Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занятьСторінка4/4
Дата конвертації07.01.2017
Розмір0.64 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4

Контрольні питання


 1. Праслов’янська історія. Скіфські племена. Античні міста-держави Північного Причорномор’я.

 2. Писемні джерела до історії давніх слов’ян та княжої доби.

 3. Етапи політичної історії Київської Русі. Міжнародні відносини.

 4. Влада і суспільство в Київській Русі: інститути державної влади, соціальні верстви, моральні норми.

 5. Галицько-Волинське князівство: територія, політичні та соціальні відносини.

 6. Культурне життя княжого періоду: язичництво і християнство, будівництво і оздоблення храмів, літописання.

 7. Процеси формування Литовсько-руської держави.

 8. Галичина у складі Польщі. Люблінська унія.

 9. Соціально-економічні процеси ХІV – початку ХVІІ ст.

 10. Суспільно-політична діяльність братств на українських землях у ХV–ХVІІ ст. Культурно-освітнє життя ХІV – початку ХVІІ ст.

 11. Берестейська церковна унія.

 12. Формування українського козацтва.

 13. Боротьба козацтва за самоутвердження: реєстрове козацтво і перші конфлікти з владою. Петро Сагайдачний. Козацькі війни 2030-х років ХVІІ ст.

 14. Козацька революція 1648–1657 рр. Переяславська рада 1654 р. Козацька держава.

 15. Громадянська війна («Руїна») 6080-х років ХVII ст.: причини, характер, головні діячі, наслідки.

 16. Гетьманщина на зламі XVII–XVIIІ ст. Гетьман І. Мазепа. Полтавська битва. Діяльність П. Орлика. Конституція.

 17. Основні етапи ліквідації Гетьманщини. Гетьмани І. Скоропадський, Д. Апостол, К. Розумовський. Ліквідація Запорізької Січі.

 18. Епоха Просвітництва як культурно-політичний контекст української історії ХVIIІ ст. Українське бароко.

 19. Адміністративно-територіальний устрій та політична система України у складі Російської імперії. Кримська війна та Великі реформи 1860–1870-х років.

 20. Соціальні стани у Наддніпрянській Україні до 1860-х років. Аграрна реформа 1861 р. Індустріалізація. Міста.

 21. Адміністративно-територіальний поділ українських регіонів у складі Австрійської монархії. Організація австрійської державної влади на території Галичини, Буковини і Закарпаття. Реформи
  1860-х років.

 22. Соціальні верстви в Галичині, на Буковині й Закарпатті. Економічне становище. Аграрне законодавство Марії Терезії та Йосифа ІІ. Аграрна реформа 1848 р.

 23. Поняття «українського ХІХ століття». Філософсько-світоглядні основи українського «національного відродження»: ідеї Просвітництва і Романтизму.

 24. Наступність козацького (малоросійського) патріотизму. Українські автономісти під час російсько-французької війни 1812 р. Українське масонство.

 25. Ідея слов’янської взаємності та «український месіанізм». «Руська трійця». Кирило-Мефодіївське товариство.

 26. Українські національні інституції другої половини ХІХ ст.: громади, товариство «Просвіта», Товариство імені Шевченка, редакції газет та журналів, формування політичної структури.

 27. Українська інтелігенція. Особистості в історії України другої половини ХІХ ст.: В. Антонович, М. Драгоманов, І. Франко, М. Грушевський.

 28. Українсько-польські та українсько-російські відносини в ХІХ ст. «Українське питання» в політиці імперських урядів.

 29. Україна в Першій світовій війні. Легіон Українських січових стрільців.

 30. Українська Центральна Рада і утворення УНР (березень 1917 – квітень 1918 рр.).

 31. Українська держава гетьмана П. Скоропадського.

 32. Директорія УНР.

 33. Західноукраїнська Народна Республіка.

 34. Вступ Радянської України до СРСР. Структура державної влади в умовах формування тоталітарного ладу. Кадри вирішують все.

 35. Нова економічна політика. Індустріалізація. Колективізація сільського господарства. Голод 1932–1933 рр.

 36. Культурні процеси в Україні доби тоталітаризму. Політика «коренізації» (українізації). Утвердження тоталітарного режиму. Масові репресії, політичні судові процеси.

 37. Включення Східної Галичини і Західної Волині до складу Польської держави. Організація управління. «Українське питання».

 38. Діяльність західноукраїнських політичних партій і організацій у міжвоєнний період. Організація українських націоналістів.

 39. Анексія Північної Буковини і Бессарабії Румунією. Організація управління в українських землях королівської Румунії (1918–1940 рр.). Національна політика Румунії.

 40. Закарпаття у складі Чехословаччини. Державно-правове становище Підкарпатської Русі. Розбудова політичних партій та їх участь у парламентських виборах. Карпатська Україна.

 41. Україна на першому етапі Другої світової війни (вересень
  1939 – червень 1941 рр.). Пакт Молотова–Ріббентропа. Похід Червоної армії в Західну Україну.

 42. Приєднання західноукраїнських земель до СРСР у складі УРСР. Радянізація Західної України. Репресії та депортації.

 43. Німецько-радянська війна. Німецький окупаційний режим в Україні. Рух опору на українських землях. Український національний рух.

 44. Політико-адміністративна система управління в Україні в другій половині 1940-х  1980-х роках.

 45. Управління економікою: від економічних реформ до застою. Реформи М. Горбачова.

 46. Лібералізація суспільно-політичного життя в період «відлиги». Шістдесятники. Український опозиційних (дисидентський) рух. Перетворення перебудови на революційний процес.

 47. Розбудова державних структур незалежної України. Політичні партії. Парламентські і президентські виборчі кампанії.

 48. Соціально-економічні перетворення в 19902000-х роках. Проблеми консолідації українського суспільства.

 49. Геополітичний вимір розвитку України. Зовнішні чинники становлення та розвитку української державності.

 50. Культурно-духовне життя українського суспільства 1991–2012 рр. Національна свідомість.


Зразки тестових завдань

 1. Про якого великого київського князя йдеться в уривку з історичного джерела.

«Отець бо його... землю... хрещенням просвітив, а сей великий князь... засіяв книжними словами серця віруючих людей...»?
А  Святослава Ігоревича.

Б   Володимира Великого.

В  Ярослава Мудрого.

Г  Володимира Мономаха.


 1. Які чинники зумовили виникнення українського козацтва в XV–XVI ст.?

 1. Прагнення влади створити регулярне військо на протива-

гу шляхетському ополченню.

 1. Посилення національного, соціального та релігійного

гніту українського населення.

 1. Існування масиву вільних земель, освоєння південних

територій уходниками.
А  1, 2.

Б  1, 3.

В  2, 3.

Г  1, 2, 3


 1. Доповніть речення: Братства в історії України – це (…).


А  Корпоративні об’єднання ремісників споріднених спеціальностей у містах, що користувалися магдебурзьким правом у XV–XVI ст.

Б  Доброчинні товариства української шляхти, які опікувалися будівництвом православних храмів власним коштом у XVI ст.

В  Об’єднання реєстрового козацтва та духовенства, які здійснювали контроль за діяльністю вищих православних церковних ієрархів у XV–XVI ст.

Г  Релігійно-громадські організації міщан при православних церквах на українських землях наприкінці XVI–XVII ст. 1. Які держави володіли українськими землями на початку ХІХ ст.?

  1. Австрійська монархія.

  2. Російська імперія.

  3. Османська імперія.

  4. Річ Посполита.


А  1, 2, 4;

Б  1, 2, 3;

В  2, 3, 4;

Г  1, 3, 4


 1. Вкажіть, як змінилося становище українського населення унаслідок проведення в 1770–1780-х роках реформ Марії-Терезії та Йосифа ІІ в Австрійській імперії.


А  Змінилося правове становище українського селянства та греко-католицької церкви.

Б  Галичина та Закарпаття об’єднувалися в край – Королівство Галіції і Лодомерії.

В  Українці здобули перший досвід діяльності в австрійському парламенті.

Г  Посилився вплив українських політичних партій, лояльних до Габсбургів.


 1. Вкажіть як називали представників мовно-літературної та суспільно-політичної течії другої половини ХІХ ст. у Галичині, на Буковині та Закарпатті, які виступали за національно-культурну та державно-політичну єдність із російським народом і російською державою.


А  Народовці.

Б  Хлопомани.

В  Радикали.

Г  Москвофіли.


 1. Доповніть речення: «Розстріляне відродження» – умовна
  назва (…).


А  Покоління українських політичних діячів часів Української революції, знищених під час Великого терору 1930-х років.

Б  Групи українських спеціалістів, розстріляних у ході
боротьби зі «шкідництвом» у 1920–1930-х роках.

В  Літературно-мистецької генерації України 1920–1930-х років, репресованої сталінським режимом.

Г  Плеяди видатних українських учених, засуджених у 1930-х роках у справі «Спілки визволення України».


 1. Доповніть речення: Друга світова війна розпочалася
  нападом (…).


А  Франції на Німеччину.

Б  Німеччини на Радянський Союз.

В  Німеччини на Польщу.

Г  Радянського Союзу на Фінляндію.


 1. Вкажіть причину виникнення в Україні руху «шістдесятників».


А  Лібералізація суспільно-політичного та духовного життя.

Б  Збільшення фінансування культури та народної творчості.

В  Долучення до європейської та світової культурної
спадщини.

Г  Повернення в українську культуру забутих і репресованих імен.


 1. Вкажіть дату прийняття Верховною Радою Української PCP Декларації про державний суверенітет України.


А  1 грудня 1991 р.

Б  16 липня 1990 р.

В  24 серпня 1991 р.

Г  16 липня 1991 р.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал