Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для магістрів Інституту прикладного системного аналізу денної форми навчанняСкачати 435.12 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації27.03.2017
Розмір435.12 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3
Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут

ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни для магістрів Інституту прикладного системного аналізу денної форми навчання Київ
НТУУ КПІ
2015
Основи педагогіки : Метод. рекомендації до вивчення дисципліни для магістрів інституту прикладного системного аналізу / Уклад. : Є. В. Пузирьов, О. А. Стовбун. – К. : НТУУ КПІ, 2015. – 38 с.
ЗатвердженоВченою радою ФСП
(Протокол № від «» 2015 р)

Н а в ч а л ь не електронне видання
Основи педагогіки
Методичні рекомендації
до вивчення дисципліни для магістрів Інституту прикладного системного аналізу денної форми навчання Укладачі
Пузирьов Євген Володимирович, канд. пед. наук, доц.
Стовбун Оксана Анатоліївна, канд. психол. наук, доц.

Відповідальний за випуск

Блохіна Ірина Олександрівна, канд. психол. наук, доц.


Рецензент
Девтерова Тамара Ваганівна., канд. пед. наук, доц.


За редакцією укладачів


Пузирьов Є.В., Стовбун О.А., 2015 рік

НТУУ КПІ, 2015 рік

3
З МІСТ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ …..………..
4 2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ..………………….…
5 3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
5 4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ..………………….….
5. СЕМІНАРСЬКІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ …………………….….
11 12 6. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ …………………………….….
13 7. МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА ……………………………..
14 8. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ
СЕМЕСТРОВОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ
16 9. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ …….
17 9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 10. КОНТАКТИ З ВИКЛАДАЧЕМ ДОДАТКИ …………………………………………………………………
23
Додаток 1 ……………………………………………………………
Додаток 2 ……………………………………………………………
Додаток 3 ………………..………………………………………….
24 29 34


4
1
.
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Мета навчальної дисципліни.
Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей: організовувати власну педагогічну діяльність реалізації освітніх програм та навчальних планів у відповідності до державних стандартів освіти аналізу та вибору ефективних методів навчання і виховання організовувати та проводити всі види учбових занять та виховних заходів виховання та розвитку особистості тих, хто навчається критичного аналізу і оцінки занять та виховних заходів, що проводяться самостійного засвоєння педагогічної літератури.
1.2. Основні завдання навчальної дисципліни. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання
знання:

категоріального апарату педагогіки закономірностей та протиріч педагогічного процесу основних принципів і методів навчання та виховання закономірностей опанування знаннями, навичками та вміннями змісту виховання та основних напрямів виховної діяльності особливостей самовиховання учнів педагогічної майстерності та її основних компонентів.
уміння

розробляти зміст, проводити структурування навчального матеріалу та проводити заняття різних видів організовувати та аналізувати свою педагогічну діяльність ; визначати методи та засоби навчання та виховання організовувати та керувати пізнавальною діяльністю учнів, формувати у них критичне мислення здійснювати контроль і оцінку результатів навчання та виховання аналізувати навчальну та навчально-методичну літературу й використовувати її в педагогічній практиці використовування педагогічних засад самонавчання та самовиховання.5
2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 45години/1,5кредити ЕСТ.
Форма
навчання
Кредитні
модулі
Всього
Розподіл навчального
часу за видами занять
Семестрова
атестація
к
р
ед
и
тів

год
и
н


Л
ек
ц
ії
Пр
ак
ти
ч
н
і

емін
ар
ськ
і)

заняття


СРС

Денна
3
1,5
45
24
4
17
залік
3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Розділ 1. Загальні засади педагогіки
Тема 1.1. Лекція 1. Предмети завдання педагогіки
Педагогіка як наука про навчання, освіту, виховання й розвиток підростаючих поколінь. Виникнення педагогіки як науки. Об’єкт, предметі основні завдання педагогіки. Система педагогічних наук. Зв'язок педагогіки з іншими науками та її структура. Суть нової методології педагогіки. Основні категорії педагогіки освіта, навчання, виховання, розвиток. Педагогічні цінності. Суть педагогічної діяльності, основні види, специфіка. Методи педагогічних досліджень. Література Базова 1-3, 6-9. Допоміжна 1; 9, 12, 22. 24, 32, 34, 35, 42.
Завдання до самостійної роботи
І. Ведення термінологічного словника.
ІІ. Питання для самоперевірки Визначити завдання педагогіки. Навести приклади редакції формулювання предмета педагогіки. Визначити основні категорії педагогіки.
Тема1. 2. Лекція 2. Основні етапи розвитку педагогіки
Сучасна педагогіка у пошуках нової моделі освіти. Етапи розвитку педагогіки і освіти. Характеристика основних освітніх парадигм авторитарної, технологічної, гуманістичної. Реформування системи освіти України,

6
об’єктивні передумови та основні напрями реформування. Цілі та ідеї Болонського процесу. Основні принципи освітив Україні. Література Базова 1-9. Допоміжна 4, 16, 24, 30, 40, 51, 54.

Завдання до самостійної роботи
І. Ведення термінологічного словника.
ІІ. Питання для самоперевірки Визначити основні цілі та ідеї Болонського процесу.
Тема1. 2. Лекція 3. Основні етапи розвитку педагогіки
Педагогічний процес, його функції. Закономірності та протиріччя педагогічного процесу. Залежність педагогічного процесу від характеру суспільних відносин, можливостей економіки, розвитку педагогічної теорії та практики. Специфічні педагогічні закономірності та протиріччя. Література Базова 1-9. Допоміжна 4, 16, 24, 30, 40, 51, 54.
Завдання до самостійної роботи
І. Ведення термінологічного словника.
ІІ. Питання для самоперевірки Визначити поняття педагогічного процесу. Визначити основні закономірності та протиріччя педагогічного процесу.
Тема1. 3. Лекція 4. Історія педагогіки від виховання у первісному
суспільстві до сучасності
Підходи світової науки до виникнення виховання як суспільного явища. Виховання у первісному суспільстві зародження теорії педагогіки у Єгипті та Давній Греції. Вплив давньогрецьких філософів (Сократ, Платон, Аристотель) на розвиток педагогічної теорії. Педагогічна епоха середньовіччя. Система лицарського виховання.Педагогічна система Я.А. Коменського. Педагогічні погляди французьких філософів (Жан-Жак Руссо, Д.Дідро, Гельвецій). Традиційне виховання і педагогічна думка Київської Русі. Освіта і педагогічна наука епохи українського відродження (XVI-XVIII ст.). Діяльність братських і козацьких шкіл, виховання лицаря-козака. Ідея народності та природо відповідності виховання Г.Сковороди. Утвердження педагогічної науки України на сучасному етапі духовного і національного відродження.
Література Базова 2, 3, 7-9.
Допоміжна 1, 2, 20, 25, 41.
Завдання до самостійної роботи
І. Ведення термінологічного словника.
ІІ. Питання для самоперевірки Визначити підходи світової науки до виникнення виховання як суспільного явища. Охарактеризувати виховання у первісному суспільств. Визначити педагогічну систему Я.А.Коменського.
Розділ 2. Теорія навчання
Тема 2.1. Лекція 5. Сутність і принципи навчання
Дидактика – теорія і практика навчання. Педагогічна характеристика процесу навчання. Теоретичне і практичне навчання людини. Основні функції навчання навчальна, виховна, розвиваюча. Викладання – учіння. Сучасні дидактичні концепції в освіті.
Психолого-педагогічні закономірності опанування знаннями, навичками та уміннями асоціативно-рефлекторна та концепція поетапного формування розумових дій. Поняття про принципи навчання. Принципи і правила навчання. Характеристика системи та змісту принципів навчання. Взаємозв'язок принципів навчання. Особливості реалізації дидактичних принципів у конкретних предметних методиках. Література Базова 1-3, 5-9. Допоміжна 3, 7- 8, 15, 21, 24, 26.
Завдання до самостійної роботи
І. Ведення термінологічного словника.
ІІ. Питання для самоперевірки Надати педагогічну характеристику процесу навчання. Охарактеризувати психолого-педагогічні закономірності опанування знаннями, навичками та уміннями.
Тема 2.2. Лекція 6. Методична система навчання
Сутність і зміст методичної системи навчання. Поняття про методи навчання та їх систему. Класифікація методів навчання. Характеристика методів організації та самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності. Педагогічні умови ефективності теоретичних і практичних методів навчання.
Особливості використання методу демонстрації (показу. Специфіка самостійної роботи. Література Базова 2, 3, 5, 6-8.
Допоміжна 3, 7, 8, 13, 26, 50, 51.
Завдання до самостійної роботи
І. Ведення термінологічного словника.
ІІ. Питання для самоперевірки Визначити сутність і зміст методичної системи навчання. Навести класифікацію методів навчання.
Тема 2.2. Лекція 7. Методична система навчання
Сутність і методи проблемного навчання. Навчальна та проблемна ситуація. Розвиток творчого мислення та пізнавальних інтересів учня. Методи стимулювання і мотивації учня. Творчий підхід до використання методів навчальної роботи. Література Базова 2, 3, 5, 6-8.
Допоміжна 3, 7, 8, 13, 26, 50, 51.
Завдання до самостійної роботи
І. Ведення термінологічного словника.
ІІ. Питання для самоперевірки Розкрити творчий підхід до використання методів навчальної роботи Проаналізувати розвиток творчого мислення та пізнавальних інтересів учня.
Тема 2.3. Лекція 8. Педагогічні вимоги до перевірки та оцінювання
знань, навичок та вмінь учня
Цілі та завдання контролю якості навчання. Основні чинники, що впливають на якість навчання. Функції перевірки та оцінювання. Методи контролю та самоконтролю у навчанні. Види і методи перевірки знань, навичок та вмінь. Критерії оцінювання. Вимоги до оцінювання успішності навчання учня. Переваги Болонської системи оцінювання. Критичний аналіз навчальної роботи вчителя та учнів. Література Базова 1-3, 6-9. Допоміжна 3, 8, 15, 16, 26, 38.


9
Завдання до самостійної роботи
І. Ведення термінологічного словника.
ІІ. Питання для самоперевірки Визначити цілі та завдання контрою якості навчання. Охарактеризувати методи контрою якості та самоконтролю у навчанні. Визначити основні види і методи перевірки знань, навичок та вмінь. Розкрити переваги Болонської системи оцінювання.
Розділ 3. Теорія виховання
Тема 3.1. Лекція 9. Процес виховання суть, зміст, принципи
Методологічні засади процесу виховання людини. Процес виховання широке та вузьке значення. Процес виховання як система. Педагогічна характеристика процесу виховання учня, його структура та функції. Закономірності процесу виховання. Поняття про зміст виховання, його особливості в сучасній школі. Основні напрями виховання учня та можливості їх реалізації у виховному процесі. Умови та шляхи забезпечення єдності складових частин виховного процесу. Література Базова 1-4, 6-8. Допоміжна 5, 10-11, 18, 24, 27, 32, 40, 46.
Завдання до самостійної роботи
І. Ведення термінологічного словника.
ІІ. Питання для самоперевірки Надати педагогічну характеристику процесу виховання учня. Охарактеризувати основні напрями виховання учня та можливість їх реалізації у виховному процесі. Визначити умови та шляхи забезпечення єдності складових частин виховного процесу.
Тема 3.1. Лекція 10. Процес виховання суть, зміст, принципи Основні принципи виховання та їх характеристика. Система принципів виховання, педагогічні умови та шляхи їх реалізації. Самовиховання як спонукальна сила розвитку особистості. Напрями і засади самовиховання. Самооцінка і самоконтроль. Управління самовихованням особистості. Література Базова 1-4, 6-8. Допоміжна 5, 10-11, 18, 24, 27, 32, 40, 46.
Завдання до самостійної роботи
І. Ведення термінологічного словника.

10
ІІ. Питання для самоперевірки Розкрити систему принципів виховання. Розкрити поняття самовиховання як спонукальної сили розвитку особистості. Проаналізувати напрями і засади самовиховання.
Тема 3.2. Лекція 11. Система методів виховання людини
Поняття про методи виховання. Загальна характеристика методів виховання. Класифікація методів виховання людини. Методи усвідомлення цінностей суспільства. Методи організації діяльності і формування досвіду суспільної поведінки. Методи стимулювання діяльності та поведінки учня. Методи педагогічної підтримки. Педагогічні умови ефективності використання методів виховання. Вибір методів виховання та взаємозв’язок між методами виховання. Особливості методів діагностики вихованості. Література Базова 1-4, 6-8.
Допоміжна 5, 10-11, 18, 24, 27, 32, 40, 46, 49, 55.
Завдання до самостійної роботи
І. Ведення термінологічного словника.
ІІ. Питання для самоперевірки Надати загальну характеристику методів виховання. Охарактеризувати педагогічні умови ефективності використання методів виховання. Визначити особливості методів діагностики вихованості.
Тема 3.3. Лекція 12. Педагогічна культура та її складові
Специфіка педагогічної діяльності. Вимоги до діяльності вчителя. Сутність педагогічної культури. Зміст та основні компоненти педагогічної культури. Педагогічна спрямованість, професійна компетентність, педагогічні здібності, педагогічна техніка. Структура педагогічної майстерності вчителя. Характеристика психолого- педагогічних знань, навичок, вмінь та якостей. Поняття про педагогічний такт та педагогічну ерудицію. Розуміння педагогом особистості учня. Майстерність педагогічного спілкування. Шляхи формування педагогічної культури. Література Базова 1-3, 6-8.
Допоміжна 10, 19, 31, 33-35, 38-39, 48, 52.


11
Завдання до самостійної роботи
І. Ведення термінологічного словника.
ІІ. Питання для самоперевірки Визначити сутність педагогічної культури. Проаналізувати структуру педагогічної майстерності. Розкрити шляхи формування педагогічної культури.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Календарно-тематичний план засвоєння навчальної дисципліни наданий у таблиці На початку семестру студенти мають увійти до сайту кафедри психологіі та педагогіки й отримати методичні рекомендації. Рекомендується щотижня засвоювати навчальний матеріал одноїтеми згідно календарно-тематичному плану та перевіряти ступінь засвоєння навчального матеріалу, самостійно виконуючи завдання, наведені в додатках до методичних рекомендацій. Для підготовки завдань і відповідей можна використати літературу, що наведена у списку рекомендованих джерел або скористатися фондами науково- технічної бібліотеки університету та читальних залів Державної науково- педагогічної бібліотеки України, що працюють за адресами вул.
М.Берлінського, 9 (тел. 467-22-14) та вул. Володимирська, 57 (тел. 228-71-19). Час роботи – з 9.30 до 20 годин.
Таблиця 1
Тиждень
Зміст навчальної роботи
Час для СРС
1
Тема 1.1. Лекція 1. Предмети завдання педагогіки

2
Тема1. 2. Лекція 2. Основні етапи розвитку педагогіки
1
3
Тема1. 2. Лекція 3. Основні етапи розвитку педагогіки

4
Тема1. 3. Лекція Педагогічні вимоги до перевірки та оцінювання знань, навичок та вмінь учня
1
5
Тема 2.1. Лекція 5. Сутність і принципи навчання
1
6
Тема 2.2. Лекція 6. Методична система навчання
1
7
Тема 2.2. Лекція 7. Методична система навчання Семінар Педагогічна характеристика процесу навчання
2
8
Тема 2.3. Лекція 8. Педагогічні вимоги до перевірки та оцінювання знань, навичок та вмінь учня
1
9
Тема 3.1. Лекція 9. Процес виховання суть, зміст, принципи. Подання реферату
1

12
10
Тема 3.1. Лекція 10. Процес виховання суть, зміст, принципи.
1
11
Тема 3.2. Лекція 11. Система методів виховання людини
Семінар Педагогічна характеристика процесу виховання.
2
12
Тема 3.3. Лекція 12. Педагогічна культура та її складові


Підготовка до заліку
6

Всього годин
17

5.СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
Основними завданнями семінарських занять є розвиток у студентів вміння працювати з педагогічною літературою, підготовлювати виступи, формулювати та відстоювати свою позицію, приймати активну участь у дискусії.
Семінарське заняття 1
Тема: Педагогічна характеристика процесу навчання

1.
Поняття про дидактику. Модель процесу навчання. Основні функції навчання. Закономірності опанування знаннями, навичками та вміннями. Особливості реалізації дидактичних принципів Класифікація методів навчання в педагогіці і педагогічні умови ефективності методів навчання.
План роботи
1.
Розглянути питання семінару. Кожному студенту підготувати виступ до 10 хв., у якому реалізувати всі принципи навчання. Встановити відповідність між принципами навчання та правилами їх реалізації (див. дод. №1). Література Базова 1, 2, 4, 6-8. Допоміжна 3, 7, 8, 13, 26, 50, 51.
Семінарське заняття 2
Тема: Педагогічна характеристика процесу виховання
1.
Суть процесу виховання, його структура та функції. Зміст та основні напрями виховання учнів. Характеристика принципів та методів виховання

13
План роботи
1.
Розглянути питання семінару. Охарактеризувати основні напрями змісту виховання. Надати характеристику принципів і методів виховання. Опанувати методику Самооцінка особистості (див. дод. №2). Література Базова 1, 2, 4, 6-8.
Допоміжна 13, 51.

6. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1.
Педагогіка як наука. Основні категорії педагогіки розвиток, виховання, навчання, освіта. Предмет педагогіки. Система педагогічних наук.
5.
Зв'язок педагогіки з іншими науками. Цілі навчання і виховання. Методологічні принципи навчання і виховання. Методи педагогічного дослідження. Основні етапи розвитку педагогіки та освіти. Сучасна педагогіка у пошуках нової моделі освіти. Підходи світової науки до виникнення виховання як суспільного явища.
12.
Виховання у первісному суспільстві. Зародження теорії педагогіки у Давній Греції. Педагогіка епохи Середньовіччя. Педагогічна система Я. А. Коменського. Педагогічні погляди французьких філософів. Розвиток педагогіки в Україніст, діяльність Г.С.Сковороди. Освіта України на сучасному етапі. Закономірності педагогічного процесу. Протиріччя педагогічного процесу та можливості їх вирішення. Дидактика - теорія і практика навчання. Основні принципи дидактики. Сучасні дидактичні концепції в освіті.
23.
Розвиваюче навчання по системі ВВ. Давидова - Д.В. Ельконіна.
24.
Психолого-педагогічні закономірності оволодіння знаннями, навичками, вміннями. Реалізація дидактичних принципів в навчанні. Педагогічна характеристика виховання. Функції виховання. Принципи виховання та їх характеристика. Зміст виховання.

14 Умови та шляхи забезпечення єдності складових частин виховного процесу. Виховна система. Особливості національного виховання. Різноманітність методів навчально-виховного процесу. Методи навчання репродуктивні та продуктивні. Характеристика теоретичних методів навчання. Практичні методи навчання. Переваги проблемного навчання. Педагогічні вимоги до застосування методів переконання. Вправи та їх різновиди Привчання. Методи стимулювання змагання, заохочення, покарання. Специфіка педагогічної діяльності. Вимоги до діяльності педагога. Поняття педагогічної культури та її складові. Педагогічна майстерність педагога. Педагогічний такт та педагогічна техніка. Майстерність педагогічного спілкування Шляхи формування педагогічної культури. Самовиховання як спонукальна сила розвитку особистості. Напрями і засоби самовиховання. Самооцінка і самоконтроль як фактори самовиховання. Керівництво самовихованням особистості. Стосунки батьків і дітей як педагогічна проблема. Типові варіанти відносин усім ї. Раціональні умови відносин батьків і дітей. Педагогічний такту сімейних відносинах. Класифікація конфліктів усім ї. Причини сімейних конфліктів та їх профілактика.

7. МОДУЛЬНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
Запланована в робочих навчальних планах модульна контрольна робота поділяється натри письмові контрольні роботи (по 15 хвилин, які проводяться на лекційних заняттях згідно з розкладом та програмою.

Питання для модульної контрольної роботи
1.
Сформулюйте основні цілі та зробіть аналіз основних напрямів реформування освітив Україні. Сформулюйте основні цілі та ідеї Болонського процесу.
3.
Обґрунтуйте основні закономірності та протиріччя педагогічного процесу. Надайте характеристику основним освітнім парадигмам.

15 Розкрийте сутність понять знання, навички та уміння. Поясніть їх діалектичний зв’язок та особливості формування навичок та умінь. Розкрийте зміст понять форми і методи навчання, методика, форми організації навчального процесу, засоби навчання, дидактичні засоби. Психологічна сутність пізнавальної діяльності. Завдання вчителя щодо підвищення її ефективності. Основні етапи педагогічного процесу, їх цілі та результат, основні завдання вчителя на цих етапах. Розкрийте сутність різних рівнів викладання і засвоєння навчального матеріалу. Завдання вчителя на кожному рівні.
10.
Взаємозв’язок законів, принципів та правил дидактики. Сформулюйте основний закон дидактики. Які практичні висновки випливають з нього Мотивація навчання. Обґрунтуйте завдання вчителя та методи управління мотивацією учнів. Основні дидактичні завдання лекції. Переваги та недоліки лекційного метода. Обґрунтуйте шляхи усунення цих недоліків. Основні дидактичні вимоги до змісту і структурі лекції. Завдання вчителя щодо забезпечення цих вимог. Призначення та особливості різних типів лекцій. Розкрийте принципи побудови проблемної лекції. Цілі та завдання контролю якості навчання. Зробіть аналіз основних факторів, що впливають на якість навчання. Розкрийте основні вимоги до системи контролю якості навчання, обґрунтуйте шляхи їх забезпечення. Основні види контролю, обґрунтуйте їх цілі, функції та завдання. Проаналізуйте переваги та недоліки різних форм контролю якості підготовки учнів. Розкрийте сутність основних вимог до контрольних завдань, обґрунтуйте шляхи їх забезпечення.
20.
Обґрунтуйте шляхи до вибору складності, трудомісткості та тривалості контролю. Дайте визначення поняттю технологія навчання. Розкрийте структуру та принципи нових технологій навчання. Сформулюйте сутність та основні положення деяких нових педагогічних технологій (особистісно-орієнтована педагогічна технологія, технологія розвиваючого навчання, технологія формування творчої особистості, технологія навчання як дослідження, технологія проблемного навчання, технологія контекстного навчання тощо. Сформулюйте цілі та завдання рейтингової системи оцінки успішності навчання. Зробіть порівняльний аналіз варіантів рейтингових систем оцінки успішності навчання. Сутність модульної технології навчання, її переваги та умови впровадження.

16 Основні принципи побудови навчальної гри. Розкрийте основні ознаки різних видів ігрових методів навчання. Види та рівні педагогічного спілкування. Розкрийте сутність емоційно творчого аспекту педагогічного спілкування. Обсяг, інтенсивність та зміст спілкування вчителя та учнів. Сутність та структура педагогічного такту. Методи розв’язування педагогічних конфліктів. Розкрийте сутність процесу виховання у школі. Сутність основних напрямів виховання молоді. Опишіть основні методи та форми виховання у навчальному закладі.

8. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ СЕМЕСТРОВОГО
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ
З метою поглиблення знань студентів з дисципліни, розвитку умінь самостійної роботи з педагогічною літературою навчальна програма передбачає написання рефератів з проблем педагогіки. Кожний варіант може обирати тільки один студент. Термін закріплення тем рефератів та погодження ініціативних тем – й тиждень семестру. Термін подання рефератів – й тиждень.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал