Менеджмент підприємницької діяльності навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності «Економічна та соціальна географія»Сторінка14/15
Дата конвертації12.12.2016
Розмір3.19 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Інвестиції іноземні – це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються іноземними суб'єктами господарської діяльності в Україні, в результаті чого утворюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект.

Інвестиційна компанія – це торговець цінними паперами, який, окрім провадження інших видів діяльності, може залучати кошти для здійснення спільного інвестування шляхом емісії цінних паперів та їхнього розміщення.

Інвестиційний сертифікат – цінний папір, який випускається виключно інвестиційним фондом або інвестиційною компанією і дає право його власникові на отримання доходу у вигляді дивідендів.

Інвестиційний фондце юридична особа, заснована у формі закритого акціонерного товариства, проводить діяльність виключно у галузі спільного інвестування.

Інвестиція – це господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно. Інвестиції поділяються на капітальні, фінансові та реінвестиції.

Інвестиція капітальна – господарська операція, яка передбачає придбання будинків, споруд, інших об'єктів нерухомої власності, інших основних фондів та нематеріальних активів, які підлягають амортизації.

Інвестиція портфельна – це господарська операція, яка передбачає придбання цінних паперів, деривативів та інших фінансових активів за кошти фондового ринку.

Інвестиція пряма – це господарська операція, яка передбачає внесення коштів або майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною особою.

Інвестиція фінансова – господарська операція, яка передбачає придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших фінансових інструментів. Фінансові інвестиції поділяються на прямі та портфельні.

Інжиніринг (англ. engineering – винахідливість, знання) – це інженерно-консультаційні послуги зі спорудження об'єктів та їх експлуатації.

Інкубаторце центр допомоги новостворюваним підприємствам, який є багатофункціональним комплексом, орієнтованим на реалізацію широкого спектру інноваційних послуг. Він може займати одну або декілька будівель.

Іноземна компанія це фірма, капітал якої повністю належить іноземним підприємцям.

Інформація в управлінні – повідомлення, необхідні для реалізації функцій управління; форми зв’язку між керуючою та керованою системами.

Інфраструктура бізнесу – це сукупність державних, приватних та громадських інститутів (організацій, установ, об'єднань), які обслуговують інтереси суб'єктів підприємництва, забезпечують їхню господарську діяльність та сприяють підвищенню її ефективності.

Інфраструктура ринку праці – це сукупність об'єктів, що забезпечують функціонування ринку праці, сприяють ефективній зайнятості, регулюють відносини між роботодавцями і працівниками з приводу оплати праці, вирішення трудових конфліктів, управлінням міграційними процесами в країні.

Кадри  найчастіше це певна сукупність працівників даного підприємства, які мають достатньо високий рівень кваліфікації і значний стаж роботи.

Кадрова політика – це сукупність соціально-правових, організаційно-економічних і психологічних заходів держави з формування, використання і відтворення трудового (кадрового) потенціалу.

Канал товароруху – це шлях переміщення товару від виробника до покупця (споживача).

Капітал – це сума коштів, необхідна для започаткування та здійснення виробництва (діяльності). Власник капіталу, купуючи на ринку товари – робочу силу й засоби виробництва, поєднує їх у праці й після реалізації створеної продукції (наданих послуг) одержує більшу вартість, ніж була ним авансована.

Капітал людський – це сформований або розвинений у результаті інвестицій і накопичений людьми (людиною) певний запас здоров'я, знань, навичок, здібностей, мотивацій та інших продуктивних якостей, який цілеспрямовано використовується в тій чи іншій сфері економічної діяльності, сприяє зростанню продуктивності праці й завдяки цьому впливає на зростання доходів (заробітків) його власника.

Капітал трудовий – це реалізований на ринку праці трудовий потенціал, або частина людського капіталу, яка реалізується на ринку праці і приносить додаткову вартість

Картель – це об'єднання підприємств, учасники якого домовляються про розміри виробництва, асортимент товарів, ринки збуту, умови продажу, ціни.

Кваліфікація – це рівень знань та навичок, необхідний для виконання робіт певної складності за відповідною професією чи спеціальністю.

Керівники – це працівники, що займають керівні посади на підприємствах та у їхніх структурних підрозділах, а також їхні заступники.

Керівництво – цілеспрямований вплив на трудові колективи й окремих працівників у процесі виробничої діяльності.

Колегіальне керівництво – організація формування управлінських рішень, контроль за їх виконанням із залученням для цього працівників апарату управління.

Комерційне підприємництво – це підприємництво, пов'язане із здійсненням процесів купівлі-продажу товарів для задоволення попиту покупців (споживачів) та отримання прибутку.

Комерційний банк – це спеціалізована фінансова установа, яка акумулює фінансові ресурси – тимчасово вільні грошові кошти фізичних і юридичних осіб, надає їх у тимчасове користування у вигляді кредитів (позик), здійснює посередництво у взаємних платежах і розрахунках між підприємствами, установами і окремими особами з метою отримання прибутку.

Комівояжер – це збутовий посередник, який за дорученням підприємства не тільки продає, але й доставляє товар покупцю.

Комісіонер це посередник, який за встановлену винагороду (комісію) укладає угоди за дорученням і за рахунок комітента, але від свого імені.

Комітент – сторона договору комісії, яка дає доручення комісіонеру на здійснення за винагороду однієї або декількох угод від імені комісіонера за свій рахунок.

Комунікативний процес – обмін інформацією між індивідами або їх групами, метою якого є усвідомлення повідомлень, що містять певну інформацію.

Комунікація – обмін інформацією і змістом інформації між двома та більше людьми.

Комунікація в управлінні – спілкування з працівниками в процесі управлінської діяльності; передача інформації за рівнями ієрархії.

Конкуренти – виробники подібної продукції на ринку, організації і фізичні особи, які займаються аналогічною діяльністю.

Конкуренція – змагання підприємців, коли їхні самостійні дії обмежують можливості кожного з них впливати на загальні умови реалізації товарів на ринку і стимулюють виробництво тих товарів, яких потребує споживач.

Консигнант – це юридична або фізична особа, яка дає доручення щодо реалізації продукції зі складських приміщень консигнатора.

Консигнаторпосередник, який продає товар зі свого складу на підставі договору доручення консигнанта (консигнаційної угоди).

Консорціум – тимчасове статутне об'єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо). Консорціум використовує кошти, якими його наділяють учасники, централізовані ресурси, виділені на фінансування відповідної програми, а також кошти, що надходять з інших джерел у порядку, визначеному його статутом. У разі досягнення мети його створення консорціум припиняє свою діяльність.

Консорціум – це тимчасове договірне об'єднання підприємств для реалізації великих цільових програм і проектів.

Контракт державний – це договір, укладений державним замовником від імені держави з суб'єктом господарювання – виконавцем державного замовлення, в якому визначаються економічні та правові зобов'язання сторін і регулюються їхні господарські відносини.

Контрольний пакет акцій це кількість акцій (паїв, частка у статутному фонді), яка дає право холдинговій компанії здійснювати фактичний контроль над суб'єктом господарювання.

Конфлікт – зіткнення різноспрямованих тенденцій у психіці окремої людини, у взаємовідносинах двох і більше людей або їх формальних і неформальних об’єднань, зумовлене розбіжністю у поглядах, позиціях, інтересах.

Концерн – статутне об'єднання підприємств, а також інших організацій, на сонові їхньої фінансової залежності від одного або групи учасників об'єднання, з централізацією функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності.

Корпорація – це договірне об'єднання, створене на сонові поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об'єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорації.

Корпорація – це зареєстрована у встановленому порядку юридична особа, власниками якої є акціонери, які несуть обмежену відповідальність по її боргах залежно від їхнього внеску в акції.

Кредитпозичковий капітал банку у грошовій формі, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання. Формуються певні відносини між кредитором і позичальником на підставі кредитної операції.

Кредитна лінія це згода банку-кредитора надати кредит у майбутньому в розмірах, які не перевищують заздалегідь обумовлені розміри за певний відрізок часу без проведення додаткових спеціальних переговорів.

Кредитна операція це договір щодо надання кредиту, який супроводжується записами за банківськими рахунками, з відповідним відображенням у балансах кредитора та позичальника.

Кредитний ризик – ймовірність несплати позичальником основного боргу та відсотків, які належать сплаті за користуванням кредитом у терміни, визначені у кредитному договорі.

Кредиторсуб'єкт кредитних відносин, який надає кредити іншому суб'єкту господарської діяльності у тимчасове користування.

Кредитор – це особа, яка наділена правом вимагати від свого контрагента (боржника) виконання певної дії (ряду дій).

Ланка управління – самостійний підрозділ апарату управління, що виконує частково або повністю окрему управлінську функцію.

Ліберальний стиль управління – вплив на підлеглих, заснований на наданні їм більшої самостійності.

Лідер – особа, яка ефективно здійснює формальне і неформальне керівництво завдяки високим особистим і професійним якостям.

Ліквідність (платоспроможність) – це показник фінансового стану, який показує, як швидко підприємство може безперешкодно продати свої активи, одержати гроші і повернути свої борги у міру настання строку їх повернення. Вона полягає у можливості підприємства швидко розрахуватися за допомогою наявного на балансі майна (активів) за своїми зобов'язаннями (пасивами). Від рівня ліквідності активів залежить платоспроможність підприємства.

Ліцензіат – це суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на впровадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

Ліцензія – документ державного зразка, який засвідчує право суб'єкта господарювання – ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.

Ліцензування – це видача, переоформлення та отримання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.

Логіка підприємницької діяльностіце послідовність прийняття управлінських рішень, спрямованих на одержання прибутку (наприклад, при першій спробі вийти на ринок, при підготовці та здійсненні бізнес-операцій, проведенні рекламної кампанії та ін.).

Мале підприємництво – це багаточисельний прошарок дрібних власників, які своєю масовістю значною мірою визначають соціально-економічне обличчя країни. Цей сектор формує найрозгалуженішу мережу підприємств, що працюють в основному на масового споживача товарів та послуг. Невеликі розміри малих підприємств, їхня технологічна, виробнича та управлінська політика дозволяють чутливо реагувати на зміни кон'юнктури ринку.

Маркетинг – це управлінський процес, спрямовуй на задоволення потреб споживачів шляхом створення пропозиції товарів і послуг, які мають матеріальну і споживчу цінність.

Маркетинг як складова менеджменту – організація інформаційної взаємодії внутрішнього середовища організації із зовнішнім.

Материнське (головне) підприємство – це підприємство, що контролює інші фірми, забезпечує технологічну, територіальну цілісність та координаційну єдність підконтрольних суб'єктів господарювання.

Менеджер – це управлінець ринкової організації, який активно впроваджує ефективні ідеї господарювання, нововведення та досягнення науково-технічного прогресу, виважено враховує зміни у міжнародних відносинах, своєчасно впливає на кон’юнктуру і динаміку попиту та пропозиції, вміло перебудовує виробничо-господарську діяльність з урахуваннями вимог ринку.

Менеджмент – вид практичної діяльності, що пов’язана з прийняттям управлінських рішень на підставі одержаної інформації для досягнення цілей організації.

Менеджмент – наука управління, сукупність принципів, методів, засобів та форм управління з метою підвищення ефективної діяльності та збільшення прибутків.

Менеджмент – це діяльність, яка відповідно до цілей та завдань бізнесу розробляє плани, визначає не лише, що і коли робити, але й як і хто буде виконувати те, що намітили, формує робочі процедури по всіх стадіях управління та здійснює контроль.

Мерчандайзер – це посередник між дистриб'ютором та роздрібним торговцем, який не має права власності на товар, виступає на ринку в інтересах компанії виробника.

Мерчандайзинг – це комплекс заходів, спрямованих на активізацію реклами, посилення привернення уваги потенційних споживачів до новинок, прискорення процесу купівлі-продажу. Це відбувається шляхом організації спеціальної викладки та оформлення товарів у торговому залі роздрібного підприємства, установки Дисплеїв, розміщення фірмових рекламних матеріалів, використання методів стимулювання збуту.

Методи управління – способи здійснення впливу на колектив і виробництво.

Міжнародна фірмаце фірма, сфера виробничої та комерційної діяльності якої розповсюджується на зарубіжні країни.

Мобільність трудова – це принципова готовність особи до зміни посади, професії, місця роботи, місця проживання і способу життя в цілому.

Монопольна ціна ціна, яка встановлюється підприємцем, що займає монопольне становище на ринку і призводить до обмеження конкуренції або порушення прав покупців.

Монопольне становище – домінуюче становище суб'єкта господарювання, яке дає йому можливість самостійно або разом з іншими суб'єктами господарювання обмежувати конкуренцію на ринку певного товару. Монопольним вважається становище суб'єкта господарювання, частка якого на ринку конкретного товару перевищує 35%.

Монопольне утворення – підприємство, об'єднання чи господарське товариство та інше утворення, що займає монопольне становище на ринку.

Мотиватори це фактори людських відносин у бізнесі, які спроможні посилювати мотивацію.

Мотивація – процес спонукання самого себе та інших до діяльності, спрямованої для досягнення індивідуальних і загальних цілей організації.

Мотивація підприємництва – це спонукання людини до провадження підприємницької діяльності.

Найманий працівник – це працівник, який бере участь у господарській діяльності підприємства тільки особистою працею.

Нарада – одна із форм практичного залучення працівників до управління виробництвом.

Національна компанія це фірма, капітал якої належить підприємцям своєї країни.

Недобросовісна конкуренція – це будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним засобам у підприємницькій діяльності.

Незайняті – це особи обох статей у віці від 15 до 70 років, які протягом обстежуваного тижня були безробітними або економічно неактивними.

Неустойка (штраф, пеня) – це грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.

Неформальна організація – спонтанно утворені групи людей, які регулярно вступають у взаємодію для досягнення поставленої мети.

Об’єкт управління – елемент (група елементів) системи управління, який змінює свою поведінку під впливом суб’єкта.

Об'єднання підприємств здійснюється, як правило, на добровільних засадах та передбачає об'єднання виробничої, комерційної або іншої діяльності.

Об'єкти підприємницької діяльності – це все те, що виступає предметом купівлі-продажу на ринку.

Облікова кількість штатних працівників – це кількість штатних працівників облікового складу на певну дату звітного періоду, звичайно, на перше чи останнє число місяця.

Одноосібне володіння (індивідуальна приватна фірма) – це фірма, яка належить одній особі. У ній можуть працювати наймані працівники.

Оперативне управління – дія на об’єкт управління з терміном виконання прийнятих рішень – один місяць.

Організаційна структура – система структурних підрозділів організації, схема їх взаємовідносин у процесі діяльності.

Офшорна компанія – це іноземне підприємство, яке зареєстроване на території з пільговою системою оподаткування.

Патент торговий – це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта господарювання займатися певними видами підприємницької діяльності впродовж встановленого строку.

Пеня – це неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Персонал – штатний склад працівників підприємства, об’єднання.

Персонал (трудові ресурси) підприємства  це сукупність постійних працівників, які мають необхідну професійну підготовку і досвід практичної роботи (діяльності).

Підприємець – людина, яка готова йти на ризик, нововведення, новаторство, зміни в організації, регулює процес створення нового; несе фінансову, моральну та соціальну відповідальність, отримує грошовий дохід та задоволення від досягнень, розвиває власну справу на засадах вкладання додаткових фінансових коштів (своїх та позичених) і залучення матеріальних цінностей.

Підприємець - людина, яка йде на ризик при створенні нової організації чи при впровадженні нової ідеї, продукту, послуги.

Підприємництво – особливий стиль поведінки та дій, який відзначається ініціативністю й інноваційністю його суб’єктів у виробництві продукції, послуг.

Підприємництво – це основний вид самостійної, систематичної ініціативної господарської діяльності, на свій ризик на постійній основі, яка здійснюється фізичними та юридичними особами (підприємцями) з метою одержання прибутку.

Підприємництво у сфері надання фінансових послуг – це діяльність, яка пов'язана з грошовим обігом, обміном вартостей, торгівлею цінними паперами з метою одержання прибутку.

Підприємницька ідея – це виявлений підприємцем загальний задум (інтерес) щодо створення нового або модифікованого товару, просування його на ринок, надання послуг. Особливістю є те, що ідея підприємця базується на інновації або включає раціоналізаторський момент.

Підприємство – це самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, а також іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому ГКУ (Господарським кодексом України) та іншими законами.

Підприємство з іноземними інвестиціями – підприємство, в статутному фонді якого не менш як десять відсотків становить іноземна інвестиція. Підприємство набуває статусу підприємства з іноземними інвестиціями з дня зарахування іноземних інвестицій на його баланс.

Підприємство іноземне – це унітарне або корпоративне підприємство, створене за законодавством України, що діє тільки на основі власності іноземців, або іноземних юридичних осіб, або діюче підприємство, придбане повністю у власність цих осіб.

Платник ПДВ – це особа, яка зобов'язана здійснювати утримання і внесення до бюджету податку, що сплачується покупцем, або особа, яка ввозить (пересилає) товари на митну територію України.

Повноваження – обмежене право керівника використовувати ресурси організації і скеровувати зусилля її співробітників на виконання завдань.

Податок на додану вартість (ПДВ) – це непрямий податок, який є часткою новоствореної вартості, входить до ціни реалізації товарів (робіт, послуг) і сплачується споживачем до державного бюджету на кожному етапі виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг.

Поділ праці в організації – спеціалізація працівників на використанні вивчених видів діяльності, розмежування їхніх повноважень, прав і сфер відповідальності.

Позичальниксуб'єкт кредитних відносин, який отримав у тимчасове користування грошові кошти на умовах повернення, платності, строковості.

Попит на працю – це кількість праці, що може бути куплена при певній ціні праці та у визначений час.

Попит на працю індивідуальний – це кількість праці, що може бути куплена при певній ціні праці та у визначений час окремою фірмою.

Посередники – це організації, або окремі фізичні особи (підприємці), які допомагають виробникам реалізовувати їх товар.

Посередникице особи (юридичні або фізичні), що представляють на ринку інтереси виробників чи споживачів.

Посилторговець – оптовик-посередник, що займається реалізацією товарів шляхом розсилання каталогів потенційним покупцям.

Послуги – це діяльність підприємств (фірм, організацій) і окремих осіб, спрямована на задоволення певних потреб індивідів, колективів і суспільства.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал