«Менеджмент» Що означає термін «менеджмент»Pdf просмотр
Сторінка1/8
Дата конвертації25.04.2017
Розмір5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

«Менеджмент»

Що означає термін «менеджмент» і з якої мови він походить:
+З англійської мови і означає керувати, стояти на чолі, завідувати, бути здатним впоратися з будь-якою проблемою
З німецької мови і означає керувати, завідувати будь-чим
З англійської мови і означає керувати, завідувати будь-чим
З російської і означає завідувати будь-чим
Що означає термін «менеджер»:
Менеджер - це організатор колективу
Менеджер - це керівник трудового колективу
Менеджер - це керівник, який добре знає економіку
+Менеджер - це професійний керівник, який добре орієнтуєтеся в ринкових відносинах
Хто такий підприємець:
+Це людина, яка готова йти на ризик, новаторство, примноження багатства
Це людина, яка ризикує своїм майном для створення чогось нового
Це людина, яка завжди ризикує
Це людина, яка створює матеріальні цінності
Що слід розуміти під терміном «менеджмент»:
Термін «менеджмент» означає керувати якоюсь системою
Під терміном «менеджмент» розуміють управління якоюсь економічною системою
+Термін «менеджмент» походить від англійського «manage» і означає керувати, управляти, завідувати, стояти на чолі
Під терміном «менеджмент» розуміють завідувати та керувати якоюсь системою
Що є об'єктом вивчення менеджменту:
Окремі підрозділи організацій
Фінансові процеси
Матеріальні процеси
+Організації та процеси, які в них здійснюються
Школа наукового управління отримала свій розвиток у:
+1885-1920 рр.
1900-1950рр.
1930-1950 рр.
1950-1988рр.
«Батьком» школи наукового управління вважаються:

А Файоль
Е.Мейо
+Ф.Тейлор
М.Фоллет
Адміністративна (Класична) школа управління отримала свій розвиток у:
+1900-1950 рр.
1885-1920рр.
1930-1950 рр.
1950-1988рр.
Найвідомішим представником адміністративної (класичної) школи управління є:
Ф. Тейлор
+А. Файоль
Е. Мейо
М. Фоллет
Школа людських стосунків в управлінні отримала свій розвиток у:
+1930-1950 рр.
1900-1950 рр.
18854920рр.
1950-1988рр.
Якщо управління розглядається не як серія розрізнених дій, а як єдиний процес впливу на організацію, то ми маємо справу з:
Системним підходом
Ситуаційним підходом
+Процесним підходом
Поведінським підходом
Підхід, який вимагає прийняття оптимального рішення, що залежить від співвідношення взаємодіючих факторів - це:
+Ситуаційний підхід
Системний підхід
Процесний підхід
Поведінський підхід
На чому базується системний підхід до управління:
+На використанні теорії систем
На використанні принципів менеджменту
На використанні закономірностей управління
На використанні сучасних методів менеджменту
Що слід розуміти під принципами менеджменту:

Вихідні положення, за допомогою яких вирішуються виробничі завдання
Норми поведінки людей в процесі виконання своїх функцій
+Правила, вихідні положення і норми поведінки, якими керуються органи управління в процесі управління системами
Положення про діяльність органів управління
Що передбачають принципи менеджменту:
Територіальні аспекти управління
Стан та розвиток системи управління
Територіальні аспекти процесів управління
+Тимчасові і територіальні аспекти процесів управління, а також мати правове оформлення
Зведення правил, норм поведінки, установок, які створюються людьми і якими керуються органи управління та окремі працівники відноситься до:
Економічних законів
Методів менеджменту
Законів управління
+Принципів менеджменту
Як слід розуміти термін «принцип»:
Основні завдання
Основні функції
Основні методи впливу на людей
+Начало, основа поведінки, основне правило
Що є підґрунтям управління будь-якою системою:
+Принципи, які відображають ринкові умови господарювання
Методи менеджменту
Функції менеджменту
Фінансові ресурси
В якому порядку реалізуються основні (загальні) функції управління:
Організація, планування, контроль, мотивація
Планування, організація, контроль, мотивація
+Планування, організація, мотивація, контроль
Організація, контроль, мотивація, планування
Що повинні відображати функції менеджменту:
Основні закономірності управління системами
+Відносини, які складаються між керуючою та керованою системами
Основні властивості, зв'язки та відносини управління
Основні завдання керуючої та керованої системи
Які функції менеджменту слід вважати загальними:

Контролю і організації
Планування і мотивації
Організація і контроль
+Планування, організація, мотивація та контроль
Хто розподіляє функції управління в організації:
Спеціалісти
Робітники
+Керівник організації
Спеціалісти та робітники
Економічні методи менеджменту ґрунтуються на використанні:
Економічних інтересів кожної особи
+Економічних інтересів колективу і особи
Матеріальних інтересів тільки колективу
Матеріальних інтересів тільки особи
Методи менеджменту - це:
Форма впливу на людей для отримання великих прибутків
Засіб впливу на персонал
Засоби впливу на об'єкти управління
+Засоби впливу керуючої системи на керовану з метою досягнення певних цілей
Визначте суб’єкт управління:
Людина або група людей, що мають владу і певні знання про управління
+Людина або група людей, що здійснюють управлінський вплив
Учасники управління системою
Керівники інституційного рівня менеджменту та їх підлеглі
Що об’єднує суб’єкт та об’єкт управління?
+Спільна мета діяльності
Партнерство та спільність життєвих поглядів
Спільне місце їхньої діяльності
Горизонтальний поділ праці
Як можна описати менеджмент з функціональних позицій?
Процеси стратегічного, тактичного, оперативного планування та попереднього, поточного і підсумкового контролю
Процеси постановки цілей, планування, організації, мотивації
Процеси планування, організації, контролю та регулювання
+Циклічний процес планування, організації, мотивації та контролю
Чому рівні менеджменту представлені у вигляді піраміди?
Для полегшення призначення управлінців на посади

Для відображення значення кожного рівня управління
+Для характеристики чисельності апарату управління на різних рівнях
Для відображення ролей менеджерів
У найпростішому випадку рішення – це:
+Вибір альтернативи
Вибір місії
Оцінка ситуації
Метод контролю за діяльністю підлеглих
Чому необхідно здійснювати контроль за виконанням управлінських рішень?
Щоб вчасно виявити і покарати винних у їх неефективному виконанні
Щоб виконавці боялися і добре їх виконували
Тому, що є працівники, які за контроль отримують гроші, і вони контролюють усе
+Щоб своєчасно виявити відхилення у виконанні рішень і вжити відповідних заходів
У результаті вертикального поділу праці утворюються:
Неформальні групи
Виробничі підрозділи
Функціональні підрозділи
+Рівні менеджменту
До характерних ознак управлінських завдань відносять:
Невизначеність чи суперечливість умови
Обмежені часові межі вирішення
Відсутність достатньої інформації про можливі способи вирішення
+Усі відповіді вірні
На що переважно спрямовані функції менеджменту?
На задоволення соціальних потреб колективу
На виконання виробничих завдань
На досягнення відповідних фінансових показників діяльності організації
+На досягнення певної мети організації
Як слід розуміти функцію планування?
Визначення способів і засобів виконання завдань всіма підрозділами в організаційній структурі
Встановлення цілей організації на стратегічну та тактичну перспективу
+Встановлення цілей та завдань розвитку об’єктів управління, визначення шляхів, засобів та термінів їхнього досягнення
Визначення термінів виконання завдань, виконавців та взаємозв’язків між виконавцями

Планування в управлінні підприємством:
+Є однією із найважливіших функцій менеджменту незалежно від сфери діяльності організації
В умовах ринкової економіки має другорядне значення, а важливе лише для підприємств командно-адміністративної економіки
Потрібне лише для великих організації, які функціонують у сфері матеріального виробництва
В сучасних умовах не потрібне взагалі
Уперше планування та інші функції менеджменту описав:
М. Портер
+ А. Файоль
Г. Форд
А.Маслоу
Планування як функція менеджменту повинна застосовуватись:
Лише у великих організаціях
+В усіх формальних організаціях
Тільки в комерційних організаціях
Тільки у неформальних організаціях, якщо цього вимагають обставини
Першим етапом процесу планування є:
Аналіз внутрішнього середовища
Аналіз альтернатив
Оцінка зовнішнього середовища
+Постановка мети
Стратегія організації розробляється:
На поточний момент і гнучко змінюється
На короткотерміновий період
На середньотерміновий період
+На довготривалий період
Стратегічне планування входить до компетенції менеджерів:
Управлінського рівня
Технічного рівня
+Інституційного рівня
Технічного та інституційного рівня
Організація взаємодії як функція менеджменту – це:
Розподіл повноважень менеджерів на основі горизонтального поділу праці
Встановлення постійних взаємовідносин між ланками управління
Визначення певного порядку в системі управління
+Процес формування управлінської структури організації

Централізація та децентралізація особливо важливі в процесі:
+Організації взаємодії
Контролю
Мотивації
Планування
Повноваження визначають:
Форму впливу на підлеглих для досягнення цілей організації
+Право використовувати матеріальні і людські ресурси для виконання виробничих завдань
Розмір оплати праці та місце в організації
Здатність приймати непопулярні рішення
Влада – це:
Здатність впливати на працівників на засадах особистих якостей
+Можливість впливати на працівників на засадах отриманих за посадою повноважень
Поведінка однієї особи, яка змінює ситуацію
Можливість використовувати ресурси організації
Що утворює структуру управління організацією?
Сукупність лінійних органів управління
+Сукупність лінійних і функціональних служб
Сукупність функціональних служб
Сукупність управлінських підрозділів в межах певного рівня менеджменту
Що належить до елементів організаційних структур управління?
Взаємозв’язки, що виникають внаслідок горизонтального поділу праці
Тільки функціональні підрозділи управління організацією
Лише система взаємозв’язків між органами управління
+Органи всіх систем управління організацією та взаємозв’язки між ними
Як слід розуміти організаційну структуру управління?
Супідрядність управлінських взаємозалежних ланок управління
+Склад і супідрядність взаємозв’язаних управлінських ланок та керівників, які забезпечують реалізацію функцій менеджменту
Склад ланок управління організацією
Система взаємозв’язків між менеджерами управлінського та технічного рівня менеджменту організації, які виникають в процесі виробничої діяльності
У якій структурі управління найвищий рівень централізації?
+Лінійній
Матричній
Мережевій

Проектній
Яка структура управління передбачає створення функціональних служб при лінійних керівниках?
Лінійна
+Лінійно-штабна
Матрична
Функціональна
Стимули − це:
+Спонукання до дії, викликані зовнішніми факторами
Спонукання до дії, викликані внутрішніми факторами
Спонукання до дії, викликані зовнішніми та внутрішніми факторами
Вірна відповідь відсутня
Мотиви − це:
Спонукання людини до трудової діяльності
Зовнішні спонукання робітника до конкретного виду трудової діяльності
+Внутрішні спонукання працівника, що базуються на його особистих
інтересах та потребах
Вірна відповідь відсутня
Основними групами теорій мотивації у менеджменті є:
Гігієнічні та процесуальні
Змістовні, ситуаційні, неокласичні
Процесуальні та поведінкові
+Змістовні та процесуальні
Теорія мотивації А.Маслоу передбачає:
Необхідність задоволення потреб людини високою заробітною платою та
іншими матеріальними стимулами
Задоволення лише фізіологічних потреб
+Задоволення поетапно первинних і вторинних потреб людини
Задоволення насамперед потреб у владі, успіху та причетності
Поняття “гігієнічні фактори” впливу на поведінку працівників запровадив:
+Ф.Герцберг
А.Файоль
Е.Мейо
М.Портер
Модель Портера-Лоулера:
+Стосується процесуальних теорій мотивації
Стосується змістовних теорій мотивації
Не має жодного стосунку до менеджменту

Не має жодного стосунку до теорій мотивації
В чому полягає внесок Ф.Герцберга в розвиток менеджменту?
Розробив теорію справедливості
Розробив ієрархію людських потреб
+Визначив гігієнічні та мотиваційні фактори впливу на працівників
Є автором теорії очікувань
Суб'єктивна оцінка індивідом співвідношення отриманої ним винагороди і витрачених зусиль і порівняння цього з винагородою інших людей, що виконують аналогічну роботу − це основне положення теорії:
Очікувань
+Справедливості
Постановки цілей
Надбаних потреб
Контроль у менеджменті необхідний:
Тільки у великих комерційних структурах
На підприємствах виробничої сфери
Переважно у неформальних організаціях
+В усіх формальних організаціях
Контроль – це:
Метод менеджменту
+Функція менеджменту
Принцип менеджменту
Суб’єкт менеджменту
Коли здійснюється поточний контроль в організації?
До фактичного початку виконання певних робіт
Після виконання певних робіт
+У ході проведення певних робіт
Всі відповіді вірні
Коли здійснюється заключний контроль в організації?
Після проведення всіх необхідних економічних розрахунків
До фактичного початку виконання робіт
У ході проведення певних робіт
+Після виконання запланованих робіт
До видів контролю не належать:
+Матричний
Фінансовий
Поточний
Централізований

Заходи контролю відбуваються в такій послідовності:
Фінансовий, маркетинговий, виробничий
Початковий, вибірковий, підсумковий
+Попередній, поточний, завершальний
Централізований, децентралізований
Який контроль здійснюється для оцінювання правильності виконання роботи підлеглими і узгодження розміру винагороди з результатами роботи?
Попередній
+Підсумковий
Поточний
Спрямовуючий

Що являється об’єктивною основою функції «координація»?
Управляюча система
+Управляюча система, так і система якою управляють
Виробнича система
Координація
Про яку категорію йде мова: «… вид діяльності, що являє собою вплив керівника на підлеглих таким чином, щоб вони виконували роботу для досягнення цілей організації»?
+Регулювання
Функціонування
Забезпечення
Координація
Яка функція, являє собою процес управління, що здійснюється за допомогою методів формального і підсиленого впливу?
Мотивації
Контролю.
Планування
+Регулювання
Хто являється невід’ємним елементом функції регулювання:
Посадовці
Пенсіонери
+Люди
Влада
Яку назву має вид регулювання, спрямоване на регламентацію загально організаційного характеру, через встановлення визначених соціальних правил, точних розпоряджень до дії, поведінки людей на підприємстві?
Конструктивне

+Стабілізуюче
Розпорядницьке
Дисциплінарне
Дайте визначення категорії «розпорядницьке регулювання - …»
+Це процес безпосереднього впливу з боку керівника по відношенню до виконавця
Впорядкування посадових осіб
Жодна відповідь не правильна
Контроль за виконанням обов’язків
На які два підвиди поділяється стабілізуюче регулювання? Такими видами є:
Конструктивне та безпосереднє регулювання
+Безпосереднє та інструктивне регулювання
Інструктивне та практичне регулювання
Дисциплінарне та практичне регулювання

До якого з видів дисциплінарного регулювання можна віднести підписання наказу про заохочення чи покарання конкретного співробітника?
+Розпорядницького впливу
Нормуючого впливу
Регламентуючого впливу
Забезпечуючого впливу
З чого починається виконання оперативних планів і завдань?
+Конкретизація оперативних планів у формі завдань та доведення оперативних планів до виконавців
Доведення оперативних планів до виконавців
Створення менеджером умов для виконання оперативних завдань
Забезпечення виконавця матеріальними засобами
Виберіть прізвища дослідників, які вперше у -х роках застосували термін
«теорія комунікації» у власних математичних розрахунках:
В. Глушков, Н. Вінер
К. Шенок, А. Енштейн
+У. Вівер, К. Шенон
В. Глушков Н. Вівер
Як називається особа, що генерує, збирає і передає інформацію:
+Відправник
Позивач
Експерт
Отримувач

Яку назву має процес перетворення ідей у символи, зображення, рисунки, форми, звуки, мову:
Повідомлення
+Кодування
Інформація
Декодування
До базових типів повідомлень в межах низхідних комунікацій належать:
Звіт про фінансові результати
Баланс
+Посадові інструкції та накази
Звіт про рух грошових коштів
Як називається обмін повідомленнями між членами однієї групи або співробітниками рівного рангу?
Вертикальна комунікація
+Горизонтальна комунікація
Послідовна комунікація
Вибіркова комунікація
Як називається перешкода на шляху ефективної комунікації, яка полягає у різному тлумаченні змісту одного і того самого повідомлення його відправником і одержувачем:
+Семантичний бар’єр
Бар’єр взаєморозуміння
Стилістичний бар’єр
Логічний бар’єр
Спілкування працівників організації між собою з приводу визначення цілей, розподілу завдань, обговорення способу виконання роботи, розв’язання проблем, коригування дій, призначення винагород – це…:
Неформальні комунікації
+Міжособові комунікації
Висхідні комунікації
Діагональні комунікації
Яку назву має вид комунікації, який існує між різними управлінськими рівнями, але не у формі прямого підпорядкування і використовується з метою узгодження дій лінійних і функціональних або штабних керівників:
Неформальні комунікації
Міжособові комунікації
Висхідні комунікації
+Діагональні комунікації

Виберіть, які три аспекти комунікацій виокремлюють у практиці менеджменту:
Відносний, семантичний, прагматичний
Технічний, семантичний, спекторальний
+Теоретичний, семантичний, спекторальний
Технічний, семантичний, прагматичний
Про яку категорію йде мова: «… здатність впливати на поведінку окремих осіб чи робочої групи особистими якостями, які відповідають зовнішнім і внутрішнім потребам групи»:
+Лідерство
Керівництво
Менеджер
Експерт
Яка влада пов'язана із здатністю керівника впливати на підлеглих завдяки особистій привабливості, наявності сильних особистісних якостей:
+Влада харизми
Влада інформації
Влада переконання
Експертна влада
Назвіть слабкі сторони влади примусу:
Недовіра працівників до керівництва
Недовіра інших організацій
Незадоволення працівників роботою
+Вплив через страх

Хто являється основоположником «управлінської решітки» стилів керівництва?
Р.Лайкерт
Ф.Фідлер, Р.Лайкерт
К.Мак-Грегор
+Р.Блейк і М.Мутон

Вкажіть, при якому стилі керівництва, керівники структурних підрозділів наділені певною самостійністю у прийнятті рішень, згідно покладених обов’язків:
+Демократичний
Авторитарний
Бюрократичний
Патріархальний

Визначте, при якому стилі керівництва, керівник сам визначає групові цілі та сам приймає управлінські рішення:
Демократичний
+Авторитарний
Бюрократичний
Патріархальний
Назвіть прізвище розробників критеріїв оцінки ситуації «підлеглий- керівник»:
+В.Врум і Ф.Йєттон
Дж.Мітчел і Х.Хаус
П. Херсі і К.Бланшар
Р.Блейк і Дж. Моутон
Виберіть назву підходу, який стверджує, що лідером може стати людина, яка має певний набір особистих якостей і здатна організувати інших до високопродуктивної праці
+Харизматичний
Синтетичний
Ситуаційний
Перманентний
Вкажіть назву підходу, що ґрунтується на аналізі лідерських якостей, необхідних керівникові для ефективного керування
Синтетичний
Поведінковий
Ситуаційний
+Особистий
Як називається показник сукупної результативності, який характеризує загальний ефект (віддачу) від використання всіх наявних ресурсів та витрат:
+Ефективності менеджменту
Планових витрат
Індексу людського розвитку
Коефіцієнт використання трудового часу
Як називається ефективність, що виражається загальною величиною ефекту, одержаного в результаті здійснення заходів удосконалення системи управління виробництвом?
+Абсолютна
Порівняльна
Відносна
Модульна

Які групи показників використовують для оцінки ефективності системи управління:
Відносні, порівняльні, абсолютні
Відносні, продуктивності, абсолютні
Абсолютні, продуктивності, економічності апарату управління
+ Загальної результативності, продуктивності, економічності апарату управління
Що відображає ступінь ефективності управління (К

):
Активність торговельної політики
Наявні і потенційні можливості
Порівняльні переваги
+Використання потенціальних можливостей підприємств
Як називається показник, що характеризує відношення кількості прийнятих рішень при виконанні функції на вищих рівнях управління до загальної кількості прийнятих рішень при виконанні даної функції на всіх рівнях управління:
Коефіцієнт цілеспрямованості структури управління
Коефіцієнт обґрунтованості управлінських рішень
+Показник ступеня централізації управлінських функцій
Коефіцієнт формалізації праці менеджера
До кількісних показників ефективності системи менеджменту організації належить:
+Показник економії живої і уречевленої праці апарату управління
Частка заробітної плати працівників апарату управління у собівартості продукції (послуг)
Коефіцієнт формалізації праці менеджерів
Темпи змін зростання прибутку підприємства
Як називаються показники, що визначають питому вагу персоналу управління в загальній чисельності працюючих і загальному фонді оплаті праці, питому вагу витрат на управління в собівартості продукції?
Загальної результативності
Продуктивності
Економії затрат часу
+Показники економічності апарату управління
Яка з перепон на шляху комунікацій не відноситься до бар’єрів міжособистісних комунікацій:
Невміння слухання
Незадовільна структура організації
+Поганий зворотній зв’язок

Невербальні перепони

На якому з етапів процесу комунікації отримувач інформації переводить символи відправника в свої думки:
Зародження ідеї
Кодування
Передача
+Декодування
Залежно від рівня управління виділяють менеджерів:
Вищого, середнього і найнижчого рівнів
+Вищого, середнього, нижчого і найнижчого рівнів
Вищого і середнього рівнів
Вищого і найнижчого рівнів
Що об'єднує суб'єкт та об'єкт управління:
Партнерство та однодумство
Спільне місце їх діяльності
+Спільна мета діяльності
Спільне бажання отримувати прибутки
Визначте, що таке об'єкт управління:
+Людина чи група людей, якими управляють
Апарат управління
Люди, які займаються управлінням
Люди, які виконують певні завдання
Засновниками школи людських стосунків вважаються:
М. Фоллет та А.Файоль
А. Файоль та Г. Гант
+М. Фоллет та Е. Мейо
Ф. Тейлор та А. Файоль
Фахівці в галузі менеджменту вважають, що управління існує:
+З того часу, коли з'явилися перші організації
З того часу, коли з'явилися гроші
З того часу, коли утворилася київська русь
З того часу, коли виникла потреба у розподілі функцій управління
Які три підходи до управління отримали найбільше розповсюдження, починаючи з кінця -х років XX століття:
Процесний, змістовний, мотиваційний підходи
Системний, мотиваційний, поведінський підходи
Ситуаційний, поведінський, змістовний підходи
+Процесний, системний, ситуаційний підходи

Школа наукового управління найчастіше пов’язана науковими роботами:
Д. Мак-Грегора
Е. Мейо
Р. Лайкерта
+Ф. Тейлора
Коли з'явилися перші друковані роботи, е яких була зроблена спроба наукового узагальнення менеджменту:
+В кінці ХІХ-ХХ ст.
На початку XX ст.
На початку XIX ст.
В кінці XVIII ст.
На чому базуються принципи менеджменту:
На законах, які діють в Україні
+На законах розвитку суспільства і закономірностях управління
На положеннях про підрозділи організацій
На підзаконних актах
Що мається на увазі під поняттям «основні принципи менеджменту»:
+Правила, вихідні положення і норми поведінки, якими керуються органи управління в процесі управління системами
Норми поведінки людей в процесі виконання своїх функцій
Вихідні положення, за допомогою яких вирішуються виробничі завдання
Об'єктивно діючі закономірності розвитку суспільства та організації
Що повинні відображати сучасні принципи менеджменту:
Основні закономірності управління
Основні зв'язки, які складаються в системі
Основні відносини, які складаються в системі
+Основні властивості, зв'язки і відносини управління, які складаються в системі
Що передбачає дисципліна як принцип менеджменту:
Виконання всіма працівниками поставлених завдань
+Чітке дотримання адміністрацією підприємства і його персоналом укладеного колективного договору та контракту
Виконання менеджерами поставлених завдань
Виконання працівниками апарату управління поставлених завдань
До загальних основних функцій менеджменту належать:
Науковість, цілеспрямованість, послідовність
+Планування, організація, мотивація, контроль
Координація, складання звітів, контроль

Організація, контроль та планування

Що таке функції менеджменту:
+Конкретний особливий вид діяльності, що визначає напрямки або стадії процесу управління
Вид управлінської діяльності
Стадії процесу управління
Вид діяльності
Хто використовує методи управління організацією:
Економісти, товарознавці, інженери та технічні спеціалісти
+Лінійні та функціональні керівники
Лінійні керівники
Лінійні керівники та спеціалісти
Що слід розуміти під організаційно-розпорядчими методами:
Засоби впливу на керовані системи
+Засоби впливу на колективи і окремих працівників, які засновані на використанні об'єктивних (організаційних) відносин між ними
Методи впливу на окремих працівників, які не виконують свої завдання
Методи впливу на окремих працівників
Що таке соціально-психологічні методи менеджменту:
Сукупність заходів впливу на поведінку трудових колективів
+сукупність конкретних заходів впливу на процеси формування трудових колективів, їх розвиток, поведінку, структуру зв'язків
Сукупність заходів, які сприяють всебічному розвитку окремих працівників
Сукупність заходів впливу на поведінку окремих працівників
Економічні методи менеджменту — це:
Методи, що ґрунтуються на використанні таких мотивів трудової діяльності, як почуття обов'язку та відповідальності
Засоби впливу на колектив і окремих його працівників, які ґрунтуються на використанні об'єктивних відносин між ними
Засоби владного впливу на колектив та окрему особу
+Методи, за допомогою яких здійснюється вплив на економічні інтереси колективів і окремих членів
Раціональні рішення приймаються:
На основі практичного досвіду менеджера
На основі внутрішнього відчуття, інтуїції
+На основі всестороннього аналізу проблеми
Шляхом залучення менеджерів нижчих рівнів
Моделі, що використовуються при прийнятті рішень, бувають:

Наближені та недостовірні
+Математичні, аналогові
Разові, періодичні, довгострокові
Службово-інформаційні та розпорядчі
Для чого проводять оцінку виконання управлінських рішень?
Щоб виявити кращих працівників і нагородити їх
Щоб переконатися, що вони виконані або не виконані
+Щоб визначити ефективність витрат та внести корективи
Щоб виявити винних у їх неефективному виконанні
Що допомагає виробляти та приймати управлінські рішення в умовах невизначеності?
Знання у сфері психології та поведінки
Добрий фізичний стан та ораторські здібності керівника
Принциповість керівника
+Практичний досвід та інтуїція керівника
Як слід розуміти місію організації?
Спосіб реалізації функцій менеджменту
+Чітко виражена причина існування
Основні завдання організації
Сукупність короткотермінових цілей організації та способів їх реалізації
Стратегічні плани організації розраховані як правило на період:
Не більше двох років
Виконання певної технологічної операції
+П’ять, десять років
Від одного місяця до одного року
В ієрархії стратегій найвище перебуває:
Функціональна стратегія
Бізнес-стратегія
+Корпоративна стратегія
Фінансова стратегія
Ієрархія стратегій великої організації має такий вигляд:
Фінансова стратегія, маркетингова стратегія, стратегія інновацій
Бізнес-стратегії, функціональні стратегії, корпоративна стратегія
+Корпоративна стратегія, бізнес-стратегії функціональні стратегії
Стратегія масштабу, стратегія розвитку, стратегія ліквідації
Де переважно застосовується лінійна структура управління?
+В управлінні малими організаціями
В управлінні великими організаціями

В управлінні об’єднанням організацій
Всі відповіді невірні
Де переважно застосовується функціональна структура управління?
В акціонерних товариствах закритого типу
В управлінні великими організаціями
В управлінні об’єднанням організацій
+В управлінні середніми за розміром та чисельністю працівників організаціями
Де переважно застосовується лінійно-функціональна структура управління?
У сфері послуг
В управлінні середніми за розміром організаціями
В управлінні малими організаціями
+В управлінні великими організаціями
Де переважно застосовується дивізіональні структури управління?
В управлінні великими організаціями, які зосереджені на масовому виробництві однотипної продукції
+В управлінні великими багатопрофільними організаціями зі значною кількістю виробничих та комерційних відділень
В управлінні військовими організаціями
В організаціях, які зайняті у венчурному бізнесі
До змістовних теорій мотивації не належать:
Теорія Ф Герцберга
Теорія потреб А Маслоу
+Теорія справедливості
Всі відповіді невірні
До числа процесуальних теорій мотивації належать:
Модель Портера-Лоулера та теорія Ф Герцберга
+Теорія справедливості та теорія очікувань
Теорії А Маслоу та Ф Герцберга
Всі вказані вище
Елементами мотиваційної теорії очікувань є такі поняття:
Структура потреб, цінність винагороди, співвідношення “винагорода – результат”
+Імовірність досягнення мети, імовірність отримання винагороди, цінність винагороди
Імовірність досягнення мети, обсяг зусиль, результативність
Всі відповіді вірні
До змістових теорій не відносять:

+Теорію очікувань В Врума
Теорію ERG К Альдерфера
Двофакторну теорію Ф Герцберга
Ієрархію потреб А Маслоу
Головне призначення контролю полягає:
В забезпеченні керівника можливостями реалізувати свою владу
У спостереженні за діяльністю підлеглих, щоб вони не діяли у власних
інтересах
+В оцінці виконання поставлених завдань з метою внесення коректив
У визначенні обсягів діяльності робітників задля забезпечення належної винагороди
До головних етапів процесу контролю не належить:
+Розробка місії
Розробка критеріїв
Порівняння результатів і стандартів
Внесення коректив
Що передбачає функція контролю?
Комплексне спостереження за виробничою діяльністю працівників організації для визначення їх трудового внеску та недопущення порушень дисципліни та інструкцій
Виявлення відхилень від встановлених норм та правил
Спостереження за дотриманням об’єктами управління певних норм та правил
+Систематичне спостереження за діяльністю об’єкта управління з метою виявлення відхилень від встановлених норм у процесі виконання певних завдань
Коли здійснюється попередній контроль в організації?
В період виконання запланованих робіт
+До фактичного початку виконання певних робіт
Після виконання запланованих робіт
До початку інвестування і створення організації


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал