Методичні рекомендації щодо організації та проведення перекладацьких практик у Навчально-науковому інституті іноземної філологіїPdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації10.04.2017
Розмір384 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Навчально-науковий інститут іноземної філології

Кафедра англійської філології та перекладу імені проф. Д.І. Квеселевича

В.В. Прокопенко, Т.Ю. Ващенко

ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКА


Методичні рекомендації щодо організації та проведення перекладацьких практик у Навчально-науковому інституті іноземної філології
Житомирського державного університету імені Івана Франка
Житомир 2012

2
УДК 81'253=111
ББК 81.2(АНГЛ)
П80
Рекомендовано вченою радою Житомирського
державного університету імені Івана Франка
(протокол № 4 від 23 листопада 2012 року)

Рецензенти:
Мойсієнко В.М. – доктор філологічних наук, професор, директор
Навчально-наукового інституту філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка
Маліновський Е.Ф. – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов Житомирського національного агроекологічного університету
Могельницька Л.Ф. – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов Житомирського технологічного університету

Прокопенко В.В., Ващенко Т.Ю. Перекладацька практика (методичні рекомендації щодо організації та проведення перекладацьких практик у
Навчально-науковому
інституті
іноземної філології
Житомирського державного університету імені Івана Франка). – Житомир, 2012. – 43 с.

Методичні рекомендації призначені для студентів ОКР "Бакалавр" напряму підготовки "6.020303 Філологія (ІІІ та ІV курс)" та ОКР "Спеціаліст" спеціальності "7.02030304 Переклад" денної і заочної форм навчання ННІ
іноземної філології ЖДУ імені Івана Франка з метою забезпечення якісної організації і проведення перекладацької практики студентів, уніфікації оформлення звітної документації. Методичні рекомендації містять положення про проходження перекладацької практики, зміст та бази практики, обов’язки керівників практики і студентів-практикантів, вимоги до складання й оформлення звітної документації, зразки оформлення документації, критерії оцінки перекладацької практики.
© Житомирський державний університет
імені Івана Франка, 2012


3
ЗМІСТ
Загальні положення про проходження перекладацької практики …......... 4
Мета перекладацької практики ………………………………...................... 5
Завдання перекладацької практики …………………………………….….. 5
Організація і керівництво перекладацькою практикою ………….............. 6
Бази практики …………………………………………………...................... 8
Обов’язки керівника практики від кафедри ……………………................. 8
Обов’язки керівника практики від підприємства ………………................ 9
Обов’язки студента-практиканта ……………………………...................... 10
Підведення підсумків перекладацької практики ………………................. 11
Критерії оцінювання перекладацької практики ………………................... 12
Вимоги до складання й оформлення звітної документації про проходження перекладацької практики ………………………………..….
15
Індивідуальні завдання для студентів ІІІ та ІV курсів напряму підготовки "6.020303 Філологія" та студентів V курсу спеціальності
"7.02030304 Переклад" …………………………….......................................
18
ІІІ КУРС напрям підготовки "6.020303 Філологія" ………………………. 18
ІV КУРС напрям підготовки "6.020303 Філологія" ………………………. 21
V КУРС спеціальність "7.02030304 Переклад" …………………………… 24
ДОДАТОК 1 Орієнтовний план проходження практики …………………
27
ДОДАТОК 2 Шкала оцінювання ………………………………................... 28
ДОДАТОК 3 Типова угода про проведення практики студентів вищих навчальних закладів ……………………………………................................
29
ДОДАТОК 4 Типове направлення на практику …………………………... 32
ДОДАТОК 5 Типове оформлення щоденника практики ………………… 33
ДОДАТОК 6 Типове повідомлення про прибуття студента на практику згідно з направленням ……………………………………………….…..…
37
ДОДАТОК 7 Типова характеристика практиканта ……………………… 38
ДОДАТОК 8
Орієнтовна схема аналізу якості бази перекладацької практики ……………………………………………………………….……
39
ДОДАТОК 9 Орієнтовний перелік баз перекладацької практики ……… 40
Рекомендована література
……………………………………………………...
42
4
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ
ПРАКТИКИ
Перекладацька практика студентів ОКР "Бакалавр" напряму підготовки "6.020303 Філологія" (ІІІ та ІV курс) та ОКР "Спеціаліст" спеціальності
"7.02030304 Переклад" денної і заочної форм навчання ННІ іноземної філології
ЖДУ імені Івана Франка є важливою складовою частиною підготовки висококваліфікованих кадрів.
Нормативне забезпечення проведення перекладацької практики здійснюється на основі таких документів:
- закон України "Про вищу освіту";
- положення Міністерства освіти і науки України "Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів в Україні";
- положення про проведення практики студентів у Житомирському державному університеті імені Івана Франка;
- освітньо-професійні програми, освітньо-кваліфікаційні характеристики,
Державні стандарти;
- робочі навчальні плани підготовки бакалаврів напряму підготовки "6.020303 Філологія" та спеціалістів спеціальності "7.02030304 Переклад";
- програми перекладацької практики для студентів ІІІ та ІV курсів напряму підготовки "6.020303 Філологія" та студентів V курсу спеціальності
"7.02030304 Переклад".
-
інструкції з охорони праці та навколишнього середовища.
Науково-теоретичною основою для проходження студентами перекладацької практики є прослухані у 5, 6, 7, 8 та 9-му семестрах теоретичні дисципліни "Вступ до перекладознавства" і "Теорія перекладу", що містять у собі загальні питання перекладу, теоретичні курси "Порівняльна лексикологія
іноземної й української мов", "Порівняльна граматика іноземної й української мов", "Порівняльна стилістика іноземної й української мов", теоретично- практичні курси "Теорія і практика перекладу з основної / другої іноземної мови", "Лексичні і граматичні проблеми перекладу", "Художній переклад",

5
"Соціолінгвістичні та прагматичні проблеми перекладу", "Основи усного перекладу та техніки нотування" для конкретної пари мов (основна / друга
іноземна мова - українська), цикл дисциплін спеціалізації для письмового перекладу: "Інформаційні технології у професійній діяльності", "Переклад науково-технічної літератури" тощо.
Актуальною умовою підвищення якості навчання студентів є поєднання теоретичних знань майбутніх фахівців з умінням вирішувати практичні завдання, що можливо лише під час проходження виробничої перекладацької практики. У сучасних умовах розвитку ринкових відносин і структурних змін в
Україні під базою практики варто розуміти всі підприємства, організації й установи різних галузей народного господарства і різних форм власності, на яких студенти вищих навчальних закладів можуть проходити практику.
МЕТА ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ПРАКТИКИ
Перекладацька практика на ІІІ, IV та V курсах спрямована на забезпечення комплексного розвитку навичок і вмінь, необхідних для здійснення різних видів усного послідовного та письмового перекладу. Відповідно о сновною метою перекладацької практики
є підготовка висококваліфікованих перекладачів шляхом поглиблення і закріплення теоретичних знань й формування у студентів професійних умінь та навичок усного послідовного та письмового перекладу з англійської мови та на англійську мову на базі отриманих знань, а також виховання у студентів потреби систематично поповнювати свої знання і творчо їх застосовувати в практичній діяльності у сфері власної майбутньої спеціальності.

ЗАВДАННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ПРАКТИКИ
Завдання перекладацької практики зумовлені особливостями професійної підготовки майбутніх перекладачів і включають наступне:
- виховання любові до фаху перекладача, прагнення постійного професійного розвитку;

6
- забезпечення умов для фахової адаптації, залучення до активної діяльності у професійних колективах;
- закріплення і поглиблення знань з фахових дисциплін теорії та практики перекладу;
- ознайомлення зі специфікою робочого місця та професійними обов’язками перекладача та формування вміння виконувати різні види перекладацької діяльності з використанням сучасних технічних засобів;
- формування творчого, дослідницького підходу до організації перекладацької діяльності,
- уміння здійснювати самоконтроль, самоаналіз та об’єктивну самооцінку власної перекладацької діяльності, а також діяльності професійних перекладачів та колег-практикантів.

ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЮ ПРАКТИКОЮ
Кафедра англійської філології та перекладу, що є відповідальною за підготовку та порядок проведення перекладацької практики студентів, забезпечує наступні організаційні заходи:
- розробку програми перекладацької практики для студентів ОКР
"Бакалавр" напряму підготовки "6.020303 Філологія (ІІІ та ІV курс)" та ОКР
"Спеціаліст" спеціальності "7.02030304 Переклад" денної і заочної форм навчання;
- визначення баз практики, розподіл студентів за базами практики;
- підготовка наказів з практики;
- надання графіку проведення настановної та заключної конференцій до відділу з навчальної роботи
- забезпечення студентів необхідною документацією (договори на практику, направлення, листи, щоденники тощо);
-
інструктаж студентів з питань безпеки та охорони праці;
- проведення настановної та підсумкової конференцій з перекладацької практики;

7
- контроль за проходженням студентами практики.
Керівництво практикою здійснюється керівником групи - викладачем кафедри. Керівник групи обговорює з кожним студентом план роботи, визначає
індивідуальне завдання для нього, рекомендує необхідну літературу, здійснює перевірку й аналіз перекладів, обговорює результати роботи, проведеної на базах практики, вивчає документацію студентів-практикантів, дає оцінку результатів.
Загальне керівництво практикою на підприємстві здійснюється головними фахівцями або їх заступниками, безпосереднє керівництво покладається на керівників структурних підрозділів чи на окремих висококваліфікованих спеціалістів.
Відповідальний від підприємства надає студентам-практикантам допомогу у виконанні індивідуальних завдань, проводить консультації, робить записи в щоденнику про виконання щоденної норми перекладу, пише характеристики на студентів.
Практика починається з ознайомлення студентів з базою практики. Відповідальний від підприємства проводить бесіду про роботу підприємства даного профілю, знайомить із принципами використання довідкової літератури загального і спеціального характеру, з порядком оформлення перекладів, із графіком консультацій студентів. Фахівці підприємства проводять зі студентами бесіду про напрям наукових досліджень з даної проблематики, знайомлять з текстами для перекладу, рекомендують довідкову літературу.
Тривалість робочого часу студентів під час проходження перекладацької практики регламентується Кодексом законів про працю України і складає 36 годин на тиждень особам від 16 до 18 років (ст. 51 із змінами, внесеними
Законами № 871-12 від 20.03.91, № 3610-12 від 17.11.93, № 263/95 ВР від
05.07.95), особам від 18 років і старше – не більше ніж 40 годин на тиждень (ст.
50 в редакції Закону № 871-12 від 20.03.91, із змінами, внесеними Законом № 3610-12 від 17.11.93).8
БАЗИ ПРАКТИКИ
Перекладацька практика студентів ННІ іноземної філології проводиться на базах практики, які забезпечують виконання програми для відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів. Визначення баз практики здійснюється на основі прямих договорів з підприємствами, організаціями, установами незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності.
При підготовці фахівців, що навчаються за умовами договору між університетом та юридичною особою, базовим закладом для практики є організація-замовник.
Якщо підготовка фахівців здійснюється за замовленням фізичних осіб, місце проведення практики забезпечують особи, що обумовлено в умовах
Договору про підготовку бакалаврів / спеціалістів.
Для студентів-іноземців бази перекладацької практики передбачаються на території країни-замовника чи в межах України.
З дозволу кафедри студенти можуть самостійно визначати для себе місце проходження практики і пропонувати його для затвердження кафедрою. У такому випадку студентом надається від підприємства лист-гарантія про надання місця для перекладацької практики, у якому вказується посадові обов'язки та відділ, запропонований для проходження перекладацької практики, а також ім’я керівника практики від підприємства. Гарантійний лист друкується на бланку підприємства чи організації, яка надає місце для проходження перекладацької практики студенту (студентам) ННІ іноземної філології та підписується керівником організації.
Університет в особі ректора підписує договір про проведення перекладацької практики із закладами-базами (підприємствами, організаціями, структурами будь-яких форм власності). Термін дійсності договору узгоджується обома сторонами.

ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ ВІД КАФЕДРИ
Керівник практики від кафедри зобов’язаний:

9
- до початку перекладацької практики контролювати готовність баз практики до прийому студентів;
- проводити організаційні заходи перед початком і після закінчення практики;
- інструктувати студентів про порядок проходження перекладацької практики та надавати студентам документи, необхідні для проходження практики (договори про практику, направлення на практику, листи, щоденники тощо);
- повідомляти студентів про систему звітності з перекладацької практики;
- допомагати студентам складати календарний графік проходження практики та затверджувати його;
- консультувати практикантів з питань проходження практики;
- у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечити якісне проходження практики згідно з програмою;
- контролювати забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки;
- контролювати виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку, слідкувати за веденням табелю відвідування студентами баз практики;
- своєчасно подавати інформацію про початок перекладацької практики, хід практики та закінчення практики;
- у складі комісії приймати диференційований залік з практики.
ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ ВІД ПІДПРИЄМСТВА
Обов’язки керівників практики від баз практики зазначені в договорі про проведення практики.
Керівник практики від підприємства зобов’язаний:
- приймати студента (студентів) на практику згідно з графіком проходження практики;

10
- створювати необхідні умови для виконання студентами програми практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики і майбутній спеціальності;
- забезпечувати студентам умови безпечної праці на конкретному робочому місці;
- контролювати забезпечення відповідних умов роботи і проведення обов’язкового інструктажу безпеки праці: ввідного та на робочому місці;
- контролювати виконання студентами-практикантами правил внутрішнього розпорядку бази практики;
- всебічно сприяти дотриманню студентом графіка виконання програми практики, консультувати студента, залучати його до виконання виробничих завдань;
- надати студентам-практикантам і керівникам практики від кафедри англійської філології та перекладу можливість користуватися кабінетами, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики;
- забезпечувати облік виходу на роботу студентів-практикантів;
- застосовувати необхідні виховні та адміністративні заходи до студентів, які порушують трудову дисципліну чи правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, повідомляти про такі випадки керівника практикою від кафедри;
- після закінчення практики ознайомлюватися зі звітом студента про проходження практики, надавати відгук-характеристику на кожного студента- практиканта, в якій відображувати якість підготовленого ним звіту і виставляти попередню оцінку.

ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА
Студент-практикант зобов’язаний:
- до початку перекладацької практики отримати від керівника практики консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

11
- своєчасно прибути на базу практики з оформленим щоденником практики, двома примірниками календарного графіка проходження практики
(один – для студента-практиканта, другий – для керівника практики від підприємства), направленням на практику;
- вивчити і суворо дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки;
- суворо дотримуватися трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку підприємства;
- в повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики та доручення керівника практикою від підприємства;
- систематично вести записи у щоденнику практики, фіксувати обсяг та зміст виконаної за день роботи;
- нести відповідальність за виконану роботу;
- підготувати та вчасно подати на кафедру звітну документацію.

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ПРАКТИКИ
Після закінчення практики проводиться підсумкова конференція з практики з метою аналізу і узагальнення її результатів.
Не пізніше ніж на 3-й день після закінчення практики студент подає груповому керівнику повністю оформлену документацію з практики: звіт про проходження практики, щоденник практики; характеристику студента- практиканта; завірену керівником бази практики і печаткою; іншу документацію за вимогою кафедри (виконаний протягом перекладацької практики переклад та глосарій фахової лексики у обсязі, визначеному програмою з перекладацької практики).
Звіт з практики захищається студентами в комісії, призначеній завідувачем кафедри, до складу якої входять зав. кафедри та групові керівники.
За рішенням кафедри до складу комісії можуть бути включені керівники практики від баз практики, інші особи.
Практика оцінюється диференційованою оцінкою. Диференційована оцінка з практики враховується нарівні з іншими оцінками, що характеризують успішність студента. Якщо практика закінчується

12 після проведення екзаменаційної сесії і призначення стипендії, оцінка з цієї практики враховується при призначенні стипендії разом з оцінками наступного семестру.
Диференційована оцінка з практики заноситься в екзаменаційну відомість, проставляється в залікову книжку.
Студент, який не виконав програму практики без поважних причин, підлягає відраховуванню з університету. Якщо програма практики не виконана студентом з поважної причини, студенту надається можливість пройти практику повторно в поза аудиторний час у встановлені кафедрою терміни.
Групові керівники здають керівнику практики ННІ іноземної філології звіти про проведення практики та результати захисту. На їх основі керівник практики від ННІ складає звіт про проходження практики студентами інституту у цілому. Протягом 10 днів після закінчення практики звіт про проходження практики студентами подається до навчального відділу. У звіті мають бути висвітлені такі питання:
- назва практики за навчальним планом;
- терміни проведення практики, кількість тижнів;
- курс, групи, спеціальності, кількість студентів;
- керівники: асистенти, доценти, професори;
- кількість баз практики;
- кількість студентів, які проходили практику за межами міста;
- оцінки за підсумками практики;
- зауваження, рекомендації щодо поліпшення підготовки студентів до практики та її організації
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ПРАКТИКИ
Оцінка перекладацької практики складається із суми середніх оцінок за:
- рівень мовної підготовки практиканта та використання відповідної термінологічної бази;

13
- фахові навички практиканта: навички усного послідовного і письмового перекладу, а також навички ділового листування та оформлення ділових паперів згідно з вимогами стандарту;
- ведення та оформлення звітної документації згідно до вимог Програми проходження практики;
- трудову дисципліну та ставлення до роботи, підтверджене й відповідно оцінене керівником практики від підприємства у Відгуку про проходження студентом практики.
Поточне оцінювання всіх складових практики студента здійснюється в національній 4-бальній системі ("5", "4", "3", "2"). Після закінчення перекладацької практики (після перевірки звітної документації) виставляється середня оцінка за рівень мовної підготовки практиканта, фахові навички практиканта, ведення та оформлення звітної документації, трудову дисципліну й ставлення до роботи згідно з 4-бальною шкалою. Ці оцінки трансформуються в рейтинговий бал таким чином:
1. Рівень мовної підготовки практиканта та використання відповідної термінологічної бази:
„5" – 40 балів;
„4" – 30 балів;
„3" – 20 балів;
„2" – 10 балів.
2. Фахові навички практиканта з перекладу, ділового листування й оформлення ділових паперів згідно з вимогами стандарту:
„5" – 40 балів;
„4" – 30 балів;
„3" – 20 балів;
„2" – 10 балів.
3. Ведення та оформлення звітної документації згідно вимог Програми проходження практики:
„5" – 10 балів;

14
„4" – 8 балів;
„3" – 6 балів;
„2" – 4 бали.
4. Трудова дисципліна та ставлення до роботи:
„5" – 10 балів;
„4" – 8 балів;
„3" – 6 балів;
„2" – 4 бали.
Рейтинг студента за перекладацьку практику є сумою рейтингових балів за вищеназвані чотири складові. Максимальна оцінка студента за перекладацьку практику становить 100 балів.
Таким чином, оцінка “відмінно/А” виставляється студентам, робота яких оцінена керівником підприємства (організації), де вони проходили практику, і керівником практики від кафедри на “відмінно”, а самі студенти вчасно здали характеристики та звіти про проходження практики.
Оцінка “добре/В” виставляється студентам, робота яких оцінена керівником підприємства (організації), де вони проходили практику, і керівником практики від кафедри на “добре”, а самі студенти вчасно здали характеристики та звіти про проходження практики.
Оцінка “добре/С” виставляється студентам, робота яких оцінена керівником підприємства (організації), де вони проходили практику, і керівником практики від кафедри на “добре”, проте студенти без поважних причин невчасно здали характеристики та звіти про проходження практики або незначно порушили інші встановлені вимоги.
Оцінка “задовільно/D” виставляється студентам, робота яких оцінена керівником підприємства (організації), де вони проходили практику, та керівником практики від кафедри на “задовільно”, а самі студенти вчасно здали характеристики та звіти про проходження практики.
Оцінка “задовільно/E” виставляється студентам, робота яких оцінена керівником підприємства (організації), де вони проходили практику, та

15 керівником практики від кафедри на “задовільно”, проте студенти без поважних причин невчасно здали характеристики та звіти про проходження практики або незначно порушили інші встановлені вимоги.
Оцінка “незадовільно/FХ” виставляється студентам, робота яких оцінена керівником підприємства (організації), де вони проходили практику, та керівником практики від кафедри на “незадовільно”, проте студенти вчасно здали характеристики та звіти про проходження практики та незначно порушили інші встановлені вимоги.
Оцінка “незадовільно/F” виставляється студентам, робота яких оцінена керівником підприємства (організації), де вони проходили практику, та керівником практики від кафедри на “незадовільно”.
Примітка: оцінка студентів може бути знижена за порушення трудової дисципліни (несвоєчасне прибуття на базу практики, запізнення або невихід на роботу, неякісне та/або несвоєчасне виконання завдань, значне запізнення з поданням характеристик чи звітів про проходження практики тощо). Рішення про зниження оцінки у таких випадках приймається завідувачем кафедри за поданням керівника практики від кафедри індивідуально про кожного студента
і ухвалюється на засіданні кафедри.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал