Мета та завдання навчальної дисципліни «Педагогічна конфліктологія у вищій школі» Метою вивчення дисципліниСкачати 76.48 Kb.
Дата конвертації12.12.2016
Розмір76.48 Kb.


Мета та завдання навчальної дисципліни «Педагогічна конфліктологія у вищій школі»

Метою вивчення дисципліни є формування у магістрів системи знань, умінь розв’язання педагогічних конфліктів у вищих навчальних закладах.

Основними завданнями вивчення магістрами дисципліни є:


 • формування у магістрів системи знань природи конфліктів у педагогічних ситуаціях;

 • формування у магістрів знань, умінь щодо застосування конструктивних способів розв’язання конфліктів у різних педагогічних ситуаціях;

 • формування розуміння природи конфлікту у навчально-виховному процесі та готовності до їхнього розв’язання;

 • виховання відчуття відповідальності за розв’язання педагогічних конфліктів.

У результаті вивчення дисципліни магістри повинні:

знати: • особливості педагогічної взаємодії педагога, викладача з учнями, студентами;

 • передумови виникнення конфліктів у педагогічних ситуаціях;

 • суть педагогічного конфлікту, його ознаки, особливості, структуру;

 • рівні педагогічного конфлікту, етапи його ескалації, типи;

 • психолого-педагогічні причини виникнення конфліктів у педагогічних ситуаціях ВНЗ;

 • стратегії поведінки вчителя/викладача у конфліктній ситуації;

 • способи прогнозування, розв’язання конфліктів;

 • особливості спілкування у конфліктній ситуації;

 • модель розв’язання конфлікту;

 • суть, особливості, умови застосування переговорів, медіації, арбітрації;

вміти:

 • аналізувати конфлікти у різноманітних педагогічних ситуаціях ВНЗ;

 • застосовувати різні прийоми для попередження конфліктів у навчально-виховному процесі ВНЗ;

 • управляти конфліктною ситуацією, застосовувати різні способи налагодження дисципліни;

 • застосовувати доцільні стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология. — М., ЮНИТИ, 2002. – 591 с.

2. Анцупов А. Я. Конфликтология в схемах и комментариях / А. Я. Анцупов, С. В. Баклановский. – СПб.: Питер, 2005. – 288 с.

3. Бандурка, А. М. Конфликтология: учеб. пособие для вузов/ А. М. Бандурка, В. А. Друзь; Нац. ун-т внутренних дел. - Х.: Фортуна-пресс, 1997. - 352 с..

4. Булах І.С. Психологічні аспекти міжособистісної взаємодії викладачів і студентів: Навч.-метод. посібник / І.С. Булах, Л.В. Долинська. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2002. - 114 с.

5. Ващенко І.В. Конфлікт та його сутнісні характеристики // Психологія: 36. наук, праць. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. - Вип. З. -С. 47-54.

6. Гураль У. М. Суть конфліктологічної взаємодії в середовищі освітніх установ / У. М. Гураль, С. М. Калаур // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки / [редкол.: І. О. Смолюк (голов. ред.) та ін.]. - Луцьк, 2011. - № 8 : Педагогічні науки. - С. 66-71.

7. Джелалі О. В. Психологія вирішення конфліктів : навч. посіб. / О. В. Джелалі. – Київ ; Харків : Р.И.Ф., 2006. - 320 с.Дмитриев А. В. Конфликтология: Учебное пособие. — М., 2000.

8. Донченко Е. А., Титаренко Т. М. Личность: конфликт, гармония. – К.: Политиздат Украины, 1987.

9. Дурманенко Є. А. Конфлікти у вузі // Конфлікти в педагогічному процесі : [монографія] / Є. А. Дурманенко. – Луцьк, 2004. – С. 158–192.

10. Дурманенко Є. А. Способи попередження та регулювання конфліктів у вузі // Конфлікти в педагогічному процесі : [монографія] / Є. А. Дурманенко. – Луцьк, 2004. – С. 193–208.

11. Дуткевич Т.В. Конфліктологія з основами психології управління: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 456 с.

12. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. — СПб.: Питер, 2001. – 360 с

13. Жук О. Аналіз теорії й практики формування конфліктологічної культури у вищих навчальних закладах / О. Жук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота : [зб. наук. ст.] / М-во освіти і науки України Ужгород, 2009. – Вип. 16/17. – С. 34-37.

14. Журавлев В. И. Основы педагогической конфликтологии. — М.: РПА, 1995Загальна конфліктологія: Навч. посіб. / Ващенко І. В. та ін. — Х., 2001.

15. Загітова К.І. Психологічні умови конструктивного вирішення конфліктів" у професійних ситуаціях // Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень II Всеукраїнського з'їзду працівників освіти. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2002. - 4.2. - С. 46-49.

16. Здравомыслов А. Г. Социология конфликта. — М.: АО «Аспект-пресс», 1994.

17. Ішмуратов А. Т. Конфлікт і злагода. Основи когнітивної теорії конфліктів — К.: Наукова думка , 1996. – 190 с.

18. Конфліктологія: конспект лекцій. – Для підготовки магістрів. – К., 2008/ : Режим доступу. lib.detut.edu.ua/fem/suspilni-ta-gumanitarni-nauky/624.pdf

19. Конфліктологія : навч. посіб. : [для студентів ВНЗ] / П. С. Прибутько, Р. В. Михайленко, Л. М. Дубчак, М. М. Роговенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ, 2010.

20. Конфліктологія : курс лекцій (модульний варіант) : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. М. Нагаєв ; М-во освіти і науки України, Харків, 2008.

21. Конфликтология: проблемы, методы, перспективы. — Симферополь, 1997.

22. Кравченко Т. Характеристика міжособистісної взаємодії педагога у ситуації конфлікту та фактори, які її визначають / Т. Кравченко, І. Брецко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота : [зб. наук. ст.] / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т ; [редкол.: І. В. Козубовська (голов. ред.) та ін.]. – Ужгород, 2009. – Вип. 16/17. – С. 56-58.

23. Ложкин Г. В., Повякель Н. И. Практическая психология конфликта: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2002. – 256 с.

24. Ложкін Г.В., Пов’якель Н.І. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2007. – 416 с.

25. Нагаєв В. М. Конфліктологія: курс лекцій (модульний варіант): Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 198 с.

26. Орбан-Лембрик Л. До питання про міжгрупові конфлікти й упередження / Л. Орбан-Лембрик // Соц. психологія. - 2007. - № 3. - С.

27. Орлянський В. С. Природа конфлікту. Класифікація конфліктів. Сферни розгортання конфліктів // Конфліктологія : навч. посіб. / В. С. Орлянський. - Київ, 2007. – С. 7-19.

28. Пірен М. І. Конфліктологія: Підручник. — К.: МАУП, 2003. — 360 с.

29. Педагогічна конфліктологія: конспект лекцій для магістрів спец. 8.000005 Педагогіка вищої школи/ Укр. інж.-пед. акад.; уклад. І. М. Шалімова. - Х.: [б. в.], 2011. - 88 с.

30. Повар І. П. Про специфіку конфліктів у вищому навчальному закладі / І. П. Повар // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: С. О. Смолюк та ін.]. – Луцьк, 2010. – № 13 : Педагогічні науки. – С. 120-123.

31. Прикладная конфликтология: Хрестоматия / Сост. К.В.Сельченок. – Мн.: Харвест, 1999.

32. Психология конфликта / Сост. и общая редакция Н. В. Гришиной. — СПб., 2001.

33. Скотт Д. Г. Конфликты. Пути их преодоления. — К.: Внешторгиздат, 1991. – 191 с.

34. Словник-довідник термінів з конфліктології / За ред. М. І. Пірен, Г. В. Ложкіна. — Чернівці; Київ, 1995.

35. Третяк В. П. Взаємовідносини між викладачем і студентом як фактор підвищення якості освіти / В. П. Третяк // Проблеми освіти : наук. зб. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти ; [редкол.: І. О. Вакарчук та ін.]. - Київ, 2010. - Вип. 61. - С. 84-90.

36. Туркот Т. І. Педагогічна конфліктологія // Психологія і педагогіка вищої школи в запитаннях і відповідях : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. І. Туркот ; [М-во освіти і науки України]. – Київ, 2011. – С. 145-162.

37. Управління конфліктами : текст лекцій : навч. посіб. / Г. В.Жаворонкова, О. М. Скібіцький, Т. В. Сівашенко, О. І. Туз ; М-во науки і освіти України. - Київ : Кондор, 2011. - 172 с.Допоміжна література

1. Бех І.Д. Справедливість-несправеддивість у міжособистісних взаєминах // Педагогіка і психологія: Вісник АПН України. - 2006. - № 1. - С. 5-14.

2. Галичанська А. В. Родинна традиція як умова запобігання міжпоколінних конфліктів у підлітків у сім’ї : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Галичанська А. В. ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2011. - 20 с.

3. Грабовська С., Равчина Т. Конфлікти без насильства: Посібник/ За ред.. Шведа Ю.Р. –Львів: Фонд «Україна-Європа», 2001.

4. Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта // Социологические исследования. – М.: Наука, 1994. — № 5. – С. 142-147.

5. Костюшко Ю.О. Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя до міжособистісної взаємодії в ситуації конфлікту: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Житомир, держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2005. - 20 с.

6. Котик І. О. Розвиток суб'єктивності учнів при розв’язанні конфліктів у процесі діалогічного навчання // Психологія: 36. наук, праць. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. - 2000. - Вип.З. - С. 143-150.

7. Чернышев А.С. Практикум по решению конфликтных педагогических ситуаций. М.: Педагогическое общество России, 1999.Інформаційні ресурси

1 Національний Темпус-офіс в Україні. – Режим доступу: http://tempus.org.ua/uk/vyshha-osvita-ta-bolonskyj-proces.html2.Офіційний сайт ЮНЕСКО [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.unesco.org/

3.Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал