Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до участі в ІІІ (обласному) етапі ВсеукраїнськоїСкачати 67.85 Kb.
Дата конвертації10.04.2017
Розмір67.85 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Районний методичний кабінет
Методичні рекомендації щодо підготовки учнів

до участі в ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської

олімпіади з української мови й літератури

При підготовці учнів до участі в олімпіаді особливу увагу приділяти підвищенню рівня мовної культури школярів, зокрема володінню ними орфографічними, орфоепічними, лексичними, стилістичними нормами; визначенню лексичного і граматичного значення загальновживаних слів; вивченню термінологічного апарату з мови, редагуванню текстів і синтаксичному розбору речень і словосполучень. 

Приділити належну увагу художньо-ідейному аналізу ліричного твору, прищеплювати навички цього аналізу, надавати практичну допомогу учням. Поряд із цим слід систематично підвищувати власний рівень компетентності з цього питання. 

Оскільки з року в рік найскладнішими для учнів є завдання з теорії літератури та художньо-ідейний аналіз поезії, пропонуємо дотримуватися такого алгоритму підготовки школярів до виконання цих завдань:

Із  восьмикласниками на період проведення олімпіади необхідно повторити відомості з теорії літератури та загальні тенденції розвитку літературного процесу, зосередивши увагу на таких поняттях: художній образ та його види; мистецтво (види мистецтва, функції); фольклор (роди та жанри фольклорних творів, розвиток фольклору в Україні; пісні, що стали народними); своєрідність мистецького відтворення потоку життя (пафос, категорії «прекрасне – потворне», «комічне», «історичне»); сюжет художнього твору та його елементи (експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка); літературні роди, жанри, суміжні жанри (зокрема жанри ліро-епосу); засоби художньої мови (анафора, алегорія, білий вірш, гіпербола, гумор, епітет, постійні епітети, інверсія, іронія, логічний наголос, метафора, персоніфікація, порівняння, риторичні звертання (оклики, питання); сатира, тавтологія, фразеологізм та інші); прозова й віршована мова, строфи.

Окрім вищезазначеного, повторити ще й такі відомості: суспільно-побутові пісні та їх різновиди, коломийки, жартівливі пісні, мистецькі категорії («героїчне», «фантастичне», «пригодницьке», «романтичне», «автобіографічне», «символ», «художня деталь», «контраст», «мотив у художньому творі»), композиція художнього твору (сюжетні й позасюжетні елементи), засоби гумористичного зображення, ідея художнього твору, балада, повість-притча, новела, алегоричний образ, ліричний герой.

Із дев’ятикласниками, окрім матеріалу, вивченого в 5 – 8 класах, поглибити знання про думу, історичну пісню, філософську лірику, силабо-тонічне віршування (види рим, римування, стопи, віршовий розмір, ямб, хорей, спондей, пірихій, дактиль, амфібрахій, анапест), драму, комедію, трагікомедію, антитезу, іронію.

Із десятикласниками, окрім вищевказаного, особливу увагу приділити формам зображення дійсності, змісту й формі художнього твору, його проблемам, видам пафосу, засобам творення образу людини, способам передачі змісту твору, художнім засобам і прийомам (метонімія, синекдоха, оксюморон, літота, епіфора, асонанс, алітерація, багатосполучниковість, безсполучниковість, паралелізм, градація, паронімія), системі віршування (силабічна, тонічна, силабо-тонічна), особливим різновидам віршових розмірів (олександрійський вірш та гекзаметр), основним стильовим течіям, методам та їх жанрам (бароко, класицизм, просвітительський реалізм, сентименталізм, романтизм, реалізм, критичний реалізм), літературним напрямам, системам, періодизації української літератури.

З одинадцятикласниками, окрім вивченого в 5-10 класах, необхідно повторити ще й хронологічну канву українського літературного життя ХІХ – початку ХХ століть, поняття про літературний процес; повість, роман та їх різновиди; багатоголосся, лірику та її жанри, цикл, поетичний епос, терцину, драматичну поему, драму-феєрію, драматичний етюд, неоромантизм, натуралізм, психологізм, проблематику твору, модернізм, імпресіонізм, експресіонізм, символізм, неореалізм, художній стиль письменника, фемінізм, некролог, богему, сугестивність, пантеїзм, художній простір та художній час, художні деталі.

Щоб навчити школярів якісно здійснювати художньо-ідейний аналіз ліричного твору, учитель повинен усвідомлювати, що це досить цікавий технологічний процес, який вимагає застосування певних компетентностей, що формуються у процесі практичної діяльності протягом тривалого часу. Є.Пасічник підкреслював: «Аналізувати ліричний твір – означає вчити дітей заглиблюватись у його поетичні образи, спостерігати, як вимальовуються одна за одною картини або як змінюються почуття, настрої ліричного героя, чим вони викликані та як усе це безпосередньо виражено у контексті твору. Важливо з’ясувати, що хоче сказати поет, який характер має мова вірша і як вона виражає авторську ідею». Звідси випливає висновок, що розглядати поезію необхідно в органічній єдності змісту й форми.


Необхідно навчити дітей уважно і вдумливо читати поезію, розуміти її зміст, уявляти, які ліричні образи та герої постають у ній, відчувати красу віршованої мови, її мелодику, близькість до музики.
Надаємо алгоритм художньо-ідейного аналізу ліричного твору:


 1. Настрій, яким пройнята поезія (веселий, сумний, спокійний, бадьорий, оптимістичний).

 2. Тема (мотив), ідея.

 3. Жанри лірики (вірш, поезія, пісня, балада).

-жанри архаїчної лірики (ода, гімн, дифірамб, епітафія, панегірик, псалми);

- жанри класичної лірики (ідилія, медитація, акровірш, шарада, каламбур, абетковий вірш, шарж);

-вид лірики (філософська, пейзажна, інтимна, громадянська, сатирична, релігійна).


 1. Поетичні образи та картини.

 2. Тропи (епітети, порівняння, метафора ).а) прості: порівняння, епітет, оксюморон;

б) складні: метафора (уособлення, алегорія, символ), метонімія (синекдоха, гіпербола, літота, перифраз).

Особливості віршування (метрику):а) рима (чоловіча, жіноча, дактилічна);

б) римування (суміжне, кільцеве, перехресне);

в) віршовий розмір: а) двоскладова стопа – хорей, ямб; допоміжні стопи – пірихій, спондей; б) трискладова стопа – дактиль, амфібрахій, анапест.


 1. Особливості строфічної будови (різновид строфи: моновірш, двовірш (дистих), терцет, катрен, восьмивірш (октаверс), сонет, верлібр).

 2. Особливості художньої лексики (авторські неологізми, архаїзми, діалектизми, жаргонізми).

 3. Поетичні (синтаксичні) фігури (інверсія, антитеза, асиндетон (безсполучниковість), поліасиндетон (багатосполучниковість), анафора (єдинопочаток), епіфора (єдинозакінчення), тавтологія, риторичне звертання (запитання, оклик).

 4. .Фонічні засоби та визначення їх ролі у розкритті авторського задуму (художня фоніка: евфонія, алітерація, асонанс, звуконаслідування).

  Пропонований алгоритм допоможе вчителям не лише у підготовці учнів до олімпіади, а й дозволить удосконалити їхні компетентності з цього виду роботи. З метою якісної підготовки учнів до ІІ етапу олімпіади рекомендуємо під час цього процесу використовувати таку навчально-методичну літературу:

Довідники, посібники:


 1. Авраменко О.М., Блажко М.Б.українська мова та література. Довідник. Завдання в тестовій формі. 2 частини. – К.: Грамота, 2010. 

 2. Глазова О.П. Українська орфографія: Навчальний посібник. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008.

 3. Глазова О.П. Українська пунктуація: Навчальний посібник. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008.

 4. Гнатюк Л.П, Бас-Кононенко О.В. Українська мова: Навч.посіб.– К.: Знання-Прес, 2006.

 5. Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Терлак З. Словник-довідник з культури української мови. – Л.,1996.

 6. Дорошенко С.І. Основи культури і техніки усного мовлення. – Х., 2002.

 7. Зубков М.Г. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ФОП Співак Т.К.., 2008. 

 8. Лобода В.В., Скуратівський Л.В. українська мова в таблицях: Довідник. – К.: Вища школа, 1993.

 9. Новий довідник: Українська мова. Українська література. – К.: Казка, 2009.

 10. Пахаренко В.І. Шкільне шевченкознавство: Навчальний посібник. – Черкаси: Брама-Україна, 2007. 

 11. Погрібний М. Українська літературна вимова. – Дніпропетровськ, 1992. 

 12. Серія «Тест-контроль». Українська мова та література. 5-11 кл. видавництва «Весна». 

 13. Сучасна українська літературна мова: Підручник / М.Я.Плющ. – К.: Вища школа, 2003.

 14. Тєлєжкіна О.О. Говоримо та пишемо українською правильно і красиво.– Х.: Вид. група «Основа», 2010. 

 15. Українська мова. Практичний довідник./ Укладач Попко О.Г. – Харків: ФОП Співак Т.К.., 2008. 

 16. Українська мова та література. Комплексна підготовка: навч. посіб./ [Ломакович С.В та ед.].– Х.: Факт, 2011.

 17. Українська мова та література. Репетитор/ Жовтобрюх В.Ф., Паращич В.В. – Х.: Веста, 2010.

 18. Українська мова. Тести. 5-12 класи: Посібник/ За ед.. Н.В.Гуйванюк. – К.: Видавничий центр «Академія», 2007. 

Шульжук К.Ф.Синтаксис української мови: Підручник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2004

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал