Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Педагогіка» Основні положення щодо організації самостійної роботи студентаСторінка3/4
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.57 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4
ТЕМА: ЗМІСТ ОСВІТИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ШКОЛІ.

План.


1. Загальна характеристика змісту освіти. Вдосконалення змісту освіти відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту».

2. Характеристика навчальних планів, програм і підручників національної школи.

3. Взаємозв’язок загальної, політехнічної та професійної освіти.

4. Аналіз змісту освіти зарубіжної школи.

АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ.

І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.

1. Перерахуйте і поясніть зміст, принципи системи освіти, сформульовані у Державній національній програмі «Освіта» («Україна ХХІ ст.»).

2. Що таке зміст освіти?

3. Охарактеризуйте елементи освіти визначені І. Я. Лернером.

4. Визначте типи навчальних предметів які забезпечують провідні елементи освіти.

5. Обґрунтуйте вимоги, яким має відповідати зміст освіти.

6. Вкажіть шляхи вдосконалення змісту освіти відповідно до вимог розбудови національної школи.

7. Що таке навчальний план?

8. Чому у навчальному плані всіх типів шкіл виділено державний і шкільний компоненти.

9. Обґрунтуйте вимоги до навчального плану.

10. Проаналізуйте вимоги до навчальних програм.

11. Перерахуйте вимоги до підручника, охарактеризуйте його структуру.

12. Дайте характеристику репродуктивних, проблемних, програмованих та комплексних текстів підручника.

13. Чому всі питання і завдання підручників поділяються на репродуктивні і продуктивні.

14. Розкрийте сутність принципів за якими можна формувати зміст навчального матеріалу підручників.

15. Перерахуйте компоненти змісту підручника.

16. Назвіть принципи підбору змісту підручника.

17. Чому вчитель у процесі навчання орієнтується на підручник?

18. Визначте особливості у роботі з підручником.

19. Що таке загальна освіта?

20. Охарактеризуйте види знань.

21. Перерахуйте характерні особливості повноцінних знань.

22. Доведіть, що знання просвіт поділяються на теоретичні і фактичні.

23. Дайте характеристику вмінням і навичкам.

24. Перерахуйте найважливіші загально-навчальні вміння і навички, якими має оволодіти кожен учень.

25. Охарактеризуйте відмінність навчального предмета від науки.

26. Визначте основні компоненти змісту навчального предмета.

27. Чому у процесі вивчення навчальних дисциплін необхідно здійснювати внутріпредметні і міжпредметні зв’язки.

28. Розкрийте сутність політехнічної освіти.

29. Розкрийте сутність професійної освіти.

30. Проаналізуйте особливості змісту освіти в зарубіжних державах.

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:

«зміст освіти», «навчальний план», «державний компонент», «шкільний компонент», «навчальна програма», «підручник», «навчальний посібник», «загальна освіта», «знання», «вміння», «навички», «наука», «навчальний предмет», «поняття», «закон», «закономірність», «теорія», «ідея», «внутріпредметні зв’язки», «міжпредметні зв’язки», «політехнічна освіта», «професійна освіта».

ІІІ. Проаналізуйте пояснювальну записку навчальної програми з фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл. Сформулюйте головні завдання, що стоять перед вашою навчальною дисципліною.

IV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ:

1. Державну національну програму «Освіта» («Україна ХХІ ст.»). Розділи «Загальна середня освіта», «Професійна освіта».

2. Закон України «Про загальну середню освіту». Статті 12, 14, 15, 16.

Література:

1. Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ ст.»). – К., 1994.

2. Державні стандарти загальної середньої освіти України, - К., 1997.

3. Закон України «Про загальну середню освіту». – К., 1999.

4. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. 3-є видання, доповнене. – 2001.

5. Яремчук В. Д. Національні проблеми загальноосвітньої школи України: історія і сучасність. – К., 1993.


ТЕМА: ЗАКОНОМІРНОСТІ І ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ.

План.


1. Закономірності навчання.

2. Характеристика принципів навчання.

АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ.

І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.

1. Розкрийте сутність закономірностей навчання.

2. Доведіть, що принципи навчання є основними вихідними положенням теорії навчання.

3. Перерахуйте принципи навчання.

4. Охарактеризуйте принцип науковості.

5. Доведіть, що принцип систематичності і послідовності навчання передбачає систему в роботі вчителя та учня.

6. Обґрунтуйте важливість принципу доступності та принципу зв’язку навчання з життям.

7. Поясніть, чому застосування принципу свідомості й активності сприяє перетворенню школяра з пасивного об’єкта навчання на активності його суб’єкт.

8. Що сприяє активізації пізнавальної діяльності?

9. Визначте сутність афоризму – краще один раз побачити, ніж сто раз почути.

10. Назвіть види та функції наочності.

11. Сформулюйте вимоги до використання наочності.

12. Схарактеризуйте зміст принципу міцності знань, вмінь та навичок.

13. Розкрийте сутність індивідуального підходу. Доведіть, що він має багато спільного з особистіснім підходом.

14. Чому, на вашу думку, принцип емоційності навчання є дуже важливим?

15. Який взаємозв’язок між закономірностями і принципами навчання?

16. У чому полягає взаємозв’язок між принципами навчання?

17. Сформулюйте найважливіші дидактичні правилами, які випливають з принципів систематичності і послідовності активності і самостійності.

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:

«дидактика», «закономірність», «принцип», «правило».

ІІІ. Ознайомтесь із шкільною програмою фізичного виховання. Як на вашу думку, в ній реалізуються принципи науковості, систематичності і доступності навчання?

IV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ:

Закон України «Про загальну середню освіту» Статті 30, 31, 32, 33.

Література:

1. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія. Навч. посібник – К., 1995.

2. Дидактиктика современной школы, - К., 1987.

3. Педагогіка / За ред. М. Д. Ярмаченка, - К., 1986.

4. Практикум з педагогіки: Метод. посібник / І. Д. Звєрева, Л. Г. Коваль. – К., 1996.

5. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. 3-є видання, доповнене. – 2001.

6. Фіцула М. М. Педагогіка. Навч. посібник для студентів вищих навчальних пед. закладів освіти. – Тернопіль, 2001.

ТЕМА: МЕТОДИ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ.

План.


1. Поняття про методи навчання і їх класифікація.

2. Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності.

3. Методи стимулювання навчальної діяльності учнів.

4. Методи контролю і самоконтролю у навчанні.

5. Засоби навчання. Використання комп’ютерної техніки у навчанні.

6. Вибір оптимального поєднання методів і засобів навчання.

7. Методи навчання в зарубіжній теорії і практиці.

АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ.

І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.

1. Проаналізуйте підходи до класифікації методів навчання.

2. Дайте визначення методів організації навчально-пізнавальної діяльності учнів.

3. Перерахуйте словесності методи навчання.

4. Охарактеризуйте вимоги до розповіді та вид розповіді.

5. Обґрунтуйте значення пояснення та лекції.

6. Дайте характеристику видів бесід.

7. Розкрийте вимоги до формулювання запитань та відповідей учнів.

8. Доведіть, що такі методи як дискусія та диспут сприяють розвитку логічного мислення у школярів.

9. Чому метод драматизації знаходить широке застосування переважно під час вивчення дисциплін гуманітарного циклу?

10. Охарактеризуйте роботу з підручником під час вивчення нових знань.

11. Які методи належать до групи наочних методів?

12. Перерахуйте практичні методи навчання.

13. Визначте вимоги до вправ і їх виконання та види вправ.

14. Дайте характеристику лабораторних, практичних і дослідних робіт.

15. Проаналізуйте індуктивний, дедуктивний, репродуктивний та проблемно-пошуковий методи навчання.

16. Поясніть сутність методів стимулювання.

17. Визначте особливості двох груп методів стимулювання навчальної діяльності учнів (методи формування, стимулювання обов’язку і відповідності в навчанні).

18. Розкрийте суть методів контролю.

19. Охарактеризуйте метод усного контролю, етапи усного опитування та перевірочні питання і завдання вчителя за формою викладу, за формою вираження, за формою перевірки знань.

20. Доведіть необхідність індивідуального, фронтального та ущільненого опитування.

21. Назвіть методи письмового контролю. Охарактеризуйте позитивні і негативні сторони даного методу.

22. Розкажіть про тестову перевірку знань, переваги і недоліки цього виду перевірки.

23. Доведіть важливість графічної перевірки знань учнів та програмованого опитування.

24. Обґрунтуйте важливість іспитів.

25. Розкрийте суть та значення самоконтролю і самооцінки учнів.

26. Перерахуйте засоби навчання.

27. Чому на вашу думку важливими є такі засоби навчання як слово вчителя, підручник та ТЗН.

28. Яким вимогам повинно відповідати комплексне використання аудіовізуальних засобів навчання.

29. Визначте роль комп’ютера у школі. Позитивні і негативні моменти роботи учнів з ЕОМ.

30. Продумайте і розкажіть про вибір поєднання методів і засобів навчання.

31. Проаналізуйте методи навчання в зарубіжній теорії і практиці.

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:

«метод», «прийом», «дія», «операція», «засіб».

ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:

«Функції методів навчання» (1,180).

Література:

1. Глузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія. Навч. посібник, - К., 1995.

2. Дидактика современной школы, - К., 1986.

3. Коротяев Б.І. Методи навчально-пізнавальної діяльності учнів. – К., 1991.

4. Онищук В. О. Структура і методика уроку в школі. – К., 1973.

5. Тестова перевірка знань – К., 1993.

6. Фіцула М. М. Педагогіка: навч. посібник. – Тернопіль, 1997.

ТЕМА: ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ.

План.


1. Поняття форми організації навчання.

2. Урок – основна форма організації навчання.

3. позаурочні форми навчання.

АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ.

І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.

1. У чому полягає сутність класно-урочної системи навчання? Проаналізуйте її позитивні та негативні сторони.

2. Охарактеризуйте типи уроків:

· засвоєння нових знань;

· формування умінь і навичок;

· узагальнення і систематизація знань;

· перевірки і корекції знань, вмінь і навичок;

· комбінований урок.

3. Розкрийте зміст підготовки вчителя до конкретного уроку.

4. Дайте характеристику тематичного та поурочного планування.

5. Визначте завдання, що вирішуються на початку уроку.

6. Обґрунтуйте вимоги до пояснення вчителя.

7. Розкрийте технологію формування вмінь і навичок учнів.

8. Дайте узагальнюючу характеристику форм організації навчальної роботи на уроці:

· фронтально-колективна,

· групова,

· парна.

9. Вкажіть найефективніші способи індивідуалізації навчання на уроці.

10. Визначте причини порушень дисципліни на уроці. Охарактеризуйте шляхи подолання порушень порядку.

11. Поясніть традиційні вимоги до уроку.

12. Наведіть характеристику ефективного уроку.

13. Охарактеризуйте шляхи вдосконалення уроку.

14. Перерахуйте нестандартні уроки. Проаналізуйте їх.

15. Дайте характеристику позаурочних форм навчання:

· семінарських занять;

· практикумів;

· факультативних занять;

· екскурсій;

· предметних гуртків;

· технічних гуртків;

· спортивних секцій.

16. Чим екскурсія відрізняється від уроку?

17. Чим обумовлена необхідність домашніх завдань?

18. Визначте вимоги та види домашніх завдань.

19. Розкрийте методику завдання додому.

20. Розкажіть про організаційні форми трудового навчання.

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:

«форма організації навчання», «класно-урочна система», «урок», «клас».

ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:

«Види і форми організації навчання». (1,185).

IV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ:

Закон України «Про загальну середню освіту». Стаття 13.

Література:

1. Глузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія. Навч. посібник, - К., 1995.

2. Дидактика современной школы, - К., 1986.

3. Косьяненко М. Д. Педагогіка співробітництва: Навч. посібник. – К., 1993.

4. Онищук В. О. Сруктура і методика уроку в школі. – К., 1973.

5. Педагогіка / За ред. М. Д. Ярмаченка. – К., 1986.

6. Педагогічний пошук. – К., 1989.

7. Підласий І. П. Як підготувати ефективний урок. – К., 1989.

8. Фіцула М. М. Педагогіка: навч. посібник. – Тернопіль, 2001.

ТЕМА:КОНТРОЛЬ І ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.

План.


 1. Суть і основні види контролю успішності учнів.

 2. Оцінка результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів. Критерії норми оцінки. Алгоритм самопідготовки.

І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ ТА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.

 1. Проаналізуйте функції контролю:

  • освітню;

  • діагностичну;

  • виховну;

  • розвиваючу;

  • управляючу;

  • оцінюючу.

 2. Обґрунтуйте сутність видів контролю:

  • попереднього;

  • поточного;

  • періодичного;

  • підсумкового.

 1. Розкрийте основні вимоги до перевірки і оцінки успішності.

 2. Визначте критерії оцінки.

 3. Охарактеризуйте рівні знань школярів:

  • репродуктивний;

  • реконструктивний;

  • творчий.

 4. Перерахуйте шляхи подолання формалізму в оцінці результатів праці учнів.

 5. Дайте характеристику знахідкам передових учителів по вдосконаленню методики перевірки і оцінки успішності.

 6. Чому на вашу думку у США надають великого значення інформуванню учнів про їх успіхи у навчанні.

 7. За яких умов оцінка стає ефективним засобом підвищення успішності.

 8. Чи не гальмують низькі оцінки розвиток особистості дітей?

 9. Чи можна на Вашу думку, здійснювати контроль без оцінки знань, умінь та навичок? Проведіть аргументи за і проти цього.

 10. Яким є Ваше ставлення до пропозиції про виключення «2» із системи оцінок? Яку систему оцінок запропонували б Ви?

 11. Чи вважаєте ви, що ставлення до оцінок у невстигаючих і відмінників є однаковим? Обґрунтуйте відповідь.

 12. Класифікуйте основні причини суб’єктивного оцінювання педагогом знань, вмінь і навичок учнів. Як, на Вашу думку, можна цього уникнути?

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:

«контроль», «облік», «перевірка», «оцінювання», «оцінка», «тестування»,

ІІІ. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ:

Закон України «Про загальну середню освіту». Стаття 34.

Література:


 1. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. – К., 1995.

 2. Касьяненко Н. Д. Педагогіка співробітництва: Навч. посібник. – К., 1993.

 3. Сухорський С. Ф. Система обліку успішності в школі. – К., 1968.

 4. Традиції української етнопедагогіки та її використання в навчально-виховній роботі школи – К., 1992.

 5. Фіцула М. М, Педагогіка. Навч. посібник. – Тернопіль, 2001.

ТЕМА: ВИБРАНІ ПРОБЛЕМИ ДИДАКТИКИ.

План.

 1. Диференційне навчання в школі.

 2. Проблема навчання обдарованих учнів.

 3. Причини неуспішності і шляхи їх подолання.

 4. Оптимізація процесу навчання.

АЛГОРИТМ ПІДГОТОВКИ

І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ. 1. Розкрийте сутність видів диференціації за:

  • здібностями;

  • відсутністю здібностей;

  • майбутньою професією;

  • інтересами учнів;

  • талантами дітей.

 2. Дайте оцінку різним видам диференціації навчання на уроці:

  • за кількістю завдань;

  • за ступенем їх трудності;

  • за ступенем самостійності їх виконання.

 3. Охарактеризуйте умовний поділ учнів відповідно до їх навчальних можливостей, на такі групи:

  • з дуже високими навчальними можливостями;

  • з високим рівнем навчальних можливостей;

  • із середніми навчальними можливостями;

  • з низькими навчальними можливостями.

 4. Визначте умови формування тимчасових груп, оцініть позитивне у груповому навчанні.

 5. Розкрийте структуру процесу групового навчання.

 6. Обґрунтуйте готовність вчителя до здійснення диференційованого навчання.

 7. На конкретних прикладах поясніть сутність диф6ренціації навчально-виховного процесу у США.

 8. Дайте вичерпну характеристику обдарованих учнів.

 9. Назвіть типи індивідуальної обдарованості.

 10. Спробуйте обґрунтувати вимоги до роботи з обдарованими учнями.

 11. Проаналізуйте форми роботи та зміст навчальної інформації для обдарованих школярів.

 12. Назвіть причини, що стримують розвиток обдарованих дітей.

 13. Розкажіть про організацію навчання обдарованих учнів у США.

 14. Дайте обґрунтоване визначення понять «неуспішність» і «відставання».

 15. Охарактеризуйте неуспішність школярів.

 16. Розкрийте ознаки, за якими можна визначити відставання учнів у навчанні.

 17. Спробуйте пояснити причини відставання у навчанні.

 18. Визначте компоненти системи роботи з відстаючими учнями.

 19. Перерахуйте особливості роботи класів вирівнювання.

 20. Розкрийте зміст оптимізації процесу навчання.

 21. Назвіть критерії оптимізації процесу навчання.

 22. Продумайте характеристику таких видів вирішень при оптимізації процесу навчання:

  • машинальне;

  • інтуїтивне;

  • асоціативне;

  • пробне;

  • імовірнісне;

  • детерміноване.

 23. Наведіть основні вимоги до вибору цілісної структури процесу навчання.

 24. Обґрунтуйте найбільш типовий підхід до вибору оптимального варіанту вивчення навчального матеріалу:

  • аналіз змісту навчального матеріалу;

  • аналіз пізнавальних можливостей учнів;

  • самоаналіз можливостей педагога;

  • конкретизація цілей і завдань навчання;

  • конкретизація змісту навчального матеріалу;

  • вибір форм навчання;

  • вибір методів навчання.

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:

«диференційоване навчання», «неуспішність», «відставання».

ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:

«Попередження неуспішності школярів» (3).

Література:


 1. Бабанський Ю. К. Оптимизиция учебно-воспитательного процесса. – М., 1982.

 2. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. – К., 1995.

 3. Касьяненко Н. Д. Педагогіка співробітництва: Навч. посібник. – К., 1993.

 4. Коротяєв Б. І. Методи навчально-пізнавальної діяльності учнів. – К., 1991.

 5. Фіцула М. М, Педагогіка. Навч. посібник. – Тернопіль, 2001.

 6. Цетлин В. С. Неуспеваемость школьников и ее предупреждение. – М., 1997.

 7. Чудновский В. С., Юркевич В. С. Одаренность: дар или испытание. – М., 1990.

ТЕМА: НАУКОВІ ОСНОВИ ВНУТРІШКІЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

План.

 1. Вимоги до організації внутрішкільного контролю і регулювання.

 2. Зміст внутрішкільного контролю.

 3. Види контролю.

 4. Форми і методи контролю.

 5. Визначення цілей внутрішкільного контролю.

 6. Планування внутрішкільного контролю.

АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ

І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІД НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ. 1. Чому внутрішкільний контроль має великий вплив на кардинальні зміни у школі?

 2. Охарактеризуйте зв’язок контролю з педагогічним аналізом.

 3. У чому проявляється попереджувальний характер контролю?

 4. Висловіть свою думку про необхідність залучення до контролю громадських організацій, поєднання контролю і самоконтролю.

 5. Підтвердіть фактами важливість дієвості і діагностичності контролю.

 6. Визначте напрямки діяльності школи, які необхідно контролювати.

 7. Розкрийте мету і зміст тематичного та фронтального контролю.

 8. Назвіть форми контролю. Охарактеризуйте коротко кожну з них.

 9. Перерахуйте методи внутрішкільного контролю.

 10. Визначте цілі внутрішкільного контролю.

 11. Назвіть нормативну основу внутрішкільного контролю за якістю знань і викладання.

 12. Які, на Вашу думку, навчальні заняття чи виховні заходи доцільно вибирати для відвідування і аналізу?

 13. Розкрийте шляхи удосконалення планування внутрішкільного контролю.

 14. Розкажіть за яких обставин підвищується роль кожного члена колективу у внутрішкільному контролі.

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:

«управління», «контроль», «регулювання», «облік», «методи управління», «функції методів», «аналіз».

ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:

«Гуманізація відносин в процесі внутрішкільного управління».

«Моделювання в системі методів управління середнім загальноосвітнім навчально-виховним закладом».

IV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ:

Закон України «Про загальну середню освіту». Статті 26, 39.
Література:


 1. Афанасьєв В. Г, Общество: системность, Познание и управление. – М., 1983.

 2. Галузинський В. М. Євнух М. Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. – К., 1995.

 3. Жданова О. М.Управління фізичною культурою: Навч. посібник для фізкультурних вузів. – Львів, 1996.

 4. Жмарев Н.В. Системный подход и целевое управление в спорте. – К., 1984.

 5. Закон України «Про загальну середню освіту» – К., 1999.

 6. Касьяненко Н. Д. Педагогіка співробітництва: Навч. посібник. – К., 1993.

 7. Конаржевький Ю. А. Что нужно знать директору школы о системах и системном подходе. – Челябинск, 1986.

 8. Конаржевский Ю. А. Функция педагогического анализа и ее роль в процессе управления школой. – Магнитогорск, 1976.

 9. Костяшкин Е. Г. Тенденция развития взаимосвязи школы и среды // Сов. педагогика. – 1983. - №3.

 10. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. 3-є видання, доповнене. – 2001.

 11. Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором. – К., 1988.

ТЕМА: МЕТОДИЧНА РОБОТА В ШКОЛІ.

План.

 1. Принципи планування роботи школи.

 2. Системний, комплексний підхід до складання планів:

а) перспективний план роботи школи;

б) план роботи школи на рік;

в) комплексно-цільове планування;

г) календарний план роботи школи на навчальну чверть;

д) планування навчального процесу вчителем;

е) план роботи керівника школи.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал