Методичні рекомендації І завдання для виконання контрольних робіт студентами денної форми навчання (дистанційна форма) а також студентами заочної форми навчання з дисципліни "Актуальні проблеми теорії держави І права"Скачати 382.07 Kb.
Дата конвертації23.12.2016
Розмір382.07 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

і завдання для виконання контрольних робіт студентами денної форми навчання (дистанційна форма) а також студентами заочної форми навчання з дисципліни "Актуальні проблеми теорії держави і права"
Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми теорії держави і права» збагачує фундамент загальної юридичної культури, юридичного мислення, формує наукову базу юридичного світогляду, дає можливість застосовувати основні положення юриспруденції у практичній роботі.

Вивчення учбової дисципліни "Актуальні проблеми теорії держави і права" формує у студентів абстрактне юридичне мислення, озброює студентів категоріальним апаратом юридичної науки, закономірностями, існуючими в області функціонування відповідних явищ. Розширює професійний і загальнокультурний кругозір, сприяє самостійному мисленню у сфері теорії держави і права, основ конституційного, цивільного, сімейного, карного, податкового, фінансового, адміністративного, трудового права.

Контрольна работа- це науково-практична робота студента, спрямована на перевірку знань, отриманих в результаті самостійної роботи, і є проміжним етапом контролю знань перед заліком або іспитом.

Контрольні роботи виконуються студентами денної (дистанційна форма) і заочної форми навчання, при цьому студенти денної форми навчання виконують контрольні роботи за кожен модуль, а студенти заочної форми навчання - семестрову контрольну роботу і реферат згідно навчального плану.

Мета контрольної роботи - закріплення, розширення і систематизація знань студентів, отриманих в процесі вивчення дисципліни, формування теоретичних основ правових знань, уявлень про основні правові поняття і категорії, навичок роботи з нормативними правовими актами, навчальною і науковою літературою, читати, розуміти, аналізувати їх тексти у зв'язку з виконанням конкретних завдань.

Під час самостійної роботи студенти повинні осмислити теоретичні положення, "засумніватися" в них, "посперечатися" з ними, "перекинути місток" до реалій громадського життя.

Для успішного виконання завдання контрольної роботи студентові необхідно вивчити нормативно-правові акти, а також навчальну і іншу рекомендовану літературу. Засвоїти поняття держави, його форм, норм права, правовідносин, юридичної відповідальності, правопорушень тощо. Звернути увагу на виникнення і розвиток держави і права перехідного типу, принципу розподілу влади, співвідношення міжнародного і національного права та ін.

Робота повинна розкрити суть поставлених завданнями теоретичних питань і практичних проблем, які аналізується. Робота має бути виконана на високому рівні, відповідно до вимог вищої школи, дослідженню і вивченню літературних джерел.

В той же час робота, яка містить компіляцію або переказ літературних джерел, у тому числі матеріалів мережі Інтернет, без власного аналізу нормативного матеріалу, зарахована не буде.

З тексту роботи повинно випливати, що студент самостійно прочитав і проаналізував навчальну і наукову літературу, необхідні джерела права. У тексті роботи обов'язкові посилання на конкретних авторів, конкретні статті джерел права.

Контрольна робота пред'являється викладачеві за тиждень до контрольного терміну встановленого семестровим графіком, затвердженим на кафедрі.

Необхідно звернути увагу, що навчальна і теоретична література по "Актуальним проблемам теорії держави і права" вітчизняних і зарубіжних учених містить різні точки зору на те або інше правове явище. При використанні цих літературних джерел треба обгрунтовувати свою точку зору в області функціонування відповідних явищ.

При підготовці і написанні контрольної роботи рекомендується застосовувати метод порівняльно-правового дослідження, тобто зіставляти аналізовані політичні і правові інститути з схожими інститутами, вивченими у рамках інших навчальних дисциплін. Особливо корисним буде порівняння з положеннями Конституції України і, коли доречно, з положеннями міжнародних документів, обов'язкових для України (Статут Ради Європи, Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод тощо)

Початковими документами для виконання контрольної роботи є:

-робоча програма з дисципліни;

-підручники і навчальні посібники;

-конспекти лекцій викладача;

-методичні вказівки;

-вітчизняня і зарубіжна література;

-судова практика і інш.

Приступати до виконання контрольної роботи необхідно після уважного вивчення робочої програми цього курсу, вивчення контрольних питань по кожній темі дисципліни, знайомства з рекомендованою літературою.

Робота повинна містити план, правильно оформлені посилання на цитовані або використані джерела, а також список використаної літератури. Кожне питання плану виділяється в тексті.

Плани по кожному варіанту є орієнтовними. Студент має право вносити до плану додаткові підпункти і зміни, якщо це сприятиме кращому розкриттю теми.

Контрольна робота може бути представлена в рукописній або друкарській формі. Якщо робота виконана в друкарській формі, то повинна містити титульний аркуш, зразок якого представлений в додатку до методичних рекомендацій. Робота за об'ємом не повинна перевищувати 18 сторінок друкарського тексту, написаного через 1,5 інтервалу стандартним шрифтом.

Робота, виконана в рукописній формі, має бути написана акуратним почерком, зрозумілим викладачеві. Об'єм роботи складає 18-24 сторінок учнівського зошита. Кожна цитата, приведена в тексті, повинна супроводжуватися посиланнями на першоджерело. Наприклад, [4] - четверте джерело використаної при написанні роботи літератури. Кількісне використання в роботі джерел має бути не менше 10-12.

Істотне перевищення допустимого об'єму роботи може служити підставою для незадовільної оцінки.

Контрольна робота захищається студентом перед викладачем в терміни, встановлені семестровим графіком. В процесі захисту студент повинен відповісти на питання викладача по суті виконаної роботи. Без виконання контрольної роботи або при незадовільній оцінці її захисту студент до складання заліку або іспиту не допускається.

У разі невиконання контрольної роботи у встановлені терміни її захист студентом здійснюється перед комісією кафедри.

За виконану і успішно захищену роботу студент отримує суму балів, передбачених в робочій програмі. Контрольна робота, яка виконана з порушенням вимог, що пред'являються, повертається студентові для доопрацювання.

Основними критеріями оцінки контрольної роботи є:

-творчий підхід до написання контрольної роботи;

-вміння студента використовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань;

-наявність в роботі персональних пропозицій і рекомендацій студента, міра їх новизни, практична цінність;

-можливість представити роботу у вигляді доповіді на студентській науковій конференції;

-використання додаткової літератури, нормативно-правових актів;

- ступінь недоліків в роботі;

-якість захисту контрольної роботи.

Одним з оцінних чинників контрольної роботи є її літературне оформлення. Тут звертається увага на логічність і послідовність використання наукових джерел, загальна письменність, відповідність стандартам оформлення, правильність використання термінології.

Тематика контрольних робіт, що наводиться нижче, є обов'язковою. Зміна завдань і найменування варіантів не допускається, окрім виняткових випадків за узгодженням із завідувачем кафедрою або викладачем, коли пропонована студентом тема має серйозний науковий і/або практичний інтерес.

Для написання роботи студент має право самостійно обрати будь-який з передбачених нижче варіантів.
МОДУЛЬ № 1

"Загальна теорія держави: основні проблеми"
ВАРІАНТ № 1

План


1. Еволюція суспільства.

2.Поняття типології держави.

3. Правова держава – визначення терміну з юридичної точку зору.

4.Поняття, природа та сутність глобалізму.
ВАРІАНТ № 2

План


1.Форма організації суспільства в епоху неоліту ( «протодержава»).

2.Критерії класифікації держав.

3. Виникнення ідеї правової держави в історії політико-правової думки та її еволюція.

4.Вплив глобалізації на державу.


ВАРІАНТ № 3

План


1.Особливості виникнення європейських держав.

2.Еволюція типів держав.

3.Англійська концепція правової держави.

4.Зміст терміну «глобалізм» з точки зору соціології, політології, юриспруденції.


ВАРІАНТ № 4

План


1.Особливості виникнення східних держав.

2.Умови і форми переходу від одного типу держави до іншого.

3.Французька концепція правової держави.

4.Співвідношення глобалізму, регіоналізму, провінціоналізму, локалізму тощо.


ВАРІАНТ № 5

План


1.Специфічнічність утворення держав у ХХ ст.

2. Конвергенція в розвитку держав різного типу.

3.Німецька концепція правової держави.

4.Антіглобалізм як світовий громадсько-політичний рух.


ВАРІАНТ № 6

План


1.Загальні закономірності виникнення держави.

2.Класифікація держав: поліцейська, авторитарна, тоталітарна, ліберальна, демократична, соціальна, правова.

3.Особливості сучасних концепцій правової держави.

4.Вплив глобалізму на національну державу.


ВАРІАНТ № 7

План


1.Фундаментальні елементи держави.

2.Цивілізаційний та формаційний підходи до типології держави.

3.Правова держава: сутність, ознаки.

4.Міф про утворення світової держави в умовах глобалізації.


ВАРІАНТ № 8

План


1.Суверенітет держави.

2. Особливості держав у межах одного типу.

3.Принципи правової держави.

4.Поняття та елементи громадянського суспільства.


ВАРІАНТ № 9

План


1.Суверенітет народу і його втілення в демократичних державах.

2.Сучасні теорії про державу перехідного типу.

3.Конституційне забезпечення принципу розподілу влади.

4. Критерії цивілізованості громадянського суспільства.


ВАРІАНТ № 10

План


1.Національний суверенітет і право націй на самовизначення.

2.Прогрес у розвитку держави, його сутність, критерії й головні напрями.

3. Система стримувань та противаг.

4.Принципи та умови формування громадянського суспільства.


ВАРІАНТ № 11

План


1.Основна відмінність сучасного підходу до вивчення держави і права вітчизняною наукою від підходу, традиційного для марксистської науки.

2.Держава соціально-демократичної орієнтації.

3.Поняття принципу «що не заборонено законом, дозволено».

4.Ідеї громадянського суспільства в історії політико-правової думки.

ВАРІАНТ № 12

План


1.Поняття державної влади і її співвідношення з політичною владою.

2.Поняття форми держави і її структура.

3.Взаємовідповідальність держави й людини.

4. Політичний режим: поняття і види.

ВАРІАНТ № 13

План


1.Сутність держави.

2.Монархія й республіка як класичні форми правління держави в історії і сучасності.

3.Основні проблеми сучасного розуміння держави.

4.Демократичний та антидемократичний режим: поняття, основні ознаки, різновиди.


ВАРІАНТ № 14

План


1.Методи і форми забезпечення державою інтересів суспільства, громадян, національних і соціальних груп.

2.Поняття форми державного устрою.

3.Умови формування демократичного режиму в перехідних державах соціалістичного періоду.

4.Значення побудови громадянського суспільства.

ВАРІАНТ № 15

План
1.Держава й політичний, економічний, соціальний устрій: їх взаємозв’язок та взаємозумовленість.

2.Особливості України як унітарної держави.

3.Трансформація політичного режиму в Україні й країнах СНД.

4.Державна та суспільна безпека в Україні.

МОДУЛЬ № 2

"Загальна теорія права: основні проблеми"
ВАРІАНТ № 1

План


1.Поняття та основні ознаки соціального регулювання у суспільстві.

2.Норми права і правові відносини.

3.Правотворчість державних органів.


ВАРІАНТ № 2

План


1.Система соціального регулювання.

2.Передумови виникнення правових відносин.

3.Поняття та основні ознаки правотворчості.
ВАРІАНТ № 3

План


1.Соціальні норми, їх поняття й форми виразу.

2.Поняття й основні ознаки правових відносин.

3.Види (класифікація) правотворчості.
ВАРІАНТ № 4

План


1.Загальне й особливе в соціальних нормах.

2.Склад правових відносин.

3.Правотворчий процесс і його особливості.
ВАРІАНТ № 5

План


1.Основні уявлння та вчення про право.

2.Матеріальні і юридичні аспекти змісту правовідносин.

3.Санкціонована правотворчість.
ВАРІАНТ № 6

План


1.Ознаки права.

2.Основні елементи складу правовідносин.

3.Делегована правотворчість, її переваги та недоліки.
ВАРІАНТ № 7

План


1.Соціальна справедливість та свобода і їх міра чк сутність права.

2.Об’єктивне та суб’єктивне право: поняття, ознаки.

3.Первинна, поточна та кодіфікаційна правотворчість.
ВАРІАНТ № 8

План


1. Природне та позитивне право.

2.Юридичний обов’язок: поняття, ознаки, види.

3.Законодавчий процес.
ВАРІАНТ № 9

План


1.Принципи в праві: їх поняття та класифікація.

2.Суб’єкти правовідносин.

3.Поняття, основні риси та види юридичної техніки.
ВАРІАНТ № 10

План


1.Поняття форми та джерела права.

2.Об’єкти правових відносин: поняття й ознаки.

3.Юридична термінологія та принципи її використання в правотворчій і правозастосовній діяльності.
ВАРІАНТ № 11

План


1.Основні історичні форми права.

2.Поняття й види правових презумпцій.

3.Суб’єкти законодавчого процесу.
ВАРІАНТ № 12

План


1.Співвідношення закону та права.

2. Правосуб’єктність фізичних осіб.

3.Прийняття та опублікування закону.
ВАРІАНТ № 13

План


1.Право та законодавство.

2.Правосуб’єктність юридичних осіб.

3.Предмет законодавчої діяльності.
ВАРІАНТ № 14

План


1.Аксіологічний та інструментальний підходи до поняття права.

2.Поняття та ознаки юридичної особи.

3.Регламент законодавчого процесу.
ВАРІАНТ № 15

План


1.Закон у вузькому та поширених сенсах, матеріальному та формальному розумінні.

2.Види об’єктів правових відносин: їх поняття й види згідно законодавства України.

3.Законодавча та правозастосовна техніка, їх риси та прояв у правових актах.


КОНТРОЛЬНІ СЕМЕСТРОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ВАРІАНТ № 1

План

1. Еволюція суспільства.

2.Поняття типології держави.

3. Правова держава – визначення терміну з юридичної точку зору.

4.Поняття, природа та сутність глобалізму.
ВАРІАНТ № 2

План


1.Форма організації суспільства в епоху неоліту ( «протодержава»).

2.Критерії класифікації держав.

3. Виникнення ідеї правової держави в історії політико-правової думки та її еволюція.

4.Вплив глобалізації на державу.


ВАРІАНТ № 3

План


1.Особливості виникнення європейських держав.

2.Еволюція типів держав.

3.Англійська концепція правової держави.

4.Зміст терміну «глобалізм» з точки зору соціології, політології, юриспруденції.


ВАРІАНТ № 4

План


1.Особливості виникнення східних держав.

2.Умови і форми переходу від одного типу держави до іншого.

3.Французька концепція правової держави.

4.Співвідношення глобалізму, регіоналізму, провінціоналізму, локалізму тощо.


ВАРІАНТ № 5

План


1.Специфічнічність утворення держав у ХХ ст.

2. Конвергенція в розвитку держав різного типу.

3.Німецька концепція правової держави.

4.Антіглобалізм як світовий громадсько-політичний рух.


ВАРІАНТ № 6

План


1.Загальні закономірності виникнення держави.

2.Класифікація держав: поліцейська, авторитарна, тоталітарна, ліберальна, демократична, соціальна, правова.

3.Особливості сучасних концепцій правової держави.

4.Вплив глобалізму на національну державу.


ВАРІАНТ № 7

План


1.Фундаментальні елементи держави.

2.Цивілізаційний та формаційний підходи до типології держави.

3.Правова держава: сутність, ознаки.

4.Міф про утворення світової держави в умовах глобалізації.


ВАРІАНТ № 8

План


1.Суверенітет держави.

2. Особливості держав у межах одного типу.

3.Принципи правової держави.

4.Поняття та елементи громадянського суспільства.


ВАРІАНТ № 9

План


1.Суверенітет народу і його втілення в демократичних державах.

2.Сучасні теорії про державу перехідного типу.

3.Конституційне забезпечення принципу розподілу влади.

4. Критерії цивілізованості громадянського суспільства.


ВАРІАНТ № 10

План


1.Національний суверенітет і право націй на самовизначення.

2.Прогрес у розвитку держави, його сутність, критерії й головні напрями.

3. Система стримувань та противаг.

4.Принципи та умови формування громадянського суспільства.


ВАРІАНТ № 11

План


1.Основна відмінність сучасного підходу до вивчення держави і права вітчизняною наукою від підходу, традиційного для марксистської науки.

2.Держава соціально-демократичної орієнтації.

3.Поняття принципу «що не заборонено законом, дозволено».

4.Ідеї громадянського суспільства в історії політико-правової думки.

ВАРІАНТ № 12

План


1.Поняття державної влади і її співвідношення з політичною владою.

2.Поняття форми держави і її структура.

3.Взаємовідповідальність держави й людини.

4. Політичний режим: поняття і види.

ВАРІАНТ № 13

План


1.Сутність держави.

2.Монархія й республіка як класичні форми правління держави в історії і сучасності.

3.Основні проблеми сучасного розуміння держави.

4.Демократичний та антидемократичний режим: поняття, основні ознаки, різновиди.


ВАРІАНТ № 14

План


1.Методи і форми забезпечення державою інтересів суспільства, громадян, національних і соціальних груп.

2.Поняття форми державного устрою.

3.Умови формування демократичного режиму в перехідних державах соціалістичного періоду.

4.Значення побудови громадянського суспільства.

ВАРІАНТ № 15

План
1.Держава й політичний, економічний, соціальний устрій: їх взаємозв’язок та взаємозумовленість.

2.Особливості України як унітарної держави.

3.Трансформація політичного режиму в Україні й країнах СНД.

4.Державна та суспільна безпека в Україні.

ВАРІАНТ № 16

План

1.Поняття та основні ознаки соціального регулювання у суспільстві.

2.Норми права і правові відносини.

3.Правотворчість державних органів.


ВАРІАНТ № 17

План


1.Система соціального регулювання.

2.Передумови виникнення правових відносин.

3.Поняття та основні ознаки правотворчості.
ВАРІАНТ № 18

План


1.Соціальні норми, їх поняття й форми виразу.

2.Поняття й основні ознаки правових відносин.

3.Види (класифікація) правотворчості.
ВАРІАНТ № 19

План


1.Загальне й особливе в соціальних нормах.

2.Склад правових відносин.

3.Правотворчий процесс і його особливості.
ВАРІАНТ № 20

План


1.Основні уявлння та вчення про право.

2.Матеріальні і юридичні аспекти змісту правовідносин.

3.Санкціонована правотворчість.
ВАРІАНТ № 21

План


1.Ознаки права.

2.Основні елементи складу правовідносин.

3.Делегована правотворчість, її переваги та недоліки.
ВАРІАНТ № 22

План


1.Соціальна справедливість та свобода і їх міра чк сутність права.

2.Об’єктивне та суб’єктивне право: поняття, ознаки.

3.Первинна, поточна та кодіфікаційна правотворчість.
ВАРІАНТ № 23

План


1. Природне та позитивне право.

2.Юридичний обов’язок: поняття, ознаки, види.

3.Законодавчий процес.
ВАРІАНТ № 24

План


1.Принципи в праві: їх поняття та класифікація.

2.Суб’єкти правовідносин.

3.Поняття, основні риси та види юридичної техніки.
ВАРІАНТ № 25

План


1.Поняття форми та джерела права.

2.Об’єкти правових відносин: поняття й ознаки.

3.Юридична термінологія та принципи її використання в правотворчій і правозастосовній діяльності.
ВАРІАНТ № 26

План


1.Основні історичні форми права.

2.Поняття й види правових презумпцій.

3.Суб’єкти законодавчого процесу.
ВАРІАНТ № 27

План


1.Співвідношення закону та права.

2. Правосуб’єктність фізичних осіб.

3.Прийняття та опублікування закону.
ВАРІАНТ № 28

План


1.Право та законодавство.

2.Правосуб’єктність юридичних осіб.

3.Предмет законодавчої діяльності.
ВАРІАНТ № 29

План


1.Аксіологічний та інструментальний підходи до поняття права.

2.Поняття та ознаки юридичної особи.

3.Регламент законодавчого процесу.
ВАРІАНТ № 30

План


1.Закон у вузькому та поширених сенсах, матеріальному та формальному розумінні.

2.Види об’єктів правових відносин: їх поняття й види згідно законодавства України.

3.Законодавча та правозастосовна техніка, їх риси та прояв у правових актах.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗОЧНОЙ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Реферат є одним з видів індивідуальних завдань учбово-дослідницького характеру, який сприяє закріпленню, поглибленню і узагальненню знань, отриманих студентами під час вивчення ними відповідного інформаційного матеріалу, передбаченого учбовими програмами. Протягом учбового семестру кожен студент притягується до планового процесу написання рефератів по самостійно вибраній темі, вивченій в поточному семестрі.

Тема реферату визначена в методичних матеріалах і вибирається студентом самостійно з переліку запропонованих тем, затверджених на засіданні кафедри. Вимоги до написання реферату і до його оформлення викладені в робочій навчальній програмі.

Студентам пропонуються наступні теми рефератів :
1.Загальна характеристика влади додержавного періоду.

2.Загальна характеристика соціальних норм додержавного періода.

3.Концепції виникнення держави.

4Наукові підходи до розуміння сутності держави.

5.Фундаментальні елементи держави.

6.Сучасні уяви юристів-науковців про виникнення держави.

7.Україна як незалежна, суверенна, демократична, соціальна, правова держава.

8.Критерії класифікації держав

9.Цивілізаційний та формаційний підходи до типології держав.

10.Функції сучасної Української держави.

11.Форма держави як її зовнішній прояв.

12.Особливості України як унітарної держави.

13.Історичні корені і форми правління в Україні.

14.Сучасні різновиди форм державного правління.

15. Форми й інститути демократії.

16.Формування демократичних інститутів в Україні.

17. Забезпечення прав національних меншин, їх конституційні гарантії.

18.Державна влада і забезпечення соціальної злагоди у суспільстві.

19. Реформи в Україні щодо реорганізації інститутів публічної влади.

20.Правова держава – головний організатор і гарант здійснення захисту прав людини.

21.Референдум як засіб забезпечення народовладдя в Україні.

22.Розвиток доктрини «правової держави» у працях О.Кістяківського і Б.Кістяківського.

23.Вплив глобалізму на національну державу.

24.Еволюція громадянського суспільства в історії політико-правової думки.

25.Наукові концепції праворозуміння.

26.Співвідношення регулятивної й охоронної функцій права в сучасній державі.

27.Функції права як основні напрямки правового впливу на суспільні відносини.

28.Система джерел права України.

29.Юридичні властивості нормативно-правових актів.

30.Закон як акт вищої юридичної сили.

31.Тенденція сучасного запозичення джерел права у різних правових системах.

32.Сучасна класифікація суб’єктів правовідносин.

33.Держава як суб’єкт правових відносин.

34.Основні елементи складу правовідносин..

35.Принципи законодавчої діяльності в Україні.

36.Конституція держави – основа правової системи суспільства, її верховенство та гарантованість.

37.Проблеми спадкоємності в праві.
.

ІНДЗ

1. Співвідношення регулятивної й охоронної функцій права в сучасній державі.

2.Функції права як основні напрямки правового впливу на суспільні відносини.

3. Наукові концепції право розуміння.

4. Забезпечення прав національних меншин, їх конституційні гарантії

5. Антіглобалізм як світовий громадсько-політичний рух.

6. Вплив глобалізму на національну державу

7. Правова держава – головний організатор і гарант здійснення захисту прав людини


Рекомендована література
Основна література
1.Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Хрестоматия. – М., 1999.

2.Скакун О.Ф. Теория права и государства. Харьков: 2007.

3.Загальна теорія держави і права /За ред. М.С.Кельмана, О.Г.Мурашина. К., Кондор, 2006.

4.Теорія держави і права /За ред. М.В.Цвіка, О.В.Петрішина, В.Д.Ткаченка.Х.,2002.

5.Погрібний І.М. Теорія права: навчальний посібник.- Х., Основа, 2003.

6.Марченко М.Н. Государство и право в условиях глобализации.-М.: Проспект,2009.


Додаткова література
1.Артикуца Н. Нові підходи до мовної підготовки майбутніх юристів і викладачів права// Право України. – 1997. - № 12. – с.58.

2.Артикуца Н.В. Мова права і юридична термінологія – К., Стилос, 2002.

3.Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. – М.,Норма, 2001.

4.Актуальные проблемы становления государственности в Украине// Харьков, 1995.

5. Библер В. О гражданском обществе и правовом договоре //Через тернии. М., 1990.

6. Богуцький П. Поняття правової держави та методологічний підхід до проблеми її формування. // Право України. 1996. №4 с.14-16.

7.Букреев В.И., Римская И.Н. Этика права. – М., 1998.

8.Венгеров А.Б. Несущие конструкции правового государства. // Право и власть. М., 1990.

9.Власов Ю.Л. Проблеми тлумачення норм права. Монографія. – Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2001.

10.Власенко Н.А. Основы законодательной техники. – Иркутск, 1995.

11.Великий тлумачний словник сучасної української мови. – К.,Ірпінь: ВТФ «Перун», - 2001.

12.Гавриленко Г. Правова держава і правова культура // Право України, 1993, №1., с.28-31.

13.Горбунова Л.М. Принцип законності у нормотворчій діяльності органів виконавчої влади : монографія / Л.М. Горбунова. – К. : Юрінком Інтер, 2008.

14.Гранат Н.Л. Современный подход к происхождению, понятию, сущности и функциям государства// Исследования теоретических проблем правового государства: Труды Акад. МВД РФ.- М., 1996, с.23-30

15.Гражданское общество, правовое государство и право ( «Круглый стол» журналов «Государство и право» и «Вопросы философии») // Государство и право.-2002.-№1- С.12-50

16.Дробышевский С.А. Политическая организация общества и право: историческое место и начало эволюции. Красноярск, 1991.

17.Держава // Юридичний словник- довідник. К., 1996.- С. 130-131.

18.Журавльова Г. Поділ влади в сучасній Україні (проблеми теорії і практики) //Право України, 1998, №11

19.Зайцев Ю. Правничий текст: лінгво-правові аспекти / Українське право. – 1999. - № 2., с.97.

20.Ильин М.В., Коваль В.И. Две стороны одной монеты: гражданское общество и государство/УПолис 1992. №1-2. С.193-201.

21.Коваленко А.А. Розвиток виконавчої влади в Україні на сучасному етапі : теорія та практика : монографія / А.А. Коваленко. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002.

22.Коваленко А.И. Правовое государство: концепции и реальность. М., 1993.

23.Коротей В. Правові проблеми національної демократії // Право України. – 2003. - № 1. – с.126.

24.Красницька А.В. Юридичні документи: техніка складання, оформлення та редагування: Посібник.- К. Національна академія внутрішніх справ України, 2003.

25.Луць Л.А. Шляхи розбудови Української правової держави.//Основи держави і права України.-Львів, 1994. С. 51-57

26.Лившиц Р.З. Государство и право в современном обществе: необходимость новых подходов //Советское государство и право, 1990. №10.

27.Литвин В.П. Партія як форма політичної організації суспільства. //Політика і час. 1992. №1.

28.Леванчук О.М. Вільне громадянське суспільство – запорука побудови правової держави // Вісник Верховного Суду України. – 2001.- №4. - С.59-62

29.Лейпхарт А. Многосоставные общества и демократические политические режимы // Полис, 1992, № 1-2, С. 217, 218.

30.Лозовий В.О. Етика./ К., Юрінком Інтер, 2002.- с.208

31.Максимов С.И. Правовая реальность: опыт философского осмысления: Монография. – Харьков, Право,2002. – с.291.

32.Мартинюк Р.С. Реалізація принципу поділу влади в сучасній Україні : політико-правовий аналіз / Р.С. Мартинюк. – Острог : Вид-во Нац. Ун-ту «Острозька академія», 2007.

33.Нерсесянц В.С. Правовое государство: история и современность // Вопр. Философия. 1989., №2.

34.Общая теория прав человека. -М., 1996, -Гл. 1.

35.Олуйко В.М. Парламентське право України: проблеми теорії та практики. – Юрінком Інтер, 2004.

36.Основні права нації// Політологічний словник-довідник. - К., 1997.- С.235.

37.Погорілко В.Ф. Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика: Монографія. – К., Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України: АСК., 2003.

38.Політичні партії України. - К., 1996. Гл. 1

39.Рабінович П М., Лобода ЮМ. Соціальна сутність держави як складник предмета теоретико-історичної юриспруденції // Вісник Академії правових наук України. № 5 - Харків 1996. С.90-100.

40.Рутар С. Держава як основний елемент політичної системи //Розбудова держави. 1993.-№7. С.61-63.

41.Совгиря О. Види та правова природа актів Кабінету Міністрів України / О. Совгиря // Юридична Україна. – 2011. - № 8. – С. 39 – 44.

42.Селіванов В.М. Право і влада в суверенній Україні: методологічні аспекти. – К., Видавничий Дім «Ін Юре».

43.Стефанюк В. Правові акти управління / В. Стефанюк // Право України. – 2003. - № 7. – С.5.

44.Сташків Б. Норми права соціального забезпечення // Право України. – 2002. - № 2. – с.75.

45.Титов В. Морис Коен про місце логіки в праві // Вісник Академії правових наук України. – 2000. - № 4. – с.179-182.

46.Теория права и государства /Под ред. проф. В.В.Лазарева. М., 1996, с. 32-53.

47.Типологія держав // Юридичний словник- довідник. К., 1996. С. 637.

48.Три взгляда на государство: христианские демократы, либералы, социал-демократы // Сборник обзоров. - М., 1992.

49.Тихомиров Ю.А. Закон и формирование гражданского общества //Советское государство и право, 1991. № 8.

50.Француз А.Й. Конституційно-правові основи демократичного розвитку політичної системи сучасної України. К.,2006.

51.Хоменко І.В. Логіка для юристів. – К.Юрінком Інтер, 2004.

52.Хропанюк В.Н. Теория государства и права. М., 1996.

54.Чайковський А.С. Історія держави і права України. К., Юрінком Інтер, 2003.

55. Четвернин В.А. Государство: сущность, понятие, структура, функции / В.А. Четвернин // Проблемы общей теории права и государства : учеб. для вузов / под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – М. : НОРМА, 2008.

56.Четвернин В.М. Размышление по поводу теоретических представлений о государстве//Государство и право. 1992. № 5. С. 3-10.

57.Чиркин В.Е. Три ипостаси государства // Государство и право . 1993. № 8.

58.Чикурлій С.О. Конституційно-правовий статус органів виконавчої влади України : дис. … канд.юрид. наук : 12.00.02 / Сергій Олександрович Чикурлій. – К., 2008.

59.Чушенко В. Проблеми формування соціально організованого суспільства // Право України. – 2005. - №4. – С.104-107.

60.Шаповал В. Вищі органи сучасної держави. К., 1995.

61.Шемшученко Ю. Проблеми розбудови української державності //Право України, 1997 №1.

62.Ющик О.І. Юридична техніка: проблеми визначення поняття./ Прламентаризм в Україні: теорія та практика. – К. - 2001.

63.Юридична енциклопедія.64.Якушик В.М. Про суб'єкти політичної системи. //Проблеми правознавства Вип. 51 .-К. 1990. С.8-12.

 1. Якушик В.М. Государство переходного типа (вопросы теории). К., 1991 С, 51-58.


Нормативні акти:


 1. Конституція України.

 2. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р //Відомості Верховної Ради України. 1997. №24. Ст. 170.

 3. Закон України "Про об'єднання громадян" від 16.06.1992р. // Відомості Верховної Ради України. 1992. №34. Ст.505.

 4. Закон України "Про державну службу" від 16.12.1993р.//Голос України. 05.01.1994р.

 5. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. 1990. №31. Ст. 429.

 6. Закон УРСР від 3 липня 1991 р. «Про всеукраїнський та місцевий референдуми» // Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. №33. Ст. 443.

 7. Закон УРСР від 8 жовтня 1991 р. «Про громадянство України» // Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. №50. Ст. 701.

 8. Про ратифікацію Конвенції про захист прав і свобод людини 1950 року Закон України від 17 липня 1997р. // Офіційний Вісник України. 1997 число 29 С 10

 9. Про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 грудня 1997 року // Голос України, 20.01.1998р.

 10. Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10.02.2010 р. //Відомості Верховно) Ради України. 2010р., №14-15, 16-17, ст.133.

 11. Закон України "Про Конституційний суд України" від 16.10.1996/ Ст22 //Голос України. 22.10.1996р.

 12. Закон України "Про міжнародні договори України" від 29.06. 2004 р.

 13. Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.1999 р.

 14. Закон України "Про колективні договори і угоди" від 1.07 93. ст. 9. //Голос України 31.07.93.

 15. Закон України "Про прокуратуру" від 05.11.91 ст 24, //Відомості Верховної Ради України 1991. № 53 ст. 793.

 16. Закон України "Про державний кордон України" від 04.11.91. ст.ст. 1, 3, 5. //Голос України. 18.12.91.

 17. Закон України " Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" від 4.02.94. ("Урядовий кур'єр" 5.03.94.).

 18. Закон України “Про ратифікацію конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 , Першого протоколу і протоколів №№2,47 до Конвенції.” // Офіційний вісник України. Число 29. С.8.

 19. Указ Президента України "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності" від 10.06.1997р. // Офіційний вісник України. 1997, число 24, с. 11.

 20. Акт провозглашения независимости Украины// Ведомости Верховного Совета Украины. 1991. № 38. Ст. 502.

 21. Декларация прав национальностей Украины// Ведомости Верховного Совета Украины. 1991. № 53. Ст. 799.

 22. Закон Украины “О правоприемстве” // Ведомости Верховного Совета Украины 1991, № 46, ст.617

 23. Закон України “Про загально-державну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” // Ведомости Верховного Совета Украины 1991, № 33, ст.445

 24. Закон Украины “О выборах Президента” от 05.03.1999 г.

 25. Закон Украины “О вооруженных силах” от 06.12.1991 г.// Ведомости Верховного Совета Украины 1992, № 9, ст.108

 26. Закон Украины “Об ответственности за создание не предусмотренных законодательством воинских или других вооруженных формирований” // Ведомости Верховного Совета Украины 1991, № 47, ст.650

 27. Закон Украины “О перечне минестерств и других центральных учреждений государственного управления”// Ведомости Верховного Совета Украины 1991, № 26, ст.290

 28. Закон Украины “О милиции” // Ведомости Верховного Совета Украины 1991 р., № 4, ст. 20

 29. Закон Украины “Об уполномоченном Верховного Совета Украины по правам человека” // м. Київ, 23 грудня 1997 року № 776/97-ВР

 30. Закон України «Про дію міжнародних угод на території України» // Відомості Верховної Ради України. 1992. №10. Ст.137.

 31. Права людини: міжнародні договори України. К., 1992.

 32. Постанова Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» // Відомості Верховної Ради України. 1991. № 46. Ст. 621.

 33. Закон Украины “О свободе совести и религиозных организациях” //Ведомости Верховного Совета Украины 1991, № 25, ст.283

 34. Закон Украины “О порядке возмещения вреда, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда” от 01.12.1994 г.//Ведомости Верховного Совета Украины 1995, №1, ст.1

 35. Указ Президента “О государственной регистрации нормативных актов министерств и других органов государственной исполнительной власти” от 03.10.92 г., № 493

 36. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 07.10.2010 р.

 37. Віденська конвенція про право міжнародних договорів від 23.05.1969 р.


  1. Інформаційні ресурси

Правова система «Инфодиск: Законодательство Украины».

Комп`ютерно-правова система www.rada.gov.ua

Комп`ютерно-правова система «Ліга Закон»: www.liga.kiev.ua.

Мережа Інтернет
Завідувач кафедри державно-правових дисциплін

доцент, д.ю.н. В.С.Шестак

Міністерство освіти і науки України

Донецький державний університет управління

Кафедра державно-правових дисциплін

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни____________________________________

тема роботи______________________________________

Виконав(ла) :________________

студент(но) групи___________________

перевірив:___________________________Маріуполь 2015

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал