«Менеджмент неприбуткової організації. Частина 1»Pdf просмотр
Сторінка7/7
Дата конвертації03.12.2016
Розмір1.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Інфоомаційна картка 3.
...заява про державну реєстрацію... розглядається у двомісячний термін з дня подання всіх необхідних документів. Про результати розгляду у 10-денний термін повідомляє подавач...
Інформаційна картка 4.
... утворювати відповідно до чинного законодавства України свої відділення, філії, представництва...
... обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями зарубіжних країн.
Завдання 32.
Заповніть таблицю Види НДО:
Критерії класифікації
Види недержавних організацій
Профіль для діяльності
ндо
Вид інтересу
Сфера діяльності
Статус
Завдання 33.
Що називається структурою організації? Хто створює структуру організації? Чи завжди необхідна структурна побудова організації? З якою метою створюється внутрішня структура організації? Які фактори необхідно враховувати при створенні структури організації?
Завдання 34.
Заповніть таблицю Переваги і недоліки структури організації:
Структура
Переваги
Недоліки
Ієрархічна
Командна
Матрична
Мережева
Завдання 35.
Охарактеризуйте структуру вашої організації. У чому її переваги? Недоліки? Як би ви хотіли вдосконалити структуру вашої організації? Доведіть, що це вдосконалення буде ефективним.
Завдання 36.
Чому організація має враховувати зовнішні та внутрішні взаємодії? Що ви розумієте під терміном "середовище організації"? Яка залежність існує між стабільністю середовища та швидкістю змін? Яка
110 111

Менеджмент

неприбуткової

організації
(
Частина

І
).
Завдання та вправи для самоконтролю залежність існує між стабільністю середовища та передбаченням результатів діяльності організації?
Завдання 37.
У чому полягає сутність організації як активної системи? Які характеристики неадекватної організації?
Завдання 38.
Заповніть таблицю Компоненти середовища організації:
С Е Р Е Д О В И Щ Е
Зовнішнє
Внутрішнє
макросередовищ мікросередовище
Завдання 39.
Хто є клієнтами вашої організації?
Чи можна їх визначити за:

віком

соціальним положенням

рівнем прибутку

професією

соціальним статусом

місцем проживання

здібностями

національністю

іншими ознаками
Завдання 40.
Які потреби клієнтів може задовольнити ваша організація? У чому мають потребу ваші клієнти? З метою задоволення яких потреб було створено вашу організацію?
Завдання 41.
Заповніть таблицю:
Послуги, які ми надаємо
Результати для клієнтів
112 113

Менеджмент

неприбуткової

організації
(
Частина

І
).
Література
Завдання 42.
Оцініть внутрішні можливості своєї організації.
Заповніть таблицю:
Елемент внутрішнього середовища
Сильні сторони
Слабкі сторони
Людські ресурси
Фінанси
Матеріальні ресурси
Програми
Проекти
Організаційна структура
Завдання 43.
Сформулюйте умови успішного управління персоналом. Які моменти необхідно враховувати, приймаючи працівників на роботу? Розкажіть про персонал вашої організації.
Література
1.
Азарова Т.В., Абрамов Л.К. Методика надання консультативних послуг регіональним НДО.
-Кіровоград: ЦПТІ, 2000.
2.
Васильєв В.Л. Юридическая психология. - Спб:
Питерс: 1998 3.
Вундук
М.,
Френсис
Д.
Раскрепощенный менеджер. - М.:1997 4.
Закон України "Про об'єднання громадян" від 16 червня 1992р.
5.
Закон України "Про благодійництво та благодійні
організації". 1997р.
6.
Земба М. Елементи персонального управління в неурядових організаціях. - Львів: Товариство
Лева, 1998 7. Кілька зауважень про роль неурядових організацій у демократичній державі. - Львів: Товариство
Лева, 1999 8. Курс для высшего управленческого персонала/Под ред. В.И.Терещенко. - М.: Зкономика, 1970 9.Лернер А.Я. Начало кибернетики. - М.: 1967 10.
Мексон М.Х., Алберт М., Хьядуори Ф. Основы менеджмента - М: 1992 11.
Міжнародна декларація принципів діяльності неурядових організацій
12.
Настільна книга неприбуткових організацій./За ред. А.Ткачука. - К.: Інститут громадянського суспільства 2000 13.
Політологія: посібник для студентів вищих навчальних закладів./За ред. О.В.Бабкіної,
114 115

Менеджмент

неприбуткової

організації
(
Частина

І
).
Інформація про
Фонд
Євразія
В.П.Горбатенка. - К.: Видавничий центр "Академія", 1999 14.
Поплавський М.Н. Менеджер культури: підручник - К.: МП "Леся", 1996 15.
Порадник для неурядових організацій. - Львів:
Сполом,1999 16.
Програма сприяння громадським організаціям.//
Матеріали семінарів. - К.: Інститут демократії ім.
П.Орлика, 1997 17.
Профіль третього сектору України. - К.: Асоціація "Бостон-Київ: міста-побратими", 1997 18.
Психологический словарь./Под ред.
Л.А.Карпенко. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1998 19.
Толанд П. Погляд добровольця.//Вісник Фонду
Євразія./Інформаційний бюлетень Київського регіонального відділення, №7 (12), 2000 20.
Шейнов В.П. Искусство менеджера. - Мирный:
Алмазы России. Саха, 1997 21.
Шейнов В.П. Социально-психологические основы менеджмента: учебное пособие. - Мн.: Институт управлення, 1997 22.
Шостром 3. Анти-Карнеги, или Человек
-манипулятор. - Мн.: Полифакт, 1992
Додатки
Інформація

про

Фонд

Євразія
.
3 1993 року, з часу свого заснування,
і приватний Фонд Євразія за підтримки Агентства СІЛА з
Міжнародного Розвитку надав понад 6500 грантів у 12 країнах колишнього Радянського Союзу. Фонд надає недержавним організаціям малі гранти, які дають змогу швидко і гнучко реагувати на потреби організацій у СНД.
Фонд є однією з найбільших донорських організацій у регіоні, адже з часу заснування він надав у грантах недержавним організаціям понад 130 мільйонів доларів США. Штат Фонду - це 250 досвідчених грант-менеджерів та експертів з проведення моніторингу та оцінки проектів. Команда Фонду готує різнопланових фахівців, яких, зазвичай, можна знайти лише у великих міжнародних інституціях.
Окрім власних грантових програм, Фонд Євразія адмініструє проекти, які об'єднують зусилля різних організацій і дають змогу якнайефективніше досягати поставлених перед Фондом цілей. За 10 років роботи детально вивчено, як найкраще готувати і адмініструвати конкурси грантів; проводити всебічний прискіпливий аналіз сфери, в якій реалізуються підтримані Фондом проекти; відстежувати реалізацію проектів; проводити моніторинг результатів підтриманих Фондом проектів; робити оцінку впливовості реалізованих грантових програм; готувати вчасні звіти партнерським організаціям;
117

Менеджмент

неприбуткової

організації
(
Частина

І
).
Інформація про
Фонд
Євразія доносити інформацію про грантову діяльність Фонду до найширших зацікавлених кіл громадськості.
Київський регіональний офіс Фонду Євразія працює на території України, Молдови, Білорусі. Він розпочав свою діяльність у регіоні в 1994 році. З цього часу регіональним офісом було підтримано сотні недержавних організацій.
На сьогодні регіональним офісом надано грантів на суму понад 13 мільйонів доларів СІЛА, започатковано
Кредитну програму для підтримки малого бізнесу, засновано при Києво-Могилянській академії Консорціум економічних досліджень і освіти.
Програмні напрямки Фонду Євразія
Розвиток приватного підприємництва.
о
Підвищення ефективності підприємництва;
збільшення доступу до капіталу для малого бізнесу; о
зменшення юридичних і регулюючих перешкод на шляху до його розвитку.
Державне управління і політика.
о
Підвищення кваліфікації державних службовців; о
поліпшення фінансового управління в місцевих органах влади; о
створення юридичних умов, які сприяють ефективній роботі органів влади.
Громадянське суспільство.
о
Підвищення ефективності та стабільності
місцевих громадських організацій та засобів масової інформації, зменшення перешкод на шляху розвитку ГО і ЗМІ.
Грантова діяльність
Київський регіональний офіс дотримується гнучкої політики у підтримці неприбуткових організацій. Більша частина грантів надається за системою «відкритих дверей». Інакше кажучи - це позаконкурсні проектні заявки, які розглядаються по мірі їх надходження до
Фонду.
Фонд зацікавлений у зміцненні співпраці між місцевими та регіональними неприбутковими організаціями та відповідними місцевими чи регіональними органами влади. Адже для державних службовців важливо зрозуміти можливості неприбуткових організацій і те, як у партнерстві з ними можна сприяти економічному та соціальному розвитку громади.
Адреса офісу:

Вул. Б.Хмельницького, 55, 6-й поверх,
м. Київ,
01054, Україна
Тел/факс:

(044)2469961, 2382696
Е-пошта:

eurasia@eurasia.kiev.ua
Веб-сайт:
www.eurasia.kiev.ua
118 119

Менеджмент

неприбуткової

організації
(
Частина

І
).
Програма зміцнення
інституційного потенціалу ресурсних центрів для
НДО
в
Україні
Програма зміцнення
інституційного потенціалу ресурсних центрів для
НДО
в
Україні
У 2002 році Фонд Євразія спільно з Фондом
Чарльза Стюарта Мотта ініціювали реалізацію програми, спрямованої на підтримку інституційного розвитку потенціалу ресурсних центрів, об'єднаних у Лігу ресурсних центрів України. Головною метою цієї
ініціативи було надати можливість відповідним громадським організаціям підвищити якість та розширити спектр послуг, що надаються громадському сектору.
Важливою особливістю цієї програми стало те, що ресурсні центри окрім грантової підтримки, отримали чудову можливість підвищити кваліфікацію свого персоналу завдяки її освітньому компоненту. Протягом
2002 року кращі фахівці з Польщі та Росії навчали своїх українських колег стратегічному плануванню, соціальному маркетингу, управлінню проектами та їх оцінці.
Незважаючи нате, що аудиторія складалась з досвідчених тренерів та консультантів, які мали величезний досвід реалізації освітніх програм, кожен з учасників мав чудову можливість побачити звичні теми у іншому ракурсі. Все це мало наслідком значне підвищення можливостей ресурсних центрів по наданню своїм клієнтам
інноваційних послуг та сприяло еволюції багатьох організацій - від сервісних до центрів регіональної громадської активності. Наприклад, міжрегіональний
Центр підтримки творчих ініціатив (м.Кіровоград) зміг удосконалити свої Інтернет-проекти ("Віртуальний ресурсний центр" www.ngo.org.ua та "Третій сектор і
четверта влада" www.presscat.org.ua), що стали визнаними комунікаційними засобами для багатьох громадських організацій
України.
Були розроблені нові навчально-методичні посібники для НДО та багато
іншого. Взагалі, підсумовуючи зміни, що відбулися з
ЦПТІ за цей час, можна зробити висновок: організація перетворилась на соціальну лабораторію по розробці технологій вирішення соціальних проблем на локальному рівні. її головним завданням стали розробка, апробація та розповсюдження серед інших НДО зазначених інновацій.
Прикладом такої форми діяльності є співпраця ЦПТІ та
Центру підтримки громадських та культурних ініціатив
(М.Дніпропетровськ) по розповсюдженню моделі соціального партнерства державних закладів культури та громадських організацій на локальному рівні в
Дніпропетровському регіоні. Ця робота, що почалась у
2002 році і продовжується зараз, викликала схвальні відгуки як від громадських організацій, так і від державних установ.
Багато таких прикладів можна навести, спираючись на досвід і інших ресурсних центрів. А попереду їх буде ще більше, оскільки програма триває.
120 121

Менеджмент

неприбуткової

організації
(
Частина

і
).
Інформація про
Центр підтримки творчих
ініціатив
Центр підтримки творчих ініціатив (ЦПТІ) - міжрегіональна, неприбуткова, неполітична, нерелігійна громадська організація.
Свою місію ЦПТІ вбачає у сприянні активізації громадян України в напрямку вирішення соціальних проблем шляхом підтримки розвитку громадського сектору. Для оптимізації процесу досягнення цієї мети використовуються механізми міжсекторного партнерства, передусім, з регіональними державними закладами культури, які стали стратегічним партнером організації. Зазначена взаємодія формалізована у відповідних угодах між ЦПТІ та Міністерством культури і мистецтв України. З 1999 року реалізується спільна
Програма «Розвиток міжсекторної взаємодії
громадських організацій та державних закладів
культури», в рамках якої створено
інформаційно-методичну мережу (ІММ) для НДО
Кіровоградської області на базі державних закладів культури та засновано Кабінет технологій міжсекторної взаємодії при Міністерстві культури і мистецтв України. Зараз Програма поширює свою діяльність на інші регіони завдяки підтримці та зацікавленості з боку регіональних закладів культури,
Міністерства культури і мистецтв України та регіональних НДО. ЦПТІ став методичним центром підтримки розвитку соціальної активності громадян шляхом інформаційно-освітньої підтримки НДО та створення умов для впровадження ефективних моделей соціального партнерства. Причому, зазначена функція організації характеризується зараз якісно новою сутністю, а саме, ЦПТІ не тільки розробляє та впроваджує моделі соціального партнерства, а й досягає того, щоб їх взяли на озброєння інші НДО, тобто, досягає кумулятивного ефекту від своєї діяльності.
Діяльність ЦПТІ здійснюється за наступними
основними напрямками:
Реалізація освітніх програм, проведення тренінгів,
семінарів;
Консультування;
Технічні послуги;
Розробка та видання навчально-методичної,
довідникової літератури;
Дослідження місця і ролі громадських організацій в суспільстві;
Розробка та впровадження моделі міжсекторної
взаємодії НДО та державних закладів культури;
Використання можливостей мережі Інтернет для активізації процесів партнерства НДО, бізнесу,
влади та ЗМІ.
ЦПТІ є членом Ліги Ресурсних Центрів України - об'єднання в якому згуртувались громадські організації, що професійно займаються розвитком третього сектору
України. Це означає, що ЦПТІ надає своїм клієнтам повний пакет послуг, характерних для ресурсного центру для НДО.
Але одночасно організації притаманні певні риси, які надають їй неповторного обличчя, а саме, створення системи інформаційно-методичного забезпечення потреб регіональних НДО, яка спирається на існуючі
інфраструктури Міністерства культури і мистецтв України.
122 123
Інформація про
Центр підтримки творчих
ініціатив

Менеджмент

неприбуткової

організації
(
Частина

І
).
Діяльність ЦПТІ підтримується або підтримувалась
Фондом Євразія, USAID, Фондом Ч.С. Мотта,
Міжнародним Фондом «Відродження», Програмою
Трансатлантичної
Ініціативи
ЄС-США,
ГО
«Європейський Діалог», DFID, САР, Міністерством
культури і мистецтв України.
Важливим елементом фінансової сталості організації
є добровільні пожертви з боку комерційних структур та
громадян. Неоціненну допомогу ЦПТІ надають волонтери - консультанти ІММ при державних закладах культури регіону.
Адреса для листування: ЦПТІ, а/с 4/30,
М.Кіровоград,
25006, Україна
Тел./факс:

(0522)300312
Ел. пошта:

гс@срtі.kr.uа
Веб-сайт:

www.ngо.оrg.uа
124
Інформація про Інститут
соціокультурного менеджменту
Інститут соціокультурного
менеджменту (ІСКМ) - неполітична, нерелігійна,
неприбуткова регіональна громадська організація. Свою
місію ІСКМ вбачає в сприянні демократичній трансформації українського суспільства шляхом підтримки розвитку місцевих громад, незалежного
інформаційного простору та інтеграційних процесів на локальному рівні.
ІСКМ розпочав свою діяльність у 2000-му році, був офіційно зареєстрований у 2001-му році.
Основними напрямками діяльності ІСКМ є освітній, дослідницький та інформаційний.
Партнерами ІСКМ є Центр підтримки творчих
ініціатив (регіональний ресурсний центр для НДО),
Кіровоградський прес-клуб реформ та Центр підтримки громадських і культурних ініціатив (м.Дніпропетровськ).
Діяльність ІСКМ підтримана Фондом Євразія за рахунок коштів USAID, а також благодійними пожертвами від бізнесу та громадян.
Адреса для листування: ІСКМ, а/с 4/30,
м.Кіровоград,
25006, Україна
Тел/факс:

(0522) 246675
Е-пошта:

iscm@ngo.org.ua
Веб-сайт:

www.presscat.org.ua
1 2
5 125
Інформація про
Інститут соціокультурного менеджменту

Менеджмент

неприбуткової

організації
(
Частина

І
).
Інформація про авторів.
Азарова
Тамара Василівна
Доцент кафедри психології. З 1999 року науковий консультант Центру підтримки творчих ініціатив та Інституту соціокультурного менеджменту. Керувала розробкою наступних видань для НДО: "Менеджмент НДО", "Суспільно-ділові відносини
НДО", "Фандрейзинг для НДО", "Стратегічне планування діяльності НДО", "Ресурсний центр для НДО як каталізатор процесу міжсекторного партнерства", "Методика надання консультативних послуг регіональним НДО", "Менеджмент в сфері культури", "Теорія та методика корпоративного спонсорства", "Стратегія неполітичної громадської організації під час передвиборчої кампанії"", "Інформаційне забезпечення процесу рішення соціальних проблем на місцевому рівні",
"Технологія розвитку
інформаційно-методичної мережі для громадського сектору на регіональному рівні",
"Програми підготовки кадрів для системи інформаційно-методичного забезпечення процесу вирішення соціальних проблем на місцевому рівні", "Менеджмент неприбуткової організації. Ч. 1", "Менеджмент неприбуткової організації. Ч.2".
Абрамов Лев Констянтинович
З 2001 року - директор Інституту соціокультурного менеджменту. Має підготовку як тренер та консультант. Провів 76 тренінгів та семінарів протягом
1999-2003рр. Керував процесом проведення чотирьох досліджень громадського сектору регіону. Спільно з Азаровою Т.В. розробив методики виявлення рівня інформаційного впливу НДО на соціальне оточення та життєздатності НДО. У 2000-2001рр. входив до групи дослідників, які займались вивченням рівня розвитку громадянського суспільства в
Україні в рамках міжнародного проекту Civicus Index on Civil Society. Приймав участь у розробці наступних видань для НДО: "Менеджмент НДО", "Суспільно-ділові відносини
НДО", "Фандрейзинг для НДО", "Стратегічне планування діяльності НДО", "Ресурсний центр для НДО як каталізатор процесу міжсекторного партнерства", "Методика надання консультативних послуг регіональним НДО", "Менеджмент в сфері культури", "Теорія та методика корпоративного спонсорства","Стратегія неполітичної громадської організації під час передвиборчої кампанії", "Інформаційне забезпечення процесу рішення соціальних проблем на місцевому рівні", "Технологія розвитку інформаційно-методичної мережі для громадського сектору на регіональному рівні", "Програми підготовки кадрів для системи інформаційно-методичного забезпечення процесу вирішення соціальних проблем на місцевому рівні", "Менеджмент неприбуткової організації. Ч. 1",
"Менеджмент неприбуткової організації. Ч.2"
126


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал