Менеджмент підприємницької діяльності навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності «Економічна та соціальна географія»Сторінка13/15
Дата конвертації12.12.2016
Розмір3.19 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ

Види роботи

Модуль

кількість

бали

сума

Модульний контроль

1

40

40

Семінарсько-практичні заняття

5

6

30

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (бізнес-план)

1

30

30

Сума балів100

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсової роботи (проекту), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

80-89

В

добре

70-79

С

60-69

D

задовільно

50-59

Е

1-49

FX

незадовільно

не зараховано

Словник основних термінів і понять з курсу
Автократичний (авторитарний) стиль управління – влив на підлеглих, оснований на беззаперечному підпорядкуванні одній особі. Характеризується надмірною централізацією необмеженої і безконтрольної влади, домаганням авторитету і повною відсутністю демократії.

Агентце особа, яка діє від імені і в інтересах виробника або покупця (споживача).

Адаптація – пристосування до умов діяльності.

Адаптивна структура – організаційна структура, що дозволяє гнучко реагувати на зміни в оточуючому середовищі і тим самим принципово відрізняється від бюрократичної структури.

Адміністративні (організаційно-розпорядчі) методи управління – безпосередній вплив на колектив за допомогою наказів, розпоряджень та інших службових документів і дій.

Активи – ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується призведе до отримання економічних вигід у майбутньому.

Активи оборотні – це грошові кошти та їхні еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом не більше як дванадцяти місяців від дати балансу. До оборотних активів належать запаси (виробничі запаси, тварини на вирощуванні та відгодівлі, незавершене виробництво, готова продукція), а також кошти, розрахунки та інші активи (векселі одержані, дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом, дебіторська заборгованість за виданими авансами, дебіторська заборгованість із нарахованих доходів, дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків, інша поточна дебіторська заборгованість, поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їхні еквіваленти, інші оборотні активи, витрати майбутніх періодів).

Акціонерне товариство це господарське товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій.

Акція – це вид цінних паперів, що засвідчує пайову участь у статутному фонді товариства і дає її власнику певні корпоративні права. Акції поділяються за типами на іменні та на пред'явника, за категоріями на прості та привілейовані, за формами випуску на випущені у документарній формі та випущені у бездокументарній формі.

Альтернативні рішення в управлінні – управлінські рішення, в основі яких лежить вибір однієї з двох або кількості можливостей (варіантів).

Амортизація – це систематичний розподіл вартості, що амортизується, необоротних активів протягом строку їхнього корисного використання (експлуатації).

Аналіз ринку – це комплекс дій, спрямованих на найбільш повне дослідження процесів, що відбуваються у сфері товарного обігу та факторів, які впливають на формування попиту і пропозиції, визначають економічні відносини між виробниками і покупцями.

Асоціація – договірне об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об'єдналися, шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об'єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації.

Аукціонатор – це особа, яка передає товар аукціоністу за договором для його подальшої реалізації на аукціоні згідно з умовами договору та правилами аукціону.

Аукціонери це потенційні покупці, які беруть участь в аукціоні.

Аукціоніст – посередник, який організує та проводить аукціонну торгівлю.

Аукціонна торгівля – спосіб продажу товарів, які мають індивідуальні властивості, з публічного торгу у заздалегідь встановлений час та у визначеному місці.

Багатонаціональна компанія – це фірма, капітал якої належить підприємцям з декількох країн.

Банк підприємницьких ідей – це перелік того, що могло б скласти при необхідності потенційні невикористані можливості підприємницької діяльності (у сферах, напрямках бізнесу)

Безкоштовно працюючі члени сім'ї – це особи, які працюють без оплати на сімейному підприємстві, яке очолює родич, який проживає у тому ж домашньому господарстві (якщо ця діяльність належить до економічної).

Безробітні (за методологією МОП) – особи у віці 15 – 70 років (зареєстровані та незареєстровані в Державній службі зайнятості), які одночасно відповідають трьом умовам: не мали роботи (прибуткового заняття); шукали роботу або намагалися організувати власну справу протягом обстежуваного тижня; готові приступити до роботи протягом наступних двох тижнів. До категорії безробітних також відносять осіб, які: приступають до роботи протягом найближчих двох тижнів; знайшли, чекають відповіді; зареєстровані в службі зайнятості як ті, хто шукає роботу; навчаються за направленням служби зайнятості.

Безробіття економічне – це вид безробіття, який спричиняється кон'юнктурою ринку праці, недостатнім попитом на товари і послуги і веде до згортання виробництві звільнення працівників. Цей вид безробіття зникає в період зростання виробництва.

Безробіття зареєстроване – це чисельність безробітних, зареєстрована в Державній службі зайнятості. Згідно з законом України «Про зайнятість населення» безробітними можуть бути визначені працездатні громадяни працездатного віку, які з незалежних від них причин не мають заробітку або інших передбачених чинним законодавством доходів, через брак підходящої роботи, зареєстровані в Державній службі зайнятості, справді шукають роботу та здатні приступити до праці.

Безробіття інституційне – це складова частина фрикційного безробіття, пов'язана з тим, що іноді надмірні соціальні виплати, запровадження гарантованого мінімуму заробітної плати, недосконалість податкової системи тощо призводять до того, що деяка частина працездатного населення не поспішає працевлаштовуватися, збільшуючи тим самим загальну кількість безробітних.

Безробіття маржинальне – це безробіття слабо захищеного населення. Сюди відносяться молодь, жінки з малими дітьми.

Безробіття структурне – це вид безробіття, який виникає під впливом структурних диспропорцій на ринку праці, тобто, коли внаслідок технологічних та структурних змін суспільного виробництва з'являються невідповідності між попитом і пропозицією робочої сили за професією, кваліфікацією, географічними та іншими ознаками.

Безробіття технологічне – це вид безробіття, який виникає внаслідок переходу до нових поколінь техніки, технології, коли частина ручних робіт стає меншою, а нові технології потребують більш високого рівня кваліфікації і перепрофілювання працівників.

Безробіття фрикційне – це вид безробіття, що стосується тих осіб, які не працюють у зв'язку із добровільною зміною місця роботи у зв'язку із незадоволенням рівнем заробітної плати, умовами праці, місцем проживання тощо. Безробіття пов'язане із пошуками чи очікуванням роботи, є відносно короткочасним. Кожна з осіб, що шукають роботу, перебуває на ринку праці в середньому не більше одного місяця. Але ж частка їх у загальній кількості безробітних може бути досить значною.

Безробіття циклічне – це вид безробіття, який виникає внаслідок циклічного спаду виробництва і є результатом зниження сукупного попиту на робочу силу. Коли сукупний попит на товари та послуги зменшується, зайнятість теж скорочується, а безробіття зростає. З цієї причини циклічне безробіття іноді називають безробіттям, пов'язаним із Дефіцитом попиту.

Бізнес – це діяльність, спрямована на отримання прибутку шляхом створення та реалізації певної продукції, робіт чи послуг.

Бізнес-інкубатори – це центри підтримки для початківців, що надають суб'єктам ринку юридичні, консалтингові, інформаційні послуги, шукають інвесторів, розробляють установчі документи та бізнес-плани, ведуть підготовку кадрів для малих підприємств, пропонують пільгові кредити, надають в оренду приміщення.

Бізнес-консалтинг – це набуття спеціалізованого досвіду, методології, техніки поведінки, професійних навичок, які допомагають клієнту покращити фінансово-економічний стан підприємства.

Бізнес-план – це документ, який являє собою результат комплексного дослідження основних сторін діяльності підприємства; опис функціонування новоствореного чи реконструкції діючого підприємства; робочий інструмент підприємця для організації своєї роботи. Бізнес-план, на відміну від плану підприємства, відображає розвиток одного конкретного напрямку його роботи на певному ринку. Підприємство може мати декілька бізнес-планів. Ступінь деталізації обґрунтувань у бізнес-плані може бути різною. У малому бізнесі бізнес-план та план підприємства можуть збігатися і за обсягом і за змістом.

Біржа – це постійно функціонуючий організований ринок, на якому здійснюється оптова торгівля.

Боржник – це особа, яка зобов'язана вчинити на користь кредитора певну дію (ряд дій) або утримуватися від учинення певної дії (ряду дій).

Брокер – це посередник при укладанні угод, спеціалізується з певних видів товарів або послуг, діє за дорученням і за рахунок клієнтів, одержує від них винагороду.

Брокерська контора – це юридична особа, яка займається посередництвом на біржі.

Бюрократія – тип організації, для якої характерний спеціалізований розподіл праці, чітка управлінська ієрархія, правила і стандарти, показники оцінки робіт, принципи найму, що базуються на компетенції робітника.

Вертикальний поділ у менеджменті – поділ за рівнями виробничо-технологічної і управлінської ієрархії.

Виключний збут – вибір одного торгового посередника у даному регіоні, який і буде продавати продукцію виробника. Цьому посереднику, як правило, надається виключне право на реалізацію товару у даному регіоні.

Виробнича функція – види діяльності, які виробляють товари чи послуги , що постачаються організацією у зовнішнє середовище..

Виробниче підприємництвоце діяльність, яка безпосередньо пов'язана з виробництвом продукції, робіт, послуг, інформації для подальшої реалізації покупцям, споживачам.

Відкритий інвестиційний фонд – це фонд, який випускає інвестиційні сертифікати із зобов'язанням перед учасниками щодо їхнього викупу. Він створюється на невизначений строк і здійснює викуп своїх інвестиційних сертифікатів у певні строки.

Відносини соціально-трудові – це комплекс взаємовідносин між найманими працівниками і роботодавцями (суб'єктами і органами, що їх представляють) за участі держави (органів законодавчої і виконавчої влади), які пов'язані з наймом працівників, використанням та оплатою їхньої праці, відтворенням робочої сили і спрямовані на забезпечення соціальної злагоди, високого рівня та якості життя працівників, високої ефективності роботи підприємств.

Відповідальність – зобов’язання виконувати завдання і забезпечувати їх завершення у визначені терміни з відповідним рівнем якості.

Відтворення населення – це історично та соціально-економічно обумовлений процес постійного і безперервного поновлення людських поколінь у результаті взаємодії народжуваності і смертності.

Влада – можливість діяти або здатність впливами на ситуацію чи поведінку інших людей.

Власник – це працівник, який бере участь у господарській діяльності підприємства особистою працею та власним майном (активами), а також природними ресурсами (земельною ділянкою).

Внутрішнє середовище організації – комплекс змінних параметрів, які характеризують ситуативний стан організації, формуються і контролюються керівництвом або виникають під впливом зовнішнього середовища, процесів усередині організації і вимагають відповідних активних дій керівництва.

Внутрішнє середовище підприємства – це механізм життєздатності підприємства, що забезпечує його самовиживання.

Горизонтальний поділ в менеджменті – об’єднання управлінців за спеціалізованими лініями в межах функціональних зон у ланки управління.

Господарська діяльність – це діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Господарські організації – юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку.

Господарювання некомерційне – це самостійна систематична господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання, спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Делегування повноважень – надання керівниками своїм заступникам чи керівникам, нижчим за рангом, право самостійно вирішувати попередньо поставленні завдання або здійснювати певні дії.

Демократичний стиль управління – дія підлеглих, що ґрунтується на широкій колегіальності при формуванні рішень та організації контролю за їх виконанням.

Департаменталізація – поділ організації на окремі функціональні блоки (відділи, сектори, департаменти).

Дерево рішень – схематичне зображення складного процесу прийняття рішення з певного завдання.

Державне регулювання підприємництва – це вплив держави на діяльність суб'єктів підприємницької діяльності та ринок для забезпечення нормальних умов їхнього функціонування.

Децентралізована організація – організаційна структура, в межах якої право приймати рішення розподіляється до найнижчих управлінських ланок.

Дилер – посередник, що здійснює перепродаж товарів від свого імені і за свій рахунок.

Дилери – окремі особи або фірми, що займаються купівлею-продажем цінних паперів.

Дистриб'ютор – незалежний оптовий посередник, який торгує від свого імені, має право власності на товар.

Договір страхування – це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі виникнення страхового випадку виплатити страхову суму або відшкодувати завданий збиток у межах страхової суми страхувальнику чи іншій особі, визначеній страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (надати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені терміни та виконувати інші умови договору.

Дочірнє підприємство це юридично самостійне організаційне утворення, що виступає на ринку від свого імені і за свій рахунок, підтримує тісні виробничі, комерційні або фінансові зв'язки з материнським підприємством. Має право здійснювати угоди, складати баланс, але контролюється материнським підприємством.

Економічна активність – це прагнення працездатної людини застосувати на практиці наявні у неї здібності до праці, знання та досвід за винагороду в грошовій або іншій формі.

Економічна категорія населення  група населення, об'єднана за певними якісними ознаками здатності до праці, рівня професійної підготовки, складності виконання праці, зайнятості.

Економічно активне населення – населення обох статей віком 15 – 70 років, яке протягом певного періоду забезпечує пропозицію робочої сили для виробництва товарів та послуг. До економічно активних належать особи, зайняті економічною діяльністю, яка приносить дохід (зайняті), та безробітні.

Економічно неактивне населення (поза робочою силою)  особи, які не можуть бути класифіковані як зайняті або безробітні. До складу цієї категорії населення включаються незайняті особи, які належать до таких соціальних груп

 зневірені, тобто особи, які не мали роботи, готові приступити до неї, але впродовж останнього місяця припинили пошук роботи тому, що тривалий час не можуть її знайти і вичерпали всі можливості для працевлаштування;

 інші особи, які не моли необхідності у працевлаштуванні, а також ті, які шукають роботу, але не готові приступити до неї впродовж найближчих 2-х тижнів.

 особи, які зайняті в домашньому господарстві; вихованням дітей та доглядом за хворими;

 пенсіонери по інвалідності та на пільгових умовах;

 учні та студенти.Експертиза – дослідження якогось питання, процесу або явища (що не піддається безпосередньому виміру) спеціалістом (експертом).

Екстенсивний збут розміщення та реалізація товару на будь яких підприємствах посередників, які готові та здатні цим займатись.

Етика керівництва – один із видів професійної етики, що полягає в необхідності поєднувати основні професійні управлінські принципи із загальними, гуманістичними, моральними нормами.

Ефективність менеджменту організацій – загальний результат, наслідок дій, реалізованих у процесі управління функціонуванням в організації.

Ефективність управлінської праці – соціально – економічна категорія, що характеризує рівень результативності управлінського персоналу відповідно до поставленої мети організації.

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – це автоматизована система збирання, накопичення, захисту, обліку й надання інформації про юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Єдиноначальність – принцип побудови організації, згідно з яким підлеглий повинен приймати повноваження лише від одного начальника і бути відповідальним лише перед ним.

Загальні функції менеджменту – спеціалізовані види управлінської діяльності, що пов’язані з розподілом і кооперацією праці.

Зайняті економічною діяльністю – це особи у віці 15 – 70 років, які виконували роботу по найму на умовах повного або неповного робочого часу, працювали індивідуально (самостійно) або в окремих громадян, на власному (сімейному) підприємстві, безкоштовно працюючі члени домашнього господарства, зайняті в особистому підсобному сільському господарстві, а також тимчасово відсутні на роботі.

Закритий інвестиційний фонд – це фонд, який здійснює випуск інвестиційних сертифікатів без взяття зобов'язань про їхній викуп. Створюється на визначений строк і проводить розрахунки щодо інвестиційних сертифікатів після закінчення строку діяльності інвестиційного фонду.

Замовлення державне – це засіб державного регулювання економіки шляхом формування на договірній (контрактній) основі складу та обсягів продукції (робіт, послуг), необхідної для державних потреб, розміщення державних контрактів на поставку (закупівлю) цієї продукції (виконання робіт, надання послуг) серед суб'єктів господарювання, незалежно від їхньої форми власності.

Захист соціальний – це система заходів, які забезпечують соціальну захищеність переважно непрацездатного населення і соціально уразливих верств населення (соціальне страхування, пенсійне забезпечення, страховий захист від небезпек, медичне страхування). Під соціальним захистом також розуміють діяльність держави та органів місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, спрямовану на створення сприятливого для людини оточуючого середовища, охорону материнства та дитинства, надання допомоги сім'ї, охорону здоров'я громадян, професійну підготовку громадян, забезпечення зайнятості населення, охорону праці, регулювання заробітної плати і доходів населення, забезпечення громадян житлом, регулювання права власності держави, матеріальне обслуговування та забезпечення непрацездатних, інших громадян, які потребують соціальної підготовки. Соціальний захист є практичною діяльністю з реалізації основних напрямків соціальної політики.

Збитки – це витрати, понесені потерпілою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які вона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або дотримання правил господарської діяльності другою стороною.

Зовнішнє середовище організації – економічні, соціальні, технологічні, політичні й етичні елементи (чинники), які перебувають поза межами організації.

Зовнішнє середовище підприємства – це структурно-просторове оточення, яке становить сукупність факторів прямого та непрямого впливу на функціонування підприємства.

Ієрархічна структура – організаційна структура, що характеризується багаторівневим управлінням і певним обсягом управління на кожному рівні.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал