Менеджмент підприємницької діяльності навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності «Економічна та соціальна географія»Сторінка12/15
Дата конвертації12.12.2016
Розмір3.19 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
ТЕМА: ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

 1. Під плануванням діяльності підприємства розуміють:

а) порівняння основних показників його розвитку у звітному і базовому періодах;

б) розрахунок майбутньої величини прибутків;

в) процес визначення цілей підприємства, а також засобів і шляхів їх досягнення;

г) аналіз перспектив розвитку підприємства в порівнянні з іншими підприємствами тієї ж галузі.2. До основних положень планування діяльності підприємства в умовах ринку не належить:

а) самостійне здійснення всього комплексу планової роботи;

б) доведення зверху основних показників діяльності;

в) право самостійно розробляти виробничу програму;

г) самостійність вибору розмірів матеріального стимулювання;

д) ризик у підприємницькій діяльності. 1. До основних принципів планування не належить:

а) цілеспрямованість процесу планування;

б) системність і збалансованість;

в) безперервність планування;

г) оптимальність використання ресурсів;

д) адекватність об'єкта та предмета планування;

є) універсальність планування.4. Принцип системності в плануванні передбачає:

а) необхідну і достатню кількісну відповідність між взаємозалежними розділами і показниками плану;

б) охоплення всіх сфер діяльності підприємства та врахування всіх його тенденцій, змін та зворотних зв'язків;

в) забезпечення безперервної планової перспективи;

г) своєчасне коригування перспективних і поточних планів у разі зміни зовнішніх і внутрішніх умов господарювання;

д) взаємоузгодженість довго-, середньо- і короткострокових планів.5. Прогнозування - це:

а) вірне обґрунтування та вибір мети і кінцевих результатів діяльності підприємства;

б) передплановий аналіз можливих варіантів розвитку, дій у майбутньому, зовнішніх і внутрішніх чинників;

в) процес визначення цілей, які підприємство передбачає досягти за певний період;

г) процес визначення засобів, шляхів та умов досягнення поставлених цілей.

6. Стратегія є результатом планування:

а) довгострокового;

б) середньострокового;

в) поточного.7. Процес систематичного визначення довгострокових цілей і напрямів діяльності підприємства - це:

а) стратегічне управління;

б) стратегічний аналіз;

в) стратегічне планування;

г) стратегія підприємства.

8. Укажіть послідовність процесу стратегічного планування:

а) визначення стратегічних цілей;

б) аналіз зовнішнього середовища;

в) вибір генеральної стратегії підприємства;

г) визначення місії підприємства;

д) аналіз внутрішнього потенціалу підприємства.9. Оберіть визначення, що найбільш повно і чітко відображає поняття «місія підприємства»:

а) стратегічний курс підприємства;

б) основна загальна мета – чітко визначена причина існування;

в) продукт зовнішніх ринкових альтернатив та внутрішніх факторів;

г) пристосування виробничого апарату підприємства до досить тривалого випуску певного набору товарів та послуг.

10. За умов глибокої кризи діяльності підприємства обирають стратегію:

а) зростання;

б) стабілізації;

в) виживання;

г) комбіновану.

ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
Тема 1. Інвестиції на підприємстві: формування, використання, ефективність

План:


 1. Сутність інвестицій, їх класифікація.

 2. Обчислення обсягу капіталовкладень.

 3. Оцінка економічної ефективності інвестицій та інвестиційних проектів.

Основні терміни та поняття:

Інвестиції, майнові та інтелектуальні цінності, об’єкти інвестиційної діяльності, інвестиційна діяльність підприємства, реальні інвестиції, фінансові інвестиції, прямі інвестиції, непрямі інвестиції, короткострокові інвестиції, довгострокові інвестиції.Тестовий контроль для перевірки знань:

1. Під інвестиціями розуміють:

а) довгострокові вкладення коштів, майнових та інтелектуальних цінностей у підприємницьку діяльність з метою отримання прибутку або соціального ефекту;

б) витрати матеріальних, фінансових та інтелектуальних ресурсів з метою отримання доходу;

в) короткострокові вкладення коштiв поза межами підприємства в об’єкти підприємницької діяльності з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту;

г) довгострокові вкладення в межах підприємства з метою створення нових та модернізації існуючих виробничих потужностей, освоєння нових технологiй та техніки з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту;

д) усі відповіді неправильні.2. За характером участі в інвестуванні виділяють наступні види інвестицій:

а) прямi та непрямi;

б) прямi та загальні;

в) обмежені та необмежені;

г) реальні та фінансові;

д) усі відповіді неправильні.3. За об’єктом вкладення коштiв виділяють наступні види інвестицій:

а) реальні та нереальні;

б) обмежені та фінансові;

в) реальні та фінансові;

г) фінансові та матеріальні.

4. За періодом інвестування виділяють наступні види інвестицій:

а) поточні та перспективні;

б) короткострокові та довгострокові;

в) термiнові та нетермiнові.5. Залежно від того, хто виступає інвестором, інвестиції поділяють на:

а) прямі та портфельні;

б) власні та позикові;

в) внутрішні та іноземні;

г) державні та приватні.

6. Вкладення капіталу в різні сфери та галузі народного господарства з метою оновлення існуючих і створення нових благ – це:

а) реальні інвестиції;

б) виробничі інвестиції;

в) капітальні вкладення;

г) правильні відповіді «а» і «в»;

д) усі відповіді правильні.7. Фінансовими називають інвестиції:

а) які фінансуються за рахунок фінансових коштів підприємства;

б) які використовуються для придбання акцій, облігацій та інших цінних паперів;

в) направлені на вдосконалення активної частини основних фондів;

г) вкладені у нематеріальні активи підприємства.

8. Реальні інвестиції – це:

а) грошові кошти, якi спрямовані на просте та розширене відтворення основних фондiв та об’єктів соціальної інфраструктури;

б) витрати матеріальних, трудових та грошових ресурсiв, якi спрямовані на відтворення основних фондiв та ïх приріст;

в) приріст основних фондiв;

г) витрати матеріальних ресурсiв, якi спрямовані на відтворення основних фондiв та об’єктів соціальної інфраструктури.

9. Обчислення необхідного обсягу капіталовкладень залежить від:

а) виду інвестицій;

б) структури капітальних вкладень;

в) економічної ситуації на ринку.10. Чистий приведений дохід визначається як:

а) сума інвестованих коштів і приведеного до майбутньої вартості грошового потоку;

б) різниця між сумою інвестованих коштів та приведеним до теперішньої вартості грошовим потоком;

в) різниця між приведеним до теперішньої вартості грошовим потоком і сумою інвестованих коштів;

г) різниця між отриманим доходом і сумою інвестованих коштів.
ТЕМА 2. ОБОРОТНІ КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА

План:

1. Поняття оборотних фондів та оборотних коштів підприємства.

2. Показники використання оборотних коштів підприємства.

3. Нормування оборотних коштів підприємства.Основні терміни та поняття:

Оборотні фонди, виробничі запаси, незавершене виробництво, фонди обігу, оборотні кошти, структура оборотних коштів підприємства, коефіцієнт оборотності, коефіцієнт завантаження, матеріалоємність.Тестовий контроль для перевірки знань:

1. Оборотні фонди підприємства – це:

а) сукупність матеріально-речових цінностей, що одноразово беруть участь у процесі виробництва і цілком переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції;

б) частина виробничих фондів підприємства, що проходить три стадії кругообігу (грошову, виробничу і товарну) у кожному технологічному циклі виготовлення продукції;

в) предмети та засоби праці, термін експлуатації яких не перевищує 1 рік;

г) усі відповіді вірні.

2. Основне призначення фондів обігу полягає у:

а) прямому впливі на зміну форми і властивостей предметів праці;

б) покритті зносу основних фондів;

в) забезпеченні безперервності обігу фондів;

г) забезпеченні ритмічності процесу виробництва;

д) фінансуванні витрат з економічного стимулювання робітників.3. До оборотних фондів відноситься:

а) продукція, що не пройшла всі стадії обробки;

б) запаси готової продукції на складах підприємства;

в) кошти на валютному рахунку;

г) усі відповіді вірні.

4. До складу оборотних коштів підприємства входять:

а) запаси матеріалів, запасних частин, палива, готової продукції на складі;

б) оборотні фонди і фонди обігу;

в) виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів.5. До складу нормованих оборотних коштів включають:

а) дебіторську заборгованість;

б) витрати майбутніх періодів;

в) кошти на поточному рахунку;

г) відвантажена готова продукція.

6. Оборотність оборотних коштів обчислюється:

а) тривалістю одного обороту в днях;

б) кількістю оборотів за звітний період;

в) величиною оборотних коштів, що приходяться на одиницю реалізованої продукції;

г) усі відповіді вірні;

д) немає вірної відповіді.7. Швидкість обороту оборотних коштів підприємства характеризує показник:

а) коефіцієнт оборотності;

б) коефіцієнт завантаження;

в) тривалість одного обороту;

г) рентабельність оборотних коштів.

8. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів характеризує:

а) розмір реалізованої продукції, що приходиться на 1грн виробничих фондів;

б) середню тривалість одного обороту;

в) кількість оборотних коштів за відповідний період;

г) усі відповіді вірні;

д) немає вірної відповіді.9. Оборотні кошти використовуються тим ефективніше, чим:

а) менше коефіцієнт оборотності;

б) менше коефіцієнт завантаження оборотних коштів;

в) більше тривалість одного обороту.10. Вивільнення грошових коштів з обороту відбувається внаслідок:

а) прискорення оборотності;

б) скорочення тривалості одного обороту;

в) зменшення потрібної суми коштів;

г) правильні відповіді “а” і “б”;

д) усі відповіді вірні.


Тема 3. ОПЛАТА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

План:

1. Поняття і види заробітної плати.

2. Організація оплати праці на підприємстві.

3. Форми і системи оплати праці.

4. Змішані форми і системи оплати праці.

5. Система доплат, надбавок та премій працівникам.

6. Планування фонду оплати праці на підприємстві.

Основні терміни та поняття:

Оплата праці, заробітна плата, види заробітної плати, номінальна заробітна плата, реальна заробітна плата, відрядно-преміальна система оплати праці, посадовий оклад, змішані форми оплати праці, безтарифна система оплати праці, кваліфікаційний рівень працівника, надбавка, доплата, премія, фонд оплати праці.Тестовий контроль для перевірки знань:

1. Відповідно до Закону України «Про оплату праці» заробітна плата - це:

а) абсолютна сума коштів, отриманих працівником пропорційно до кількості і якості своєї праці;

б) винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу;

в) встановлений державою розмір оплати праці, нижче якого не може здійснюватися оплата за фактично виконану роботу;

г) винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за трудові успіхи, винахідливість, особливі умови праці.

2. Яка саме функція заробітної плати забезпечує встановлення залежності рівня заробітної плати від кількості, якості і результатів праці:

а) відтворювальна;

б) стимулююча;

в) регулююча;

г) соціальна.

3. Зміну в рівні реальної заробітної плати можна визначити, порівнюючи зміни в рівні номінальної заробітної плати зі змінами в:

а) рівні цін на товари та послуги;

б) нормі прибутку;

в) ставках оподаткування;

г) продуктивності праці.

4. До мінімальної заробітної плати не входять:

а) доплати;

б) надбавки;

в) заохочувальні та компенсаційні виплати;

г) правильні відповіді «а» і «в»;

д) усе перелічене.5. Основна заробітна плата – це:

а) будь-який заробіток, що залежить від результатів праці працівника і визначається тарифними ставками, розцінками, посадовими окладами;

б) встановлений державою розмір заробітної плати, нижче якого не може здійснюватись оплата за фактично виконану роботу;

в) будь який заробіток, що за трудовим договором виплачується працівникові за виконану роботу та надані послуги;

г) заробіток у вигляді винагород, інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

6. Додаткова заробітна плата не включає:

а) тарифні ставки;

б) доплати;

в) надбавки;

г) премії.

7. До сфери державного регулювання оплати праці згідно з чинним законодавством належить регулювання:

а) мінімальної заробітної плати;

б) оплати праці в організаціях, що фінансуються з бюджету;

в) розмірів посадових окладів керівників державних підприємств;

г) усі наведені відповіді правильні.

8. Тарифна система оплати праці працівників включає:

а) тарифні ставки, тарифно-кваліфікаційний довідник;

б) тарифні ставки, тарифні сітки, тарифно-кваліфікаційний довідник;

в) тарифні ставки, тарифні сітки;

г) тарифні ставки, посадові оклади;

д) тарифно-кваліфікаційний довідник, посадові оклади, преміальне положення.9. Тарифна сітка не визначає:

а) розряд робітників;

б) умови преміювання;

в) тарифні коефіцієнти;

г) годинні тарифні ставки.

10. Основний заробіток працівника у разі погодинної оплати праці визначається:

а) відпрацьованим часом і тарифною ставкою;

б) відпрацьованим часом і відрядною розцінкою;

в) нормативною трудомісткістю роботи і тарифною ставкою;

г) обсягом виконаної роботи і відрядною розцінкою;

д) обсягом виконаної роботи і тарифною ставкою.11. Заробітна плата між членами бригади, що працюють в однакових умовах, розподіляється за:

а) кількістю відпрацьованого часу;

б) обсягом випущеної продукції;

в) кількістю відпрацьованих годино-коефіцієнтів;

г) розрядом робіт;

д) коефіцієнтом виконання норм.12. Заробітна плата між членами бригади, що працюють у різних умовах, розподіляється за:

а) кількістю відпрацьованого часу;

б) обсягом випущеної продукції;

в) кількістю відпрацьованих годино-коефіцієнтів;

г) розрядом робіт;

д) коефіцієнтом виконання норм.13. Заробітна плата за безтарифної системи не залежить від:

а) кваліфікаційного рівня робітника;

б) розряду робітника;

в) коефіцієнта трудової участі;

г) фактично відпрацьованого часу.

14. Контрактна система оплати праці:

а) використовується лише за умови погодинної оплати праці;

б) використовується лише за умови відрядної оплати праці;

в) не може використовуватися на підприємствах державної форми власності;

г) не має жодних обмежень для використання.

15. Для розрахунку планового фонду тарифної заробітної плати робітників-відрядників необхідно знати:

а) годинні тарифні ставки І розряду, трудомісткість робіт та середні тарифні коефіцієнти;

б) чисельність працюючих, годинну тарифну ставку І розряду, дійсний фонд робочого часу і середні тарифні коефіцієнти;

в) розцінки і плановий випуск продукції;

г) годинні тарифні ставки і відпрацьований час.
Тема 4. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

План:

1. Поняття та необхідність управління.

2. Сучасні принципи управління підприємством.

3. Організаційні структури управління підприємством.Основні терміни та поняття:

Управління, концепція управління, принципи управління, методи управління, модель управління, система управління.Тестовий контроль для перевірки знань:

1. Управління – це:

а) постійно здійснюваний інтегрований процес планування, організації, директування і контролю, які необхідні для досягнення місії й множинних ці-лей фірми;

б) процес поєднання ресурсів для досягнення поставленої мети;

в) особливий вид діяльності, який перетворює неорганізований натовп на ефективну цілеспрямовану та продуктивну групу;

г) процес планування, організації, мотивації і контролю, необхідний для того, щоб сформувати і досягти цілей організації;

д) усі відповіді правильні.

2. Необхідність виділення управління в окрему сферу діяльності обумовлена:

а) загальним суспільним поділом праці;

б) ростом виробництва та його ускладненням;

в) зростанням вимог до знань і навичок на виробництві;

г) розвитком спеціалізації виробництва;

д) усі відповіді правильні.3. Основоположником управління є:

а) Ф.Тейлор;

б) М.Фоллетт;

в) А.Файоль;

г) Т.Петерсон;

д) Е. Мейо.4. Який підхід до управління передбачає, що внутрішня побудова системи управління є відповіддю на різні впливи зовнішнього середовища:

а) функціональний;

б) нормативний;

в) ситуаційний;

г) поведінський;

д) інтеграційний.5. Методи управління – це:

а) способи впливу на окремих робітників та виробничі колективи в цілому, необхідні для досягнення цілей підприємства;

б) процес, що спонукає окремих робітників і членів організації у цілому до спільних погоджених дій, які забезпечують досягнення загальної мети;

в) розподіл завдань, повноважень і відповідальності між членами організації для досягнення загальної мети її діяльності;

г) форма системи управління, яка визначає склад, взаємодію та підпорядкованість її елементів.

6. До яких методів управління належать положення, інструкції, накази та розпорядження?

а) економічних;

б) адміністративно-правових;

в) соціально-психологічних.7. Організаційна структура управління – це:

а) сукупність усіх виробничих, невиробничих та управлінських підрозділів підприємства;

б) внутрішній устрій підприємства, який характеризує склад підрозділів і систему зв`язків, підпорядкованості та взаємодії між ними;

в) форма системи управління, яка визначає склад, взаємодію та підпорядкованість її елементів;

г) сукупність складових будь-якого об`єкта, які мають підпорядкований допоміжний характер і забезпечують умови для нормальної діяльності об`єкта в цілому.

8. До недоліків лінійної організаційної структури управління слід віднести:

а) чіткість взаємовідносин;

б) оперативність і несуперечливість управлінських рішень;

в) надійний контроль;

г) велике навантаження на лінійного керівника.

9. До функціональних органів управління підприємством не належить:

а) директор;

б) плановий відділ;

в) виробничо-диспетчерський відділ;

г) відділ матеріально-технічного забезпечення виробництва.

10. Організаційна структура управління, яка є тимчасовою, – це:

а) лінійна;

б) функціональна;

в) лінійно-штабна;

г) матрична;

д) дивизіональна.11. Дивізіональна структура управління – це структура за якою:

а) кожен підлеглий має тільки одного керівника, який виконує всі адміністративні та спеціальні функції у відповідному підрозділі;

б) побудова створюється за принципами групування виробничих підрозділів за продуктами, групами споживачів, за місцем розташування;

в) поряд з лінійними керівниками та функціональним апаратом управління виділяють ще й тимчасові проектні групи;г) виконавці одночасно підпорядковані всім функціональним керівникам.
ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


 1. Назвіть основні фонди підприємства.

 2. Вкажіть структуру капітальних вкладень підприємства.

 3. Охарактеризуйте виробничий персонал підприємства.

 4. Які існують категорії працівників.

 5. Окреслить валовий оборот підприємства.

 6. Фінансові ресурси підприємства: процес формування та використання.

 7. Реалізована продукція підприємства.

 8. Визначте поняття терміну «підприємець», «підприємництво» з точки зору еволюційного підходу?

 9. Що таке підприємництво згідно з чинним законодавством України?

 10. Розкрийте зміст підприємництва як особливої форми економічної активності.

 11. Які цілі має підприємницька діяльність?

 12. Охарактеризуйте підприємництво як певний стиль і тип господарської поведінки.

 13. Перерахуйте функції підприємницької діяльності.

 14. Назвіть основні рушійні сили розвитку підприємництва.

 15. Назвіть суб'єкти підприємницької діяльності.

 16. Які категорії громадян не допускаються до підприємницької діяльності згідно з чинним законодавством України?

 17. Перерахуйте об'єкти підприємницької діяльності.

 18. Яку роль відіграє підприємництво в суспільстві?

 19. Які тенденції спостерігаються у розвитку підприємництва в Україні?

 20. Поясніть функції та роль малого підприємництва в суспільстві.

 21. Які переваги та недоліки притаманні малим підприємствам?

 22. Які права мають суб'єкти підприємницької діяльності? Які права гарантуються з боку держави?

 23. Що таке підприємницька ідея? Назвіть її складові.

 24. Які існують теорії мотивації трудової діяльності? Поясніть їхній зв'язок з підприємництвом.

 25. Перерахуйте ділові якості сучасного підприємця.

 26. Назвіть основні види підприємницької діяльності. Які критерії (фактори) необхідно враховувати при виборі найбільш прийнятного виду підприємництва?

 27. Охарактеризуйте форми та види виробничої підприємницької діяльності.

 28. Побудуйте загальну схему виробничого підприємництва та поясніть механізм відносин між учасниками.

 29. Чим обумовлена необхідність розвитку інноваційного підприємництва в Україні?

 30. Які тенденції спостерігаються у розвитку інноваційного підприємництва у країнах з розвинутими ринковими відносинами?

 31. Визначте фактори, які впливають на розвиток інноваційного підприємництва.

 32. Дайте визначення комерційного підприємництва. Яку роль відіграє комерція в активізації економічних процесів?

 33. Назвіть основні функції (елементи) комерційної діяльності торговельних підприємств.

 34. Які Ви можете запропонувати напрямки розвитку підприємництва у сфері торгівлі України?

 35. У чому полягають переваги франчайзингу?

 36. Для чого потрібні посередники? Назвіть та охарактеризуйте види посередників.

 37. Хто такий мерчандайзер і які функції він виконує?

 38. Що дає підприємцям використання послуг консультантів?

 39. Сутність та особливості інжинірингу як виду підприємництва.

 40. Що таке підприємницьке середовище, внутрішнє та зовнішнє
  середовище підприємства?

 41. Назвіть фактори мікро- та макросередовища підприємства.

 42. Яке місце посідає підприємець у внутрішньому середовищі фірми?

 43. Перерахуйте фактори середовища підприємства за такими ознаками: залежність від ступеня впливу, характеру дії, ролі у створенні підприємницького клімату.

 44. Як впливає на підприємництво податкова політика держави?

 45. Які функції виконує держава як основний фактор зовнішнього середовища бізнесу? Назвіть функції держави стосовно підприємництва.

 46. Назвіть мету, принципи та пріоритети державної політики розвитку малого підприємництва.

 47. Визначте основні напрями державної політики розвитку малого підприємництва в Україні.

 48. Як здійснюється державна підтримка фермерських господарств?

 49. Розкрийте напрями державної підтримки молодіжного підприємництва.

 50. Обґрунтуйте необхідність державного регулювання підприємництва.

 51. 3а допомогою яких інструментів може здійснюватись державний вплив на підприємців?

 52. Визначте напрями державного регулювання підприємництва.

 53. Що таке підприємницький ризик? Назвіть типові види ризиків.

 54. Які втрати можуть мати місце у підприємницькій діяльності?

 55. Назвіть та охарактеризуйте зони ризику.

 56. Назвіть сучасні морально-етичні норми цивілізованого підприємця.

 57. Перед якими соціальними групами, суб'єктами несе відповідальність підприємництво?

 58. Які етичні проблеми існують у підприємницькій діяльності?

 59. Які права мають споживачі? У яких випадках підприємці несуть відповідальність при порушенні законодавства про захист прав споживачів?

 60. Які переваги та недоліки має індивідуальне підприємництво, товариство, об'єднання підприємств?

 61. Які фактори (критерії) слід брати до уваги при виборі найбільш прийнятної організаційно-правової форми підприємництва?

 62. Дайте класифікацію видів підприємств відповідно до Господарського кодексу України.

 63. Чим відрізняється унітарне підприємство від корпоративного?

 64. Охарактеризуйте види господарських товариств в Україні.

 65. Як можна класифікувати об'єднання підприємств залежно від порядку заснування?

 66. Які форми об'єднань підприємств функціонують на ринку України? Визначте риси, притаманні їм.

 67. Вкажіть послідовність етапів створення підприємства.

 68. Дайте поняття бізнес-плану та обґрунтуйте необхідність його складання. Для кого розробляється цей документ?

 69. Які можливі способи розробки бізнес-плану?

 70. Розкрийте структуру та зміст типових розділів бізнес-плану.

 71. Що таке точка беззбитковості і як її розрахувати?

 72. Поясніть структуру засновницького договору, статуту.

 73. Визначте сутність статутного фонду та порядок його формування.

 74. Які документи необхідно надати для державної реєстрації новостворюваного підприємства?

 75. Які документи необхідні при державної реєстрації громадянина, що має намір здійснювати підприємницьку діяльність без створення юридичної особи?

 76. У яких випадках передбачається перереєстрація та скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності?

 77. Які документи надаються при відкритті рахунку для формування статутного фонду господарського товариства?

 78. Назвіть документи, необхідні при відкритті поточного рахунку у банку для новостворюваного підприємства?

 79. Які кредити можуть надавати банки підприємцям?

 80. Що таке ліцензія? Вкажіть, які відомості містяться у цьому документі.

 81. Перелічіть види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

 82. Які документи подаються для одержання ліцензії?

 83. Що таке торговий патент? Вкажіть, які відомості містяться у цьому документі.

 84. Які види діяльності підлягають патентуванню?

 85. Що є підставою для придбання торгового патенту? У яких випадках видається пільговий торговий патент?

 86. Що включає в себе реалізована продукція?

 87. Як визначається чистий приведений дохід?

 88. Чим визначається загальна структура підприємства?

 89. Про що свідчить той факт, коли темпи росту матеріальних витрат більші, ніж темпи росту товарної продукції?

 90. Що мається на увазі під «сертифікатом продукції»?

 91. Що належить до технічних шляхів підвищення якості продукції?

 92. Як визначається собівартість продукції?

 93. Охарактеризуйте процес формування і використання фінансових ресурсів підприємства.

 94. Послідовність припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця.

 95. Що входить до складу капітальних вкладень?

 96. Перерахуйте переваги та недоліки функціональної організаційної структури управління підприємством.

 97. Перерахуйте переваги та недоліки лінійної організації структури управління підприємством.

 98. На які обліки необхідно стати підприємцю?

 99. Де підприємець отримує дозвіл на печатки і штампи?

 100. Що обов’язково повинно зазначатися на печатці підприємця?


Приклади типових завдань МОДУЛЬНОГО контролю знань
Блок 1. Виберіть правильну відповідь:

1. Менеджмент – це:


а) виконання розпоряджень;
б) діяльність підприємства;
в) організація ефективної роботи;
г) форма виробничих зв'язків.
2. Які з названих елементів є складовими управлінської діяльності:

а) продаж; б) планування;


в) організація виробництва;

г) встановлення ринкової рівноваги;

д) мотивація; д) контроль?
3. Функція організації – це:
а) координація дій окремих структурних підрозділів;
б) різні види зв'язків підприємства;
в) управлінська піраміда;
г) формування інтересу до діяльності;

д) зв'язок між керівником і виконавцем;


з) координація дій окремих структурних підрозділів?

4. Головною метою менеджменту є:

а) одержання максимального прибутку;
б) задоволення потреб споживачів – клієнтів організації;
в) одержання максимального прибутку та вирішення загальносуспільних завдань.

Блок 2. Охарактеризуйте рівні менеджменту:

а) стратегічний;

б) оперативний;

в) управлінський.


Блок 3. Дайте визначення наступних понять:

а) Економічно активне населення –

б) Закрите акціонерне товариство –

в) Ліцензія –

г) Пільги –

д) Ліквідність –

з) Консорціум –

к) Департаменталізація –
Блок 4. Заповніть схему:


Блок 5. Дайте відповідь на запитання.

а) Покажіть на конкретних прикладах, які ролі потрібно виконувати керівникові-менеджеру на підприємстві.


б) Назвіть, які види праці на підприємстві вам подобаються найбільше. Як ви оцінюєте свої здібності як виконавця? Як менеджера?
в) Поясніть, як пов'язані менеджмент і продуктивність праці.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал