Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занятьСторінка3/4
Дата конвертації07.01.2017
Розмір0.64 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4
Тема 6. Українське «національне відродження» кінця

XVIII – першої половини ХІХ ст.: ідеї, діячі, осередки (2 год.)

 1. Поняття «українського ХІХ століття». Філософсько-світоглядні основи українського «національного відродження»: ідеї Просвітництва і Романтизму.

 2. Наступність козацького (малоросійського) патріотизму. Українські автономісти під час російсько-французької війни 1812 р. Українське масонство.

 3. Харківські романтики. «Ідеологічна» функція літературної творчості Івана Котляревського і Тараса Шевченка.

 4. Ідея слов’янської взаємності та «український месіанізм». «Руська трійця». Кирило-Мефодіївське товариство.


Література:

Бойко М. П. Кирило-Мефодіївське товариство: філософські та культурологічні ідеї національної свідомості та державотворення: Монографія. Дніпродзержинськ, 2006.

Буковина: історичний нарис. Чернівці, 1998.Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст. Київ, 1996.

Демкович-Добрянський М. Українсько-польські стосунки у ХІХ сторіччі / З передмовою В. Янева. Мюнхен, 1969.

Історія Русів. Редакція і вступна стаття О. Оглоблина. Нью-Йорк, 1956.Каппелер А. Національний рух українців у Росії та Галичині: спроба порівняння // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник наук. праць. Київ, 1992. Вип. 1. С. 104119.

Кирило-Мефодіївське товариство. Збірник документів. У 3-х т. Київ, 1990.Кондратюк К. К. Нариси історії українського національно-визвольного руху ХІХ століття. Тернопіль, 1993.

Крижановська О. Таємні організації в Україні (масонський рух у XVIІI – на початку ХХ ст.). Київ, 1998.

Костомаров М. І. «Закон божий». (Книга буття українського народу) / Упоряд. І. І. Глизь. Київ, 1991.

Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. Нариси суспільно-політичного руху (ХІХ ст. – 1939 р). Івано-Франківськ, 1993.

Лисяк-Рудницький І. Українці в Галичині під австрійським пануванням // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. У 2 т. Київ, 1994. Т. 1. С. 413–450.

Райківський І. Я. Концептуальні засади українського національного відродження ХІХ століття // Вісник Прикарпатського університету. Історія. Івано-Франківськ, 2007. Вип. ХІІХІІІ. С. 314; 2008. Вип. XIV. С. 317.

Сарбей В. Г. Національне відродження України. Київ, 1999. [Серія «Україна крізь віки». Том 9].

Шпорлюк Р. Українське національне відродження в контексті європейської історії кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. // Україна. Наука і культура. Вип. 25. Київ, 1991.
Теми для індивідуальних завдань:

 • Роль церкви у формуванні основ новочасного українського суспільства.

 • Університети на Україні (Харківський, Київський, Одеський, Львівський, Чернівецький): освітнє, наукове та соціальне призначення.

 • Політичні твори і публіцистика XVIII – початку ХХ ст.

 • Історичні сюжети у творчості Тараса Шевченка.Тема 7. Інституційний розвиток та ідейні основи українського руху в другій половині ХІХ ст. (2 год.)

 1. Українські національні інституції другої половини ХІХ ст.: громади, товариство «Просвіта», Товариство імені Шевченка, редакції газет та журналів, формування політичної структури.

 2. Українська інтелігенція. Особистості в історії України другої половини ХІХ ст.: В. Антонович, М. Драгоманов, І. Франко, М. Грушевський.

 3. Українсько-польські та українсько-російські відносини в ХІХ ст. «Українське питання» в політиці імперських урядів.


Література:

Аркуша О., Мудрий М. Русофільство в Галичині в середині ХІХ – на початку ХХ ст.: ґенеза, етапи розвитку, світогляд // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 1999. Вип. 34. С. 231–268.

Головна Руська Рада 1848–1851. Протоколи засідань і книга кореспонденцій / Під ред. Олега Турія. Львів, 2002.Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст. К., 1996.

Демкович-Добрянський М. Українсько-польські стосунки у ХІХ сторіччі / З передмовою В. Янева. Мюнхен, 1969.

Добржанський О. Національний рух українців Буковини другої половини ХІХ  початку ХХ ст. Чернівці, 1999.

Касьянов Г. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ–ХХ ст. Київ, 1993.

Кіян О. Володимир Антонович: історик й організатор «Київської історичної школи». Київ, 2005.

Кондратюк К. К. Нариси історії українського національно-визвольного руху ХІХ століття. Тернопіль, 1993.

Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. Нариси суспільно-політичного руху (ХІХ ст. – 1939 р). Івано-Франківськ, 1993.

Лисяк-Рудницький І. Драгоманов як політичний теоретик // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. Київ, 1994. Т. 1. С. 299–349.

Райківський І. Я. Концептуальні засади українського національного відродження ХІХ століття // Вісник Прикарпатського університету. Історія. Івано-Франківськ, 2007. Вип. ХІІХІІІ. С. 314; 2008. Вип. XIV. С. 317.

Сарбей В. Г. Національне відродження України. Київ, 1999. [Серія «Україна крізь віки». Том 9].

Українські політичні партії кінця ХІХ – початку ХХ ст. програмові і довідникові матеріали. Київ, 1993.


Теми для індивідуальних завдань:

 • Реакція російської громадськості й імперської влади на розвиток українського руху (Валуєвський циркуляр, Емський указ).

 • Концептуалізація національної історії: М. Костомаров, П. Куліш, В. Антонович, М. Грушевський.

 • Національно-політичні орієнтації українського суспільства в Галичині, на Буковині й Закарпатті: русофільство («москвофільство»), полонофільство, українофільство.

 • Історично-філософська основа поеми Івана Франка «Мойсей».Тема 8. Україна на початку ХХ ст. Українська революція

1917–1920 рр. (2 год.)

 1. Україна в Першій світовій війні.

 2. Українська Центральна Рада і утворення УНР (березень 1917 – квітень 1918 рр.).

 3. Українська держава гетьмана П. Скоропадського.

 4. Директорія УНР.

 5. Західноукраїнська Народна Республіка. Польсько-українська війна 19181919 рр.


Література:

Верстюк В. Українська Центральна Рада. Навч. посібник. Київ, 1997.

Гошуляк І. Д. Про причини поразки Центральної Ради // Український історичний журнал. 1994. №. 1. С. 31–44.

Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст. Київ, 1996.

Кондратюк К. К. Новітня історія України. 1914–1945 рр. Навчальний посібник. Львів, 2007.

Литвин В. М. Україна: доба війн і революцій (1914–1920). Київ, 2003.

Литвин М. Р. Українсько-польська війна 1918–1919 рр. Львів, 1998.

Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. Львів, 1995.

Макарчук С. А. Українська республіка галичан. Львів, 1997.

Пиріг Р. Я. Гетьманат Павла Скоропадського: між Німеччиною і Росією / НАН України. Інститут історії України. Київ, 2008.

Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності / гол. ред. В. М. Литвин; авт. кол.: О. Г. Аркуша, С. О. Біла, В. Ф. Верстюк та ін.; НАН України. Інститут історії України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. Київ, 2008.Рубльов О., Реєнт О. Українські визвольні змагання 1917–1921 рр. [Серія «Україна крізь віки». Т. 10.]. Київ, 1999.

Скоропадський Павло. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918 рр. Київ; Філадельфія, 1995.Солдатенков В. Українська революція. Історичний нарис. Київ, 1999.

Українська Центральна Рада. Документи, матеріали. У 2 т. Київ, 1996, 1997.Яневський Д. Політичні системи України 1917–1920 років: спроби творення і причини поразки. Київ, 2003.
Теми для індивідуальних завдань:

 • Історіографія Української революції 1917–1920 рр.

 • Еволюція державницьких ідей в універсалах Української Центральної Ради.

 • Польсько-радянська війна 1920 р. і Україна.

 • Законодавчі документи українських державних утворень 1917–1920 рр.

 • Українська революція 1917–1920 рр.: пошук альтернативи.Тема 9. Радянська Україна в 20–30-х роках ХХ ст. (2 год.)

 1. Вступ Радянської України до СРСР. Структура державної влади в умовах формування тоталітарного ладу. Зміни в політико-адміністративному устрої. «Кадри вирішують все».

 2. Нова економічна політика. Індустріалізація. Колективізація сільського господарства. Голод 1932–1933 рр.

 3. Культурні процеси в Україні доби тоталітаризму. Політика «коренізації» (українізації). Утвердження тоталітарного режиму. Масові репресії, політичні судові процеси.


Література:

Веселова О., Марочко В., Мовчан О. Голодомори в Україні. 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947. Київ, Нью-Йорк, 2000.

Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст. Київ, 1996.

Гунчак Т. Україна: Перша половина ХХ століття: Нариси політичної історії. Київ, 1993.

Історія України: А-Я: енцикл. довід. / Упорядкув. та наук, ред.: І. Підкова, Р. Шуст, І. Гирич. НАН України. Інститут історії України. Київ, 2008.

Історія України / Керівник авт. кол. Ю. Зайцев. Львів, 1996 / Історія України / Керівник авт. кол. Ю. Зайцев. Львів, 2002.

Касьянов Г., Даниленко В. Сталінізм і українська інтелігенція (20–30-ті роки ХХ ст.). Київ, 1991.

Кондратюк К. К. Новітня історія України. 1914–1945 рр. Навчальний посібник. Львів, 2007.

Конквест Р. Жнива скорботи. Київ, 1993.

Кульчицький С. В. Голодомор 19321933 pp. як геноцид: труднощі усвідомлення. Київ, 2007.

Пащенко В. Держава і православ’я на Україні: 20–30-ті роки ХХ ст. Київ, 1993.

Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності / гол. ред. В. М. Литвин; авт. кол.: О. Г. Аркуша, С. О. Біла, В. Ф. Верстюк та ін.; НАН України. Інститут історії України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. Київ, 2008.Смирнов В. Суспільно-політичні та економічні перетворення в українському селі в період НЕПу. Харків, 2002.

«Українізація» 1920–30-х років: передумови, здобутки, уроки. Київ, 2003.


Теми для індивідуальних завдань:

 • Внутрішньополітична нестабільність і соціально-економічна криза в УСРР на початку 20-х років ХХ ст. Політика «воєнного комунізму».

 • Національно-культурне відродження 20-х років ХХ ст.

 • Суспільно-політичні процеси в УСРР у 30-х роках ХХ ст.

 • Демографічні наслідки голодомору 19321933 рр.

 • Культура України в першій половині ХХ ст.Тема 10. Західноукраїнські землі у міжвоєнний період (2 год.)

 1. Включення Східної Галичини і Західної Волині до складу Польської держави. Організація управління: центральні органи адміністрації, територіальна адміністрація.

 2. «Українське питання» в політиці ІІ Речі Посполитої. Діяльність українських політичних партій та організацій. Організація українських націоналістів.

 3. Анексія Північної Буковини і Бессарабії Румунією. Організація управління в українських землях королівської Румунії. Статус українських земель в адміністративно-територіальній структурі королівства. Національна політика.

 4. Закарпаття у складі Чехословаччини. Державно-правове становище Підкарпатської Русі в Чехословацькій республіці. Розбудова політичних партій та їх участь у парламентських виборах. Від здобуття автономії Підкарпатської Русі до проголошення незалежної Карпатської України.

Література:

Буковина: історичний нарис. Чернівці, 1998.Вегеш М. Августин Волошин і Карпатська Україна. Львів–Хуст, 2004.

Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст. Київ, 1996.

Гунчак Т. Україна: Перша половина ХХ століття: Нариси політичної історії. Київ, 1993.

Історія України: А-Я: енцикл. довід. / Упорядкув. та наук, ред.: І. Підкова, Р. Шуст, І. Гирич. НАН України. Інститут історії України. Київ, 2008.

Історія України / Керівник авт. кол. Ю. Зайцев. Львів, 1996 / Історія України / Керівник авт. кол. Ю. Зайцев. Львів, 2002.

Кентій А. Нариси історії Організації українських націоналістів (1929–1941). Київ, 1998.

Кондратюк К. К. Новітня історія України. 1914–1945 рр. Навчальний посібник. Львів, 2007.

Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності / гол. ред. В. М. Литвин; авт. кол.: О. Г. Аркуша, С. О. Біла, В. Ф. Верстюк та ін.; НАН України. Інститут історії України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. Київ, 2008.Рубльов О. Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних процесах (1914–1939). Київ, 2004.
Теми для індивідуальних завдань:

 • Геополітичні наслідки Першої світової війни для українців.

 • Український католицький союз (19311939 рр.).

 • Український літературний рух на західноукраїнських землях у міжвоєнний період: супільно-політичний аспект.

 • Терористична діяльність національно-визвольного руху на західноукраїнських землях у міжвоєнний період: теорія і практика.

 • Західноукраїнська інтелігенція у міжвоєнний період.Тема 11. Україна в Другій світовій війні. 1939–1945 рр. (2 год.)

 1. Україна на першому етапі Другої світової війни (вересень
  1939 – червень 1941 рр.). Пакт Молотова–Ріббентропа. Похід Червоної армії в Західну Україну.

 2. Приєднання західноукраїнських земель до СРСР у складі УРСР. Радянізація Західної України. Репресії та депортації.

 3. Німецько-радянська війна. Німецький окупаційний режим в Україні. Рух опору на українських землях. Український національний рух.

 4. Звільнення України від німецьких військ. Підсумки війни для України.


Література:

Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст. Київ, 1996.

Ілюшин І. І. Волинська трагедія 19431944 рр. Київ, 2003.

Історія України: А-Я: енцикл. довід. / Упорядкув. та наук, ред.: І. Підкова, Р. Шуст, І. Гирич. НАН України. Інститут історії України. Київ, 2008.

Історія України / Керівник авт. кол. Ю. Зайцев. Львів, 1996 / Історія України / Керівник авт. кол. Ю. Зайцев. Львів, 2002.

Кентій А. Українська повстанська армія в 1942–1943 рр. Київ, 1999.

Киричук Ю. А. Український національний рух 40-50-х років XX століття: ідеологія та практика. Львів, 2003.

Коваль М. Україна у Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939–1945). [Серія «Україна крізь віки». Т. 12]. Київ, 1999.

Кондратюк К. К. Новітня історія України. 1914–1945 рр. Навчальний посібник. Львів, 2007.

Косик В. Україна і Німеччина у другій світовій війні. Париж, Нью-Йорк, 1993.

Литвин М., Луцький О., Науменко К. 1939. Західні землі України. Львів, 1999.

Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності / гол. ред. В. М. Литвин; авт. кол.: О. Г. Аркуша, С. О. Біла, В. Ф. Верстюк та ін.; НАН України. Інститут історії України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. Київ, 2008.
Теми для індивідуальних завдань:

 • Встановлення радянської влади на західноукраїнських землях (вересень 1939 – червень 1941 рр.).

 • Волинська трагедія 19431944 рр.

 • Депортації населення України до Німеччини та умови його праці і побуту в неволі.

 • Голокост в Україні в 1941–1944 рр.

 • Демографічні втрати українців у роки Другої світової війни.Тема 12. Радянська Україна в 50–80-х роках ХХ ст. (2 год.)

 1. Політико-адміністративна система управління у повоєнний час (1946–1955 рр.). Структура партійно-радянських органів. Державна влада в добу хрущовської «відлиги» (1956–1964 рр.). Особливості кадрової політики «брежнєвської епохи». Організація влади за Конституцією СРСР 1977 р. Перебудова в контексті реформування системи управління.

 2. Управління економікою: від економічних реформ до застою. Реформи М. Горбачова. Соціальна сфера. Повсякденне життя.

 3. Лібералізація суспільно-політичного життя в період «відлиги». Шістдесятники. Український опозиційних (дисидентський) рух. Феномен «застою» в суспільно-політичному житті, в ідеології та культурі. Перетворення перебудови на революційний процес.


Література:

Баран В. Україна: новітня історія (1945–1991 рр.). Львів, 2003.

Баран В. К., Даниленко В. М. Україна в умовах системної кризи (1946–1980-ті рр.). [Серія «Україна крізь віки». Т. 13.]. Київ, 1999.

Батенко Т. Нариси з історії українського руху опору кінця 50-х – початку 90-х рр. Львів, 1999.

Бойко О Нариси з новітньої історії України (1985–1991 рр.): Навчальний посібник. Київ, 2004.

Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст. Київ, 2000.

Данилюк Ю. З., Бажан О. Г. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. ХХ ст.). Київ, 2000.

Зайцев Ю. Антирежимний рух (1956–1991) // Львів. Історичні нариси / Упоряд. Я. Ісаєвич, Ф. Стеблій, М. Литвин. Львів, 1996. С. 543–610.

Ковпак Л. В. Соціально-побутові умови життя населення України в другій половині ХХ ст. (1945–2000 рр.). Київ, 2003.

Кондратюк К. Умови праці робітників західних областей України у 60–80-х роках ХХ ст. // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Збірник наукових праць. Львів, 2001. Вип. 4. С. 394–398.

Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ ст. / Пер. з англ. Київ, 1997.

Лисяк-Рудницький І. Радянська Україна з історичної перспективи // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. Київ, 1994. Т. 2.

Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності / гол. ред. В. М. Литвин; авт. кол.: О. Г. Аркуша, С. О. Біла, В. Ф. Верстюк та ін.; НАН України. Інститут історії України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. Київ, 2008.

Україна в ХХ столітті (1900–2000): Зб. Документів і матеріалів / Упор.: А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусев, В. Ю. Король та ін. Київ, 2000.
Теми для індивідуальних завдань:


 • Депортації на українських землях у післявоєнні роки.

 • «Шістдесятництво» в літературі та мистецтві.

 • Українська громадська група сприяння виконанню Гельсінських угод.

 • Зміни в демографічному, соціальному та національному складі населення України другої половини ХХ ст.

 • Урбанізаційні процеси в західних областях України в другій половині ХХ ст.

 • Розвиток освіти, науки і культури в Україні в другій половині ХХ ст.Тема 13. Україна наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2 год.)

 1. Формування державного устрою. Розбудова державних структур у 19912012 рр. Політичні партії. Парламентські і президентські виборчі кампанії. Реформування політичної системи і політична культура суспільства.

 2. Стратегії соціально-економічних перетворень та структурні реформи в Україні в 19902000-х роках. Пострадянська соціальна стратифікація і формування середнього класу. Проблеми консолідації українського суспільства.

 3. Геополітичний вимір розвитку України. Зовнішні чинники становлення та розвитку української державності. Цивілізаційне та геополітичне самоусвідомлення українських громадян.

 4. Культурно-духовне життя українського суспільства в 19912012 рр. Розвиток освіти і науки. Національна свідомість.


Література:

Бойко О. Україна: від путчу до Пущі (серпень-грудень 1991 р.). Ніжин, 2006.

Гончарук Л. Народний рух України. Історія. Одеса, 1997.

Історія державної служби в Україні: у 5 т. / Відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А.  Смолій; редкол.: С. В. Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін.; Голов. упр. держ. служби України; Ін-т історії НАН України. Київ, 2009. Т. 2.Касьянов Г. Україна 1991–2007: нариси новітньої історії. Київ, 2008.

Ковпак Л. В. Соціально-побутові умови життя населення України в другій половині ХХ ст. (1945–2000 рр.). Київ, 2003.

Парламентські та президентські вибори 1994 року в Україні. Київ, 1995.

Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності / гол. ред. В. М. Литвин; авт. кол.: О. Г. Аркуша, С. О. Біла, В. Ф. Верстюк та ін.; НАН України. Інститут історії України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. Київ, 2008.

Конституція України. Київ, 1996.

Новітня історія України. 1914–2008 рр.: навч. посіб. / К. К. Кондратюк, Г. А. Боднар, В. М. Качмар, В. Є. Голубко. Київ, 2011.

Падалка С. Демонтаж колгоспно-радгоспної системи господарювання на селі // Історія українського селянства: В 2 т. Київ, 2006. Т. 2.

Політична система сучасної України: Особливості становлення, тенденції розвитку. Київ, 2002.

Україна: утвердження незалежної держави (1991–2001). Київ, 2002.
Теми для індивідуальних завдань:


 • Конституційні процеси в незалежній Україні.

 • Соціальна поляризація українського суспільства. Депопуляція і трудова міграція.

 • Україна: пошуки зовнішньополітичних орієнтирів.

 • «Політика пам’яті» в сучасній Україні.


ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Апанович О. Українсько-російський договір 1654 р. Міфи і реальність. Київ, 1994.

Аркуша О., Мудрий М. Русофільство в Галичині в середині ХІХ – на початку ХХ ст.: ґенеза, етапи розвитку, світогляд // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 1999. Вип. 34. С. 231–268.

Баран В. Д. Давні слов’яни / НАН України, Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України. [Серія «Україна крізь віки». Т. 3.]. Київ, 1998.

Баран В. К., Даниленко В. М. Україна в умовах системної кризи (1946–1980-ті рр.). [Серія «Україна крізь віки». Т. 13.]. Київ, 1999.

Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917–1953. Кн. 1-2. Київ, 1994.

Брайчевський М. Конспект історії України. Київ, 1993.

Брайчевський М. Походження Русі. Київ, 1968.

Брайчевский М. Утвердження христианства на Русі. Київ, 1988.

Бовуа Д. Битва за землю в Україні, 1863-1914. Поляки в соціо-етнічних конфліктах / Перекл. на укр. З. Борисюк. Київ, 1998.

Бовуа Д. Російська влада і польська шляхта в Україні 1793–1830 рр. / З франц. перекл. З. Борисюк. Львів, 2007.

Бовуа Д. Шляхтич, кріпак і ревізор. Польська шляхта між царизмом та українськими масами (1831–1863) / З франц. перекл. З. Борисюк. Київ, 1996.

Буковина: Історичний нарис / Відп. ред. В. М. Ботушанський. Чернівці, 1998.Вегеш М. Карпатська Україна (1938–1939). Ужгород, 1993.

Верменич Я. В. Адміністративно-територіальний устрій України: еволюція, сучасний стан, проблеми реформування / НАН України. Інститут історії України: У 2-х част. Київ, 2009. Ч. 12.

Верига В.Визвольні змагання в Україні 19141923 рр. У 2 т. Львів, 1998.

Вулф Л. Винайдення Східної Європи: Мапа цивілізації у свідомості епохи Просвітництва / Перекл. з англ. С. Біленький за участи Т. Цимбала; наук. ред. Т. Цимбал. Київ, 2009.

В’ятрович В, Забілий Р., Деревяний І., Содоль П. Українська повстанська армія. Історія нескорених. Львів, 2008.

Головата Л., Сущ Л., Бербека О. Товариство «Просвіта» у Львові (18681939): Покажчик видань / НАН України. Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. 2-е вид., випр. і допов. Львів, 2008.

Голубко В. Армія Української Народної Республіки. Утворення та боротьба за державу 19171918. Львів, 1997.

Грабович Г. До історії української літератури: Дослідження, есеї, полеміка. Київ, 2003.

Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст.: [Навч. посібник для учнів гуманіт. гімназій, ліцеїв, студентів іст. фак. вузів, вчителів]. Київ, 2000.

Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (18561886). Київ, 2006.

Гунчак Т. Україна: перша половина XX століття: Нариси політичної історії. Київ, 1993.

Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVIII ст.: кордони, населення, право. Київ, 1996.

Данилюк Ю. З., Бажан О. Г. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. ХХ ст.). Київ, 2000.

Добржанський О. Національний рух українців Буковини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Чернівці, 1999.

Дорошенко Д. Нарис історії України. Львів, 1991.

Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів. Львів, 2002.

Заярнюк А. Ідіоми емансипації. «Визвольні» проєкти і галицьке село в середині ХІХ століття. Київ, 2007.

Ілюшин І. І. Волинська трагедія 19431944 рр. Київ, 2003.

Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль у розвитку української культури XVI–XVIII ст. Київ, 1966.

Історичний контекст, укладення Берестейської унії і перше поунійне покоління. Матеріали перших «Берестейських читань». Львів, Івано-Франківськ, Київ 1-6 жовтня 1994 р. / Ред. Б. Ґудзяк, співред. О. Турій. Львів, 1995.

Історія державної служби в Україні: у 5 т. / Відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А.  Смолій; редкол.: С. В. Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін.; Голов. упр. держ. служби України; Ін-т історії НАН України. Київ, 2009. Т. 12.

Історія України: А-Я: енцикл. довід. / Упорядкув. та наук, ред.: І. Підкова, Р. Шуст, І. Гирич. НАН України. Інститут історії України. Київ, 2008.

Історія України / Керівник авт. кол. Ю.Зайцев. Львів, 2004.

Історія українського селянства: Нариси в 2-х томах / Відп. ред. В. А. Смолій. Київ, 2006. Том 12.

Історія української культури / За заг. ред. І.Крип’якевича. Київ, 1994.

Каппелер А. Росія як поліетнічна імперія: Виникнення. Історія. Розпад / Перекл. з нім. Х. Назаркевич; наук. ред. М. Крикун. Львів, 2005.

Касьянов Г. Україна 1991–2007: нариси новітньої історії. Київ, 2008.

Киричук Ю. А. Український національний рух 40-50-х років XX століття : ідеологія та практика. Львів, 2003.

Кісь Я. Промисловість Львова доби феодалізму (ХІІІ–ХІХ ст.). Львів, 1968.

Кіян О. Володимир Антонович: історик й організатор «Київської історичної школи». Київ, 2005.

Княжа доба: історія і культура / Відп. ред. Я. Ісаєвич. НАН України. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2008.Коваль М. Україна: 19391945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії. Київ, 1995.

Ковпак Л. В. Соціально-побутові умови життя населення України в другій половині ХХ ст. (1945–2000 рр.). Київ, 2003.

Когут З. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація Гетьманщини 1760–1830. Київ, 1996.

Колесник І. І. Українська історіографія (XVIII – початок ХХ століття). Київ, 2000.

Кондратюк К. К. Новітня історія України. 1914–1945 рр. Навчальний посібник. Львів, 2007.

Конквест Р. Жнива скорботи. Київ, 1993.

Конституція України. Київ, 1996.Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. Париж; Нью-Йорк; Львів, 1993.

Котляр М. Русь язичницька. Біля витоків східнолов’янської цивілізації. Київ, 1995.

Котляр М. Історія України в особах. Давньоруська держава. Київ, 1996.

Котляр М. Данило Галицький. Біографічний нарис. Київ, 2002.

Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ ст. / Пер. з англ. Київ, 1997.

Крип’якевичІ. Богдан Хмельницький. Львів, 1990.

Крип’якевич І. Галицько-Волинське князівство. Київ, 1984.

Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. Івано-Франківськ, 1993.

Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919–1928). Київ, 1996.

Кульчицький С. В. Голодомор 19321933 pp. як геноцид: труднощі усвідомлення. Київ, 2007.

Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: У 2-х томах / Відп. ред. Ф. Сисин; Упорядн. Я. Грицак. Київ, 1994. Том 12.

Литвин М., Луцький О., Науменко К. 1939. Західні землі України. Львів, 1999.

Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. Львів, 1995.

Макарчук С. А. Писемні джерела з історії України: Курс лекцій. Львів, 1999.

Макарчук С. А. Українська республіка галичан. Львів, 1997.

Нариси історії державної служби в Україні / Головне управління державної служби України; Інститут історії України НАН України. Київ, 2008.

Нариси історії Закарпаття / Відп. ред. і керівник авт. кол. І. Гранчак. Ужгород, 1993. Т. 1 (З найдавніших часів до 1918 року).

Новітня історія України. 1914–2008 рр.: навч. посіб. / К. К. Кондратюк, Г. А. Боднар, В. М. Качмар, В. Є. Голубко. Київ, 2011.Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба / ред. Л. Винар. Нью-Йорк, Київ, Львів, 2001.

Патер І. Г. Союз визволення України: проблема державності і соборності. Львів, 2000.

Полещук Т. Історія Росії ХІХ  початку ХХ ст. / Наук. ред. М. Г. Крикун. Львів, 2008.

Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності / гол. ред. В. М. Литвин; авт. кол.: О. Г. Аркуша, С. О. Біла, В. Ф. Верстюк та ін.; НАН України. Інститут історії України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. Київ, 2008.Присяжнюк Ю. П. Українське селянство Наддніпрянської України: соціоментальна історія другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Черкаси, 2007.

Райківський І. Я. Концептуальні засади українського національного відродження ХІХ століття // Вісник Прикарпатського університету. Історія. Івано-Франківськ, 2007. Вип. ХІІХІІІ. С. 314; 2008. Вип. XIV. С. 317.

Рубльов О. Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних процесах (1914–1939). Київ, 2004.

Русина О. Україна під татарами і Литвою. [Серія «Україна крізь віки». Т. 6.]. Київ, 1998.

Сарбей В. Г. Національне відродження України. Київ, 1999. [Серія «Україна крізь віки». Том 9].

Смолій В., Степанков В. Українська національна революція ХVII ст. (1648–1676 рр.). [Серія «Україна крізь віки». Т. 7.]. Київ, 1999.

Сухий О. Від русофільства до москвофільства (російський чинник у громадській думці та суспільно-політичному житті галицьких українців у ХІХ столітті). Львів, 2003.

Толочко П.П. Київська Русь. Київ, 1996.

Толочко П. Ярослав Мудрий. Київ, 2002.

Україна в ХХ столітті (1900–2000): Зб. Документів і матеріалів / Упор.: А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусев, В. Ю. Король та ін. Київ, 2000.Цьолнер Е. Історія Австрії / Пер. з нім. Р. Дубасевич, Х. Назаркевич, А. Онишко, Н. Іваничук. Львів, 2001.

Щербак В. О. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина ХV – середина ХVІ ст. Київ, 2000.

Яворницький Д. Історія запорозьких козаків: У 3 т. Київ, 1990, 1991.

Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. Київ, 1997.

Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії та ідей в Україні XVI–XVII ст. Київ, 2002.

Яковенко Н. Українська шляхта кінця ХІV – до середини XVII ст. (Волинь і Центральна Україна. Київ, 1994.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал