Методичні рекомендації щодо опанування філософських знань, теми рефератів для складання кандидатського іспиту з філософії та методичні рекомендації щодо їх написанняСкачати 445.77 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації02.12.2016
Розмір445.77 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2

114. Ясперс К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс ; пер. с нем. – М. : Политиздат, 1991. – 526 с.


6. СТРУКТУРА ІСПИТУ


Процедура складання іспиту не відрізняється від типового академічного іспиту, що складається в усній формі. Для прийняття іспиту наказом ректора університету створюється екзаменаційна комісія зі складу найбільш досвідчених фахівців з філософії. Під час іспиту в розпорядженні екзаменаційної комісії знаходиться реферат, попередньо підготовлений аспірантом та відрецензований викладачем відповідної кафедри. В ході іспиту будь хто із членів комісії може поставити здобувачу питання, що стосується змісту реферату.

Аспірант отримує білет та відповідної форми аркуш відповіді, в який повинен буде внести прізвище, ім’я, по батькові, номер білету та час початку і час закінчення відповіді. Повнота відповіді на питання екзаменаційного білету, а також всі поставлені додаткові питання фіксуються у протоколі засідання екзаменаційної комісії. Оцінки всіх аспірантів, внесених у відомість екзаменаційної комісії і присутніх на іспиті оголошується наприкінці, після обговорення комісією всіх результатів складання.7. Критерії оцінки знань на іспиті з філософії НАУКИ

Рівень знань аспірантів оцінюється за чотирьохбальною системою: "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно".

Критерії підсумкового оцінювання знать є наступними:

— “відмінно” заслуговує відповідь, яка виявляє всебічне і глибоке знання курсу філософії в цілому , включаючи грунтовні знання основної та додаткової літератури. Ця оцінка передбачає вільну орієнтацію у філософській проблематиці державного управління.

Відповіді на всі питання білета, додаткові питання і питання по реферату повинні мати вичерпний характер.

— “добре” передбачає наявність ґрунтовних знань в обсязі навчальної програми, знань основних джерел та матеріалів з додаткової літератури, ключових філософських проблем у галузі державного управління.

— “задовільно” означає, що той, хто складає іспит, володіє знаннями в обсязі навчальної програми, знає основні літературні джерела та філософську проблематику державного управління.

— “незадовільно” виставляється за відсутності знань літературних джерел та основних проблем філософської проблематики.На кожного аспіранта заповнюється протокол іспиту, в який заносяться питання білета, а також питання, задані у процесі іспиту.
Питання до іспиту:

 1. Соціокультурні і соціоекономічні передумови виникнення філософського знання. Основні функції філософії.

 2. Раціоналістичний характер давньогрецької філософії. Сократ та його місце в історії філософії. «Ідеальна держава» Платона.

 3. Антропоцентризм і персоналізм філософії середньовічної Європи та їх трансформації в ментальності сучасної людини.

 4. Ф. Бекон – фундатор сучасної філософії. Філософське обґрунтування нової картини світу. Суперечка щодо методу наукового пізнання.

 5. Соціально-історичні передумови ідеології Просвітництва. Культ розуму.

 6. Концепція прогресу. Соціально-філософський проект Просвітництва.

 7. Трансцендентальна філософія І. Канта.

 8. Категоричний імператив І. Канта.

 9. Філософія абсолютної ідеї Г. В. Ф. Гегеля.

 10. Філософія історії Гегеля.

 11. Відродження іраціоналістичної філософії наприкінці ХIХ століття. Шопенгауер і Ніцше – передвісники кризи європейського гуманістичного раціоналізму.

 12. Ситуація постмодерна, плюралізм сучасної філософської картини світу і пошуки нової світоглядної альтернативи.

 13. Проблема становлення нової форми філософії в духовній культурі ХХI століття.

 14. Головні парадигми сучасної філософії: позитивістська, ірраціонально-антропологічна, релігійна.

 15. Позитивістська традиція у філософії. О. Конт. Основні етапи розвитку позитивізму. Неопозитивізм: логічний позитивізм,

 16. Філософія модерну і постмодерну. Розмивання традиційних світоглядних, ціннісних позицій. Критика "тоталітарної" науки. Відмова від проектів тотального перевлаштування світу.

 17. Вітчизняна філософська традиція. Джерела Основні етапи розвитку української філософії.

 18. Буття як філософська проблема. Категорія буття. Буття суспільства (людської цивілізації) як унікальний тип буття: його основи і принципи.

 19. Діалектика і метафізика як два способи філософського осмислення буття.

 20. Пізнання в контексті людського існування. Пізнання як спосіб самореалізації людини.

 21. Концептуальні підходи до аналізу суспільства: натурфілософський, формаційний, цивілізаційний.

 22. Основні сфери життя суспільства. Специфіка соціальної сфери суспільства. Простір публічного і сфера приватного в соціумі.

 23. Політична сфера суспільства. Духовне життя суспільства.

 24. Філософія економіки як складова частина соціальної філософії.

 25. Соціальні аспекти ринкового господарства, людський капітал, гуманітарний капітал, людський чинник. Розвиток людського потенціалу в умовах глобалізації економіки.

 26. Концепції постлюдського майбутнього. Біоетика і трансгуманізм як світоглядні альтернативи.

 27. Наукові "картини світу": структури і типи. Історія науки як проблема філософії і науки. Наукові революції: типи і значення.

 28. Проблема державного регулювання науки.

 29. Концепція наукового знання К. Поппера.

 30. Теорія наукових революцій Т.Куна.

Титульний аркуш реферату (зразок) Додаток 1
МІНІСТЕРСТВО фОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ
Кафедра __________________________


Р Е Ф Е Р А Т

з філософії

на тему:

"…......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………."


аспіранта (здобувача)

кафедри (назва), факультету(назва)

___________________________ ___________________ /підпис/

прізвище, ім'я та по-батькові

 

Науковий керівникнаук. ступінь, вчене звання

___________________________ ___________________ /підпис/

прізвище, ім'я та по-батькові
Викладач філософії
наук. ступінь, вчене звання
____________________________ __________________ /підпис/

прізвище, ім'я та по-батьковіМаріуполь 2015

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал