Менеджмент підприємницької діяльності навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності «Економічна та соціальна географія»Сторінка10/15
Дата конвертації12.12.2016
Розмір3.19 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
ТемА: КАДРОВИЙ СКЛАД ПІДПРИЄМСТВа
Основні формули для розв’язання задач

Показник

Формула

Умовні позначення

1

2

3

Коефіцієнт

вибуття


Чзв.заг – загальна чисельність звільнених за відповідний період з будь-яких причин

Ч – середньооблікова чисельність працівників у цьому ж періоді

Коефіцієнт

прийому
Чп – чисельність прийнятих на роботу за відповідний період

Коефіцієнт

плинності


Чзв – чисельність звільнених за власним бажанням, за порушення трудової дисципліни або з інших причин, не пов'язаних із виробництвом

Економія робочого часу за рахунок зниження плинності

t – втрати часу у зв'язку із плинністю, тобто час на заміщення необхідною робочою силою одного звільненого, днів

Додатковий випуск продукції за рахунок зниження плинності


Впл – плановий виробіток на одного працюючого за один людино-день

Показники рівня продуктивності праці:

  • виробіток

  • трудоміст-кість

,

,

,
Q – обсяг виробництва продукції (робіт, послуг)

Тж – затрати живої праці на випуск відповідного обсягу продукції (робіт, послуг)

Вріст виробітку, %

Т – зниження трудомісткості, %

Приріст обсягу виробництва за рахунок зростання продуктивності праці

Ч – приріст чисельності, %

Q – приріст обсягу виробництва, %

Метод прямого рахунку планування продуктивності праці


або


Qпл – запланований обсяг продукції у вартісному виразі

Nпл – запланований обсяг продукції у натуральних одиницях, шт.

Чпл – планова чисельність про-мислово-виробничого персоналу

Зростання продуктивності праці за рахунок зни-ження трудо-місткості

Тм, Тн – минула та нова трудомісткість на операцію або виріб

Економія чисельності робітників за рахунок зни-ження трудо-місткості

Р – кількість виробів або операцій

Ф – реальний фонд робочого часу одного робітника

К – коефіцієнт виконання норм

Норма часу


Тосн – основний час

Тдоп – допоміжний час

Тобсл – час на обслуговування робочого місця

Твід – час на відпочинок та особисті потреби

Тпер – час перерв за оргтех-нічними причинами

Тпз – підготовчо-заключний час

Коефіцієнт стійкості хронорядуtmax, tmin - максимальна і мінімальна тривалість виконання операції

Норма часу на виконання елементу операції
m – кількість замірів, проведених після чистки хроноряду

ti – час на виконання елемента операції в і-му замірі

Норма виробітку

якщо норма виробітку збільшується на а %, то норма часу зменшується на %, а якщо норма виробітку зменшується на а %, то норма часу зростає на %Тд – дійсний фонд робочого часу

Нч – встановлена норма часу на одиницю продукції

Норма обслугову-вання
Тн.обсл – норма часу на обслуговування одиниці обладнання

Планова чисельність промислово-виробничого персоналу за:

- методом коригування базової чисельності;
Чбаз – чисельність промислово-виробничого персоналу за базовий період

Кз – коефіцієнт зміни обсягів виробництва розрахункового періоду відносно базового

Ч – сумарні зміни чисельності за пофакторним розрахунком можливої зміни продуктивності праці

- трудомісткістю виробничої програми;
Тсум – сумарна трудомісткість робочої програми

Фд – дійсний фонд часу роботи одного середньооблікового працівника

Квн – середній коефіцієнт виконання норм на підприємстві


- методом підсумовуван-ня

,

,

або


Чн – чисельність працівників, зайнятих на роботах, які нормуються

Чнн – чисельність працівників, зайнятих на роботах, які не нормуються

Чдоп – чисельність працівників (переважно допоміжних), для яких неможливо встановити норми обслуговування та розрахувати трудомісткість

Чслуж – чисельність службовців, ІТП, управлінського персоналу

N – планова кількість виробів

Нвир - годинна норма виробітку одного працівника

n - загальна чисельність одиниць устаткування, яка обслуговується

З - кількість змін роботи устаткування

Кос – коефіцієнт облікового складу (відношення явочної чисельності працівників до облікової їх чисельності)

На – кількість основних робітників, які одночасно обслуговують один складний агрегат

– кількість робочих місць допоміжних робітників


Приклади розв’язання задач

Сезонне підприємство почало працювати з 17 травня. Облікова чисельність робітників складала (чоловік): 17 травня - 300; 18 травня - 330; 19 травня - 350; 20 травня - 360; з 21 по 31 травня - 380; з 1 червня по 31 грудня - 400. Визначити середньооблікову чисельність робітників у травні та за рік.

Розв’язання

Середньооблікова чисельність - це сума облікового складу робітників за всі календарні дні періоду, включаючи вихідні та святкові дні, поділена на повну календарну кількість днів періоду. При цьому показники за вихідні й святкові дні прирівнюються до показників попередніх робочих днів.

Тоді середньооблікова чисельність робітників у травні складає:

осіб

Середньооблікова чисельність робітників за рік:

осіб

Завдання:

Задача №1. Середньооблікова чисельність працівників за звітний період склала 400 осіб. На протязі року прийнято на роботу 30 осіб, звільнено 45 осіб, в тому числі за порушення трудової дисципліни 17 осіб, за власним бажанням 15 осіб. Визначити коефіцієнти прийому, вибуття та плинності кадрів.

Задача № 2. Втрати робочого часу через плинність на одного робітника склали 4 дні, а плинність по підприємству – 85 осіб. Плановий виробіток на людино-день становить 80 тис. грн. Розрахувати економію робочого часу і можливий додатковий випуск продукції у результаті усунення плинності.

Задача № 3. У минулому році було виготовлено продукції на суму 2210 млн. грн. У році, що планується, її випуск збільшиться на 5 %. Чисельність працюючих у минулому році складала 2500 осіб, але ж планом передбачено скоротити її на 50 осіб. Визначити, яке заплановане зростання продуктивності праці на підприємстві.

Задача № 4. Визначити норму часу і денну норму виробітку робітника на основі таких даних: основний час на виготовлення деталі – 17 хв., допоміжний час – 3 хв.; час на обслуговування робочого місця – 8 % від оперативного, час на перерви, передбачені технологією – 3 % від оперативного, підготовчо-заключний час для партії деталей із 400 шт.– 560 хв., час на відпочинок і особисті потреби – 50 % від підготовчо-заключного часу. Тривалість зміни – 8 год.ТЕМА: ДОХІД, ПРИБУТОК ТА РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Основні формули для розв’язання задач

Показник

Формула

Умовні позначення

1

2

3

Валовий прибуток


ВР – виручка від реалізації продукції підприємства

ПДВ – податок на додану вартість

АЗ акцизний збір

Св – виробнича собівартість реалізованої продукції

Прибуток від операційної діяльності

Доп.інінші операційні доходи

АВ – адміністративні витрати

Вз – витрати на збут

Воп.ін – інші операційні витрати

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування


Дк – доход від участі в капіталі

Дф – інші фінансові доходи

Дін – інші доходи

Вф фінансові витрати

Вк – втрати від участі в капіталі

Він – інші витрати

Прибуток від звичайної діяльності

ПП - податок на прибуток від звичайної діяльності

Чистий прибуток

НП – надзвичайний прибуток

НЗ – надзвичайний збиток

ПНП – податок на надзвичайний прибуток

Загальний рівень рентабельності підприємства

абоС – загальна виробнича собівартість

ОФ – сума вартості основних виробничих фондів

ОЗ – сума оборотних коштів

Рентабельність виробничих фондів


Рентабельність сукупних активівА – середня сума активів балансу підприємства


Рентабельність власного (акціонерного) капіталу

ЧП – чистий прибуток підприємства

ВК – сума власного капіталу

Рентабельність продукції

або

Ст – повна собівартість товарної реалізованої продукції

Q – обсяг реалізованої продукції

Рентабельність певного виробуЦі, Sі – відповідно ціна і собівартість і-го виробуПриклад розв’язання задач

Відомі наступні дані про роботу підприємства у звітному році: випущено продукції на суму 240000 грн. загальною собівартістю 182 тис. грн.; залишки готової продукції на складах на початок року становили 20 тис. грн., а на кінець року зменшились на 9 %; протягом року було реалізовано продукції підсобного господарства на суму 18 тис. грн. за умов собівартості 15,8 тис. грн.; одержано грошових коштів у вигляді сплачених штрафів за порушення договірної дисципліни на суму 3,8 тис. грн.; мали місце збитки від інших позареалізаційних операцій на суму 3,95 тис. грн.; погашено проценти за банківський кредит у сумі 2,2 тис. грн.; погашено заборгованість за енергоносії в сумі 8,3 тис. грн.; прибуток оподатковувався за ставкою 30 %.

Визначити величину фонду споживання і фонду нагромадження підприємства, якщо вони формуються у співвідношенні 3 : 1.

Розв’язання

1. Для обчислення прибутку від операційної діяльності визначимо обсяг реалізованої протягом року продукції :РП = 240 + (20 - 20 0,91) = 241,8 тис. грн.

2. Собівартість в обсязі випущеної продукції (Cвп) становить:%,

тоді собівартість реалізованої продукції (Срп) дорівнює:= 241,8 0,758 = 183,28 тис. грн.

3. Прибуток від операційної діяльності розраховується за формулою:,

де ВР – виручка від реалізації продукції підприємства;ПДВподаток на додану вартість;

АЗ акцизний збір;

Св – виробнича собівартість реалізованої продукції;

Доп.ін – інші операційні доходи;

АВ – адміністративні витрати;

Вз – витрати на збут;

Воп.ін – інші операційні витрати.

За умов нашого прикладу формула матиме вигляд:Тоді:


По = 241,8 - 183,28 + (18 - 15,8) + 3,8 = 64,52 тис. грн.

4. Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування розраховується за формулою:,

де Дк доход від участі в капіталі;

Дф – інші фінансові доходи;

Дін інші доходи;

Вф фінансові витрати;

Вк втрати від участі в капіталі;

Він – інші витрати.

За умов нашого прикладу формула має вигляд:

Пзо = 64,52 - (2,2 + 8,3) - 3,95 = 50,07 тис. грн.

5. Прибуток від звичайної діяльності (за умовами нашого прикладу він буде дорівнюватиме чистому прибутку) розраховується за формулою:,

де ПП - сума податку на прибуток.

Тоді Пз = 50,07 - (50,070,3) = 35,05 тис. грн.

Ця сума підлягає розподілу на підприємстві.

Величина фонду нагромадження (Фн) становитиме:

тис. грн.

Величина фонду споживання (Фс):= 8,8 3 = 26,3 тис. грн.
Завдання:

Задача №1. Розрахувати показники рентабельності за даними таблиці.


Виріб / показник

Річний обсяг реалізації, т

Повна собівартість виробу, грн.

Відпускна ціна, грн.

Вага виробу, кг

А

70

0,63

0,75

0,9

Б

62

0,49

0,55

1,0

В

35

0,43

0,50

0,5

Г

10

0,23

0,30

0,2

Середньорічна вартість основних фондів 145 тис. грн., оборотних коштів 20,5 тис. грн.

Задача №2. У першому кварталі року підприємство реалізувало 5000 виробів за ціною 80 грн. за один виріб, що покрило витрати підприємства, але не дало прибутку. Загальні постійні витрат складають 70000 грн., питомі змінні – 60 грн. в другому кварталі було виготовлено та реалізовано 6000 виробів. У третьому кварталі планується збільшити прибуток на 10 % у порівнянні з другим. Визначте, який обсяг продукції необхідно реалізувати, щоб збільшити прибуток на 10 %.

Задача № 3. Виробнича собівартість фрезерного верстата за звітний період склала 9000 грн. Витрати з реалізації верстата складають 5 % виробничої собівартості. Відпускна ціна верстата 11800 грн. За рахунок зміни деяких деталей передбачається в плановому році зменшити виробничу собівартість на 2,1 %. Визначити зміну рентабельності виробництва фрезерного верстата.

ТЕСТОВІ КОНТРОЛІ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ЗА ТЕМАМИ
ТЕМА: ПІДПРИЄМСТВО ЯК СУБ'ЄКТ РИНКОВИХ ВІДНОСИН


  1. У Законі України «Про підприємства» визначено, що підприємство – це:

а) господарюючий суб'єкт, що має у власності, господарському веденні чи оперативному керуванні відособлене майно і відповідає щодо своїх зобов'язань цим майном;

б) група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети;

в) самостійно господарюючий статутний суб'єкт, що має права юридичної особи і здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу);

г) організаційно-цілісна сукупність взаємодіючих структур, поєднаних для досягнення визначених цілей.2. До загальних ознак підприємства не слід відносити:

а) єдність і цілісність майнового комплексу, як правило, із замкнутою технологічною структурою;

б) специфічність господарської діяльності, що спрямована на виробництво продукції чи надання послуг;

в) ведення автономного бухгалтерського обліку і складання балансу;

г) обов'язкова наявність товарного знаку.

3. До основних ознак підприємства не слід відносити:

а) право вступати в господарські відносини з іншими юридичними і фізичними особами;

б) повну майнову відповідальність перед партнерами в рамках, що обумовлені господарським законодавством;

в) наявність реєстраційного свідоцтва;

г) відсутність визначеного власника на майно підприємства.

4. До підприємств можна віднести наступний суб'єкт господарювання:

а) їдальню, що знаходиться в складі промислового підприємства, і майно якої відображено в балансі останнього;

б) особу, що займається вирощуванням овочів у власному господарстві та їх реалізацією на колгоспному ринку;

в) особу, що займається індивідуальною трудовою діяльністю, пов'язаною з виробництвом одягу і подальшою реалізацією через комісійний магазин;

г) фермерське господарство;

д) усі відповіді правильні.5. Мотивацією діяльності підприємств у директивно-плановій економіці є:

а) виконання планових завдань;

б) максимізація прибутку;

в) зниження ризику господарської діяльності;

г) жодна з відповідей не вірна.

6. На вибір виду діяльності підприємства здійснює вплив:

а) розмір власного майна;

б) порядок реєстрації підприємства;

в) кон'юнктура товарних ринків і ринків факторів виробництва.7. Критерієм, що використовується у випадку віднесення підприємства до виду «малого» є:

а) розмір господарської діяльності;

б) форма власності;

в) положення на споживчому ринку;

г) чисельність працівників.

8. Основною ознакою відмінності господарчих товариств є:

а) особливості формування майна;

б) ступінь майнової відповідальності;

в) особливості оподатковування;

г) непередбачений термін функціонування.

9. Головна відмінність акціонерного товариства відкритого типу від акціонерного товариства закритого типу складається в:

а) специфічності господарської діяльності;

б) способі розміщення цінних паперів;

в) розмірі статутного фонду;

г) системі контролю за діяльністю.

10. Підприємство, майно якого є власністю трудового колективу, кооперативу, іншого статутного товариства, суспільної чи релігійної організації, це:

а) сімейне підприємство;

б) приватне підприємство;

в) орендне підприємство;

г) колективне підприємство.


  1. Консорціум - це:

а) договірне об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності, що не має права втручатися у виробничу і комерційну діяльність будь-якого з його учасників;

б) статутне об'єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі і та ін. на основі повної фінансової залежності від одного чи групи підприємців;

в) договірне об'єднання, створене на основі об'єднання виробничих, наукових і комерційних інтересів з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників;

г) тимчасове статутне об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення загальної мети.12. Процес забезпечення підприємства необхідними ресурсами, вихід підприємства на ринки факторів виробництва як споживача – це:

а) підприємництво;

б) вивчення ринку засобів виробництва;

в) закупівлі;

г) усі відповіді правильні.

13. Які фактори не здійснюють істотного впливу на зміст збуту, виробництва і закупівель:

а) форма власності на майно підприємства;

б) характер продукції, що виготовляється;

в) розмір виробничої діяльності;

г) усі перераховані фактори.

14. Зовнішнє середовище підприємства не характеризується:

а) складністю;

б) динамікою кон'юнктури ринку;

в) невизначеністю.15. Яка група факторів зовнішнього середовища є одночасно і внутрішньою перемінною підприємства?

а) економічні фактори;

б) технічні фактори і технологія;

в) соціальні фактори;

г) політичні фактори.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал