Методичні рекомендації м. Нова Одеса 2015 рСкачати 366.55 Kb.
Дата конвертації17.01.2017
Розмір366.55 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Відділ освіти Новоодеської райдержадміністрації

Миколаївської області

Комунальна установа «Новоодеський районний центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти»

ШКІЛЬНЕ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО НАПРЯМУ
Методичні рекомендації

http://nodesarvo.ucoz.ua/novosti/dscn6509.jpg

м. Нова Одеса

2015 р.
Укладач, технічний редактор – Бончук О.М., методист КУ «Новоодеський РЦФГ та НМЗЗО»
Рекомендовано науково-методичною радою РМК, протокол №1 від 00.04.2015 р.

Методичне об’єднання учителів природничо-математичного напряму : Методичні рекомендації. – Нова Одеса, 2015. – 19 с.


Посібник містить методичні рекомендації для планування роботи шкільного методичного об’єднання щодо сприяння розвитку педагогічної творчості та професійної майстерності вчителів.

Адресовано керівникам шкільних методичних об’єднань вчителів природничо-математичного напряму, заступникам директорів з навчально-виховної роботи ЗНЗ.Рецензенти: Омеленчук Л.Ф., методист
© відділ освіти Новоодеської райдержадміністрації, комунальна установа «Новоодеський районний центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти»
Зміст
Вступ ………………………………………………………………………….... 2
1. Організація роботи шкільного методичного об'єднання

1.1. Основні завдання методичної роботи…………………………………. 2

1.2. Документація ШМО……………………………………………….…….. 5

1.3. Орієнтовний план роботи ШМО………………… …………………......6

1.4. Орієнтовна тематика засідань ШМО……………………………...…….19

2. На допомогу керівнику ШМО

2.1.Зразок оформлення протоколів ШМО………………………………..…20

2.2. Перелік нормативно-правових документів щодо організації 2015-2016н.р…………………………………………………………………………..21

2.3. Перелік програм, за якими здійснюватиметься вивчення природничо-

математичних дисциплін у 2015-2016 навчальному році……………………22


ВСТУП

Успішне виконання завдань розвитку національної освіти значною мірою залежить від наполегливої праці організаторів методичної роботи – керівників освітніх закладів та методичних об’єднань, учителів, методистів. Методична робота – важлива складова післядипломної педагогічної освіти, що має цілісну систему дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу педагогічних колективів навчальних закладів, досягнення позитивних результатів навчально-виховного процесу. Вона має ґрунтуватися на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки з урахуванням досвіду діяльності педагогів і конкретного аналізу результатів навчально-виховного процесу.

Основною організаційною формою колективної (групової) методичної роботи в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів залишаються методичні об’єднання, головною функцією яких є ознайомлення педагогів з сучасним станом і перспективами розвитку загальної середньої освіти, досягненнями вітчизняної та зарубіжної педагогічної і психологічної науки, перспективним педагогічним досвідом, оновлення і поглиблення знань педагогічних працівників зі спеціальності та суміжних дисциплін, постійне підвищення їхнього загальнокультурного рівня.

Методичні об’єднання створюються за наявності не менш як трьох спеціалістів з одного фаху або одного професійного спрямування в межах певної спеціальності за навчальними предметами, їхніми циклами тощо на базі загальноосвітніх шкіл . Члени методичного об’єднання відкритим голосуванням обирають із досвідчених учителів (учителів-методистів, старших учителів) на два роки керівника (голову). Керівник методичного об’єднання є членом методичної ради. Залежно від актуальності питань, що розглядаються, умов, в яких працює об’єднання, у навчально-виховних закладах їх засідання можуть проводитися щокварталу або 5-6 разів.

Зміст роботи шкільних МО повинен мати переважно навчально-методичний характер. На їхніх засіданнях повинні розглядатися нормативно-правові документи щодо організації навчально-виховного процесу в закладах освіти, актуальні проблеми методики викладання шкільних дисциплін, ознайомлюватися з методикою вивчення складних тем навчальних програм, розглядати матеріали моніторингу навчально-виховного процесу, рівень і якість загальноосвітньої підготовки школярів, обмінюватися досвідом, проводити огляди навчально-методичної літератури, педагогічної преси тощо. У процесі методичної роботи необхідно практикувати ділові педагогічні ігри, які є активними формами вільного професійного самовияву педагогів, що реалізуються шляхом розігрування педагогічних ситуацій, наближених до реальних. Ділові ігри, як свідчить практика, допомагають наблизити навчання в методичних об’єднаннях до педагогічної практики. Це стимулює учасників гри до переосмислення аналогічних ситуацій, що виникали свого часу і їхній практичній діяльності, та адекватно оцінити їх.

Однією з найпоширеніших і досить ефективних форм навчально-методичної роботи є відвідування уроків і позакласних заходів, спрямованих на обмін досвідом та його поширення, колегіальну взаємодопомогу в роботі.

Під час проведення методичної роботи мають застосовуватися різноманітні види індивідуальної роботи з педагогами, спрямованими на практичну підготовку. Йдеться, насамперед, про допомогу педагогічним працівникам у підготовці до проведення навчальних занять, а також позакласних заходів, планування роботи, оформлення шкільної документації, доборі текстів письмових робіт для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів тощо. У процесі методичної роботи можуть використовуватися як традиційні, так і нетрадиційні форми та методи: засідання, ділові педагогічні ігри, лекції, лекції-консультації, доповіді, практичні заняття, мозкові штурми, фокус-групи, тренінги, диспути, огляд та обговорення навчально-методичної літератури, участь педагогів у підготовці й проведенні масових заходів (педагогічних читань, науково-практичних конференцій, семінарів, виставок, конкурсів тощо), робота над науково-практичною темою (проблемою) тощо.

Отже, методичне об’єднання: • проводить проблемний аналіз підсумків навчального-виховного процесу;

 • вносить пропозиції щодо змін змісту і структури обов’язкових навчальних курсів, їх навчально-методичного забезпечення, щодо корегуванню вимог до мінімального об’єму і змісту навчальних курсів;

 • проводить першочергову експертизу істотних змін, які вносять викладачі до навчальних програм, що забезпечує засвоєння учнями навчального матеріалу у відповідності до вимог державних навчальних стандартів;

 • вносить пропозиції по організації і змісту атестації педагогів;

 • вносить пропозиції по організації і змісту досліджень, орієнтованих на краще засвоєння учнями навчального матеріалу у відповідності до державних навчальних стандартів;

 • залучає вчителів до інноваційної діяльності, стимулюючи наукове осмислення і узагальнення результатів дослідницько-експериментальної роботи;

 • приймає рішення про підготовку методичних рекомендацій на допомогу вчителю, організує їх розробку і засвоєння;

 • розробляє методичні рекомендації для учнів та їх батьків з метою найкращого засвоєння відповідних предметів та курсів, підвищення культури навчальної праці, дотримання режиму праці і відпочинку;

 • організовує роботу методичних семінарів для починаючих, малодосвідчених вчителів;

 • залучає учнів до науково-дослідницької діяльності;

 • координує позакласну роботу з предмета, проводить предметні тижні, олімпіади.

Разом з тим, усі ці заходи не можуть повністю розв’язати всіх проблем підвищення кваліфікації педагогічних кадрів без належно організованої самоосвіти. Необхідно, щоб керівники навчальних закладів активно сприяли цьому процесу, надавали педагогам постійну допомогу, створювали необхідні умови щодо вдосконалення їхньої педагогічної майстерності. В роботі з педагогічними працівниками перевагу треба надавати формам і методам, які дають можливість виявляти і формувати лідерські якості, які дають можливість виявляти і формувати лідерські якості, вміння працювати в команді, проявляючи ініціативу і наполегливість у вирішенні тих чи інших питань.
trumb Керівник методичного об’єднання повинен мати такі

документи:

1. План роботи на рік.

1.1. Аналіз роботи за минулий рік.

1.2. План засідань методичного об’єднання, роботу між засіданнями.

1.3. Заходи щодо підвищення фахової майстерності вчителів.

1.4. Контроль за якістю навчальної діяльності учнів.

1.5. Проблемні питання, над якими працюють вчителі.

1.6. Організація позакласної роботи

1.7. Графік проведення відкритих уроків і виховних заходів, взаємовідвідування, спрямованих на вивчення, узагальнення і впровадження перспективного педагогічного досвіду та вчителів, що атестуються.

1.8. Заходи щодо зміцнення навчально-матеріальної бази.

2. Протоколи засідань

3. Загальні відомості про членів ШМО(кількісний і якісний склад (вік, освіта, спеціальність, предмет, що викладається, загальний стаж і педагогічний, кваліфікаційна категорія, рік проходження підвищення кваліфікації, нагороди, звання, тема над якою працює та форма узагальнення, домашній телефон).

4. Програми дослідницько-експериментальної роботи.

5. Аналітичні матеріали контролю за станом викладання предмета та якості знань (дані зрізів, діагностики).

6. Перелік навчальних програм.

7. Схеми аналізу (типи і види уроків, типи і види аналізу, критерії аналізу особистісно орієнтованого уроку, схема аналізу аспектів організації уроку, психологічний аналіз, аналіз з точки зору демократизму, комплексний аналіз, психолого-педагогічний аналіз)

8. Матриця об’єму інновації по кожному вчителю.

9. Діагностика вчителів (анкети).

10. Методична література (картотека нормативних документів).
Методичне об’єднання має право:


 • висувати пропозиції щодо покращення навчально-виховного процесу в школі;

 • звертатися за консультаціями до заступника директора школи з навчально-виховної роботи;

 • ставити питання щодо заохочення своїх членів за успіхи в роботі, активну участь у інноваційній діяльності;

 • готувати свої пропозиції при проведенні атестації вчителів;

 • ставити питання щодо публікації матеріалів про кращий досвід, накопичений в межах методичного об’єднання;

 • рекомендувати своїм учасникам різні форми підвищення кваліфікації за межами школи.trumb
Затверджую Розглянуто на

засіданні

Директор ЗОШ методичної ради

від__(дата)

Орієнтовний ПЛАН РОБОТИ

шкільного методичного об’єднання  

природничо-математичного циклу

на 2015 – 2016 н. р. 

 Голова  ШМО Іванова І.І.Нова Одеса 2015р.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА району:

„Підвищення професійного рівня педагогів і ефективності навчально-виховного процесу шляхом упровадження інноваційних освітніх технологій»

МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА РМО ВЧИТЕЛІВ : «Підвищення ефективності навчання фізики», «Навчально-діяльнісний підхід у викладанні інформатики: технологія створення та розв’язання компетентнісних задач», « Використання міжпредметних зв’язків на уроках математики», « Використання здоров’язберігаючих технологій на уроках хімії та біології».

МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА ШКОЛИ

«Створення комфортних умов для самореалізації та самовдосконалення особистості учня й забезпечення якості освітньої діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу »

МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА ШМО

«Впровадження  ІКТ на уроках природничо-математичного напряму   та формування життєвих компетентностей учнів»

Мета методоб’єднанння:

 • забезпечувати своєчасне вивчення нормативних документів, виконання нормативних вимог до навчання та виховання;

 • забезпечувати безперервне удосконалення якості викладання, підвищення рівня проведення уроків;

 • вивчати та впроваджувати інноваційні технології навчання, використання найбільш доцільних форм і методів навчання;

 • сприяти професійному, культурному і творчому зростанню педагогів

 • виявляти, узагальнювати та розповсюджувати досвід творчо працюючих педагогів;

 • допомагати вчителям в організації самоосвіти;

 • забезпечувати індивідуально-консультативний підхід до кожного вчителя.

         Пріоритетні напрями роботи ШМО:

 • забезпечення якісного викладання предметів природничо-математичного напряму в школі в умовах переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти;

 • орієнтація педагогічних кадрів на прийняття нових стандартів діяльності в сучасних умовах, зміна стилю педагогічного мислення;

 • створення умов для формування творчої особистості, здатної до самореалізації та самовдосконалення, здорової людини з незалежним високорозвиненим розумом та критичним мисленням, яка широко розуміє свої громадські обов’язки й реалізує в життя свою незалежну думку;

 • задоволення потреб у здобутті школярами загальної середньої освіти на рівні державних стандартів, виявлення і максимальний розвиток позитивних задатків у пізнавальній, емоційній, естетичній сферах для творення соціокультурного простору;

 •  допомога молоді зорієнтуватися в суспільному вирі подій, соціальних, економічних, інформаційних явищ, у самостійному виборі власного професійного й життєвого шляху;

 • створення оптимальних умов для розвитку та самореалізації учнів, формування в учнів бажання і уміння вчитись;

 • виховання потреб до навчання упродовж усього життя, свідомого ставлення до навчальної праці.

Аналіз роботи ШМО за попередній рік, завдання на новий навчальний рік 

У шкільному методичному об’єднанні природничо-математичного циклу 5 вчителів, з них: • За стажем роботи:

Вчителі стажем роботи до 3-х років - 0 чол, до 10 років – 0 чол., до 20 років – 2 чол., більше 20 років – 3 чол.

 • За категоріями:

Спеціалісти вищої категорії – 1 чол. , першої – 3 чол ., другої – 0 чол, спеціалісти - 1 чол.

Аналізуючи роботу методичного об’єднання природничо-математичного циклу за 2014-2015 н. р., необхідно відзначити його цілеспрямованість у вирішенні навчально-виховних завдань, визначених проблемою школи.     

Методичну роботу  ШМО в 2014-2015 н.р. було спрямовано на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції профільного навчання, Національної доктрини розвитку освіти, інших нормативних документів, інструктивно-методичних рекомендацій та методичної проблеми ШМО «Впровадження ІКТ на уроках природничо-математичного напряму   та формування життєвих компетентностей учнів », метою якої є формування високоосвіченої, ініціативної та суспільно активної  особистості, здатної реалізувати себе в різних сферах сучасного суспільства.

ШМО в 2014-2015 н.р розв’язувало коло завдань:

- підвищення рівня засвоєння знань, встановлення партнерських взаємостосунків між учителем і учнями, які найкраще сприятимуть співробітництву, порозумінню і доброзичливості, дадуть змогу реалізувати особистісно – орієнтоване навчання;

- теоретичне засвоєння форм і методів активного навчання, їх практичне застосування на уроках, яке впливає на розширення пізнавальних можливостей учнів;

- впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в системі роботи вчителя природничо-математичного напряму , вдосконалення педагогічної майстерності педагогів галузі ІКТ;

- творчий розвиток учнів з урахуванням їхніх вікових, фізіологічних, психологічних, індивідуальних особливостей;

- створення належних умов для  розумового, морального й фізичного розвитку кожного учня.

Основною метою роботи методичного об'єднання було колективне опрацювання педагогами найактуальніших проблем, пов’язаних зі змістом їхньої професійної діяльності, створення умов для підвищення фахового і загальнокультурного рівня вчителів, забезпечення своєчасної поінформованості щодо навчальних програм, планів, підручників. Саме на засіданнях методичного об'єднання вчителі знайомилися з новітніми, сучасними формами і методами навчання, обмінюються досвідом.

    Відповідно до нових вимог, рекомендованих РМО, щодо проведення засідань шкільних методичних обєднань з 2014-2015 н.р.  усі засідання носили інноваційний характер, тобто основний акцент ставився на проведення тренінгів, майстер-класів «Я роблю це так», практикумів по обміну досвіду, використовуючи фрагменти відео уроків. 

У минулому навчальному році члени МО працювали над вирішенням поставлених завдань перед школою в сучасних умовах з урахуванням рівня організації навчально-виховного процесу під час вивчення природничо-математичних наук, з урахуванням особливостей складу учнів у середніх та старших класах школи.

Методичне об’єднання працювало над вирішенням проблемної теми. Для здійснення цієї роботи вирішувались наступні завдання:

1.     Вивчення й впровадження в педагогічну практичну діяльність досягнень педагогічної науки.

2.     Вивчення та аналіз навчальних планів, програм, підручників, методичних рекомендацій щодо змісту, форм і методів проведення уроків, факультативних занять, виховних позакласних заходів.

3.     Удосконалення контрольно-оцінювальної роботи вчителів при проведенні різних видів підсумкових оцінювань.

4.     Удосконалення роботи над розвитком особистісних підходів щодо активізації їх пізнавальної діяльності.

5.     Поповнення і забезпечення кабінетів математики, фізики, географії, біології та інформатики виготовленими наочними посібниками, роздатковим матеріалом, зміцнення навчально-матеріальної бази кабінетів.

Для успішної роботи за цим напрямком на засіданнях МО виступили П.І.П. з доповідями за темами: «Використання інформаційних технологій під час вивчення програмного матеріалу. Під час навчально – виховного процесу вчителі працювали за підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими МОНУ для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2014 – 2015 навчальному році, якими в необхідній кількості забезпечена шкільна бібліотека.

Навчальні програми в школі виконані повністю. Навчальний матеріал пройдено відповідно до календарно – тематичного планування. Виконані вимоги щодо виконання практичних та лабораторних робіт, кількість контрольних, самостійних робіт відповідає вимогам навчальних програм.

При оформленні сторінок класних журналів щодо навчальних досягнень учнів учителі користувалися інструктивно - методичними рекомендаціями МОНУ .

Вчителями організовувалися відкриті уроки для колег. Результативністю педагогічної компетентності стало узагальнення педагогічного досвіду вчителем хімії Сидорової О.О. і занесено до картотеки передового педагогічного досвіду. Нею був підготовлений посібник(назва).

Вчителі брали участь в організації І етапу Всеукраїнських олімпіад. Розробляли та затверджували олімпіадні завдання, звіти. Розробляли плани проведення предметних тижнів з біології і хімії, математики і інформатики. Проводились підготовки до районних, обласних олімпіад, конкурсів. Вивчалися держстандарти, обговорювалися та затверджувалися матеріали до ДПА учнів.

Проаналізувати результати К/Р, річних оцінювань, зрізів, ДПА, ЗНО. Вказати про відвідування уроків, їх мета, результативність.

Вивчення питань з предметів даного циклу розглядався на педрадах, завдання аналізуючих наказів з даних предметів.

Вказати П.І.П. педагогів-членів ШМО, які пройшли атестацію в даному навчальному році, їх результати, підвищення кваліфікації, брали участь у яких конкурсах, інтернет-конференціях, форумі, естафеті, апробації, моніторингових дослідженнях , експерименті, друкували свої напрацювання, виступали на педрадах, РМО, конференціях, педчитаннях та інших методичних заходах, проводили семінари . Вказати про розроблення методичних рекомендацій та направлення своїх напрацювань для публікації в інтернет-видання та фахову періодичну пресу.

Протягом квітня-травня вчителі долучилися до участі у конкурсному відборі оригінал-макетів підручників для учнів 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів на Репозитарії підручників. За результатами відбору педагоги віддали перевагу підручникам ….(вказати).Описати роботу з молодими фахівцями(якщо такі є), з позакласної роботи з предметів.

В результаті цілеспрямованої роботи педагогів, учні підвищили зацікавленість до навчання та показують певні результати у конкурсах та олімпіадах і турнірах, акцій. (Результативність по різним рівням олімпіад, інших заходах).

Учні приймають активну участь в Міжнародних та Всеукраїнських інтерактивних конкурсах «Левеня», «Колосок» та «Кенгуру», та мають результати (конкретизувати).

Вчителі математики, фізики, біології, систематично працюють над підвищенням рівня професійної діяльності шляхом самоосвіти, ознайомлювалися та обговорювали інновації в методиках викладання математики, фізики, новинки наукової, методичної та довідкової літератури. На протязі року вчителі займалися професійним самовдосконаленням шляхом роботи над методичною темою самоосвіти. Самоосвіта – це свідома планомірна робота вчителя над собою, удосконалення своїх значущих якостей, емоційно – вольової сфери, комунікативної компетентності, організаційних здібностей. Результати самоосвіти повідомлялись на засіданнях ШМО, у формі звітів.

Значну роботу пророблено членами МО в плані впорядкування навчальної бази кабінетів, створення дидактичних та роздаткових матеріалів.

Педагоги, які атестувалися, проводили… (описати їх звітну роботу).

Вчителі(П.І.П.) природничо-математичного циклу нагороджені грамотами, подяками (якими, конкретизувати).

Вчителі постійно ознайомлюються з новинками методичної літератури, використовуючи її в своїй роботі.

Однак, аналіз результатів якості знань учнів, та роботи ШМО показав, що недостатньо проводиться робота з….(вказати  проблеми, які існують у вирішенні завдань).

Виходячи з вищезазначеного та з метою вирішення існуючих проблемЗавдання  ШМО:

1.      Забезпечувати професійне, культурне і творче зростання педагогів.

2.      Забезпечувати своєчасне вивчення нормативних документів; виконання нормативних вимог до навчання і виховання учнів.

3.      Координувати навчально-виховну діяльність вчителів та організовувати іхню взаємодію в педагогічному процесі.

4.      Ознайомлювати з найдієвішими прийомами та методами навчально-виховної роботи.

5.      Вивчати і впроваджувати в практику сучасні технології навчання, нові форми і методи роботи на уроці та в позаурочний час.

6.      Допомагати вчителям в організації самоосвіти.

7.      Створювати умови для творчого зростання кожного педагога.

8.      Вивчати та узагальнювати передовий педагогічний досвід; здійснювати його пропаганду та впроваджувати в практику.

9.      Оцінювати роботу методичного об’єднання.

10.    Створення гуманної атмосфери в колективі, як приклад для учнів.

11.    Надання посильної методичної допомоги вчителям, що атестуються.

12.    Виготовлення наочних посібників, дидактичного роздаткового матеріалу.

13. Організувати проведення вчителями не менше трьох разів тренувальних тестувань з кожного предмета ЗНО за завданнями минулих років.

14. Провести роз’яснювальну роботу щодо залучення максимальної кількості випускників загальноосвітніх навчальних закладів до участі в пробному незалежному оцінюванні, що проводиться УЦОЯО.

15. Цілеспрямована підготовка до інтелектуальних конкурсів. Організація роботи з обдарованими учнями. trumb Орієнтовний ПЛАН

роботи ШМО

 вчителів природничо-математичного циклуна 2015-2016 н.р.

(план повинен бути направлений на виконання проблемного питання ШМО, бути дієвим)

п\п

Зміст роботи

Форма роботи

Дата(конкрет

не число)

Хто виконує

 

І засідання

Тема: «Організаційно-інструктивне»                                                       

1.

Аналіз роботи ШМО вчителів природничо-математичного циклу за 2014-2015 н.р.

та завдання на новий 2015-2016 н.р.Доповідь голови ШМО

Серпень

(чи початок вересня)

2.

Нормативне та науково-методичне забезпечення викладання математики, фізики, біології, хімії, інформатики у новому 2015-2016 н.р.

 Інструктивно-методичні листи.                    Аналіз навчальних програм та підручників на 2015-2016н.р .

 Особливості викладання предметів природничо-математичного напряму в 7-х класах.  Нові програми та зміни до програм.


Доповідь голови ШМО,

 обговорення 3.

Знайомство з планом роботи ШМО на 2015-2016 н.р. Затвердження графіка засідань ШМО на 2015-2016 н.р. Розподіл доручень. Готовність предметних кабінетів.Забезпеченість підручниками.

Виступ голови ШМО, обговорення

 

 

Члени ШМО4.

 Інформація щодо впровадження Державного стандарту освітніх галузей:

«Математика», «Природознавство», «Технології» 5-7-х класах в 2015-2016  н.р.обговорення

 5.

Вхідне діагностичне анкетування членів ШМО.

Анкетування

 

 

6.

Підвищення фахового та методичного рівня

 (проблемна тема, шляхи її реалізації).Керівник ШМО

 7.

Огляд новинок методичної літератури.

Календарно-тематичне планування на 2015-2016 н.р.,

 діагностичні контрольні роботи.


Обговорення,    обмін досвідом

 

Члени ШМО

8.

Різне (загальні інструкції щодо ведення класного журналу,перевірку зошитів, про обсяг і характер домашніх завдань, критерії оцінювання знань учнів з предметів природничо-математичного циклу (наказ МОН молодь спорт від 13.04.11 №329)).

Обговорення

 

Члени ШМО

 

 Завдання членам ШМО

1.Розпочати підготовку учнів для участі в шкільному та районному етапах олімпіади з математики , біології, фізики,хімії, інформатики

2. Відвідати уроки….

3.Спланувати роботу з учнями початкового рівня досягнень, зі здібними та обдарованими школярами. 

 

Члени ШМО

ІІ засідання

п\п

Зміст роботи

Форма роботи

Дата

Хто виконує

 

 Тема: “Підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти”                                                                                             

1.

«Діяльнісний підхід до навчання на уроках природничо -математичного циклу, як головна умова забезпечення ефективності освіти»

«Я роблю так…»

«Впровадження діяльнісного підхіду до навчання на уроках математики , фізики, біології, хімії»


Круглий стіл, мультимедійна презентація

 

Методичний діалог 

Майстер-клас

(уроки)


Листо

пад

Вчителі математики, біології та фізики

 

Члени ШМО 

 

Члени ШМО2.

Стандартизація математичної освіти. Реалії та перспективи.
 

«Діалог позицій»

 

 

3.

Навчально-методичне забезпечення та його ефективне використання в навчально-виховному процесі .

 

 4

Організація диференційованої самостійної навчальної діяльності учнів засобами проектних технологій.

Обговорення відкритого уроку…
5.

Результативність позакласної роботи з предметів. Результати І етапу та підготовка учнів до ІІ етапу предметної олімпіади. Ознайомлення з виставкою творчих доробок членів методоб'єднання з питання методики формування інтелектуального творчого розвитку обдарованих учнів.

Організація і проведення предметних тижнів. Затвердження плану проведення предметних тижнів. практикум

 

Члени ШМО

6.

Огляд новинок методичної,  психолого-педагогічної літератури.
Про використання друкованої продукції шкільного асортименту.

 

 

Члени ШМО

7.

     Завдання членам ШМО.
 Підготуватися до діалогу                                                  

«До вершин педагогічної майстерності».

 Шляхи формування позитивної мотивації до самоосвіти вчителів. Створення (поповнення)власних сайтів вчителів.

Робота над проблемним питанням. 

 

Члени ШМО

8.

Вироблення рекомендацій

Впроваджувати елементи діяльнісного підхіду до навчання на уроках математики , фізики, біології,хімії, інформатики.

Моніторинг якості освіти з природничо-математичних дисциплін за І семестр Робота по впровадженню інноваційних технологій та ППД колег.


 

 

Члени ШМО

ІІІ засідання 

п\п

Зміст роботи

Форма роботи

Дата

Хто виконує

 

Тема: “Розвиток індивідуальних та творчих здібностей учнів в процесі вивчення предметів природничо-математичного циклу”

1.

 « ІКТ та їх  вплив на розвиток творчо-пізнавальних здібностей учнів»

«Секрети ІКТ на уроках математики, фізики, біології, хімії»

  Обмін досвідом роботи з проблеми формування творчої особистості

Тренінг  «Модель сучасного уроку»Круглий стіл

Фрагмент уроку (відеоролик)

Майстер-клас 

Дискусія


Тренінг

Січень

Члени ШМО

 

 Вчителі математики

Члени ШМО2.

Шляхи вдосконалення роботи вчителів щодо підвищення ефективності в набутті учнями міцних знань, освітніх компетенцій.

Керівник ШМО

 3.

 «Ярмарок педагогічних ідей».

 

 

Члени ШМО

4.

Аналіз результатів ЗНО-2015 та нормативні документи ЗНО-2016. Методика організації і проведення системного повторення вивченого матеріалу.


4.

Про особливості організації роботи з обдарованими дітьми.

Про підготовку до ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в 2015-2016 н.р. з предметів. Про підготовку та проведення  Всеукраїнських конкурсів «Кенгуру», «Левеня», «Геліантус», «Колосок. »

Підготовка учнів до інтелектуальних конкурсів і змагань.Обговорення

 

Члени ШМО

5.

     Завдання членам ШМО:  

Кожному члену ШМО бути готовому до презентації власних набутків з теми «Впровадження сучасних  технологій навчання.», власних сайтів.Члени ММО

 

Члени ШМО

6.

Вироблення рекомендацій

Вдосконалювати роботу щодо підвищення ефективності в набутті учнями міцних знань, освітніх компетенцій.

Організація узагальнюючого повторення на уроках природничо-математичного циклу.

Завдання членам ШМО:

Провести роботу по залученні до участі у Всеукраїнських конкурсах «Кенгуру», «Левеня», «Геліантус», «Колосок». 

 

Члени ШМО

ІV засідання

  № п\п

Зміст роботи

Форма роботи

Дата

Хто виконує

 

 «Підсумкове»  

1.

«Сучасний урок, який він?»

Портфоліо як засіб професійного самовдосконалення вчителя.

  -Урізноманітнення форм і методів організації самостійної роботи учнів

Система роботи над помилками,як одна з основних форм подолання прогалин у знаннях і вміннях учнів.

Ярмарок ідей:

1) Формування навичок швидкого обчислення та засвоєння матеріалу; економія навчального часу та ефективність застосування урочного часу


Круглий стіл, мультимедійна презентація

 

Майстер-клас 

 

(з досвіду роботи всіх членів м/о) 

 


квітень

 

Вчителі математики

 

 

Члени ШМО2.

Інструкція про проведення державної підсумкової атестації з математики у 9-х та 11-х класах та зовнішнього незалежного оцінювання з математики, фізики, біології,хімії Розгляд і затвердження додаткових матеріалів для проведення підсумкової державної атестації (при необхідності).

Обговорення

 

Члени ШМО

3.

 Моніторинг діяльності членів ШМО в 2015/2016 навчальному році.

Освітній орієнтир – програма з предмета (аналіз виконання навчальних програм). Моніторинговий аналіз річних контрольних робіт.Обговорення

 

Керівник ШМО

4.

Організація повторення і систематизації знань учнів. Проведення лабораторного прктикума.

 (вернісаж педагогічних сюжетів).презентація

 


 

Члени ШМО

5

 1. Методична виставка  «До вершин педагогічної майстерності» . Студія «Педагогічні відкриття». Звіти вчителів про самоосвітню діяльність.

 2. Опрацювання методичної літератури з проблемного питання ШМО вчителів природничо-математичного напряму.

Методичні наробки вчителів

 

Члени ШМО

7.

 Підсумки роботи ШМО за рік. Підсумки переходу на новий зміст навчання.

Панорама методичних перспектив . Обговорення пропозицій щодо планування роботи ШМО на наступний навчальний рік. 

 

 
Завдання для членів ШМО:

Моніторинг якості освіти з природничо-математичних дисциплін за навчальний рік,

робота над поповненням власних портфоліо учителів природничо-математичних дисциплін.


Необхідно спланувати роботу між засіданнями, взаємовідвідування та відкриті уроки, їх обговорення на засіданнях ШМО, предметні тижні, випуск методичних бюлетенів ШМО.


trumb Орієнтовна тематика засідань ШМО

Виходячи з направленості впровадження нових державних стандартів, специфіки предметів рекомендуємо включити до розгляду на засіданнях ШМО наступні питання на 2015-2016 навчальний рік:

- підвищення якості навчання;

- реалізація міжпредметних зв’язків;

- формування здоров’язбережувальної компетентності учнів;

- використання можливості предметів освітніх галузей для патріотичного виховання учнів;

- адаптація учнів 5-х класів;

-прикладна та практична спрямованість навчання;

-формування в учнів мотивації до навчання природничо-математичних дисциплін шляхом їх ознайомлення із сучасними науковими досягненнями відповідних наук, глобальними проблемами людської цивілізації;

-експеримент – метод пізнання природи та один із засобів забезпечення якості природничої освіти;

-поліпшення якості виконання практичної частини програми;

-впровадження різноманітних форм оцінювання рівня навчальних досягнень учнів;

- формування ключових компетентностей учнів у процесі проектної діяльності;

-веб-квест як ефективна форма організації навчання учнів;

-організація та проведення лабораторного практикуму;

-віртуальні екскурсії з ознайомлення з фізичними, хімічними процесами на підприємствах, наукових установах, техніці, астрономічними науково-дослідними установами, ботанічні сади, ін.


trumb Зразок оформлення протоколів

Протокол №1

засідання ШМО учителів природничо-математичного циклу

від 03.09.2015 року

Присутні – 5 чол.

Відсутні - - чол..

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обговорення методичних рекомендацій щодо використання методичних посібників, додаткової літератури, затвердженої Міністерством освіти і науки України, щодо викладання математики, біології, хімії, фізики, інформатики, астрономії

2. Організація та розподіл доручень між членами ШМО, затвердження плану роботи ШМО, ознайомлення з графіком проведення РМО

3. Підготовка до І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з шкільних предметів.

І. СЛУХАЛИ: Сидорову А.А., заступника директора з НВР, яка ознайомила присутніх з Інструктивно-методичними рекомендаціями щодо вивчення дисциплін природничо-математичного циклу у основній та старшій школі у 2015 – 2016 навчальному році та переліком навчальних програм, підручників та посібників, затверджених листом МОНУ ..

УХВАЛИЛИ


1. У роботі керуватися чинними Інструктивно-методичними рекомендаціями щодо вивчення дисциплін природничо-математичного циклу у основній та старшій школі у 2015 – 2016 навчальному році та користуватися навчальними програми, підручниками та посібниками, затвердженими листом …

ІІ. СЛУХАЛИ: Іванову Т. В., керівника ШМО, яка запропонувала проект плану роботи ШМО та ознайомила з графіком проведення РМО на 2015 – 2016 н.р.Запропонувала розподілити обов’язки у ШМО.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити план роботи ШМО на 2015 – 2016 н.р.Членам ШМО відповідно до розподілу обов’язків проводити методичну роботу та інформувати педагогів щодо їх виконання.

ІІІ. СЛУХАЛИ:

Іванову Т. В., яка повідомила про підготовку до шкільного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з шкільних предметів. Надала методичні рекомендації щодо складання завдань та шкали оцінювання, оформлення звітності.

Малець Н.С. повідомила, що до 30.09.2015 року розробити завдання І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

УХВАЛИЛИ: 1. До 30.09.2015р. розробити завдання І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін .

 2. Провести шкільний етап олімпіад згідно з графіком. Подати звітність про результати проведення до 25.10.2015р.

Голова зборів: Т. В. Іванова

Секретар: І. М. Калашник


trumb Перелік нормативно-правових документів щодо організації

навчання у 2015-2016н.р.

-Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році (лист МОНУ від 26.06.2015р. №1/9-305)

-Інструктивно-методичний лист щодо викладання математики, фізики, хімії, біології, інформатики в ЗНЗ Миколаївської області у 2015-2016 н.р.

-Список навчальних програм, підручників та посібників для загальноосвітніх навчальних закладів, яким надано гриф Міністерства освіти і науки України або схвалення для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015-2016 н.р.

-Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у 2012-2013,2013-2014, 2014-2015 н.р.

-Про затвердження змін до навчальних програм для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОНУ №585 від 29.05.2015р)

-Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2015/2016 навчального року (лист МОНУ від 22.05.2015 №1/9-253 )

-Оновлені навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 657.

-Оновлені навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664.

-Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти)

-критерії оцінювання знань учнів з предметів природничо-математичного циклу (наказ МОН молодь спорт від 13.04.11 №329)
Перелік програм, за якими здійснюватиметься вивчення природничо-математичних дисциплін у 2015-2016 навчальному році:
ФІЗИКА

Клас

Програма

7 клас

Фізика. 7-9 класи. Навчальна програма, затверджена наказом Міністерства № 664 від 26.06.2012 року з урахуванням змін, затверджених наказом Міністерства № 585 від 29.05.2015 (http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/ ). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/ 56/692/educational_programs/1349869088/.

8 – 9 класи

Фізика. Астрономія. 7 –12 класи. – К.: Ірпінь, 2005

10 – 11 класи

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10 – 11 класи. Фізика. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень. – Київ, 2010.

11 клас

(астроно-мія)

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10 – 11 класи. Астрономія. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень. – Київ, 2010.


БІОЛОГІЯ
6-7 класи - Програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства №664 від 06.06 2012 р. зі змінами, затвердженими наказом Міністерства № 585 від 29.05.2015 № 585 (http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/);

8-9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 97 с.;

8-9 класи з поглибленим вивченням біології – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням біології // Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. – К.: Вікторія, 2009. – 102 с.;

10-11 класи – Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. – Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 128 с.;

Програми факультативів та курсів за вибором з біології та екології, рекомендовані Міністерством для використання у загальноосвітніх навчальних закладах:

7 – 11 класи – Збірник навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології для допрофільної підготовки та профільного навчання. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009, 2014. – 246 с.;

5 – 9 класи - Збірник навчальних програм екологічного напрямку
(І частина) для організації допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

ПРИРОДОЗНАВСТВО

5 клас- Навчальні програми для ЗНЗ 5-9 класи. Природознавство. Біологія затверджена наказом Міністерства №664 від 06.06 2012 р,

ХІМІЯ

7 клас- Навчальні програми для ЗНЗ .7-9 класи. Хімія, зі змінами, затверджені наказом Міністерства від 29.05.2015 № 585, (http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/);

8-9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-9 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005.

10-11 класи – Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. – Тернопіль: Мандрівець, 2011.

МАТЕМАТИКА

5-7 класи- програма «Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (авт. М. Бурда, Ю. Мальований, Є. Нелін, Д. Номіровський, А. Паньков, Н. Тарасенкова, М. Чемерис, М. Якір), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 № 585 «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня» та розміщеною на сайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-secondary-education/educational_programs/1349869088/).

8-9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика 5-9 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005.

10-11 класи – Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. – Тернопіль: Мандрівець, 2011.

ІНФОРМАТИКА

5-7 класи- програма «Інформатика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів», наказ МОНУ від 06.06.2012 №664,

зі змінами, затверджені наказом Міністерства від 29.05.2015 № 585 «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня», розміщеною на офіційному веб-сайті МОН України: http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/9 клас- Інформатика Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів

для 9 класу, наказ МОН молодь спорту України від 23.02.04. зі змінами від 05.02.09 р. № 66610-11 класи- Інформатика. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів

для 10-11 кл. (Наказ МОНУ від 28.10.2010 №1021)

для учнів 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів програма з інформатики (авт. С. Іщеряков), лист Міністерства освіти і науки України від 21.05.2015 № 1/11-7136 з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».
ГЕОГРАФІЯ

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11. К.: «Перун»; 2005, 2006;

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. К.: Навчальна книга, 2005;

Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. Географія України. К.: Вікторія, 2009;

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи Географія. Економіка. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень. – Київ, 2010.

Географія. Програми курсів за вибором та факультативів. Ч-І, Ч-ІІ.– Київ, 2010.Для нотаток:

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал