Мета курсу: Сформувати готовність майбутніх учителів до викладання освітньої галузі “Мова і література” в початковій школі. Завдання викладання дисципліниСкачати 85.67 Kb.
Дата конвертації21.04.2017
Розмір85.67 Kb.

Кафедра дошкільної і початкової освіти

8.01010201 Початкова освіта

ТЕХНОЛОГІЇ ВИВЧЕННЯ ГАЛУЗІ «МОВА І ЛІТЕРАТУРА»

Мета курсу: Сформувати готовність майбутніх учителів до викладання освітньої галузі “Мова і література” в початковій школі.

2.2. Завдання викладання дисципліни:

визначення завдань навчання, виховання і розвитку молодшого школяра за умов організації навчальної діяльності в різних технологічних системах; вибір найкращого з варіантів різних видів співпраці учителя і учнів; визначення найдоцільніших форм, методів, засобів співпраці (технологічних засобів); вибір методів та засобів контролю різних видів діяльності школярів; визначення критеріїв та показників навчальної роботи учнів; вибір засобів стимулювання та оцінювання результатів діяльності.2.3. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати : особистісної орієнтації педагогічного процесу; активізації та інтенсифікації діяльності учнів ефективність управління та організації навчального процесу; практичного удосконалення: та реконструювання мовного змісту навчального матеріалу; моделювання і конструювання навчального процесу на

основі використання інноваційних технологій навчання молодших школярів рідної мови.вміти : зазначати завдання навчання, виховання і розвитку молодших школярів з різних технологічних системах навчання їх рідної мови; розробляти структурні компоненти власної навчальної діяльності і завдання, що розв'язуються з ході їх реалізації; вибирати найбільш раціональну послідовність різних видів співпраці вчителя і учнів; визначати оптимальні технологічні засоби (методи, форми та ін.) для реалізації завдань навчання, виховання і розвитку молодшого школяра; аналізувати вибір методів і засобів контролю, визначати критерії та показники: ефективності навчальної роботи учнів; вибирати засоби стимулювання та оцінювання результатів діяльності учнів початкової школи.

ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль 1.

Навчальні технології на уроках мови в початковій школі.

Практичне заняття №1

Технології особистісно-орієнтованого навчання (4год.)

Зміст практичного заняття

 1. Особливості особистісно-орієнтованого навчання

 2. Ознаки уроку в умовах особистісно зорієнтованого навчання

 3. Вимоги до особистісно зорієнтованого уроку

 4. Способи навчальної взаємодії вчителя, учнів на уроках мови в початковій школі

Завдання для обов'язкового виконання

 1. Законспектувати статтю

 • Коваль Л. Технологія взаємодії вчителя й учнів на різних етапах уроку// Початкова школа. - №10. – 2006. – С. 55-57

 • Бех І. Д. Наукові засади створення особистісно-орієнтованих технологій // Початкова школа. - №9. – 1997. – С. 4-8


Рекомендована література:

1, 10, 15, 19, 44, 58, 59, 60, 67Практичне заняття №2

Інтерактивне навчання на уроках мови і читання. (2 год.)

Зміст практичного заняття

 1. Що таке інтерактивне навчання?

 2. Основні моделі навчання: пасивна, активна, інтерактивна.

 3. Інтерактивне навчання на уроках мови.

 4. Технології інтерактивного навчання: технології колективно-групового навчання.


Завдання для обов'язкового виконання

 1. Законспектувати статтю:

Пометун О. Активні й інтерактивні методи навчання: до питання про диференціацію понять // Шлях освіти. – 2004. - №3. – С. 10-15
Рекомендована література:

5, 47, 50, 51, 52, 53


Змістовий модуль 2.

Технологія організації навчальної проектної діяльності
Практичне заняття №4

Метод проектів у початковому курсі мови (2год.)

Зміст практичного заняття

 1. Поняття «метод проектів», «навчальний проект».

 2. Можливі теми проектів у початковому курсі мови

 3. Використання змісту навчального матеріалу підручників з мови та читання

 4. Проекти на уроках позакласного читання, розвитку зв’язного мовлення

 5. Методика роботи над навчальним проектом.

 6. Етапи планування змісту та ходу навчального проекту: організація, планування, реалізація, підсумок.

Завдання для обов'язкового виконання

 1. Законспектувати статтю:

 • Проекти в початковій школі: тематика та розробки занять / упоряд. О. Онопрієнко, О. Кондратюк. – К.: Шкільний світ, 2007. – 128 с.

 • Коляда О., Онопрієнко О., Проектний день у початковій школі // Початкова школа. – 2006. - №5. – С. 28-30

Рекомендована література:

3, 12, 24, 34, 37


Практичне заняття №5

Технології навчання читання. Навчання грамоти за технологією М. Зайцева (4год.)

Зміст практичного заняття

 1. Технології раннього та інтенсивного навчання

 2. Особливості змісту технології навчання грамоти М. Зайцева

 3. Засоби досягнення розвивального ефекту технології навчання читання

 4. Етапи навчання читання. Використання спеціальних наборів.

Завдання для обов'язкового виконання

 1. Законспектувати статтю:

 • Зайцев Н. А. Сенсація? Трудно поверить? // Педагогический весник. – 1994. - №1

 1. Підібрати скоромовки, чистомовки для формування у дітей правильної вимови голосних звуків


Рекомендована література:

6, 7, 15, 16, 17, 18


Практичне заняття №6

Методи і прийоми розвитку творчої особистості за технологією Г. Альтшуллера (4год.)

Зміст практичного заняття

 1. Особливості змісту технології Г. Альтшуллера

 2. Суть технології: формування системного, діалектного мислення, розвитку творчої уяви, винахідницької кмітливості

 3. Методи і прийоми розвитку творчої особистості (метод фокальних об’єктів, метод мозкового штурму, метод синектики, метод моделювання маленькими чоловічками)

 4. Системний підхід у розвитку творчої особистості.

Рекомендована література:

1, 5, 13, 20, 237. САМОСТІЙНА РОБОТА

Завдання для самостійної роботи

Візьміть інтерв'ю у вчителів-практиків з метою визначення їх ставлення до використання педагогічних технологій на уроках мови в початковій школі.

Розробіть навчальний проект (на запропоновану вами тему), який доцільно використовувати у процесі навчання рідної мови в початковій школі. Опишіть методику роботи над цим проектом.

Підготуйте мультимедійну презентацію однієї з інтерактивних технологій.

Підготуйте доклади на тему: Прийоми розвитку творчої особистості за технологією Данні Родарі; Технології розвитку критичного мислення на уроках мови і читання.


 1. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

(Індивідуальне навчально-дослідне завдання)

Розробити проект до уроку рідної мови чи читання (теми на вибір)РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Альтшуллер Г. С. Найти идею. Введение в теорию решения изобретательских задач. – Новосибирск, 1986.

 2. Бабанов К.О. Що ж таке технологія навчання? // Шлях освіти. – 1999. – №3. – С.24.

 3. Башинська Т. Проектувальна діяльність – основа взаємодії вчителя та учнів // Початкова школа. – 2003. – №№ 6, 7.

 4. Бєлкіна О.В. Критичне мислення учнів початкових класів//Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – №4. – С.37-43; №5. – С. 37-45.

 5. Буркова Л. Технології в освіті // Рідна школа. – 2001. – №2.

 6. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: Учебное пособие ‒ 3-є изд.перераб. и доп. – М.: издательство «Ось-89», – 2007. – 256с.

 7. Вукіна Н.В., Дементієвська Н.П. Критичне мислення: як його навчити. − Х.: «Основа», 2007. − 112 с.

 8. Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка // Вопросы психологии –1966.–№ 6. – С. 41-44.

 9. Гамалій А.Т. Ігри та цікаві вправи з української мови для 1 класів. –К.: Рад школа, 1981. – 98 с.

 10. Гоголь Н. Ігри на уроках читання як один із засобів естетичного виховання // Поч. школа. – 2000.– № 1. – С. 19-21.


Питання до іспиту ТЕХНОЛОГІЇ ВИВЧЕННЯ ГАЛУЗІ «МОВА І ЛІТЕРАТУРА»


 1. Обгрунтувати необхідність застосування технологічного підходу до мовної освіти на сучасному етапі розвитку школи.

 2. Відповідно до мети і завдань освітньої галузі у структурі державного стандарту дати характеристику мовленнєвій лінії.

 3. Відповідно до мети і завдань освітньої галузі у структурі державного стандарту дати характеристику мовній лінії.

 4. Дати характеристику головним завданням початкового стану навчання рідної мови.

 5. Державний стандарт початкової загальної освіти. Характеристика змістових ліній.

 6. Державний стандарт початкової загальної освіти. Характеристика освітньої галузі «Мова і література».

 7. Інтерактивне навчання на уроках мови. Технології інтерактивного навчання.

 8. Критичне мислення як вид розумової діяльності. Роль запитань у критичному мисленні.

 9. Методика роботи над навчальним проектом. Етапи планування змісту та ходу навчального проекту.

 10. Можливі теми проектів У початковому курсі мови.

 11. Назвати вимоги до особистісно зорієнтованого уроку.

 12. Назвати етапи моделі організації навчання різних рівнів розумової активності під час уроку.

 13. Назвати методи організації розвивального навчання, які сприяють ефективності уроку.

 14. Обґрунтувати провідні характеристики навчального співробітництва дитини з дорослим під час розвивального навчання.

 15. Особистісно орієнтованого навчання у навчанні мови і читання.

 16. Особливості змісту технології Г.Альтшуллера. Системний підхід у розвитку творчої особистості.

 17. Особливості змісту технології Г.Домана. Етапи навчання читання.

 18. Особливості змісту технології Джанні Родарі. Суть технології: розвиток у дітей фантазії, творчої уяви.

 19. Особливості змісту технології навчання грамоти М.Зайцева.

 20. Охарактеризувати види лінгвометодичних технологій щодо мовної освіти.

 21. Охарактеризувати напрями роботи вчителя з учнями, які визначають позитивне ставлення учнів до навчання.

 22. Охарактеризувати ознаки уроку в умовах особистісно зорієнтованого навчання.

 23. Оцінювання діяльності учнів на інтерактивному уроці (методи, форми).

 24. Поняття «метод проектів». Цілі організації проектної діяльності учнів у початковому курсі рідної мови.

 25. Поняття «навчальна технологія». Особливості організації процесу навчання, побудованого за технологічними принципами.

 26. Спектр навчальних технологій, вибір технологій для навчання мови.

 27. Структура уроків рідної мови із застосуванням інтерактивних технологій.

 28. Технології критичного мислення на різних етапах уроку мови і читиння.

 29. Технології раннього та інтенсивного навчання. Концептуальні засади технологій М.Зайцева, Г.Домана.

 30. Технології розвитку критичного мислення. Розвиток критичного мислення учнів у процесі опрацювання текстів у та виконання письмових завдань.

 31. Технології розвитку творчої особистості. Концептуальні положення технологій Г.Альтшуллера, Дж.Родарі.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал