає основи для формування в них умінь об’єктивно оцінювати хід і результати своєї діяльності, стимулює розвиток навчальних мотивів.

У процесі вербального оцінювання навчальної діяльності шести-семирічних учнів доцільно використовувати такі форми і прийоми:

1) різні форми схвалення, погодження, підбадьорювання, виражені словесно та за допомогою міміки, жесту, модуляції голосу: справився; уже краще; чудово; видно, що стараєшся; задоволена твоєю роботою та ін. У такій же формі висловлюють зауваження, заперечення, осуд: спробуй не поспішати і довести до лінії; обведи зразок і напиши так само; як ти думаєш;

2) розгорнуте словесне оцінювання (вчитель аналізує хід роботи, її результат, коментує спосіб виконання, показує, що саме варте уваги, стимулює учнів наслідувати зразок відповіді, показує раціональніші способи роботи, пояснює можливість сказати зрозуміліше, точніше);

3) перспективна й відстрочена оцінка (вчитель роз’яснює, за яких умов учень може в перспективі одержати найвище схвалення);

4) динамічна виставка окремих дитячих робіт з будь-якого виду діяльності (малюнки, зошити, вироби тощо), яка організовується для ознайомлення з нею колективу школи й батьків;

5) ігрова оцінка – нагородження переможців, учасників гри різними ігровими атрибутами.

У процесі безбального оцінювання важливим є навчальний діалог – аналіз відповіді учня чи результативності виконаної ним роботи. Коментар до процесу оцінювання спочатку здійснюється вчителем. Пізніше, в міру сформованості контрольно-оцінних умінь і навичок власну оцінку з коментарем зможуть висловлювати і учні. У повному обсязі оцінні судження вчителя чи учнів висловлюються в такій послідовності:

– відзначення позитивних сторін відповіді та успішно виконаних аспектів практичної роботи;

– чітке визначення (в доброзичливій формі) допущених помилок та недоліків (так, щоб учень усвідомив свої прорахунки);

– визначення шляхів подолання прогалин у знаннях, рекомендації щодо удосконалення практичних навичок із конкретною інформацією про можливість ліквідації недоліків;

– висловлення віри, доброзичливої впевненості в тому, що учень докладе необхідних зусиль і досягне вищих показників навчальних досягнень.

Саме у такий спосіб висловлення оцінних суджень у дитини формується свідоме ставлення до навчання, віра в свої сили, бажання поліпшити результат своєї навчальної діяльності.Недопустимою є заміна оцінок іншими зовнішніми атрибутами (зірочками, квіточками, прапорцями тощо), оскільки при цьому функцію оцінки бере на себе цей предметний малюнок і ставлення дитини до нього ідентичне ставленню до оцінки в балах.

Домашні завдання у першому класі учням не задаються.

Вимоги до ведення та оцінювання учнівських зошитів

Для навчальної роботи з іноземної мови в початкових класах використовуються два зошити, що відповідають чинним в Україні стандартам:  • - зошити з друкованою основою, які разом з підручником, диском та книгою для вчителя становлять навчально – методичний комплекс;
  • зошити з горизонтальними лініями без похилих ліній (у зв’язку з тим, що шрифт який використовується при формуванні каліграфічних навичок з іноземної мови є писано-друкований (Print script)).

У першому класі для полегшення процесу написання маленький букв бажано між двома горизонтальними лініями проводити пунктирну лінію ( до цього процесу можна залучати батьків);

На кожній сторінці зошита із зовнішнього боку вертикального зрізу залишається поле завширшки 2 см, відмежоване вертикальною лінією червоного кольору.Кожна письмова робота, виконана учнем початкових класів у зошитах (у т. ч., в зошитах з друкованою основою), перевіряється до наступного уроку.

У 1 та 2 класах зошити підписує вчитель, у 3-4 класах це роблять учні за зразком, написаним учителем на дошці, наприклад:

English Deutsch

Galуna Sedova Galyna Sedova

Form 1-A Klass 1-A

School № … Schule №…

У кінці підпису зошита крапка не ставиться.

На розсуд учителя в 1 класі вид завдання (класна робота) можна не зазначати з метою економії часу на уроці.

Дату та назву роботи учні записують, починаючи з 2 класу початкової школи. Наприклад:

Monday, the second of March.

Class-work (Homework) – (Oxford advanced learner`s dictionary and Longman Dictionary of American English).

У 1-4 класах рекомендується використовувати для письма кулькову ручку з пастою синього або фіолетового кольору, а для креслення – олівець.

Якщо потрібно виправити помилку, учень має закреслити неправильно написану літеру чи цифру навскіс (справа наліво) і замість неї зверху написати потрібну літеру чи цифру. Якщо треба замінити слово, словосполучення, речення або числовий вираз, то його слід закреслити тонкою горизонтальною лінією, а не брати в дужки, оскільки дужки є пунктуаційним знаком, і далі записати правильно.

Виправлення (закреслення та поновлення) написаного треба робити ручкою, а не олівцем.

Учні мають бережливо використовувати зошит: не починати новий, доки не списано попередній; користуватися обгортками; не бруднити сторінок; не виривати аркушів.

Заміна зошитів блокнотами або окремими аркушами паперу не рекомендується.

Усі записи в зошиті вчитель здійснює каліграфічно і грамотно.

Ведення робочих зошитів з іноземних мов у першому та другому класі (перший семестр) перевіряється щодня протягом кожного семестру. Вчитель виправляє помилки учнів, пише правильний варіант написання тої чи іншої букви, слова тощо та ставить свій підпис. В класний журнал щомісяця заноситься графа «ЗОШИТ» без виставлення балів.

Починаючи з другого семестру другого класу по четвертий клас включно, вчитель перевіряє зошити щомісяця з виставленням балів в журнал під графою «ЗОШИТ».

При цьому рекомендується брати до уваги:

- каліграфію, грамотність, культуру оформлення письмових робіт і наявність робіт над помилками. За кожний параметр виставляється від 1 до 3 балів.

Оцінка за зошит з іноземних мов не впливає на тематичну.

Орієнтовні вимоги до оформлення письмових робіт з мов

У період навчання грамоти учні 1 класу виконують навчальні завдання в зошиті з друкованою основою, де подано зразки написання літер, їх поєднань, окремих слів і речень.

Записи на новій сторінці зошита учні починають робити з першого робочого рядка.

Початок запису тексту і його заголовок мають бути на одній сторінці. Якщо залишаються вільні рядки на сторінці, то їх можна використовувати для виконання інших завдань на розсуд учителя.Орієнтовні вимоги до перевірки письмових робіт

Учителю іноземної мови в початкових класах рекомендується систематично перевіряти та оцінювати якість виконання учнями кожної письмової роботи ( класної та домашньої), оскільки це дає можливість визначити рівень засвоєння знань, умінь та навичок і планувати на діагностувальній основі навчально-корекційну роботу.

Усі письмові роботи навчального і контрольного характеру перевіряються до наступного уроку. Після перевіреної роботи рекомендується виконувати роботу над помилками колективно під керівництвом учителя чи самостійно.

Кожен вид помилок з іноземної мови потребує від учителя відповідного способу виправлення.

Графічно неправильно написану літеру вчитель підкреслює і на полях чи в окремому рядку для практичного вправляння дає зразок правильного їх написання.

Під час формування графічних навичок допускається виправлення форми літери з метою вказування, де саме учень припускається помилки.

Граматичні та пунктуаційні помилки вчитель підкреслює і виправляє власноруч.

Стилістичні і лексичні - підкреслює хвилястою лінією. На наступних уроках найтиповіші з них колективно обговорюються, внаслідок чого неправильно побудовані речення удосконалюються і записуються в зошит.

До виправлення помилок у письмових роботах учитель може підходити диференційовано: у зошитах учнів, які навчаються на достатньому і високому рівнях, підкреслити слово з помилкою, в інших учнів – підкреслити помилку. Саме виправлення пропонується зробити учням під час виконання роботи над помилками. Виправляти записи повністю бажано в зошитах учнів, які неспроможні зробити це самостійно. Такий підхід до перевірки учнівських зошитів потребує повторного їх перегляду.

Виправляти неправильний результат по написаному не рекомендується.

Усі записи, зроблені вчителем в учнівському зошиті (виправлення помилок, підкреслення, зразки письма, оцінка, фрази типу Правильно, Уже значно краще тощо), виконуються чітко, каліграфічно й охайно пастою червоного кольору.

Іноземні мови вивчаються в наш час, починаючи з першого і закінчуючи одинадцятим класом. Це вимагає змін програм й удосконалення дидактичного комплексу. Контроль є невід'ємним елементом й умовою успішного засвоєння змісту навчання. За результатами, отриманими у ході контролю, можна судити про стан рівня навченості учнів на певному відрізку часу (вхідне, граничне й проміжне тестування) і про їхню готовність для включення в навчально-пізнавальну діяльність. Тому контроль повинен бути багатоцільовим, багатобічним і багатоступеневим і базуватися на наступних принципах: планомірність, систематичність, об'єктивність, комплексність, індивідуальність і педагогічна тактовність. 

Ефективність контролю залежить від того, наскільки грамотно складений план, обґрунтовані мета й способи контролю, наскільки правильно визначені найбільш ефективні методи й форми контролю.

Проведення контролю забезпечує своєчасне корегування навчального процесу з метою приведення його до рівня, заданого програмою й стандартом, що регламентує його вимоги до обов'язкового мінімуму змісту й рівню підготовки випускників. Ці вимоги містять у собі знання фонетики, лексики, фразеології, граматики.

Зміст навчання іноземної мови містить у собі 4 види мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, письмо і читання – всі чотири є однаково важливими. Для виявлення рівня володіння кожним видом розроблені відповідні критерії.

Оцінювання з іноземних мов.

У 2 - му класі за рішенням педагогічної ради з другого семестру навчальні досягнення учнів оцінюють в балах

. Оцінювання другокласників має бути вмотивованим. Важливо, щоб дитина не втратила стимулу до праці. Оцінки в балах стають для дітей більш зрозумілими й мотиваційними, якщо супроводжуються коротким, точним коментарем вчителя. Завдання вчителя полягає в тому, щоб негативні й позитивні емоції, породжувані невдачами чи успіхами в навчанні, використовувати для активізації діяльності дітей.

Для семирічного школяра, який відчуває труднощі в засвоєнні навчального матеріалу, заохочення найменшого успіху має велике значення.

Вміло користуючись у роботі з другокласниками педагогічною оцінкою, вчитель закладає основи для формування в них умінь об'єктивно оцінювати хід і результати своєї діяльності, стимулює розвиток навчальних мотивів, створює атмосферу доброзичливих взаємин у класі, що необхідно для підтримування в учнів почуття власної гідності, доброти і чуйності, бажання працювати разом з однолітками.

Прийоми та методи роботи з дітьми мають забезпечувати різноманітну активну практичну діяльність кожного учня. Ігрові форми діяльності мають бути домінуючими під час навчання у 1-му класі.Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне, тематичне, семестрове, річне та державна підсумкова атестація.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 № 371.

Семестрове оцінювання розпочинається з моменту оцінювання учнів другого класу по 11 клас.

Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття.

Тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом Тематична без дати на основі поточних оцінок.

При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації (контрольної роботи) при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається.Звертаємо увагу, що семестровий контроль з аудіювання та читання проводиться у формі тестування, з письма у 2-4 класах – диктант.

Для виконання усіх видів навчальних робіт з іноземних мов, учням всіх класів при вивчені іноземних мов рекомендується мати два зошити, один з яких є зошит з друкованою основою підручника.При перевірці робіт з іноземної мови в початковій школі (1-4 класи), вчитель виправляє помилки і пише зверху правильний варіант букви, слова чи виразу. Зошити, у яких виконуються домашні чи класні роботи, перевіряються після кожного уроку в усіх учнів з виставленням оцінок ( крім 1-го класу). В першому класі вчитель лише перевіряє роботи, не виставляючи оцінок, штампів чи свого підпису.

У класному журналі першого класу та в зошитах оцінки в балах або в рівнях не виставляються. Недоцільним є використання будь-яких умовних позначень для оцінювання навчальних досягнень учнів 1-го класу, оскільки вони з часом асоціюються у дитини з відповідним балом за встановленими критеріями оцінювання. Не оцінюються темп роботи учня, його особистісні якості та індивідуальні психічні процеси, зокрема пам’ять, увага, сприймання тощо.

Для виконання підсумкових контрольних робіт рекомендується завести окремий зошит. Термін його зберігання - до наступного навчального року.

Всі записи в зошитах учні повинні проводити з урахуванням наступних вимог: писати акуратно та розбірливо; записувати дату виконання роботи (число та місяць). Дата в зошитах з іноземних мов записується так, як це прийнято у країні, мова якої вивчається. Після дати необхідно вказати, де виконується робота (класна чи домашня робота), вказати номер вправи або вид роботи, що виконується.

Словники перевіряються один раз на семестр. Вчитель виправляє помилки і ставить підпис та дату перевірки. В журнал оцінка за ведення словника не виставляється.

Зошити та словники підписуються мовою, яка вивчається.

Особливу увагу вчитель має приділяти збереженню та зміцненню фізичного здоров’я другокласників, для профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів початкових класів. На всіх уроках через кожні 15 хвилин обов’язково необхідно проводити фізкультхвилинки та гімнастику для очей. Учитель повинен весь час стимулювати учнів дотримуватись правильної постави під час виконання письмових робіт за партою.

Тривалість уроків у загальноосвітніх навчальних закладах у других класах становить 40 хвилин.

Починаючи з 2 – го класу учні виконують домашні завдання, тому слід у розкладі занять предмети, які вимагають значних затрат часу для виконання, не групувати в один день.

Успішне виконання другокласниками домашніх завдань в значній мірі залежить від співпраці учителя (вихователя групи продовженого дня) з їхніми батьками. Важливо переконати батьків у тому, що дотримання оптимального режиму виконання домашніх завдань, їх посильна допомога і контроль за виконанням сприятимуть розв'язанню основної мети навчальної домашньої роботи. Вчитель повинен знайомити батьків з основними програмовими вимогами до навчальних предметів, повідомляти батьків про результати виконання домашніх завдань.Обсяг навчальногоа матеріалу для домашніх робіт орієнтовно повинен становити 1/4 обсягу, виконаного на уроці, витрати часу на їх виконання не може перевищувати 45 хв. зі всіх предметів. На вихідні і святкові дні домашні завдання другокласникам задавати не рекомендується.

Не допускається подач домашнього завдання під час чи після дзвінка на перерву, після завдання уроків, оскільки воно в повній мірі не фіксується дітьми; учні позбавлені можливості ставити запитання; учитель не встигає пояснити суть завдання та зробити зразок.

Форми перевірки домашнього завдання можуть бути різними: фронтальна, індивідуальна, колективна, само-, взаємоперевірка, творча тощо, місце контролю домашнього завдання на уроці визначається вчителем в залежності від самого домашнього.

Перевіряти домашні завдання вчителям необхідно систематично.

Контроль та відповідальність за перевантаження учнів домашніми завданнями покладається на заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу.Вивчення іноземних мов в 1-4-х класах відбувається відповідно до діючих програм: «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 1-4 класи», Видавничий дім «Освіта», 2012 р.; - для 1-3-х класів «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови 2-12 класи», «Перун», 2005 р.;- для 4-х класів

Методист з навчальних Пелішенко Г.Ф. дисциплінПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал