Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занятьСторінка2/4
Дата конвертації07.01.2017
Розмір0.64 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4
Тема 12. Радянська Україна в 50–80-х роках ХХ ст.

Україна в перші повоєнні роки. Відновлення органів радянської влади. Партійно-державне керівництво республіки. Формування управлінських кадрів у західному регіоні. Індустріалізація і колективізація в західних областях. Ліквідація Української греко-католицької церкви. Діяльність ОУН-УПА. Повоєнні депортації населення. Радянська політика в сфері культури.

Державна влада в добу хрущовської «відлиги» (1956–1964 рр.). Десталінізація радянського суспільства. Децентралізація управління економікою. Спроби економічних реформ. Лібералізація культурного життя. Шістдесятники. Антицерковна кампанія. УРСР у 1964–1985 рр. Радянська система управління на останніх етапах існування (1965 – липень 1990 рр.). Організація влади за Конституцією СРСР 1977 р. Особливості кадрової політики «брежнєвської епохи». Політична діяльність П. Шелеста та В. Щербицького. Управління економікою: від економічних реформ до застою. Український опозиційний (дисидентський) рух. Українська громадська група сприяння виконанню Гельсінських угод. Політичні репресії 1970-х – початку 1980-х років.

Курс на перебудову: причини, етапи та особливості здійснення в Україні. Перебудова в контексті реформування системи управління. Зміни в соціально-економічному житті. Суспільно-політичні перетворення. Вибори до Верховної Ради УРСР 1990 р. Формування парламентських блоків і фракцій, їхня діяльність. Декларація про державний суверенітет України 16 липня 1990 р. Проголошення нових політичних партій.

Тема 13. Україна наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.

Політична ситуація в Україні на рубежі 19801990-х років. Спроба державного перевороту 19–21 серпня 1991 р. Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. Референдум 1 грудня 1991 р. Міжнародне визнання незалежної України. Формування державного устрою. Розбудова державних структур. Становлення багатопартійності. Політичні партії України. Парламентські і президентські виборчі кампанії 19902000-х років. Реформування політичної системи і політична культура суспільства.

Економічна криза в Україні на початку 1990-х років, її причини, суть та особливості. Курс економічних реформ та його реалізація. Промислова та аграрна політика. Деколективізація українського села. Проблеми соціальної сфери. Спроби економічної стабілізації в другій половині 1990-х років. Економічна та соціальна політика у 2000-х роках. Пострадянська соціальна стратифікація і формування середнього класу. Проблеми консолідації українського суспільства.

Геополітичний вимір розвитку України. Зовнішні чинники становлення та розвитку української державності. Цивілізаційне та геополітичне самоусвідомлення українських громадян. Напрями зовнішньої політики. Участь України у міжнародних організаціях. Культурно-духовне життя українського суспільства. Розвиток освіти і науки. Національна свідомість.


Структура навчальної дисципліни


теми

теми


Назва теми

Кількість годин

Лекції

Семі-

нари

Самостійна робота

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Історія України від найдавніших часів

до кінця ХVIІI ст.1

Протослов’янський період в історії
України. Київська і Галицько-Волинська держави

2

2

4

2

Українські землі в складі Великого кня-зівства Литовського, Польського королівства та Речі Посполитої (ХІV – початок XVІІ ст.)

2

2

4

3

Козаччина. Козацька революція середини ХVII ст.

2

2

4

4

Гетьманщина в другій половині ХVII – ХVIIІ ст.

2

2

4

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Історія України кінця

ХVIІI – початку ХХ ст.5

Українські землі в складі Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій у кінці XVIII – на початку ХХ ст.: політична система, етносоціальна структура населення і економічний розвиток

2

2

4

6

Українське «національне відродження» кінця XVIII – першої половини ХІХ ст.: ідеї, діячі, осередки

2

2

4

7

Інституційний розвиток та ідейні основи українського руху в другій половині ХІХ ст.

2

2

4

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Історія України ХХ – початку ХХІ ст.

8

Україна на початку ХХ ст. Українська революція 1917–1920 рр.

2

2

4

9

Радянська Україна в 20–30-х роках ХХ ст.

2

2

4

10

Західноукраїнські землі у міжвоєнний період

2

2

4

11

Україна в Другій світовій війні. 1939–1945 рр.

2

2

4

12

Радянська Україна в 50–80-х роках ХХ ст.

2

2

4

13

Україна наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.

4

2

6

Всього:

28

26

54МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ

ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
На лекціях, які читаються за проблемно-хронологічним принципом, студенти ознайомлюються з основними теоретичними положеннями курсу. На семінарські заняття виносяться питання проблемного характеру, окреслені в лекційному курсі. Семінарські заняття доповнюють і поглиблюють вузлові теми лекційного курсу, призначені для обміну думками та дискусій на основі вивчення студентами спеціальної літератури і джерел. Мета семінарських занять  виробити у студентів уміння користуватися різними джерелами інформації, засвоювати історичний матеріал, критично його сприймати, самостійно формулювати й обґрунтовувати свої думки, робити узагальнення та висновки.

На семінарських заняттях передбачається залучити студентів до різних видів навчально-пізнавальної діяльності: усного й письмового обґрунтування думок, участі в дискусіях, формулюванні запитань і коментарів, роботи з контурними картами, усного та письмового рецензування, роботи з документами і додатковою літературою та ін. При підготовці студент повинен уважно ознайомитися з планом заняття, опрацювати рекомендовану літературу, скласти розгорнутий план, тези чи конспект виступу з усіх питань теми заняття, звернути увагу на проблемні питання. У процесі проведення семінарського заняття студенти повинні уважно слухати виступи своїх колег, слідкувати наскільки глибоко розкриті питання. Заохочуються доповнення, запитання до доповідачів, обговорення проблемних питань і залучення кожного студента до участі в семінарському занятті. Окрім опрацювання основних питань семінарського заняття, кожен студент додатково може підготувати на вибір одну з тем для індивідуальних завдань. При підготовці теми індивідуального завдання студент опрацьовує спеціальну історичну літературу та джерела і готує тези доповіді. Викладач оцінює виступи студентів, їх активність у дискусії, вміння формулювати і відстоювати свої думки.

Списки літератури до семінарських занять складені за темами, містять найновіші публікації з історії України. Переважна більшість історичних досліджень, підручників доступна для студентів; частина публікацій у електронному варіанті вміщена на інтернет-сторінках наукових інституцій. Студентів заохочується поєднувати вивчення підручників з читанням спеціальної наукової літератури та джерел.

Якщо відвідування лекцій для студентів є бажаним, то участь у семінарських заняттях є обов’язковою. Підсумкова кількість балів за роботу студента на семінарських заняттях визначається як середній арифметичний показник балів, що їх студент отримував за шкалою від нуля до п’яти балів на семінарських заняттях, помножений на визначений коефіцієнт. Передбачається, що викладач оцінюватиме знання студента (на підставі його розгорнутих відповідей, доповнень, участі в дискусіях, рецензуванні відповідей колег, підготовці запитань тощо) не менше як на третині від запланованих у семестрі семінарських занять. Пропущені з поважних причин (через хворобу) заняття студенти можуть «відпрацювати» у години, передбачені для консультацій (не пізніше двох тижнів після пропущеного заняття або останнього з кількох пропущених занять). Не відпрацьовані у вказаний термін заняття автоматично переводяться у нуль балів і враховуються при підрахунку середнього арифметичного показника балів. Отримані бали за семінарські заняття (разом з іншими видами робіт – домашньою творчою роботою, колоквіумом, проміжним тестуванням та балом за іспит) враховуються при виставленні підсумкової оцінки з навчальної дисципліни.

Тема 1. Протослов’янський період в історії України. Київська і Галицько-Волинська держави (2 год.)

 1. Періодизація історії України. Праслов’янська історія. Населення українського степу. Кіммерійці. Скіфи. Античні міста-держави Північного Причорномор’я. Давні слов’яни. Писемні джерела до історії давніх слов’ян та Київської Русі.

 2. Етапи політичної історії Київської Русі. Міжнародні відносини. Влада і суспільство в Київській Русі: інститути державної влади, соціальні верстви, моральні норми.

 3. Галицько-Волинське князівство: територія, політичні та соціальні відносини. Зовнішні впливи на політичну ситуацію у Галицько-Волинській державі (Польща, Угорщина, Золота Орда).

 4. Культурне життя княжого періоду: язичництво і християнство, будівництво і оздоблення храмів, літописання.


Література:

Баран В. Д. Давні слов’яни / НАН України, Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України. [Серія «Україна крізь віки». Т. 3.]. Київ, 1998.

Брайчевський М. Походження Русі. Київ, 1968.

Брайчевский М. Утвердження христианства на Русі. Київ, 1988.

Галицько-Волинський літопис / Переклад Л. Махновця. Львів, 1994.Дорошенко Д. Нарис історії України. Львів, 1991.

Історія України: А-Я: енцикл. довід. / Упорядкув. та наук, ред.: І. Підкова, Р. Шуст, І. Гирич. НАН України. Інститут історії України. Київ, 2008.

Історія України / Керівник авт. кол. Ю. Зайцев. Львів, 1996 / Історія України / Керівник авт. кол. Ю. Зайцев. Львів, 2002.

Княжа доба: історія і культура / Відп. ред. Я. Ісаєвич. НАН України. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2008.Котляр М. Данило Галицький. Біографічний нарис. Київ, 2002.

Котляр М. Історія України в особах. Давньоруська держава. Київ, 1996.

Крип’якевич І. П. Галицько-Волинське князівство. Львів, 1999.

Літопис Руський. За Іпатіївським списком переклав Леонід Махновець. Київ, 1989.Макарчук С. А. Писемні джерела з історії України: Курс лекцій. Львів, 1999.

Міжнародна наукова конференція: Галицько-Волинська держава. Передумови виникнення, історія, культура, традиції. Львів, 1993.Толочко П. Київська Русь. Київ, 1996.

Толочко П. Ярослав Мудрий. Київ, 2002.

Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. Київ, 1997.
Теми для індивідуальних завдань:

 • Структура української історії: історіографічна традиція та методологічні дискусії, перспективи досліджень.

 • Причини, перебіг і наслідки грецької колонізації Північного Причорномор’я.

 • Вітчизняні та зарубіжні писемні джерела до історії давніх слов’ян.

 • Східнослов’янські племінні об’єднання на українських землях: суспільний лад, господарство, релігійний світогляд.

 • Християнізація Київської Русі.

 • Проблема цивілізаційних контактів та діалогу Київської Русі й Візантії.

 • Українські землі в ХІІ–ХІV ст. Київське і Переяславське князівства. Чернігово-Сіверська земля.

 • Літописні племінні об’єднання Галицької і Волинської земель у VІІ–Х ст.Тема 2. Українські землі в складі Великого князівства

Литовського, Польського королівства та Речі Посполитої

(ХІV початок XVІІ ст.) (2 год.)

 1. Формування Литовсько-руської держави.

 2. Галичина у складі Польського королівства. Люблінська унія: причини укладення, суть і наслідки.

 3. Соціально-економічні процеси на українських землях у ХІV – початку ХVІІ ст. Українські міста.

 4. Причини кризовою стану православної церкви у ХVІ ст. Берестейська унія. Братства та їх роль у розвитку української культури XVI–XVIII ст.


Література:

Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів. Львів, 2002.

Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль у розвитку української культури XVI–XVIII ст. Київ, 1966.

Історичний контекст, укладення Берестейської унії і перше поунійне покоління. Матеріали перших «Берестейських читань». Львів, Івано-Франківськ, Київ 1-6 жовтня 1994 р. / Ред. Б. Ґудзяк, співред. О. Турій. Львів, 1995.

Історія України: А-Я: енцикл. довід. / Упорядкув. та наук, ред.: І. Підкова, Р. Шуст, І. Гирич. НАН України. Інститут історії України. Київ, 2008.

Історія України / Керівник авт. кол. Ю. Зайцев. Львів, 1996 / Історія України / Керівник авт. кол. Ю. Зайцев. Львів, 2002.Кісь Я. Промисловість Львова доби феодалізму (ХІІІ–ХІХ ст.). Львів, 1968.

Матковська О. Львівське братство. Культура і традиції. Кінець XVI – перша половина XVII ст. Львів, 1996.

Русина О. Україна під татарами і Литвою. [Серія «Україна крізь віки». Т. 6.]. Київ, 1998.

Шевченко І. Україна між Сходом і Заходом. Нариси із історії культури до початку XVIII ст. Львів, 2001.

Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. Київ, 1997.

Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії та ідей в Україні XVI–XVII ст. Київ, 2002.

Яковенко Н. Українська шляхта кінця ХІV – до середини XVII ст. (Волинь і Центральна Україна. Київ, 1994.
Теми для індивідуальних завдань:

 • Кревська унія. Українські землі за князювання Вітовта.

 • Вплив литовсько-польських уній на суспільно-політичні процеси на українських землях у ХІV–XVІ ст.

 • Демографічні та етнокультурні процеси на українських землях у ХІV–XVІ ст.

 • Українські міста ХІV–XVІ ст.

 • Історичний контекст укладення Берестейської унії.

 • Релігійно-полемічна література XVI–XVII ст.

 • Історіографія Берестейської унії.Тема 3. Козаччина. Козацька революція

середини ХVII ст. (2 год.)

 1. Витоки українського козацтва.

 2. Боротьба козацтва за самоутвердження: реєстрове козацтво і перші конфлікти з владою. Петро Сагайдачний. Козацькі війни 2030-х років ХVІІ ст.

 3. Козацька революція 1648–1657 рр. Зборівський і Білоцерківський мирні договори. Переяславська рада 1654 р. Козацька держава.


Література:

Апанович О. Українсько-російський договір 1654 р. Міфи і реальність. Київ, 1994.

Документи Богдана Хмельницького / Підготували до друку і видали І. Крип’якевич і І. Бутич. Київ, 1961.Крип’якевич І. П. Б. Хмельницький. Львів, 1990.

Літопис Самовидця / Ред. кол. А. Д. Скаба (відп. ред.). Київ, 1971.Мицик Ю. Джерела з історії національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. Дніпропетровськ, 1996.

Переяславська рада та українсько-російська угода 1654 р. Історія, історіографія, ідеологія / Редкол. Валерій Смолій. Київ, 2005.Пріцак Л. Основні міжнародні договори Богдана Хмельницького. 1648–1657 рр. Харків, 2003.

Смолій В., Степанков В. Богдан Хмельницький: Хроніка життя та діяльності. Київ, 1994.

Смолій В., Степанков В. Українська національна революція ХVII ст. (1648–1676 рр.). [Серія «Україна крізь віки». Т. 7.]. Київ, 1999.

Смолій В., Степанков В. Українська національна революція ХVII ст.: проблеми, пошуки, рішення. Київ, 1999.

Універсали Б. Хмельницького 1648–1657 / Упоряд. І. Крип’якевич, І. Бутич. Київ, 1998.Щербак В. О. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина ХV – середина ХVІ ст. Київ, 2000.

Яворницький Д. Історія запорізьких козаків. Т. 1–3. Львів, 1990, 1991.

Яковлєва Т. Гетьманщина в другій половині 50-х рр. ХVII ст.: Причини і початок Руїни. Київ, 1998.
Теми для індивідуальних завдань:

 • Писемні джерела іноземного походження про українські землі XV–XVІІ ст.

 • Запорізькі Січі в історії України.

 • Суспільні рухи кінця XVІ ст. – 30-х років XVІІ ст.

 • Джерела до історії Української революції середини ХVII ст.

 • Богдан Хмельницький: життя та діяльність.

 • Переяславська рада 1654 р.: військово-політичний союз чи возз’єднання.

 • Українська революція середини ХVII ст. в контексті європейської історії ХVI–ХVII ст.Тема 4. Гетьманщина в другій половині ХVII – ХVIIІ ст. (2 год.)

 1. Громадянська війна («Руїна») 6080-х років ХVII ст.: причини, характер, головні діячі, наслідки.

 2. Гетьманщина на зламі XVII–XVIIІ ст. Гетьман І. Мазепа. Полтавська битва. Діяльність П. Орлика. Конституція.

 3. Основні етапи ліквідації Гетьманщини. Гетьмани І. Скоропадський і Д. Апостол. «Правління гетьманського уряду». Гетьманство К. Розумовського. Запровадження російського адміністративно-територіального устрою. Ліквідація Запорізької Січі.

 4. Епоха Просвітництва як культурно-політичний контекст української історії ХVIIІ ст. Українське бароко.


Література:

Апанович О. Українсько-російський договір 1654 р. Міфи і реальність. Київ, 1994.

Гетьман Іван Мазепа: постать, оточення, епоха. 3б. наук. праць / Відп. ред. В. А. Смолій, відп. секр. О. О. Ковалевська. НАН України. Інститут історії України. Київ, 2008.Горобець В. Влада та соціум Гетьманату. Дослідження з політичної та соціальної історії ранньомодерної України / НАН України. Інститут історії України. Київ, 2009.

Гуржій О. Українська козацька держава у другій половині 17–18 ст.: кордони, населення, право. Київ, 1996.

Історія України: А-Я: енцикл. довід. / Упорядкув. та наук, ред.: І. Підкова, Р. Шуст, І. Гирич. НАН України. Інститут історії України. Київ, 2008.

Історія України / Керівник авт. кол. Ю. Зайцев. Львів, 1996 / Історія України / Керівник авт. кол. Ю. Зайцев. Львів, 2002.

Когут З. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація Гетьманщини 1760–1830. Київ, 1996.

Крупницький Б. Гетьман П. Орлик (1672–1742): Його життя і доля. Київ, 1991.

Мельник Л. Гетьманщина першої чверті 18 ст. Київ, 1997.

Мельник Л. Лівобережна Гетьманщина в період стабілізації (1669–1709). Київ, 1995.

Смолій В., Степанков В. Українська національна революція ХVII ст. (1648–1676 рр.). [Серія «Україна крізь віки». Т. 7.]. Київ, 1999.

Яковлєва Т. Гетьманщина в другій половині 50-х рр. ХVII ст.: Причини і початок Руїни. Київ, 1998.
Теми для індивідуальних завдань:


 • Козацька держава другої половини ХVII–ХVIІI ст. в історіографії.

 • Правобережні і західноукраїнські землі в другій половині ХVII–ХVIІI ст.

 • Козацькі договори ХVII–ХVIІI ст. з Москвою та Польщею: основна характеристика.

 • Іван Мазепа: хроніка життя та діяльності.

 • Конституція Пилипа Орлика.

 • Описові твори кінця XVIII – початку ХХ ст. як історичні джерела.

 • Культура України XV–XVIII ст.

 • Україна та українці в політиці європейських держав (кінець XVIII – початок ХІХ ст.).Тема 5. Українські землі в складі Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій у кінці XVIII – на початку ХХ ст.: політична система, етносоціальна структура населення і

економічний розвиток (2 год.)

 1. Адміністративно-територіальний устрій та політична система України у складі Російської імперії. Кримська війна і Великі реформи 1860–1870-х років.

 2. Соціальні стани у Наддніпрянській Україні до 1860-х років. Аграрна реформа 1861 р. Індустріалізація. Міста. Залізничний транспорт. Цукрова промисловість. Етнічний склад населення Наддніпрянської України.

 3. Адміністративно-територіальний поділ українських регіонів у складі Австрійської монархії. Організація австрійської державної влади на території Галичини, Буковини і Закарпаття. Реформи 1860-х років.

 4. Соціальні верстви в Галичині, на Буковині й Закарпатті. Етнічний склад населення. Економічне становище. Аграрне законодавство Марії Терезії та Йосифа ІІ. Аграрна реформа 1848 р.


Література:

Бовуа Д. Шляхтич, кріпак і ревізор. Польська шляхта між царизмом та українськими масами (1831–1863). Київ, 1996.

Буковина: історичний нарис. Чернівці, 1998.Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст. Київ, 1996.

Демкович-Добрянський М. Українсько-польські стосунки у ХІХ сторіччі / З передмовою В. Янева. Мюнхен, 1969.

Історія державної служби в Україні: у 5 т. / Відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А.  Смолій; редкол.: С. В. Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін.; Голов. упр. держ. служби України; Ін-т історії НАН України. Київ, 2009. Т. 1.Когут З. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація Гетьманщини. Київ, 1996.

Лисяк-Рудницький І. Інтелектуальні початки нової України // Історичні есе. У 2 т. Київ, 1994. Т. 1.

Південна Україна ХVIII–ХІХ століття / Гол. ред. Бойко В. А.; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Запоріжжя, 1999.

Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності / гол. ред. В. М. Литвин; авт. кол.: О. Г. Аркуша, С. О. Біла, В. Ф. Верстюк та ін.; НАН України. Інститут історії України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. Київ, 2008.

Сарбей В. Г. Національне відродження України. Київ, 1999. [Серія «Україна крізь віки». Том 9].

Тейлор А. Габсбурзька монархія 1809–1918. Історія Австрійської імперії та Австро-Угорщини. Львів, 2002.

Шандра В. Генерал-губернаторства як форма управління українськими губерніями у складі Російської імперії // Регіональна історія України: Збірник наукових статей. Київ, 2007. Вип. 1. С. 155166.
Теми для індивідуальних завдань:


 • Актові та діловодні документи російських і австрійських органів державного управління ХVIІI – початку ХХ ст.

 • Включення Південної України та Криму до Російської імперії.

 • Правобережна Україна: річпосполитський спадок і нові російські порядки.

 • Державна служба в українських губерніях Російської імперії: чиновницький апарат у відносинах з центральною владою і місцевим населенням.

 • Формування австрійського бюрократичного централізму. Образ австрійської влади в українській громадській думці.

 • Індустріалізація Наддніпрянської України: економічний і соціальний аспекти.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал