Методичні рекомендації Міністерство охорони здоров’я України Міністерство освіти і науки України Бершадський медичний коледжСторінка1/3
Дата конвертації28.12.2016
Розмір0.81 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3

Вимоги до написання та оформлення навчально-методичних матеріалів

Методичні рекомендації
Міністерство охорони здоров’я України

Міністерство освіти і науки України

Бершадський медичний коледж

Методичні рекомендації


Бершадь, 2015


Упорядник:

Цісар Алла Михайлівна методист Бершадського медичного коледжу
Вимоги до написання навчально-методичних матеріалів/методичні рекомендації: посібник. –Бершадь, 2015. - 64с.

Найбільш поширеними формами методичної роботи в будь-якому навчальному закладі є підготовка навчально-методичних матеріалів, що сприяє підвищенню педагогічної майстерності викладача, вивченню і поширенню передового педагогічного досвіду. Дані методичні рекомендації містять визначення навчально-методичних матеріалів, що допоможе педагогічним працівникам зорієнтуватися в їх широкому спектрі, основи  підготовки та вимоги до змісту і технічного оформлення методичних робіт.

Виконання даних вимог підготовки методичних матеріалів дасть можливість викладачам поліпшити якість підготовки методичних робіт, що в свою чергу повинно позитивно вплинути на підвищення кваліфікації педагогічних працівників як у сфері змісту своєї дисципліни, так і в галузі методики її викладання і в кінцевому результаті на поліпшення якості підготовки кваліфікованих кадрів.

ПЕРЕДМОВА

Навчально-методичні матеріали можуть створюватися відповідно до таких номінацій: • навчальні відеофільми;

 • навчально-методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи студентів(з навчальної дисципліни, курсового проектування);

 • досвід впровадження інноваційних технологій навчання (опорні конспекти, модульне навчання, ігрові технології, комп’ютерні методи контролю, візуальний супровід занять, електронні конспекти, імітаційні моделі тощо);

 • організація практичної підготовки студентів у сучасних умовах;

 • досвід роботи методичного (педагогічного кабінету), предметних (циклових) комісій, викладача;

 • досвід організації виховної роботи в навчальному закладі по вихованню особистості, у студентській групі, гуртожитку, гуртках та клубах за інтересами тощо;

 • навчально-методичний комплекс навчально-виховного процесу заочної форми;

 • пошукові та науково-дослідні роботи викладачів і студентів;

 • з досвіду організації і проведення профорієнтаційної роботи.

   

  1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Навчально-методичні матеріали повинні відповідати таким основним вимогам, за якими проводиться оцінювання роботи:

 •  Актуальність теми. Актуальність означає важливість, практичну значущість розглядуваної проблеми. Методична розробка може претендувати на той чи інший ступінь актуальності тільки тоді, коли її тема відповідає сучасним потребам, а питання, що розкриваються в роботі, важливі для організації навчально-виховної роботи.

 • Достатній теоретичний рівень. Ця вимога означає, що автор повинен розкрити тему на сучасному рівні розвитку відповідної науки: достатньо повно розкрити основні поняття і терміни, що стосуються проблеми, включити у зміст матеріалу тільки об’єктивні факти і реальні практичні приклади; систематизувати та проаналізувати різні думки і підходи, сформувати власну точку зору на розглядувану проблему.

 • Дослідницький характер. У роботі повинні міститись елементи дослідження: вивчення достатньої кількості опублікованих джерел (книг, статей, розробок) з даної теми.

 • Зміст та практичне застосування. Матеріал роботи повинен викладатися послідовно, логічно взаємопов’язувати окремі частини, повністю розкрити тему роботи. На основі аналізу та узагальнень висловити пропозиції щодо практичного застосування даної розробки, спрогнозувати результат.

 • Відповідність навчальним програмам. При написанні методичної розробки необхідно керуватися такою вимогою: відповідність матеріалу навчальним програмам щодо структури, обсягу і змісту. Нові знання, уміння та навички мають базуватися на раніше засвоєних та набутих.

 • Грамотність і естетичність оформлення. Це важлива вимога до методичної розробки, що підвищить її якість. Робота повинна бути написана українською мовою, без граматичних та стилістичних помилок. Необхідно дотримуватися правил цитування, оформлення списку використаної літератури.  1. ПЛАНУВАННЯ ТА ПІДГОТОВКА МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Планування підготовки методичних матеріалів (доповідей, рефератів, методичних розробок, рекомендацій, опису досвіду роботи тощо) на навчальний рік здійснюється в навчальному закладі, виходячи з глибокого аналізу за минулий рік і, зокрема, аналізу якості знань, умінь і навичок.

Тематика підготовки методичних робіт повинна відповідати основним напрямкам методичної роботи навчального закладу.

За характером методичні розробки та рекомендації можуть бути:


 • дослідно-експериментальними;

 • узагальнюючими передовий педагогічний досвід;

 • навчально-пізнавальними з удосконалення проведення:

а) теоретичних занять;

б) лабораторних занять;

в) практичних занять;

г) виробничого навчання;

д) виховної роботи і т.д.

 Процес розробки методичних матеріалів передбачає:1. Поетапне здійснення таких видів роботи:

 • Вивчення нормативного документу, або запитів учасників навчально-виховного процесу, якими визначено даний напрямок роботи як актуальний до розробки і впровадження; вибір теми, назва якої повинна бути короткою і давати відповідь на такі питання: «Який напрямок діяльності представлено?», «Для кого цей матеріал?», «В якій формі він представлений?».

 • Вивчення наявного досвіду роботи та наукової літератури за визначеною тематикою; підбір цитат, цифрового матеріалу, ілюстрацій тощо.

 • Складання плану роботи, визначення кількості і назв розділів, їх послідовності.

 • Накопичення фактичного матеріалу, відбір найбільш характерного, найбільш корисного, його аналіз та узагальнення.

 • Безпосереднє написання методичної розробки.

 • Апробація методичної розробки (програми).

 • Оформлення програм та статей відповідно до критеріїв .

 • Отримання відповідних рецензій.

 • Внесення змін і доповнень із урахуванням результатів апробації та зауважень рецензентів.

 • Оформлення чистового варіанту методичної розробки та представлення її комісії.

 • Занесення методичної розробки до бази кращого досвіду з метою його поширення на обласному та всеукраїнському рівнях.

 • Презентація результатів роботи колегам, у ЗМІ, фахових виданнях.

2. Визначення типологічної віднесеності матеріалів, оскільки існують різні типи навчально-методичних видань.

      Бажано,  щоб  педагогічні  працівники   вищих   навчальних  закладів готували методичні матеріали (роботи), зокрема, розробки та рекомендації практичного (прикладного) характеру, які були  б корисними в першу чергу їх авторам. Це, наприклад, складання сценаріїв навчальної (ділової) гри, розігрування ролей, аналіз виробничих ситуацій, імітаційних вправ тощо.

Слід звернути увагу, щоб тематика методичних робіт (розробки, рекомендації) була пов’язана з нетрадиційними формами і методами навчання (конференції, семінари, диспути, КВК, “за круглим столом”, гра ”Що? Де? Коли?”, аукціони та інші).

Виходячи з того, що основними формами організації навчання у вищих навчальних закладах є лекція, лабораторне, практичне, семінарське заняття, індивідуальні заняття, консультації (“Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах” наказ Міністерства Освіти України №161 від 2 червня 1993р.), необхідно надати пріоритетні напрямки підготовки розробок, рекомендацій з цих актуальних питань.3. Представлення результатів науково-методичної роботи у формі:

 • Проекту – як інноваційної технології навчально-виховного процессу.

 • Корекційно-розвивальної, просвітницької, навчальної, тренінгової програми.

 • Методичної розробки окремих заходів: виховна година, лекція, круглий стіл, КВК, брейн-ринг та ін.

 • Методичних рекомендацій учасникам навчально-виховного процесу щодо роботи з певною його категорією або за певним напрямком.

 • Публікацій у фахових виданнях.

Від того, який тип методичного матеріалу представлений, залежить його змістовне наповнення, структурування й оформлення.


  1. ВИЗНАЧЕННЯ ТИПОЛОГІЧНОЇ ВІДНЕСЕНОСТІ МАТЕРІАЛІВ

Існують різні типи навчально-методичних видань, які визначаються відповідно до одного з наведених нижче критеріїв:

 • За цільовим призначенням: офіційні, наукові, науково-популярні, виробничо-практичні, навчальні тощо.

       Навчальні видання – це видання, що містять систему відомостей наукового чи прикладного характеру, викладену у формі, що зручна для вивчення і викладання, розраховану для учнів різного віку й рівня навченості

 • За матеріальною конструкцією: книжкове, листове, газетне, буклетне, плакат, комплектне тощо.

  Листове видання - видання у вигляді одного чи декількох аркушів друкованого матеріалу будь-якого формату без скріплення. Буклетне видання - листове видання у вигляді одного аркуша друкованого матеріалу, складеного двічі або тричі

 • · За обсягом: книга, брошура, листівка.

Книга - книжкове видання, обсяг якого понад 48 сторінок.

Брошура – книжкове видання, обсяг якого більше за 4, але не більше як 48 сторінок.

Листівка – обсяг якої від 1 до 4 сторінок.

 • · За характером інформації: монографія, авторська дисертація, посібник, підручник, навчальний посібник, навчально-методичний посібник.  1. ВИЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Всі види навчально-методичної літератури мають відповідати затвердженому навчальному плану навчального закладу, теми мають текстологічно і за змістом збігатися з робочою навчальною програмою. Література має бути оформлена відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1–2003, IDT)», винесена у кінець навчального видання, розділена на основну та додаткову. Кожна тема дисципліни має містити посилання на список основної та додаткової літератури.

Розмаїття видів навчально-методичного викладу обумовлене різними цілями упорядкування та фіксації змісту діяльності педагога для забезпечення можливостей вивчення перспективного педагогічного досвіду, його узагальнення й роз повсюдження.Кожне з джерел має свою специфіку викладу, відповідний стиль, структуру, логіку побудови матеріалу та обсяг. Робота повинна бути виконаною відповідно до вимог та представлена до захисту. Розглянемо основні види навчально-методичного викладу матеріалу.

 • Посібник — видання, спрямоване допомогти в практичній діяльності або в оволодінні навчальною дисципліною.

 • Підручник – основне навчальне видання із систематизованим викладом дисципліни, що відповідає офіційно затвердженій навчальній програмі.

 • Навчальний посібник – навчальне видання, яке доповнює або частково замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його підрозділу.

 • Навчально-наочний посібник – навчальне образотворче видання матеріалів, які містять ілюстративно-наочні матеріали, що сприяють вивченню і викладанню дисципліни, засвоєнню їх змісту.

 • Навчально-методичний посібник – навчальне видання з методики викладання навчальної дисципліни, яке, окрім викладу навчального матеріалу, містить методичні вказівки і рекомендації щодо викладання дисципліни або організації самостійної роботи студентів, розвитку і виховання особистості.

 • Інформаційно-методичний збірник — це, як правило, брошуроване видання, що призначене надати інструктивно-методичну допомогу в практичній діяльності педагогічним працівникам, а також інформувати їх про новітні освітні технології.

 • Методичний вісник — брошуроване видання, що містить методичні матеріали з окремих навчальних предметів, методичні рекомендації щодо планування та організації навчально-виховного процесу.

 • Реферат (від латинського геfегге— доповідати, повідомляти) стислий виклад у письмовий формі змісту певного питання, навчально-виховної чи методичної проблеми, наукове, аналітичне дослідження актуальних напрямів розвитку сучасної освіти, методики викладання, інноваційних педагогічних технологій, засноване на огляді відповідної літератури та інших джерел.

 • Оглядовий реферат — педагог готує на основі ґрунтовного огляду кількох літературних джерел, об’єднаних певною тематикою.

 • Інформаційні реферати засновані на всебічному критичному аналізі фактів за обраною темою.

 • Хрестоматія – навчальне видання літературно-художніх, історичних, наукових, мистецьких чи інших творів або їх частин, які є об’єктом вивчення певної навчальної дисципліни або виховання особистості відповідно до офіційно затвердженої навчальної програми (різновид – книга для читання).

 • Словник для студентів – довідкове видання упорядкованого переліку мовних одиниць (слова, словосполучення, фрази, терміни, поняття, знаки, імена тощо), доповнених відповідними довідковими даними.

 • Енциклопедія – навчальне видання довідкового характеру, яке містить упорядкований перелік відомостей, сукупність наукових знань з широкого кола питань. Популярність викладу, розрахована на широке коло читачів, має поєднуватися з чіткістю та логікою викладання матеріалу, без авторського тлумачення. Неприпустиме недбале, наближене, однобічне висвітлення явищ і фактів. Цим енциклопедії відрізняються від інших видів видань, у яких такі матеріали можуть наводитися в авторській концепції. Мові енциклопедії властиві стислість, чіткість, лаконічність формулювань, уникнення вузькофахових термінів, професійних жаргонізмів, розмовних і просторічних слів, вставних слів і зворотів, емоційно забарвлених оцінок, надмірної кількості скорочень.

 • Довідник – навчальне видання довідкового характеру, яке містить упорядкований предметний матеріал, узагальнені, стислі відомості з певних галузей науки, професій тощо.

 • Практикум – навчальне видання практичних завдань і вправ, що сприяють засвоєнню набутих знань, умінь і навичок, їх систематизації та узагальненню, перевірці якості їх засвоєння (різновиди – збірник задач і вправ, тестові завдання, збірники текстів диктантів і переказів, інструкції до лабораторних і практичних робіт, робочі зошити, дидактичні матеріали).

 • Методична розробка - це посібник для викладачів чи студентів, в якому розкривається методика тих чи інших процесів у навчанні, а також методи, прийоми, які сприяють досягненню в роботі кращих наслідків. Методрозробка – це не констатація фактів, а пропозиції, як необхідно і як краще здійснити ту чи іншу дію в навчально-виховному процесі.

 • Методичні рекомендації – навчальне видання для студентів з методики засвоєння навчальної дисципліни.

 • Тексти лекцій – навчальне видання, яке містить повний виклад лекційного матеріалу  до затвердженої навчальної дисципліни (всіх лекцій або змістового блоку).

 • Стаття як твір передбачає детальне висвітлення педагогічної теми, ідеї чи питання й містить елементи аналізу.

 • Оглядова стаття — публікація, що містить вільну характеристику, аналіз й оцінку стану педагогічної науки й практики за визначений період.

 • Наукова стаття — вид оперативної публікації про нові дослідження з конкретної тематики.

 • Доповідь — письмовий виклад розгорнутої усної форми виступу. Доповіді повідомляються учасникам зібрання з метою залучення до дискусій і обговорення викладеного матеріалу.

 • Рецензія є найпоширенішою формою науково-художньої критики твору, що відмінна аналітико-оціночним характером.

 • Анотація — стисла характеристика змісту статті, праці, іншого видання, у якій викладено найголовніші висновки роботи, визначено їх цільове призначення.

 • Альбом – книжкове або комплектне аркушеве образотворче видання

 • Атлас – альбом зображень різних об’єктів (карти, креслення, малюнки та ін.), що пропонується з метою навчання або практичного виконання.

 • Педагогічний програмний засіб–програмна продукція, яка використовується у комп’ютеризованих системах освіти як засіб навчання чи виховання студентів.

 • Навчально-методичний комплекс – навчальне видання на допомогу студентам у навчанні з викладом основного змісту та завдань лекційних і практичних занять.

 • Робоча навчальна програма нормативний документ вищого навчального закладу, що містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного та підсумкового контролю.

 • Навчальна програма – навчальне видання, яке визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення певного навчального предмета, курсу, дисципліни, розвитку і виховання особистості відповідно до вимог державних стандартів освіти та навчальних планів.  1. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Від того, який тип методичного матеріалу представлений, залежить його змістовне наповнення, структурування й оформлення.
Методична розробка

Визначені Законами України "Про професійно-технічну освіту" та "Про загальну середню освіту" стратегія і тактика радикальних змін професійної освіти потребує пошуку шляхів удосконалення методичної роботи, зокрема педагогічної самоосвіти викладачів. На це націлюють і цілий ряд нормативно-правових актів прийнятих Міністерством освіти і науки України та й сучасна методична база професійно-технічної освіти дозволяє зробити вибір певної методики для навчання студентів. Саме нестандартне, нешаблонне, цікаве заняття вимагає від педагога вивчення та творчого застосування передового педагогічного досвіду в своїй роботі. Ось чому в методичній роботі педагогічних колективів навчальних закладів професійно-технічної освіти значне місце відводиться підготовці викладачами методичних розробок теоретичних і практичних занять. Проте їх аналіз дає підстави скачати, що багато з них потребують покращення, як в методичному так і в практичному плані.

Вивчення даної проблеми свідчить, що в багатьох навчальних закладам профтехосвіти питанню складання методичних розробок взагалі не приділяється достатньої уваги. Перш за все, це пояснюється тим, що в навчальних закладах інколи не зовсім чітко уявляють собі значення цієї роботи, не бачать яку користь викладачеві приносить сам процес роботи над методичними розробками, як одній з форм підвищення фахового рівня.
В чому полягає мета методичних розробок?
Головна мета – підвищення педагогічної майстерності самого автора розробки. Це досягається завдяки тому, що в процесі їх створення викладачам необхідно згадувати основні положення курсу педагогіки, через призму практичного використання до даного заняття, вивчати методичну літературу тощо.

Методична розробка-це посібник, що розкриває форми, засоби, методи навчання, елементи сучасних педагогічних технологій або самі технології про навчання та виховання стосовно конкретної теми уроку, теми навчальної програми, викладання курсу в цілому, практичного спрямування. Методична розробка повинна містити конкретні матеріали, які може використовувати педагог у своїй роботі (картки, завдання, зразки робіт, розробки серії планів уроків за визначеною темою, інструкції для проведення практичних, лабораторних робіт, картки - схеми, тести, різнорівневі завдання тощо)

Перед початком роботи з написання методичної розробки необхідно чітко визначити її мету.

Будь-яке питання навчально-виховної роботи може бути темою методичної розробки й ними треба займатися. Але методичні розробки можуть бути повноцінними, якщо в них буде глибоке обґрунтування всього рекомендованого, якщо вони написані за формулою:

Що –дати, пояснити, показати тощо;

Як – дати, пояснити, показати тощо;

Чому – дати саме це, саме так, а не інакше.

Мета методичних розробок – підвищення педагогічної майстерності самого автора розробки. Це досягається завдяки тому, що в процесі її створення педагогам доводиться згадувати основні положення курсу педагогіки через призму практичного використання до заняття, вивчати методичну літературу, бажання автора методичної розробки поділитися своїм педагогічним досвідом з колегами.

При написанні методичної розробки автори мають керуватися такими критеріями: • актуальність і перспективність — наявність освітньої проблеми, складність та актуальність якої відповідає навчальним запитам, життєвим потребам, інтересам учасників проекту; можливість практичного використання розробки іншими психологами при організації науково-дослідницької діяльності учнів;

 • достатній теоретичний рівень та дослідницький характер — тема розробки має бути розглянута на сучасному рівні розвитку відповідної науки. У роботі мають бути представлені елементи дослідження (якщо робота над проблемою ведеться більше, ніж 2 роки), достатня кількість джерел;

 • новизна та прогресивність — внесення нових, оригінальних елементів в організацію педагогічного процесу, ефективне застосування прогресивних моделей організації навчання, виховання, розвитку особистості, застосування інноваційних методів, способів педагогічної діяльності;

 • відповідність віковим особливостям аудиторії — відповідність матеріалу програмам;

 • результативність і дієвість — стабільно високий рівень розвитку та освіченості учасників проекту, суттєві позитивні зрушення у сформованості основних компетенцій (як кінцевий результат роботи над проблемою);

 • практичне застосування — наявність аналізу та узагальнень щодо пропозицій практичного застосування даної розробки, спрогнозованості результату.


Методична розробка може являти собою:

 • розробку серії занять з визначеної теми;

 • розробку теми програми:

 • розробку приватної (авторської) методики викладання предмета;

 • розробку загальної методики викладання предметів;

 • розробку нових форм, методів або засобів навчання і виховання;

 • методичні розробки, пов'язані зі зміною матеріально-технічних умов викладання предмета.

До методичної розробки пред'являються досить серйозні вимоги. Тому, перш ніж приступити до її написання необхідно:

 • Ретельно підійти до вибору теми розробки. Тема повинна бути актуальною, відомою педагогу, по даній темі у педагога повинен бути накопичений певний досвід.

 • Визначити мету методичної розробки.

 • Уважно вивчити літературу, методичні посібники, позитивний досвід з обраної теми.

 • Скласти план і визначити структуру методичної розробки.

 • Визначити напрями майбутньої роботи.


Вимоги до методичної розробки:

1. Зміст методичної розробки має чітко відповідати темі та меті.

2. Зміст методичної розробки має бути таким, щоб педагоги могли отримати відомості про найбільш раціональну організацію навчального процесу, ефективність методів і методичних прийомів, формах викладання навчального матеріалу, застосування сучасних технічних та інформаційних засобів навчання.

3. Авторські (приватні) методики не повинні повторювати зміст підручників та навчальних програм, описувати досліджувані явища та технічні об'єкти, висвітлювати питання, викладені в загальнопедагогічній літературі.

4. Матеріал повинен бути систематизований, викладений максимально просто та чітко.

5. Мова методичної розробки повинна бути чіткою, лаконічною, грамотною, переконливою. Застосовувана термінологія повинна відповідати педагогічному тезаурусу.

6. Рекомендовані методи, методичні прийоми, форми та засоби навчання повинні підкріплюватися посиланнями на свій педагогічний досвід.

7. Методична розробка повинна враховувати конкретні матеріально-технічні умови здійснення навчально-виховного процесу.

8. Орієнтувати організацію навчального процесу в напрямі широкого застосування активних форм і методів навчання.

9. Методична розробка повинна розкривати питання «Як навчати».

10. Повинна містити конкретні матеріали, які може використовувати педагог у своїй роботі (картки, завдання, зразки робіт, плани уроків, інструкції для проведення практичних, лабораторних робіт, картки - схеми, тести, різнорівневі завдання тощо)
Структура методичної розробки

Загальна структура:

1. Анотація.

2. Зміст.

3. Вступ.

4. Основна частина.

5. Висновок.

6. Список використаних джерел.

7. Додатки.У анотації (3-4 речення) коротко вказується якій проблемі присвячується методична розробка, які питання розкриває, кому може бути корисна.

Зміст або

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал