Мета І завдання курсу «актуальні проблеми історичних процесів української державності»Скачати 363.08 Kb.
Дата конвертації09.12.2016
Розмір363.08 Kb.
ВСТУП

Гуманітарна підготовка майбутніх інженерів-педагогів в Українській інженерно-педагогічній академії починається з вивчення дисципліни «Актуальні проблеми історичних процесів української державності». Процес викладання цієї дисципліни передбачає розв’язання цілого комплексу проблем, серед яких головними є подолання історичної неграмотності, без чого неможливо говорити про політичну культуру особистості, переконання в об’єктивному підході до вивчення і трактування минулого, формування багатоваріантного погляду на історію власної держави, що активізує пошуки найбільш оптимальних дій на сучасному етапі. Особливо значна роль історії України у формуванні і розвитку національної самосвідомості, почуття гордості за свій народ, свою країну.

Ці методичні вказівки підготовлені для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей з урахуванням нових підходів до вивчення предмету в умовах кредитно-модульної системи. Вони включають в себе варіанти контрольних робіт, методичні вказівки до виконання письмової контрольної роботи, питання для підготовки до іспиту та список рекомендованої літератури. Методичні вказівки повинні допомогти студентам заочної форми навчання в організації своєї самостійної роботи.
МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРИЧНИХ ПРОЦЕСІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ»

Метою навчальної дисципліни є послідовне з використанням проблемно-хронологічного підходу вивчення розвитку державності українського народу в контексті світового історичного процесу.

Дана дисципліна має своїм завданням формувати всебічно розвинену та соціально активну особу, вона покликана забезпечити глибокі знання історичного розвитку державності українського народу; вміння визначити вклад національних цінностей у загальнолюдські; переконливо засвоїти ідеали гуманізму та демократії; формувати історичну свідомість як основу всієї суспільної свідомості; привити самостійні, творчі, пізнавальні навики підходу до історичного минулого та реального сьогодення.

Виходячи з цієї мети, головні завдання курсу полягають у тому, щоб студенти виробили навики системно аналізувати основні етапи розвитку державності українського народу. Крім того, студент має ознайомитися з методологічними підходами щодо засвоєння політичних, економічних, соціальних і культурних проблем історії українських земель як у вітчизняній, так і в зарубіжній історіографії, виробити навики самостійної роботи з джерелами та літературою та їх критичного аналізу.

Завдання навчальної дисципліни – формувати у студентів такі професійно важливі якості:


 • Етичність

 • самокритичність

 • креативність

 • системне мислення

 • толерантність

 • самовдосконалення

 • патріотизм

 • самоідентичність

 • логічність

Основними формами учбового процесу, що забезпечують організацію самостійної роботи студентів заочної форми навчання є лекції, практичні заняття, консультації. Формами контролю засвоєння курсу є письмова контрольна робота, яку студент виконує самостійно, її захист та письмовий іспит.
ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЇЇ ОБСЯГ
Змістовий модуль І.

Проблеми самоідентифікації

 1. Вступ до курсу «Актуальні проблеми історичних процесів української державності».

1. Предмет і завдання навчальної дисципліни «Актуальні проблеми історичних процесів української державності».

2. Історичні джерела та історіографія з історії української державності.

3. Періодизація курсу.

4. Основні теорії етногенезу українців.
 1. Перша держава на Дніпрі: між Сходом та Заходом.

1. Теорії походження державності у східних слов’ян.

2. Передумови утворення Київської Русі. Характеристика Давньоруської держави.

3. Вибір віри та його історичне значення.

4. Період феодальної роздробленості: причини та наслідки.

5. Галицько-Волинська держава: її характеристика та історичне значення. 1. Самоідентифікація українців у XIV-XVI ст.

1. Особливості литовського проникнення та польської експансії в Україну.

2. Литовсько-польські унії та їх наслідки для України.

3. Причини появи та джерела формування українського козацтва. Реєстрові козаки.

4. Запорізька Січ як спроба самоорганізації козацтва, її характеристика.

5. Роль козацтва в процесі самоідентифікації українців у XIV-XVI ст.


 1. Гетьмани України: проблема вибору (Виникнення та занепад української державності у XVII-XVIII ст.)

1. Національно-визвольна війна середини XVII ст. Початок формування української державності.

2. Велика Руїна. Проблема зовнішньополітичного курсу гетьманів.

3. Зміцнення козацької старшини та її місце у розвитку держави. Гетьманування Івана Мазепи.

4. Причини та етапи ліквідації української автономії у Росії та Речі Посполитій.
 1. Громадсько-політичні рухи та організації XIX – поч. XX ст.: державна ідея.

1. Політичні та соціально-економічні зміни на українських землях в кінці ХVIII – на початку ХIХ століття.

2. Особливості декабристського руху в Україні та його вплив на суспільно-політичну думку на поч. ХIХ ст.

3. Діяльність “Руської трійці” та Кирило-Мефодіївського товариства.

4. Головні здобутки українців Галичини в революції 1848–1849 рр. в Австрійській імперії.

5. Молодіжні товариства “Сокіл”, “Січ”, “Пласт”, “Луг” в Галичині .

6. Українські політичні партії та громадські рухи на українських землях у складі Російської імперії на початку ХХ століття.


Змістовий модуль IІ.

На шляху до незалежності: український досвід

 1. Крах імперій Габсбургів та Романових і відродження української державності.

1. Причини Першої світової війни та її значення для України.

2. Відновлення української державності: Центральна рада, Гетьманат, Директорія.

3. Історико-правова характеристика універсалів ЦР, Берестейського миру, Акту Злуки, Варшавського договору.

4. Причини поразки та історичне значення української революції 1917–1920 рр.
 1. Радянський період української державності: здобутки та втрати (1921-1990 рр.)

1.Встановлення радянської влади в Україні: етапи, методи, результати.

2. Наслідки радянсько-німецьких договорів 1939 рр. для долі українських земель.

3. Суперечливий характер "доби Хрущова" в Україні.

4. Основні тенденції розвитку радянської системи в др. пол. 60-х - поч. 80-х років. Дисидентство.

5. Процеси “горбачовської перебудови” в Україні: її основні етапи та наслідки.


 1. Розвиток державності України в умовах її суверенітету.

1. Спроба “оновлення Союзу” та розвал радянської імперії в серпні-грудні 1991 р.

2. Конституційний процес в Україні. Становлення владних структур.

3. Формування багатопартійності в Україні. Нинішній стан політичних партій.

4. Концепція зовнішньої політики України в 90-і рр. XX ст. – поч. XXI ст.

5. Проблеми соціально-економічного розвитку України. 1. Сучасна Україна та інтеграційні процеси.

1. Конституційна реформа 2004 р.: процес прийняття та значення.

2. Характеристика української держави на сучасному етапі.

3. Перегляд зовнішньополітичного курсу України. Україна та Європейський Союз.

4. Ретроспектива переходу від адміністративно-командної до ринкової економіки: зарубіжний досвід.

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.
л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1.

Тема 1.

10

2

26

10

1


9

Тема 2.

10

2

26

10

1


9

Тема 3.

10

2

26

10

1


9

Тема 4.

10

2

26

10

1

27

Тема 5.

10

2


8

10

10

Разом за змістовим модулем 1

50

10

832

50

4

244

Змістовий модуль 2.

Тема 6.

10

2

26

10

1


9

Тема 7.

10

2

26

10

1


9

Тема 8.

10

2

26

10

1

18

Тема 9.

10

2

26

10

1

18

Разом за змістовний модуль 2

40

8

824

40

4

234
    1. Усього годин


90

18

1656

90

8

478

Модуль 2
    1. ІНДЗ
-

-
--

-

-    1. Усього годин


МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ

Згідно з навчальним планом кожен студент заочної форми навчання повинен виконати одну письмову контрольну роботу з курсу «Актуальні проблеми історичних процесів української державності», до складу якої входять чотири завдання: написання реферату; пояснення суті історичних понять та термінів; визначення дат запропонованих історичних подій; характеристика персоналії окремої історичної особи. Варіанти контрольної роботи подаються у даному методичному посібнику і обираються за алфавітним списком студентів окремої групи.

Титульна сторінка оформлюється за наведеним нижче зразком:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ, УКРАЇНОЗНАВСТВА І ПОЛІТОЛОГІЇ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Актуальні проблеми історичних процесів української державності»

студента технологічного факультету, гр. ЗТ-ПОД16-1

Іваненко Петра Івановича

Харків - 2016

Перше завдання – підготовлений студентом за всіма вимогами реферат. Написання реферату – це різновид наукової діяльності студентів, в ході виконання якої вони повинні логічно мислити, послідовно викладати фактичний матеріал, обґрунтовувати власні думки і висновки.

Обсяг реферату має дорівнювати 13-15 сторінкам у форматі А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, усі поля – 2 см.

Робота над рефератом повинна починатись із глибокого вивчення теми із різних джерел інформації, запропонованих у списку методичної, базової та допоміжної літератури, задля сформування власного бачення теми, а також уявлення про зміст, мету, завдання і структуру реферату. Обов’язковими складовими реферату є вступ, основна частина, висновки і список використаної літератури.

У вступі обґрунтовується актуальність теми, її особливості, наводяться основні теоретичні дослідження з теми, визначаються недостатньо досліджені питання. Слід наголосити, що обсяг вступу при вказаному обсязі реферату дорівнює 1-1,5 сторінки.Основна частина – містить як фактичний матеріал, так ї узагальнення, власні судження, висновки автора. Кожний розділ слід завершувати стислим висновком. Висновок починається зі слів «таким чином», «отже», «підсумовуючи написане» тощо.

У заключній частині (не більше однієї сторінки) викладаються висновки з усього написаного тексту. Вони повинні виходити з тексту та давати відповіді на завдання, що були поставлені у вступній частині реферату.

Як зазначалося раніше, обов’язковою частиною реферату є список використаної літератури, що подається наприкінці реферату.У другому завданні студент повинен дати стисле, але достатньо зрозуміле і повне, пояснення історичних термінів та понять: де, коли виникло, що означає. Ці пояснення за обсягом можуть складати від 0,5 до 1,0 сторінок кожний історичний термін. Усього обсяг виконання другого завдання від 1,5 до 3,0 сторінок тексту.

Третє завдання полягає у вивченні конкретних дат та перевіряє засвоєння студентами відомостей про перебіг історичних подій, без яких неможливе знання історії, як такової.

Четверте завдання – висвітлення конкретних персоналій – виконується за всіма правилами написання реферату (див. вище), але викладення матеріалу повинне бути більш стислим, а обсяг даного завдання бути значно меншим: вступ та висновки по 0,5 сторінок, основна частина – від 4 до 9 сторінок, усього – від 5 до 10 сторінок друкованого тексту. В цілому обсяг контрольної роботи має бути від 20 до 30 сторінок разом із списком літератури.

Контрольна робота повинна бути виконана цілком самостійно. Вона має показати вміння студента на основі використання певних джерел викласти послідовно матеріал за темою. Не допускається механічне переписування тексту учбових посібників, підручників, матеріалів з інших джерел, вимагається творче, самостійне висвітлення питань.

При написанні контрольної роботи виникає необхідність наводити цитати, статистичні дані, пояснення понять. У таких випадках необхідно точно вказувати джерело, звідки взята цитата, дані та ін.: автора, назву твору, збірника документів, довідника; місце, рік видання, сторінки (рекомендується брати останнє видання).

Коли чорновий варіант написано, слід перевірити його зміст, правильність дат, статистичного матеріалу, який наводиться в роботі, правильність назв, понять, висновків, оцінок історичних подій. Далі треба зробити в разі потреби необхідні уточнення. Контрольна робота повинна виконуватися українською мовою. Якщо студент не володіє українською мовою, допускається, як виключення, виконання роботи російською мовою. Наприкінці роботи треба поставити особистий підпис та дату виконання.Контрольна робота має бути особисто надана на кафедру філософії, українознавства і політології відповідно з встановленим графіком.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант № 1

 1. Написати реферат на тему:

Теорії етногенезу українців.

 1. Пояснити поняття та терміни:

 • застій;

 • депортація;

 • унія.

 1. Визначити дати подій:

 • Західну Україну включено до складу УРСР;

 • Утворення Української Гельсінської групи;

 • Утворення Директорії.

 1. Дати характеристику суспільно-політичної діяльності історичної особи: Іван Мазепа.


Варіант № 2

 1. Написати реферат на тему:

Теорії походження державності у східних слов’ян.

 1. Пояснити поняття та терміни:

 • Малоросійська колегія;

 • Генеральний секретаріат;

 • Операція «Вісла».

 1. Визначити дати подій:

 • Ухвалення Конституції Пилипа Орлика;

 • Запровадження християнства в Київській Русі;

 • Укладення Люблінської унії.

 1. Дати характеристику суспільно-політичної діяльності історичної особи: Симон Петлюра.

Варіант № 3

 1. Написати реферат на тему:

Галицько-Волинська держава – спадкоємиця Київської Русі.

 1. Пояснити поняття та терміни:

 • Реєстрове козацтво;

 • Універсали Центральної Ради;

 • «червоний терор».

 1. Визначити дати подій:

 • Князювання Ярослава Мудрого у Києві;

 • Остаточна ліквідація царським указом Запорізької Січі;

 • Утворення Української Центральної Ради.

 1. Дати характеристику суспільно-політичної діяльності історичної особи: В’ячеслав Чорновіл.

Варіант № 4

 1. Написати реферат на тему:

Передумови утворення Київської Русі. Характеристика Давньоруської держави.

 1. Пояснити поняття та терміни:

 • Етногенез;

 • Індустріалізація;

 • Козак.

 1. Визначити дати подій:

 • Укладення Кревської унії;

 • Запровадження кріпосного права в Лівобережній Україні;

 • Діяльність Кирило-Мефодіївського товариства.

 1. Дати характеристику суспільно-політичної діяльності історичної особи: Михайло Грушевський.

Варіант № 5

 1. Написати реферат на тему:

Особливості литовського проникнення та польської експансії в Україну в ХІV-XVI ст.

 1. Пояснити поняття та терміни:

 • Держава;

 • «українофіли»;

 • Колективізація сільського господарства.

 1. Визначити дати подій:

 • Об’єднання Новгородського і Київського князівств князем Олегом;

 • Конотопська битва;

 • Проголошення ІІІ Універсалу Центральної Ради.

 1. Дати характеристику суспільно-політичної діяльності історичної особи: Володимир Щербицький.

Варіант № 6

 1. Написати реферат на тему:

Причини появи та джерела формування українського козацтва. Реєстрові козаки.

 1. Пояснити поняття та терміни:

 • Племінний союз;

 • Декабристи;

 • Дисидентський рух.

 1. Визначити дати подій:

 • Утворення Галицько-Волинської держави;

 • Берестейська церковна унія;

 • Проголошення І Універсалу Центральної Ради.

 1. Дати характеристику суспільно-політичної діяльності історичної особи: князь Володимир Великий.

Варіант № 7

 1. Написати реферат на тему:

Запорізька Січ як спроба самоорганізації козацтва, її характеристика.

 1. Пояснити поняття та терміни:

 • Феодальна роздробленість;

 • Магдебурзьке право;

 • «воєнний комунізм».

 1. Визначити дати подій:

 • Політика «українізації»;

 • Остаточне звільнення м. Харкова від німецької окупації;

 • Заснування збройних сил незалежної України.

 1. Дати характеристику суспільно-політичної діяльності історичної особи: Павло Скоропадський.

Варіант № 8

 1. Написати реферат на тему:

Політика українських гетьманів в період «Руїни».

 1. Пояснити поняття та терміни:

 • Гетьманщина;

 • Нова економічна політика;

 • Багатопартійність.

 1. Визначити дати подій:

 • Акт Злуки УНР та ЗУНР;

 • Початок насильницької колективізації сільського господарства;

 • Проголошення незалежності України.

 1. Дати характеристику суспільно-політичної діяльності історичної особи: Петро Конашевич-Сагайдачний.

Варіант № 9

 1. Написати реферат на тему:

Формування козацької держави, етапи її становлення. Внутрішня та зовнішня політика Б. Хмельницького.

 1. Пояснити поняття та терміни:

 • Шляхта;

 • Козацькі клейноди;

 • Еміграція.

 1. Визначити дати подій:

 • Введення християнства на Русі;

 • Хронологічні рамки (початок-кінець) Другої світової війни;

 • Початок політики перебудови.

 1. Дати характеристику суспільно-політичної діяльності історичної особи: Степан Бандера.


Варіант № 10

 1. Написати реферат на тему:

Декабристський рух в Україні.

 1. Пояснити поняття та терміни:

 • Руїна;

 • Директорія;

 • Конституція.

 1. Визначити дати подій:

 • Перша згадка назви «Україна» в писемних джерелах;

 • Захоплення Києва татаро-монголами;

 • Емський указ.

 1. Дати характеристику суспільно-політичної діяльності історичної особи: Володимир Винниченко.

Варіант № 11

 1. Написати реферат на тему:

Криза феодально-кріпосницьких відносин. Проведення буржуазних реформ на українських землях у 60-70-х рр. ХІХ ст.

 1. Пояснити поняття та терміни:

 • Війт;

 • Літопис;

 • Еміграція.

 1. Визначити дати подій:

 • Правління Данила Романовича;

 • Коліївщина;

 • Другий Універсал Центральної Ради.

 1. Дати характеристику суспільно-політичної діяльності історичної особи: Ярослав Осмомисл.

Варіант № 12

 1. Написати реферат на тему:

Україна в роки Першої світової війни.

 1. Пояснити поняття та терміни:

 • Гетьманщина;

 • Коліївщина;

 • Колабораціонізм.

 1. Визначити дати подій:

 • Перша згадка про українських козаків у писемних джерелах;

 • Валуєвський циркуляр;

 • Битва під Крутами.

 1. Дати характеристику суспільно-політичної діяльності історичної особи: Симон Петлюра.


Варіант № 13

 1. Написати реферат на тему:

Політика «воєнного комунізму» в Україні.

 1. Пояснити терміни та поняття:

 • Нормани;

 • Малоросійська колегія;

 • Геноцид.

 1. Визначити дати подій:

 • Конституція Пилипа Орлика;

 • Відміна кріпосного права на західноукраїнських землях;

 • Голодомор в Україні.

 1. Дати характеристику суспільно-політичної діяльності історичної особи: Володимир Великий.

Варіант №14

 1. Написати реферат на тему:

Голодомор 1932-1933 років в Україні.

 1. Пояснити терміни та поняття:

 • Плюралізм;

 • Космополітизм;

 • Комітети бідноти (комбіди).

 1. Визначити дати подій:

 • Зборівська битва;

 • Андрусівський договір;

 • Незалежність України.

 1. Дати характеристику суспільно-політичної діяльності історичної особи: Богдан Хмельницький.

Варіант № 15

 1. Написати реферат на тему:

Українська Центральна Рада: склад, програма та основні етапи діяльності.

 1. Пояснити терміни та поняття:

 • Феодалізм;

 • Шляхта;

 • Національно-визвольна війна.

 1. Визначити дати подій:

 • «Вічний мир»;

 • Діяльність «Руської трійці»;

 • Початок політики індустріалізації.

 1. Дати характеристику суспільно-політичної діяльності історичної особи: Михайло Драгоманов.


Варіант № 16

 1. Написати реферат на тему:

Дисидентський рух в Україні як вияв політичної опозиції комуністичному режиму.

 1. Пояснити поняття та терміни:

 • Козацька старшина;

 • Четверний союз;

 • Великодержавний шовінізм.

 1. Визначити дати подій:

 • Битва під Жовтими Водами;

 • Формування легіону Українських січових стрільців, створення Союзу визволення України;

 • Чорнобильська катастрофа.

 1. Дати характеристику суспільно-політичної діяльності історичної особи: Василь Стус.

Варіант № 17

 1. Написати реферат на тему:

Українська гетьманська держава Павла Скоропадського.

 1. Пояснити поняття та терміни:

 • Греко-католицька церква;

 • Народовці;

 • Більшовики.

 1. Визначити дати подій:

 • Брестський мир;

 • Початок примусової колективізації сільського господарства;

 • Друга світова війна.

 1. Дати характеристику суспільно-політичної діяльності історичної особи: Петро Дорошенко.

Варіант № 18

 1. Написати реферат на тему:

Українські політичні партії в буржуазно-демократичній революції 1905-1907 рр.

 1. Пояснити поняття та терміни:

 • Слобідська Україна;

 • Тимчасовий уряд;

 • Авторитаризм.

 1. Визначити дати подій:

 • Перенесення столиці України з Харкова до Києва;

 • Утворення ОУН;

 • Бессарабію та Північну Буковину включено до складу УРСР.

 1. Дати характеристику суспільно-політичної діяльності історичної особи: Павло Скоропадський.


Варіант № 19

 1. Написати реферат на тему:

Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях у 1918-1920 рр. Проголошення ЗУНР.

 1. Пояснити поняття та терміни:

 • Малоросія;

 • Інтеграція;

 • Федерація.

 1. Визначити дати подій:

 • Правління князя Олега;

 • Прихід до влади П. Скоропадського;

 • Проголошення незалежності Карпатської України.

 1. Дати характеристику суспільно-політичної діяльності історичної особи: Іван Виговський.

Варіант № 20

 1. Написати реферат на тему:

Україна в умовах нової економічної політики (НЕП).

 1. Пояснити поняття та терміни:

 • Депортація;

 • Евакуація;

 • Анархізм.

 1. Визначити дати подій:

 • Правління князя Ігоря;

 • Три поділи Польщі;

 • Утворення СРСР.

 1. Дати характеристику суспільно-політичної діяльності історичної особи: Пилип Орлик.

Варіант № 21

 1. Написати реферат на тему:

Західноукраїнські землі під владою Польщі (1921-1939 рр.).

 1. Пояснити поняття та терміни:

 • Васальна залежність;

 • Промисловий переворот;

 • Багатопартійність.

 1. Визначити дати подій:

 • Царський указ про закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України;

 • Прихід до влади Директорії;

 • Помаранчева революція.

 1. Дати характеристику суспільно-політичної діяльності історичної особи: Кирило Розумовський.


Варіант № 22

 1. Написати реферат на тему:

Протиріччя суспільно-політичного життя в Україні в 1920-1930-ті рр.

 1. Пояснити поняття та терміни:

 • Люблінська унія;

 • Руїна;

 • Закінчення Другої світової війни.

 1. Визначити дати подій:

 • Прийняття християнства;

 • Берестейська унія;

 • Капітуляція Німеччини у другій світовій війні.

 1. Дати характеристику суспільно-політичної діяльності історичної особи: княгиня Ольга.

Варіант № 23

 1. Написати реферат на тему:

Причини і початок Другої світової війни. Західноукраїнські землі в системі радянсько-німецьких договорів.

 1. Пояснити поняття та терміни:

 • Дуумвірат;

 • Золота Орда;

 • Кревська унія.

 1. Визначити дати подій:

 • Роки правління княгині Ольги;

 • Битва під Батогом;

 • Руйнація Петром І гетьманської столиці міста Батурина.

 1. Дати характеристику суспільно-політичної діяльності історичної особи: Данило Галицький.

Варіант № 24

 1. Написати реферат на тему:

Повоєнна відбудова і розвиток України в 1945 – середині 1950-х рр.

 1. Пояснити поняття та терміни:

 • Референдум;

 • Русини;

 • Розкуркулення.

 1. Визначити дати подій:

 • Гетьманування Івана Мазепи;

 • Злука УНР і ЗУНР;

 • Прийняття Конституції незалежної України.

 1. Дати характеристику суспільно-політичної діяльності історичної особи: Михайло Грушевський.

Варіант № 25.

 1. Написати реферат на тему:

Україна в умовах десталінізації. Хрущовська «відлига».

 1. Пояснити поняття та терміни:

 • Склавини;

 • Січові стрільці;

 • Пацифікація.

 1. Визначити дати подій:

 • Об’єднання Галицького та Волинського князівств Романом Мстиславичем;

 • Початок доби «Руїни»;

 • Операція «Вісла».

 1. Дати характеристику суспільно-політичної діяльності історичної особи: Левко Лук’яненко.

Варіант № 26

 1. Написати реферат на тему:

Харківщина в роки Другої світової війни.

 1. Пояснити поняття та терміни:

 • Фільварок;

 • Інтеграція;

 • Федерація.

 1. Визначити дати подій:

 • Національно-визвольна революція під проводом Б. Хмельницького;

 • Ліквідація Запорозької Січі за наказом Катерини ІІ;

 • Чорнобильська катастрофа.

 1. Дати характеристику суспільно-політичної діяльності історичної особи: Симон Петлюра.

Варіант № 27

 1. Написати реферат на тему:

Запорізька Січ як військово-політичне об’єднання козаків.

 1. Пояснити поняття та терміни:

 • Феодальний спосіб виробництва;

 • Трансністрія;

 • Автократія.

 1. Визначити дати подій:

 • Валуєвський циркуляр;

 • Проголошення Української Народної Республіки;

 • Вигнання німецьких військ з території України.

 1. Дати характеристику суспільно-політичної діяльності історичної особи: Дмитро Донцов.Варіант № 28

 1. Написати реферат на тему:

Історія української символіки.

 1. Пояснити поняття та терміни:

 • Продрозкладка;

 • Синдикат;

 • Антигітлерівська коаліція.

 1. Визначити дати подій:

 • Виникнення реєстрового козацтва;

 • Створення ООН;

 • Виникнення Організації українських націоналістів.

 1. Дати характеристику суспільно-політичної діяльності історичної особи: Микита Хрущов.

Варіант № 29

 1. Написати реферат на тему:

Розвиток конституційних традицій в Україні.

 1. Пояснити поняття та терміни:

 • Васальна залежність;

 • Генеральний писар;

 • Лібералізм.

 1. Визначити дати подій:

 • Роки правління Данила Галицького;

 • Створення СРСР;

 • Створення Української Гельсінської спілки.

 1. Дати характеристику суспільно-політичної діяльності історичної особи: Леонід Брежнєв.

Варіант № 30

 1. Написати реферат на тему:

Історія української еміграції.

 1. Пояснити поняття та терміни:

 • Закупи;

 • Воєводство;

 • Громадянська війна.

 1. Визначити дати подій:

 • Обрання Богдана Хмельницького гетьманом Війська Запорозького:

 • Період існування Гетьманату;

 • Прийняття Декларації «Про державний суверенітет України».

 1. Дати характеристику суспільно-політичної діяльності історичної особи: Кость Левицький.


ПИТАННЯ ДЛЯ ІСПИТУ

 1. Основні концепції формування (етногенезу) українського народу.

 2. Витоки української державності, її основні етапи.

 3. Теорії походження державності у східних слов’ян. Становлення Давньоруської держави.

 4. Державно-політичний устрій Київської Русі, його характеристика.

 5. Періодизація розвитку Київської Русі, її історична спадщина.

 6. Галицько-Волинська держава як правонаступник Київської Русі в процесі державотворення.

 7. Входження українських земель до складу Великого Князівства Литовського. Особливості їхнього правового та політичного статусу.

 8. Зближення Польщі та Литви наприкінці XIV – XV ст. Полонізація українських земель. Кревська (1385 р.) та Городельська (1413 р.) унії.

 9. Входження українських земель до складу Польщі. Люблінська (1569 р.) та Берестейська (1596 р.) унії, їх наслідки для України.

 10. Причини появи та джерела формування українського козацтва. Реєстрові козаки.

 11. Запорозька Січ як спроба самоорганізації козацтва, її характеристика.

 12. Роль козацтва в процесі само ідентифікації українців у ХІV – XVI ст.

 13. Визвольна війна 1648-1657 рр. під керівництвом Богдана Хмельницького як фактор формування державності.

 14. Переяславська рада і «Березневі» статті 1654 р. Характеристика міждержавної угоди між Україною та Московською державою.

 15. Українська козацька держава (Військо Запорізьке). Її державний, суспільний та економічний лад.

 16. Доба Руїни (др. пол. XVII ст.): причини, ознаки та політичні наслідки для української державності.

 17. Зміцнення козацької старшини та її місце у розвитку держави. Гетьманування Івана Мазепи.

 18. Гетьман Пилип Орлик і Конституція України.

 19. Суспільно-політичний лад Гетьманщини і Слобожанщини у XVIII ст.

 20. Останній гетьман України Кирило Розумовський. Ліквідація козацької автономії.

 21. Причини та етапи ліквідації української автономії у Росії та Речі Посполитій.

 22. Політичні та соціально-економічні зміни на українських землях в кінці ХVIII - на початку ХІХ століття.

 23. Особливості декабристського руху в Україні та його вплив на суспільно-політичну думку на початку ХІХ ст.

 24. Розвиток національно-визвольних ідей в Україні наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ ст. (Кирило-Мефодіївське братство, «Руська трійця» та інші).

 25. Скасування кріпацтва 1861 р., буржуазні реформи 60-х – 70-х рр. ХІХ ст. та їх здійснення в Україні.

 26. Соціально – політичний і економічний розвиток західноукраїнських земель в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. у складі Австро-Угорської імперії, його особливості.

 27. Українські політичні партії та громадські рухи на українських землях у складі Російської імперії на початку ХХ століття.

 28. Політичні партії західноукраїнських земель в кінці ХІХ – на початку ХХ ст., їхнє ставлення до української державності.

 29. Перша світова війна і трагедія України. Українські політичні сили в роки Першої світової війни.

 30. Лютнева революція 1917 р. у Петрограді. Створення та діяльність Української Центральної Ради.

 31. Історико-правова характеристика універсалів Центральної Ради.

 32. Зовнішня політика УНР. Брест-Литовська мирна угода 1918 р. Початок німецько-австрійської окупації. Причини розпуску Української Центральної Ради.

 33. Українська Держава 1918 р. (Гетьманат). Внутрішня і зовнішня політика гетьманського уряду П. Скоропадського.

 34. Українська Народна Республіка доби Директорії.

 35. Національно-визвольний рух в Західній Україні. Створення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР).

 36. Причини поразки та історичне значення української революції 1917-1920 рр.

 37. Здійснення політики «воєнного комунізму» в Україні, її особливості і соціально-економічні наслідки.

 38. Міжнародне і внутрішнє становище радянської України у 1919-1921 рр.

 39. Перехід до нової економічної політики. Кризи непу та їх наслідки.

 40. Утворення СРСР. Державно-правовий статус України у його складі.

 41. Національно-державне будівництво в радянській Україні у 1920-х рр., політика «українізації».

 42. Формування командно-адміністративної системи в економіці у др. пол. 1920-х – 1930-х рр. Політика індустріалізації та його наслідки для України.

 43. Насильницька колективізація українського села. Голодомор 1932-1933 рр.

 44. Становлення тоталітарного режиму в СРСР та його наслідки для України. Політичні репресії кінця 1920-х − 1930-х рр.

 45. Політичне і економічне становище західноукраїнських земель у складі Польщі, Чехословаччині, Румунії у 20-х − 30-х рр. ХХ ст.

 46. Україна напередодні та на початку Другої світової війни. Входження західноукраїнських земель до складу УРСР.

 47. Німецький окупаційний режим в Україні (1941-1944 рр.).

 48. Рух опору німецькому окупаційному режиму. Радянське підпілля та партизанський рух. Створення та діяльність Української Повстанської Армії (УПА).

 49. Звільнення України від німецької окупації. Закінчення Другої світової війни та її політичні наслідки для України.

 50. Економічні, соціально-політичні і культурні перетворення в Україні у 1945-1953 рр., їх особливості у західних регіонах.

 51. УРСР в умовах десталінізації та хрущовської «відлиги».

 52. Економічні реформи в СРСР 50-х - 60-х років ХХ ст. та їх реалізація в Україні. Зміни у соціальній політиці.

 53. Зміна політичного курсу та наростання кризових явищ в Радянському Союзі (1965 - 1985 рр.). Доба «застою» та її прояви в суспільно-політичному та економічному житті УРСР.

 54. Розвиток дисидентського руху в Україні в другій половині 60-х - 80-х рр. ХХ ст.

 55. Процеси «горбачовської перебудови» в Україні: її основні етапи та наслідки.

 56. Виникнення багатопартійності в Україні наприкінці 80-х – на поч. 90-х рр. ХХ ст. Політичні партії України 1990-х – 2000-х рр.

 57. Спроба «оновлення Союзу» та розвал радянської імперії в серпні-грудні 1991 р.

 58. Розбудова Української незалежної держави у першій половині 1990-х рр., реорганізація та створення органів державної влади.

 59. Конституційний процес в Україні у 1990-х – 2000-х рр.

 60. Сучасне суспільно-політичне та економічне становище в Україні.


БАЗОВА ЛІТЕРАТУРА
1. Історія України: Нове бачення: У 3 т. / Під ред. В. А.Смолія. – К.: Україна, 1995. – 350 с.

2. Історія України: навч. посіб. / О. Д. Бойко. – 3-тє вид., доповн. – К.: Академвидав, 2010. – 687 с.

3. Історія України / Під ред. В.А. Смолія. – К.: Альтернатива, 1997. – 416 с.

4. Історія України: підручник / В. М. Литвин. — 3-тє доопрац. та доповн. вид. – К.: Наук. думка, 2009. – 821 с.

5. Історія України: підручник / Г. Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, О. В. Вербовий, І. М. Заболотна, Г. М. Казакевич, М. Г. Казьмирчук, Г .Г. Коцур, О. Р. Купчик, С .В. Набока, С. В. Палієнко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — 2-ге вид., виправл. і доповн. – К.: Логос, 2010. – 648 с.

6. Історія України / Ю. Зайцев, В. Баран, Я. Грицак, О. Зайцев, Я. Ісаєвич. – 2-е вид., зі змін. – Л.: Світ, 1998. – 487 с.

7. Історія України: сучасне бачення: навч. посіб. / В.Ф. Остафійчук. – 4-те вид., виправл. – К.: Знання-Прес, 2008. – 424 с.

8. Історія України та її державності: курс лекцій / Л. Є. Дещинський, С. В. Терський, І. Я. Хома, В. М. Тарабан, Р. Д. Зінкевич, Я.Я. Денісов, І. О. Гаврилів, І. В. Буковський, А. Я. Нагірняк: Нац. ун-т "Львів.


9. Історія українського козацтва: Нариси: У 2-х т. Т. 1 / В. А. Брехуненко, Л. В. Войтович, О. Б. Головко, В. М. Горобець, А. О. Гурбик; Ін-т історії України. НДІ козацтва НАН України. – К.: Вид. дім "Києво-Могилян. акад.", 2009. – 800 с.

10.Мала історія України / А. Каппелер. – К.: "К.І.С.", 2007. – 264 с.

11.Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / Н. Яковенко; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту. Ін-т критики. – 2 вид., переробл. та розшир. – К.: Критика, 2005. – 584 с.

12.Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ - ХХ століття: Навч. посіб. / Я. Й. Грицак. – 2-ге вид. – К.: Генеза, 2000. – 356 с.

13.Політична історія України: навч. посіб. / В. А. Греченко, В. І. Танцюра, В. В. Калініченко, С. М. Куліш, В. В. Петровський. – 2-ге вид., доповн. – К.: Академвидав, 2008. – 552 с.

14.Україна. Історія / О. Субтельний. – К.: Либідь, 1996.

15.Історія України: Модульний курс. Навчальний посібник / Н. М Савченко, М. К. Подольський. – К.: Інкос, 2006.– 544 с.

ДОПОМІЖНА ЛІТЕРАТУРА

1. Апанович О. М. Гетьмани України і кошові отамани Запорізької січі / О. М. Апанович. – К., 1993.

2. Баран В. К. Україна після Сталіна: нарис історії 1953-1985 рр / В. К. Баран. – Львів, 1992.

3. Білас І. Г. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953: Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз. У 2 кн./ І. Г. Білас. – К., 1994.

4. Вищі посадові особи України у ХХ ст. / Ю. П. Дірявка, В. А. Бабенко. – Д.: ДВНЗ ПДАБА, 2011.

5. Горелов В. Павло Скоропадський – гетьман Української Держави / В. Горелов. – К., 1995.

6. Ісаєвич / Я. Д. Ісаєвич. – К., 1966. Я.Д. Братства та їх роль у розвитку української культури XVI-XVIII ст.

7. Історія міста Дніпропетровська /За ред. А. Г.Болебруха.– Д.: Грані, 2006.

8. Кондратюк К. Нариси історії українського національно-визвольного руху XIX ст. / К. Кондратюк. – Тернопіль, 1993.

9. Конституція України. – К., 1996.

10.Котляр М. Ф. Запровадження християнства в Давньоруській державі / М. Ф. Котляр. – К., 1983.

11.Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика. – К., 1994.


12.Смолій В. А., Богдан Хмельницький / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – К., 1995.

13.Україна – НАТО: історія та сьогодення: навч.-метод. посіб. / М. В. Кордон. – Житомир: Полісся, 2008.

14.Українські політичні партії кінця XIX – початку XX ст.: програмові і довідкові матеріали / В. Ф. Шевченко. – К., 1993.

15.Шаповал Ю. І. Україна 20-50-х років: сторінки ненаписаної історії / Ю. І. Шаповал. – К., 1993.

16.Щербак В. Українське козацтво, формування соціального стану. Друга половина XV – середина XVII ст. / В. Щербак. – Київ, 2000.

17.Яворницький Д. І. Історія Запорозьких козаків / Д. І. Яворницький. – Львів, 1990.ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
1. Методичні вказівки викладачів кафедри українознавства ДВНЗ «ПДАБА» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pgasa.dp.ua/dept/ukraine-study/

2. Відеоісторія України. Альбом «Історія України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://io.ua/vcc9aad0484735d65b9262342215118f7

3. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?encyclop Енциклопедія історії України [Електронний ресурс].

4. ІЗБОРНИК. Історія України IX—XVIII ст. Першоджерела та інтерпретації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/index.html

5. Інститут історії України НАН України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.history.org.ua

6. Історія України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://history.franko.lviv.ua/

7. Історія України. Підручники [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-book-76.html

8. Михайло Грушевський. Історія України-Руси в 10 томах / Михайло Грушевський [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/index.html9. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал