Методичні рекомендації щодо організації домашньої роботи студентів з дисципліни «Моделювання та прогнозування соціальних процесів»Скачати 60.82 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір60.82 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Гуманітарний інститут

Кафедра Соціології та політології


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо організації домашньої роботи студентів

з дисципліни «Моделювання та прогнозування соціальних процесів»

спеціальністі 054 «Соціологія»

Укладач:

доктор політичних наук, доцент Чупрій Л. В.


Завідувач кафедри


_____________________ О. Хомерікі

«____»____________2016 р.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо організації домашньої роботи студентів кафедри соціології та політології

у рамках курсу «МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ»
Згідно з пунктом 3 «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 2.06.93 № 161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.11.93 за № 173), навчальний процес у вищих навчальних закладах здійснюється у таких формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи.

Домашнє завдання (ДЗ) виконуються в дев’ятому семестрі, відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь студентів і є важливим етапом у засвоєнні навчального матеріалу, що викладається у третьому семестрі.

Домашнє завдання виконується на основі навчального матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання студентами, і є складовою модулю №2 «Теорія прогнози стики»

Конкретна мета домашнього завдання полягає у закріпленні та поглибленні теоретичних знань з основних сучасних етапів розвитку соціологічної думки в Україні.

Виконання, оформлення та захист домашнього завдання здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.

Час, потрібний для виконання домашнього завдання, – до 8 годин самостійної роботи.

Зміст домашньої роботи студента над конкретною дисципліною визначають навчальна програма дисципліни, методичні матеріалами, завдання та вказівки викладача.

Домашню робота студента забезпечує система навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій викладача, практикум, навчально-методичний комплекс дисципліни тощо.

Методичні матеріали для домашньої роботи студентів повинні передбачати можливість проведення самоконтролю з боку студента.

Для домашньої роботи студенту також рекомендують відповідну наукову та фахову монографічну і періодичну літературу.

Домашню роботу над засвоєнням навчального матеріалу з дисципліни «Моделювання та прогнозування соціальних процесів» студенти можуть виконувати у бібліотеці вищого начального закладу, навчальних кабінетах, комп’ютерних класах (лабораторіях), а також в домашніх умовах.

У необхідних випадках ця робота проводиться відповідно до заздалегідь складеного графіка, що гарантує можливість індивідуального доступу студента до потрібних дидактичних засобів.

Графік домашньої роботи доводять до відома студентів на початку поточного семестру.

Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом в процесі домашньої роботи, виносять на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який студенти опрацьовували при проведенні навчальних занять.

Домашню роботу студентів організовує викладач через систему домашніх завдань, виконання яких має оцінювати викладач, і ця оцінка має входити до семестрової оцінки студента.

Види завдань для домашньої роботи студентів у межах курсу «Моделювання та прогнозування соціальних процесів»  1. реферування наукової літератури;

  2. пошук наукової літератури за певною темою;

  3. написання есе;

  1. розв’язування проблем;

  2. виконання певної практичної роботи;

  3. опрацювання певного матеріалу за навчальною літературою та створення структурної (візуальної) схеми прочитаного матеріалу.


Теми для домашнього завдання

1. Метод моделювання та його роль у пізнанні та практиці.

2. Генезис системності та її роль у суспільстві.

3. Соціальні об’єкти та їх моделювання.

4. Інституційні об’єкти, їх ознаки.

5. Поняття і класифікація соціальних процесів.

6. Соціальні спільноти як об’єкти моделювання.

7. Соціальна спільнота як об’єкт моделювання.

8. О. О. Богданов і Людвіг фон Берталанфі — основоположники теорії систем.

9. Розвиток системних ідей у ХХ ст.

10. Сутність і основні характеристики системності.

11. Історія виникнення і становлення системного підходу.

12. Сутність синергетики та зростання її ролі пізнанні.

13. Кризи та їх моделювання.

14. Характеристика основних підсистем суспільства.

15. Категоріальний апарат системного підходу.

16. Структурний аспект системи.

17. Проблеми організації системи.

18. Функціонування і розвиток систем.

19. Системи в перехідних і критичних станах.

20. Характеристика основних напрямів соціальної прогностики.

21. Принципи прогнозування.

22. Моделювання процесів глобалізації.

23. Методи соціального прогнозування та їх можливості.

24. Суспільство майбутнього та його ознаки.

25. Основні різновиди методів прогнозування та їх характеристика.

26. Характеристика основних різновидів прогнозу.

27. Об’єктивні та суб’єктивні засади прогнозування.

28. Етапи та технологія прогнозування.

29. Співвідношення соціального прогнозування та планування.

30. Римський клуб та його прогнози.

31. Перспективи розвитку основних сфер суспільства.

32. Майбутнє держави та державного управління.

33. Майбутнє соціальної сфери суспільства.

34. Проблеми людини в майбутньому.

35. Духовність та релігійність у майбутньому.

36. Культура і духовність майбутнього.

37. Зміни геополітичної конфігурації світу.

38. Проблема ресурсів у майбутньому.

39. Загрози та ризики майбутнього.

40. Прогнози перспектив розвитку України.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

Основні рекомендовані джерела

3.1.1. Бестужев-Лада И. В. Социальный прогноз и социальное нововведение // Соц. исследования. – 1990. – № 8. – С. 87-93.

3.1.2. Бестужев-Лада И. В. Социальное прогнозирование: Курс лекций. – М.: Педагог. о-во России, 2014. – 194 с.

3.1.3. Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы. – М.: Междунар. отношения, 1999. – 256 с.

3.1.4. Гидденс Э. Конструирование общества: Очерк теории структурирования // Западная теоретическая социология 60-80 гг. – М., 1989. – С. 34–42.

3.1.5. Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурализации. – М.: Академ. проект, 2003. – 528 с.

3.1.6. Кузьмин С. А. Социальные системы: опыт структурного анализа. – М.: Наука, 1996. – 191 с.

3.1. 7. Кузьмин С. А. Социальные системы: развитие и метаморфозы. К вопросу о перспективах переходной экономики России / РАН. Ин-т соц. эконом. проблем народонаселения. – М.: Academia,2006. – 344.

3.1.8. Лисичкин А. А. Теория и практика прогностики: Методологические аспекты. – М.: Наука, 1972. – 224 с.

3.1.9. Мартино Дж. Технологическое прогнозирование. – М.: Прогресс, 1971. – 591 с.3.2. Додаткові рекомендовані джерела

3.2.1. Матвієнко В. Я. Прогностика. – К.: Українські пропілеї, 2000. – 484 с.

3.2.2. Мертон Роберт. Социальная теория и социальная структура (фрагменты) / Под общ. ред. В. В. Танчера. – К., 1996. – 108 с.3.2.3. Сурмин Ю. П. Теория систем и системный анализ: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2003. – 368 с.

3.2.4. Нейман Я. Г. Модели в науке и технике. – Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1984. – 188 с.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал