Методичні рекомендації до виконання курсової роботи (проекту)Скачати 68.87 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації04.06.2017
Розмір68.87 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Навчально-науковий Гуманітарний інститут
Кафедра англійської філології і перекладу

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри _______ Сидоренко С.І.
«______»____________________2016 р.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ (ПРОЕКТУ)

У третьому семестрі студенти виконують курсову роботу (КР), відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних та практичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни в галузі лінгвокраїнознавства, які використовуються в подальшому при вивченні багатьох наступних дисциплін професійної підготовки фахівця з базовою та повною вищою освітою.
Виконання КР є важливим етапом у підготовці до участі в студентських конференціях, виконання дипломної роботи майбутнього фахівця в галузі філології та перекладу.
Виконання КР є важливим етапом у підготовці до виконання дипломної роботи майбутнього фахівця з філології.
Конкретна мета КР міститься у опрацюванні базових джерел за певної тематики, їхньому синтезі, аналізі та узагальненні з метою висловлювання власної думки на певну тематику, базуючись на набутих знаннях та досвіді.
Для успішного виконання курсової роботи студент повинен знати базові поняття предмету «Лінгвокраїнознавство» та набути поглиблених знань з проблематики обраної теми;
вміти самостійно опрацьовувати фактичний матеріал дослідження та сформулювати концепцію майбутньої курсової роботи.
Виконання, оформлення та захист КР здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.
Час, потрібний для виконання КР, – до 30 годин самостійної роботи.
Тематика курсових робіт
Тему курсової роботи студент обирає самостійно із переліку запропонованих тем, погоджує її з науковим керівником призначеним кафедрою. Курсові роботи студентів, які не відповідають наведеній тематиці або не погоджені з науковим керівником, до реєстрації не приймаються. Перелік рекомендованих тем формується відповідно до програми навчання.
Після співбесіди відносно плану роботи (у процесі роботи над літературою план може бути скоригований) студент заповнює «Завдання на курсову роботу», яке залишається у наукового керівника.

Структура курсових робіт, основні етапи виконання
Структура курсової роботи: зміст (план), вступ, основна частина, висновки, список використаної літератури, додатки.
У вступі студент розкриває сутність і стан досліджень з певної проблематики, розробленість і популярність її у дослідженнях, обгрунтування необхідності дослідження. Саме у вступі формулюються мета (яка тісно пов’язана з назвою дослідження) та основні завдання курсової роботи, а також вказується предмет, об’єкт і методи дослідження, його науково-

Система менеджменту якості
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС навчальної дисципліни
«Лінгвокраїнознавство»
Шифр документа
СМЯ НАУ НМК
12.01.03-01-2016
Стор. 2 з 5 теоретична основа. Поставлені завдання повинні конкретизувати основну мету роботи, а їх визначення пов’язано з назвами основних розділів.
Вступна частина є найбільш теоретичним і методологічним розділом, бо саме тут обґрунтовується спосіб аналізу певних проблем, що розв'язуються у дослідженні, чи проводиться історичний екскурс щодо певної проблематики чи питання. Рекомендований обсяг вступу – до 6 сторінок.
Основна частина дослідження складається з 2-3 розділів та, за потреби, кількох підрозділів; пункти та підпункти повинні бути приблизно однакового обсягу.
Доцільним є висвітлення сучасного стану розробленості цього питання (проблеми, ідеї тощо). Автор курсової роботи повинен проаналізувати всі концепції, провести порівняльну роботу, визначити спільні елементи, і показати відмінні моменти. В курсовій роботі автор відстоює власну позицію щодо аналізу цих проблем, можливі способи її розв’язання.
У курсовій роботі при аналізі тих чи інших трактувань і положень автор повинен їх підтверджувати цитатами. Посилання на літературу оформлюється згідно з вимогами.
Наприклад: [1, с. 123], де 1 – цитоване джерело, а с. 123 – сторінка, на якій розміщено цитату.
Висновки, як заключний розділ курсової роботи, можна оформити у вигляді чітких тез, що стосуються розділів роботи. Рекомендований обсяг висновків – до 3 сторінок.
За необхідності до роботи укладаються додатки.

Складання бібліографії
Список використаних джерел (в алфавітному порядку, не менше 20 опрацьованих джерел) записується вкінці тексту, після висновків

Вивчення літературних джерел та обробка матеріалу
Після ретельного вивчення літературних джерел та фактичних даних треба уважно перечитати всі зібрані виписки, систематизувати їх відповідно до питань плану роботи.
Текст курсової роботи повинен відповідати питанням плану, бути чітко розділений за планом, інакше неминучі повтори одного й того ж матеріалу у різних місцях роботи або прогалини у висвітленні окремих питань. Кожному питанню плану повинен відповідати розділ тексті курсової роботи під такою ж назвою. Кожен розділ повинен починатись з нової сторінки.
Теоретичний зміст курсової роботи повинен вирізнятись простотою, точністю та лаконічністю викладу. Текст роботи треба висловлювати "від себе", своїми словами. При цьому слід намагатись уникати як багатослів'я, так і занадто емоційних виразів.
Практична частина курсової роботи повинна відбивати реальний стан та аналіз ситуації в організації, яка є об’єктом дослідження
Список літератури, що була використана при виконанні курсової роботи, оформлюється в загальноприйнятому порядку з послідовною нумерацією джерел.
Повне копіювання не тільки цілих блоків тексту, а й окремих фраз з наявних публікацій без посилання на джерело не дозволяється.
Після закінчення роботи над викладенням тексту його треба ретельно відредагувати.

Вимоги до оформлення курсової роботи
Поля: ліве – 2,5 см, верхнє, нижнє – 2 см, праве – 1 см.
Абзац – 1,25 см.

Система менеджменту якості
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС навчальної дисципліни
«Лінгвокраїнознавство»
Шифр документа
СМЯ НАУ НМК
12.01.03-01-2016
Стор. 3 з 5
Вирівнювання: текст – за шириною; заголовки (всі літери прописні)/підзаголовки (літери звичайні)– по центру (без абзацних відступів).
Відступи: від заголовка до тексту - 12 пт, від заголовка до підзаголовка – 12 пт, від підзаголовка до тексту – 6 пт, від тексту до підзаголовка – 12 пт.
Шрифт – Times New Roman, кегль 14, інтервал – 1,5.
Зверніть увагу на лапки: «» для українського\російського текстів та ―‖ для англійського.
Також не можна розривати посилання, прізвище з ініціалами на два рядки (Ctrl+Shift+Space - нерозривного пробілу).
Список використаних джерел поділяється на такі частини: Наукові праці, Джерела матеріалу дослідження, Довідкова література. Прізвища авторів на початку пункту в Списку курсивом не виділяються.
Вступ: Актуальність, Мета, Завдання, Об’єкт, Предмет, Матеріал дослідження (для 3-4 курсу), Практична цінність.
Обсяг роботи становить:
2 курс – 25 сторінок, з яких текстова частина від Вступу до Висновків становить 20 сторінок;
Висновки мають бути пронумеровані.
Додатки подаються під літерами за українським алфавітом.
Порядок брошурування: курсові роботи брошуруються (тобто скріплюються пластиковою скобою в пластиково-картонній обкладинці). Курсова робота брошурується в такому порядку: титульний аркуш, Завдання (заповнене та підписане), Зміст, основна частина від Вступу до Висновків, Список використаних джерел, Додатки. До картонної (задньої) частини обкладинки клеєм кріпиться паперова кишенька з диском. Відгук наукового керівника
НЕ брошурується, а в окремому файлі вкладається під пластикову (передню) частину обкладинки.

Нумерація
До загального обсягу роботи не входять додатки, таблиці і рисунки, але всі сторінки зазначених елементів роботи підлягають нумерації на загальних підставах.
Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.
Першою сторінкою роботи є титульний лист, який включають до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному листі номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляється в правому верхньому куту сторінки без крапки наприкінці.
Зміст, вступ, висновки і пропозиції, список літератури не нумерують. Номер розділу ставлять після слова "РОЗДІЛ", крапка, потім з великої букви друкують заголовок розділу.
Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з розділу
і порядкового номера підрозділу між який ставлять крапку, наприклад: 2.3 (третій підрозділ другого розділу).

Ілюстрації
Рисунки, графіки, схеми, діаграми, розміщені в роботі, повинні бути оформлені належним чином та розташовуватися у додатках. Зразок їх оформлення дивися у Додатку Б.
За необхідності під ілюстрацією розміщають пояснювальні дані (під рисунковий текст).
Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщають під ілюстрацією після пояснювальних даних разом з номером ілюстрації.

Система менеджменту якості
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС навчальної дисципліни
«Лінгвокраїнознавство»
Шифр документа
СМЯ НАУ НМК
12.01.03-01-2016
Стор. 4 з 5
Орієнтовна тематика курсових робіт
1.
Американська нація: «плавильний котел» або етнокультурний плюралізм
2.
Англійський дім та сад як невід’ємна частина культури Великобританії.
3.
Британська монархія сьогодні та її роль в суспільстві.
4.
Видатні жінки США.
5.
Видатні прем’єр міністри Великобританії та їхні здобутки і поразки.
6.
Розвиток кіноіндустрії Сполучених Штатів Америки.
7.
Війна Червоної та Білої троянд та її наслідки.
8.
Вікторіанський період та його вплив на систему цінностей англійського суспільства
9.
Гарвардський університет як еталон якісної освіти.
10.
Дивовижні пам’ятники та пам’ятки Великої Британії.
11.
Дивовижні пам’ятники та пам’ятки Сполучених Штатів Америки.
12.
Ділова культура Великобританії.
13.
Ділова культура Сполучених Штатів Америки.
14.
Елітна освіта у Великобританії.
15.
Ера джазу у США
16.
Завоювання у Великобританії: вплив на мову та культуру.
17.
Ірландська проблема Великобританії: генезис, розвиток та сучасний стан.
18.
Brexit 2016: причини та насідки.
19.
Історія парламентаризму у Великобританії
20.
Королівське весілля як тріумф монархії у Великобританії.
21.
Лінгвістична ситуація у Шотландії та її роль у національній культурі.
22.
Референдум у Шотландії: причини та наслідки.
23.
Мистецтво Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії. .
24.
Мистецтво Сполучених Штатів Америки.
25.
Місце та роль кельтської культури на Британських островах
26.
Насилля у американському суспільстві як відображення тенденцій у кінематографі.
27.
Національні напої англомовних країн.
28.
Національні особливості етикету у США.
29.
Національні особливості кухні США.
30.
Обов’язки та повноваження першої леді США.
31.
Особливості американського гумору.
32.
Особливості англійського стилю інтер’єрів.
33.
Особливості англійської національної кухні.
34.
Особливості інституту британської монархії.
35.
Особливості культу британської освіти.
36.
Особливості манер та етикету у Великобританії.
37.
Особливості національного американського характеру.
38.
Особливості національного британського характеру.
39.
Особливості чайної культури Великобританії.
40.
Політична коректність як стиль поведінки у США.
41.
Проблема надмірної ваги у США.
42.
Рекламна індустрія Сполучених Штатів Америки

Система менеджменту якості
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС навчальної дисципліни
«Лінгвокраїнознавство»
Шифр документа
СМЯ НАУ НМК
12.01.03-01-2016
Стор. 5 з 5 43.
Розвиток кінематографічних традицій Голлівуду
44.
Світова експансія афроамериканської культури.
45.
Символіка Великобританії: геральдика, квіткові символи, святі покровителі.
46.
Символіка Сполучених Штатів Америки.
47.
Система цінностей у сучасному американському суспільстві
48.
Система цінностей у сучасному британському суспільстві
49.
Специфіка виробництва та культура вживання віскі у Шотландії.
50.
Традиції англійського чаювання.
51.
Фемінізм у американському суспільстві.
52.
Особливості кольорової символіки Великобританії.
53.
Fast food як символ сучасної Америки.
54.
Особливості британського гумору.
55.
Манери та етикет королівського британського двору.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал