Методичні рекомендації до проведення практичних занять та виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Спецкурс з основ укладання галузевих глосаріїв»Pdf просмотр
Сторінка1/4
Дата конвертації09.05.2017
Розмір0.56 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ТЕХНІЧНИХ ТА
АГРОБІОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
СПЕЦКУРС З ОСНОВ УКЛАДАННЯ
ГАЛУЗЕВИХ ГЛОСАРІЇВ:
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
для студентів спеціальності “Філологія”

Київ
ЦП «Компринт»
2016


2
УДК 811.161.2’373
Викладено методичні рекомендації до проведення практичних занять та виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Спецкурс з основ укладання галузевих глосаріїв» для студентів IV курсу гуманітарно- педагогічного факультету ОКР “Бакалавр” зі спеціальності “Філологія”.

Рекомендовано до видання вченою радою
Гуманітарно-педагогічного факультету
протокол № ___ від 17 березня 2016 року

Укладач: О.В. Іванова, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей
Національного університету біоресурсів і природокористування України
Рецензенти: Тарасова В.В. – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри романо-германських мов і перекладу
Національного університету біоресурсів і природокористування України

Дем’янова Ю.О. – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей Національного університету біоресурсів і природокористування України

© Іванова О.В.

3
ЗМІСТ

Стор.
Передмова
4
Тема 1. Лексикографія ХХ-ХХІ століття
6
Тема 2. Теоретичні засади лексикографії
11
Тема 3. Типологія словників
15
Тема 4. Перекладна (дво- та багатомовна) лексикографія
22
Тема 5. Навчальна та ідеографічна лексикографія. Тезаурус.
26
Тема 6. Комп’ютерна лексикографія
31
На допомогу студентові
34
Понятійний словник-мінімум
63
Орієнтовна тематика рефератів, розробка презентацій та
теми виступів із доповідями

71

4

Передмова

Користування словниками різних типів не лише підвищує грамотність і знання мови, а й розширює світогляд людини, підносить загальний рівень її культури. У словниках представлено знання, якими володіє людство у певну епоху, з різних галузей науки, техніки, мистецтва, їх заслужено називають супутниками цивілізації. Вони служать довідниками про те, як правильно вимовляти і писати слова, як тлумачити значення слів, як виникло це значення, якого походження слово тощо.
Цінну пораду користуватися словниками для поповнення знань, для піднесення культури мовлення образно висловив М.Т. Рильський:
Не бійтесь заглядати у словник -
Це пишний яр, а не сумне провалля.
Плекайте, як дбайливий садівник,
Достиглий овоч у Грінченка й Даля.
Не майте гніву до моїх порад
І не лінуйтесь доглядать свій сад.
Словники вважаються квінтесенцією накопиченого людством досвіду, підґрунтям пізнавальної діяльності людини. У межах окремої культури лексикографічні праці є чинником формування національної свідомості та самобутності, збереження мови народу, духовного збагачення нації.
Специфіка навчання студентів спеціальності «Філологія» передбачає не лише обов’язкове вільне орієнтування в світі численних словників, енциклопедій, а й причетність до практики словникової творчості. До того ж логіко-понятійна стрункість лексикографічної науки разом зі вдумливим ставленням до слова сприяє становленню студента як обізнаного фахівця.
Тому мета курсу:
- ознайомити студентів із теоретичними основами дисципліни і завданнями, що стоять сьогодні перед лексикографами;
- розглянути типологію лексикографічних творів;

5
- надати характеристику основним із них;
- проаналізувати лексикографічні праці, систематизувати словники;
- дати уявлення про процес створення словника, про перспективи лексикографічної діяльності, її майбутнє;
- сформувати комунікативну, лінгвістичну, соціокультурну та професійну компетенції студентів шляхом їх залучення до виконання професійно орієнтованих завдань;
- сформувати
інтерактивні навички
і вміння користуватися лексикографічними джерелами з послідовним удосконаленням кожного окремого виду мовленнєвої діяльності;
- сприяти оволодінню рідною та іноземною мовами.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:

основні теоретичні засади лексикографії;

типологію лексикографічних творів;

навчальні (ідеографічні) словники;

перекладні та одномовні термінологічні словники, зокрема англійські;

системи комп'ютерного перекладу.

уміти:

вільно послуговуватися словниками різних типів, швидко й точно знаходити в них необхідну інформацію;

використовувати набуті знання на практиці;

укласти глосарій за завданою тематикою;

робити комп'ютерний переклад текстів, редагувати їх;

аналізувати відомості про лінгвістичну інформатику та програмне забезпечення лексикографічних процесів.
Знання, отримані студентами в процесі засвоєння дисципліни, можуть застосовуватися в самостійних наукових дослідженнях та подальшій професійній діяльності.

6
Тема 1. Лексикографія ХХ-ХХІ століття
План.
1.
Етапи розвитку лексикографії. Основні лексикографічні праці.
2.
Основні положення системної лексикографії. Лексикографічний тип.
3.
«Наївна картина світу» й її відбиття в одномовному словнику.
4.
Словник активного типу.
5.
Лексикографічний портрет.
6.
Інтегральний опис мови. Інтегральний словник мови.
Література:
1.
Аперсян Ю.Д. Интегральное описание языка и толковый словарь /
Ю.Д. Апресян // Введение в языкознание.1986. – № 2. – С. 57-70.
2.
Берков В.П. Двуязычная лексикография: Учебник / В.П. Берков. – 2-е изд. – Москва: ООО «Издательство Астрель», 2004. – 236 с.
3.
Горецький П.Й. Історія української лексикографії / П.Й. Горецький.
– Київ: В-во АН УРСР, 1963. – 244 с.
4.
Іванова О.В. Основи укладання галузевих глосаріїв. Курс лекцій: навч. посібник / О.В. Іванова. – Київ: ЦП «Компринт», 2015. – 220 с.
5.
Кульчицька Т. Українська лексикографія ХІІІ – ХХ ст. Бібліографічний покажчик / Т. Кульчицька. – Львів, 1999. – 360 с.
6.
Моисеев М.В. Лексикография английского языка: учебно-методическое пособие: для студентов специальностей 022900 «Перевод и переводоведение» и 022600 «Теория и методика преподавания иностранных языков» / М.В. Моисеев. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2006.
– 92 с.
7.
Ступин Л.П. Лексикография английского языка / Л.П. Ступин.
– Москва: Высшая школа, 1985. – 168 с.
Питання для контролю знань студентів:
1.
Що таке лексикографія? Предмет вивчення лексикографії.

7 2.
Охарактеризуйте основні етапи розвитку лексикографії.
3.
На скільки етапів поділяється лексикографія української мови?
Охарактеризуйте кожний з них.
4.
Назвіть основні етапи англомовної лексикографії та дайте їх вичерпну характеристику.
5.
Що таке лексикографічний тип?
6.
Охарактеризуйте поняття «наївна картина світу» та наведіть приклади відмінностей «картин» залежно від народностей.
7.
У чому полягає інтегральний опис мови?

Практичні завдання:
Завдання 1. Розмістіть у хронологічному порядку українські словники
(починаючи із найбільш раннього періоду):
1)
Лексикон латинський Є. Славинецького [Текст]. Лексикон словено- латинський Є. Славинецького та А. Корецького-Сатановського

;
2)
«Лексис. СирЬчъ реченія въкратъцъ събранны и из Словенскаго языка на просты(и) Рускій Діялекть Истолкованы» Лаврентія Зизанія
Тустановського;
3)
Словарь української мови: у 4 т. /Зібрала ред. журн. "Кієвская старина", упоряд. з дод. власного матеріалу Б. Грінченко;
4)
«Изборник Святослава»;
5)
Українська географічна енциклопедія: у З т.
6)
«Лексикон славеноросскій и Ймень тлькованіє...» Памви Беринди;
7)
Українська Радянська Енциклопедія: у 12 т.
Завдання 2. Розмістіть у хронологічній послідовності британські
словники (починаючи із найбільш раннього періоду):
1) Basic English (Огден);
2) The English Dictionarie or a New Interpreter of hard English words Генрі
Кокрема;

8 3) Universal Etymological Dictionary Натаніеля Бейлі;
4) Thesaurus of English Words and Phrases classified so as to facilitate the expression of ideas and assist in literary composition Пітера Марка Роже;
5) A Dictionary of the English Language доктора Семюеля Джонсона;
6) A Table Alphabeticall Роберта Кодрі;
7) The Advanced Learner’s Dictionary of Current English А.С. Хорнбі.
Завдання 3. Розмістіть у хронологічній послідовності американські
словники (починаючи із найбільш раннього періоду):
1) A Standard Dictionary of the English Language видавництва Funk and
Wagnalls Co.;
2) The Century dictionary. An encyclopedic lexicon of the English language;
3) Worcester’s Large Dictionary of the English Language;
4) A compendius dictionary of the English language by N. Webster;
5) An American Dictionary of the English Language by N. Webster;
6) Webster’s Third New International Dictionary;
7) Webster’s Second International Dictionary.
Завдання 4. Назвіть, фахівцям якої професії нижченаведені тексти є
показниками активного словника:
1.
Енергоспоживчий продукт (далі – продукт) – будь-який товар, що споживає енергію під час його використання, розміщується на ринку та / або вводиться в експлуатацію в Україні, а також елементи, що можуть бути частиною продуктів, на які поширюється дія цього Технічного регламенту, розміщуються на ринку та / або вводяться в експлуатацію як окремі частини продукту для кінцевих споживачів і екологічні показники яких можуть бути незалежно оцінені.
2.
Рахунки будують так, щоб дати необхідну характеристику окремих господарських процесів, а також змін в складі активів, зобов’язань, власного капіталу під впливом операцій. Господарські операції, незалежно від їх

9 економічного змісту, завжди викликають збільшення або зменшення окремих видів активів, зобов’язань, власного капіталу.
3.
Соціонічний тип (соціотип, тип «інформаційного метаболізму» (ТІМ), психотип) людини – з точки зору соціоніки, один із 16 можливих типів мислення людини, який визначається заповненням функцій оброблення
інформації в соціонічній моделі психіки людини конкретними інформаційними аспектами. Соціотип визначає особливості сприйняття та обробки інформації носієм психотипу, його сильні й слабкі сторони. Згідно з соціонічною теорією, соціотип людини незмінний протягом усього життя, хоча інформаційне наповнення різних функцій може змінюватися.
4.
Комунікативний переклад полягає у виборі такого шляху передачі вихідної інформації, який призводить до переказного тексту з адекватним вихідного впливом на одержувача. Головним об'єктом при такому способі перекладу виявляється не стільки мовний склад вихідного тексту, скільки його змістовне й емоційно-естетичне значення. Причому, на відміну від функціонального перекладу, комунікативний переклад не допускає ні скорочень, ні спрощень вихідного матеріалу.
5.
This week issue is all about the history of science. You’ll find articles on everything from paleontology to computer technology. Each branch has it’s own properties and applications. However, some features are common to all of them.
Every branch of science seeks to study or evaluate something. Some people naturally question the world around them. Those people make excellent scientists.
They are eager to discover new ideas.
6.
Under the market economy conditions, enterprises’ products, supply, and sale are completely determined by the market. The changeable market makes enterprises face up with greater risks. As enterprises enter certain local market firstly, they may choose to sign short-term and account sale contracts with customers before they reach the credit of customers and make correct risk evaluation in order to attract more customers before they research the credit of

10 customers and make correct risk evaluation in order to attract more customers and grasp more market shares.
Завдання 5. Проаналізуйте словникову статтю та визначте, чи
дотримано у ній стратегію семантичних примітивів.
Вакансія (лат. vacans - порожній) – наявність незайнятого робочого місця, посади, на яку може бути прийнятий новий працівник. У розвинутих країнах світу налічується до 750 тис. В. і мільйони безробітних. Наявність В. зумовлена швидкими змінами в межах технологічного способу виробництва, зокрема, інтенсивним характером ринків праці й робочої сили та іншими факторами.
Легітимація (від лат. legitimus – законний, узаконений) – узаконення, визнання або підтвердження законності прав і повноважень фізичних і юридичних осіб, а також підтвердження законності відповідними документами.
Фора (італ./ога - вперед) – пільга, перевага, що надається сильнішим слабшому.
Завдання 6. Позначте на малюнку глоси. Дайте визначення цьому
лексикографічному терміну.

Завдання 7. Ознайомте однокурсників з будь-яким лексикографічним ви-
данням (друкованим чи електронним). У доповіді висвітліть такі
питання: укладачі словника; дата створення; особливості побудови;

11
реєстр;
структура
словникової
статті;
сфера
практичного
застосування; поради користувачам.

Завдання 8. Підготуйте повідомлення про перших українських
лексикографів Л. Зизанія і П. Беринду.

Тема 2. Теоретичні засади лексикографії
План.
1.
Основні принципи лексикографії.
2. Макро- та мікроструктура словника.
3. Структурна характеристика словникової статті.
4. Нормативність у доборі й поданні лексики. Етапи створення словника.
5. Універсальний словник.
6. Теоретична й практична багатоплановість лексикографічних творів.

Література:
1.
Дубичинский В.В. Лексикография русского языка: учеб. Пособие /
Дубичинский В.В. – Москва: Наука: Флинта, 2008. – 432 с.
2.
Дубичинский В.В. Теоретическая и практическая лексикография. – Wien;
Chrokov: Wiener Slawistischer Almanach, 1998. – 156 c.
3.
Іванова О.В. Основи укладання галузевих глосаріїв. Курс лекцій: навч. посібник / О.В. Іванова. – Київ: ЦП «Компринт», 2015. – 220 с.
4.
Козырева В.А., Вселенная в алфавитном порядке: Очерки по словарям русского языка / В.А. Козырева, В.Д. Черняк. – СПб: Изд. РГПУ им. А. И.
Герцена, 2000. – 356 с.
5.
Теоретическая лингвистика и лексикография: опыты системного описання языков [Текст] / Отв. ред. Ю.Д. Апресян. – Москва: Русский язык, 1995.
− 387 с.
6.
Шилихина К.М. Теоретическая и практическая лексикография: учебное пособие / К.М. Шилихина. – Воронеж, 2006. – 57 с.

12
Питання для контролю знань студентів:
1.
Назвіть основні принципи лексикографування.
2.
Що таке лексикографічний параметр? Наведіть приклади.
3.
У чому полягає різниця між макро- та мікроструктурами словника?
4.
Чому універсальний словник продовжує залишатися лексикографічним
ідеалом?
5.
Від чого залежить кількість, співвіднесення та глибина параметрів словника?
Практичні завдання:
Завдання 1. Розкажіть про принципи укладання словників синонімів
і антонімів. Наведіть приклади словникових статей зі «Словника
антонімів української мови» та «Словника синонімів української мови»,
проаналізуйте їх макро- і мікроструктури.

Завдання 2. Наведіть приклади словникових статей зі «Словника
антонімів англійської мови» та «Словника синонімів англійської мови»,
проаналізуйте їх макро- та мікроструктури.
ЖКОкому, присудк. сл. (про дуже сумний, безрадісний, гнітючий настрій, стан, обстановку), ЖКО, МНО, РКО, Ж РНО, Н Ького.Так якось тяжко та важко. З рук усе
випливає, ніщо не миле, не любе (Панас Мирний); Чогось їй було сумно, чогось було журно (М.
Коцюбинський); Марко.. все думав: як же це так, що в нього вже не буде матері? Йому було
гірко, так гірко (І. Микитенко); [Жирондист:] Гнітить мене твоя краса, чужино! (Леся Українка).


Завдання 3. Проаналізуйте словникові статті зі «Словаря української
мови / Упор. з дод. влас. матеріалу Б. Грінченко : в 4-х т. — К. : Вид-во

13
Академії наук Української РСР, 1958. Том 1, ст. 9» та вкажіть за якими
принципами вони створені.

Завдання 4. Визначте, за якими принципами побудовано словникові
статті.

АКУМУЛЮВАТИ, юю, юєш, недок., перех., спец. Збирати, нагромаджувати, зосереджувати.
Він [хлорофіл] акумулює сонячну енергію (Бесіди про всесвіт, 1953, 63); Завдяки спорудженню греблі Каховської ГЕС створено водоймище місткістю до 19 мільярдів кубометрів води, що дає змогу акумулювати паводкові води Дніпра і зберігати їх для корисної роботи (Наука і життя,
11, 1956, 8).
Словник української мови: в 11 томах. — Том 1, 1970. — Стор. 30.
акумулювати

НАГРОМ
А
ДЖУВАТИ
(зберігаючи й додаючи, поступово робити запаси чого- небудь),
ЗБИР
А
ТИ
,
НАКОП
И
ЧУВАТИ
рідше,
КОП
И
ЧИТИ
рідко,
ГРОМ
А
ДИТИ
рідко;
ПРИЗБ
И
РУВАТИ
(поступово);
НАБИР
А
ТИ
(поступово нагромаджуючи, досягати певної кількості чого-небудь);
НАР
О
ЩУВАТИ
(гроші, відсотки, борги тощо);
СКЛАД
А
ТИ
(речі, майно, гроші і т. ін.);
АКУМУЛЮВ
А
ТИ
спец. (запаси енергії, води, біологічних речовин тощо). -

14
Акумулювати

ю, -ю є , недок., перех., спец.

Збирати, нагромаджувати, зосереджувати.
Завдання 5. Дотримуючись принципів лексикографування, укладіть
словникові статті до наступних слів:
Ідеал, оптимізм, номінація, волонтер, культура, духовність, душа, особистість, індивід, індивідуальність, society, energy, definition, interpreter, syllable, distinction, competition, comprehension, accumulation.
Завдання 6. Які принципи використовували автори для написання
статей?
Євангеліє [гр.] ранньохристиянські книги, що оповідають про земне життя Ісуса Христа. Євангелія від Марка, Матфія, Луки та Іоанна — частина
Біблії,
Не ликом итий. Не позбавлений здібностей, умінь і т. ін., який набув уже певних знань, уміє поводитися належним чином тощо. Хати... побілені,
підведені голубою і жовтою глиною, привітно посміювалися, як чепурні
молодиці, що, взявшись у боки, зустрічають несподіваного гостя, знай на-
ших,
ми
теж
не
ликом
шиті! (Рудь).
ДАВНИНА (минулі часи) давність, давнє, старовина, (родова тяглість) дідівщина, предківщина, (про події, пам'ятки) минувшина, старожитності, старосвітщина.
Завдання 7. Позначте на малюнку мікроструктуру словника:
15
Завдання 8. Яку інформацію ви отримали з наступного малюнку,
охарактеризуйте структурні елементи мікроструктури словника:Тема 3. Типологія словників
План.
1.
Диференційні засади загальної типології словників:
- залежно від кількості описуваних мов;
- за охопленням лексики;
- за обсягом;
- за оформленням та деталізацією інформації;
- залежно від функціональної спрямованості;
- згідно з порядком опису лексичного матеріалу;
- культурологічного нагляду;
- змішані, або комплексні, словники;
- навчальні словники.
2.
Система словників як комплекс словникових творів із єдиною концепцією, теоретичною і методологічною спрямованістю.

16

Література:
1.
Дубичинский В.В. Лексикография русского языка: учеб. пособие /
В.В. Дубичинский. – Москва: Наука: Флинта, 2008. – 432 с.
2.
Дубичинский В.В. Теоретическая и практическая лексикография / В.В.
Дубичинский. – Wien: Wiener Slawistischer Almanach, 1998. – 156 c.
3.
Іванова О.В. Основи укладання галузевих глосаріїв. Курс лекцій: навч. посібник / О.В. Іванова. – Київ: ЦП «Компринт», 2015. – 220 с.
4.
Козырева В.А., Черняк В.Д. Вселенная в алфавитном порядке: Очерки по словарям русского языка / В.А. Козырева, В.Д. Черняк. – СПб.:
Изд.
РГПУ им. А. И. Герцена, 2000. – 356 с.
5.
Лендау Сидні І. Словники: мистецтво та ремесло лексикографії / Сидні І.
Лендау / Пер. з англ. Ольга Кочерга. — Київ: К.І.С., 2012. — 480 с.
6.
Сучасна українська мова: Підручник / О.Д. Пономарів, В.В. Різун, Л.Ю.
Шевченко та ін.; за ред. О.Д. Пономарева. – 4-те вид. – Київ: Либідь,
2008. – 488 с.
7.
Шилихина К.М. Теоретическая и практическая лексикография: учебн. пособие / К.М. Шилихина. – Воронеж, 2006. – 57 с.

Питання для контролю знань студентів:
1.
З’ясуйте відмінність лінгвістичних словників від енциклопедичних.
2.
Охарактеризуйте класифікацію лінгвістичних словників
(продемонструйте зразки словників).
3.
Обгрунтуйте існування декількох класифікацій словників?
4.
Які типи словників виділяють у типології Л.В. Щерби?
5.
Хто з науковців запропонував узагальнюючу типологію існуючих словників? У чому вона полягає?
6.
На які типи поділяються лінгвістичні словники?
7.
Які особливості одномовних, дво- і багатомовних словників?

17 8.
Прочитайте роботу Л.В. Щерби «Досвід загальної теорії лексикографії». Які ідеї автора залишаються актуальними у сучасній лексикографії?
Практичні завдання:
Завдання 1. Поясніть значення поданих слів, укажіть їх граматичні та
стилістичні характеристики. Позначте місце наголосу.
Аркатура, галіфе, конгломерат, креманка, максима, мнемоніка, обручати, транспірація, флояра, френзлі, цінькати, шліхтувати, холопок, ярлик.
Яким словником ви користувалися для виконання цього завдання? Чому?

Завдання 2. Виберіть серед поданих слів багатозначні, проілюструйте
кожне значення контекстом. Позначте місце наголосу. Який словник
допоміг вам при виконанні цього завдання?
Арт-рок, вікторія, кроліст, маківник, мода, невралгічний, обруч, папіла, розрекламувати, суфлірувати, трасант, умаювати, фразувати, цурпалок, чеберяти, шкілка, шлик, ячати.
Завдання 3. Доберіть до поданих слів антоніми, синоніми.
Антоніми: авангард, альтруїст, апогей, дебет, дедукція, духовний, мажор, оптиміст, синтез, синхронія, форте.
Синоніми: безвладний, безвусий, гуманізм, дезінтеграція, духовний, статурний, тюхтійство, тьмитися, уродитися, флуктувати, хльост, цитроновий, цоколь, шпилястий, явлений.
До яких словників вам довелося звернутися під час виконання цього
завдання? Обґрунтуйте свою відповідь.

Завдання 4. Поясніть значення наведених фразеологізмів, з’ясуйте їх
стилістичні характеристики.

18
Авіаційний фал; архітектурна біоніка; дати шкварки; довірче товариство; настукати вуха; прокрустове ложе; розпускати за вітром; срібне весілля; стереоскопічний ефект; узятися сиротами; фільчина грамота; ханьки м’яти; чортова шкіра; ювенільна вода.
Який словник доречно вжити при виконанні цього завдання?
Обґрунтуйте свою відповідь.

Завдання 5. Виберіть зі словника синонімів три слова (іменник,
прикметник, дієслово) з найдовшими синонімічними рядами та введіть їх
у зв’язний текст.

Завдання 6. Випишіть зі словника антонімів десять антонімів, що
виражають стан, почуття, стосунки між людьми, введіть антонімічні
пари в контекст.

Завдання 7. З’ясуйте джерела запозичень, укажіть який словник є
помічником у виконанні цього завдання.
Гвоздика, гумор, диплом, досконалий, елегія, інтелігенція, колега, конвалія, культура, левада, лексикографія, молитва, словник.
Завдання 8. Виберіть з переліку слів, ті, що вживаються з наведеними
паронімами. У нагоді стане словник паронімів.
Гарантійний – гарантований: лист, збут, постачання, талон, ремонт, виплата, свобода, угода.
Громадський – громадянський: будинок, дія, добро, доходи, думка, обов’язок, осуд, пафос, подвиг, почуття, права.
Замір – намір: агресивний, ворожий, добрий, підступний, серйозний, твердий.
Завдання 9. Доберіть до поданих усталених висловів фразеологічні
антоніми.

19
Вийти в люди; вискочити на сухе; витрішки купувати; відривати очі; голки не підточиш; давати перцю; іти своєю дорогою; кум королю; попасти пальцем у небо; сміятися в душі; гріти лоба.
Завдання 10. Match a definition (1–6) with a noun (a–h). Not all the nouns are
used.
1

a section of a novel
2

a person who writes music
3

a book about a person’s life
4

a work of literature for the theatre
5

a picture of a person
6

a thin board where an artist mixes paints

a) play e) painter b) poem f) portrait c) chapter g) biography d) palette h) composer
Завдання 11. Match the opposites.
small cheap difficult horrible expansive right hot big lovely easy wrong old old young new cold
Завдання 12. Circle the answer that means the opposite of the underlined word
in each sentence.
1.
The classroom was chaotic once the teacher left the room.
a. confused
b. messy
c. entertaining
d. orderly
2.
The young man is so naіve that he believes everything he reads on the Internet.
a. religious
b. informed

20
c. careful
d. innocent
3.
The kids persisted with their soccer game even though recess was over. a. continued in spite of resistance
a. continued in spite of resistance
b. stopped
c. insisted on
d. resisted
Завдання 13. Користуючись загальною типологією словників,
охарактеризуйте наступні словники:
1.
The Pocket Oxford Russian Dictionary. Second edition. – Москва:
Издательство «Весь мир», 2002. – 623 с. (over 70000 words).
2.
Macmillan English dictionary for advanced learners. International Student
Edition. – Oxford, 2002. – 1692 p. (over 100000 references)
3.
Великий шкільний словник української мови / Уклад. Т.К. Співак.
– Харків: ФОП Співак Т.К., 2009. – 624 с.
4.
Українсько-російський словник: У 6 т. – К., 1953 – 1963. – Т. 1-6.
5.
Полюга Л.М. Словник синонімів української мови. 2-е вид. – Київ:
Довіра, 2006. – 477 с.
Завдання 14. Складіть для енциклопедичного словника статтю про
видатну людину місцевості, в якій ви живете (улюбленого вами поета,
письменника, артиста, науковця тощо).

Завдання 15. Складіть словникові статті для синонімічного словника до
слів: go, look, make.

Завдання 16. Складіть статті для фразеологічного словника до висловів:
to have an oar in every man’s boat (англ.), to sail in the same boat (англ.), sitzen im gleichen Boot (нім.), der verpaßte Autobus (нім.), садиться не в свои сани (рос.), п’яте колесо до воза (укр.), як собака в човні (укр.).

21

Завдання 17. З’ясуйте значення слова “language” за тлумачним та
енциклопедичним словником. Порівняйте словникові статті та зробіть
висновки.

Завдання 18. Користуючись «Словником омонімів англійської мови»,
з’ясуйте значення слів, уведіть їх у словосполучення або речення.
cite – site – sight –

Завдання 19. Визначте, до якого словника належить словникова стаття
на малюнку. До якого типу належить цей словник?


Завдання 20. Користуючись "Фразеологічним словником англійської
мови", з’ясуйте значення фразем. Уведіть їх у контекст.
be as dull as dishwater; be a bed of nails; be spoiling for a fight.

Завдання 22. Скориставшись тлумачним словником, з'ясуйте, чи є подані
слова багатозначними.
1.
Мантія, імунітет, межувати, мова, мода, ідея, полотно, дужий, буря, серпанок.
2.
Скарбниця, гострий, зірка, вершки, смак, сивий, конкістадор, пекло, гриміти.

22


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал