«Менеджмент неприбуткової організації. Частина 1»Pdf просмотр
Сторінка4/7
Дата конвертації03.12.2016
Розмір1.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Функції
третього
сектору
визначають взаємовідносини з державою, бізнесом і, відображаючи власні інтереси, потреби, у кінцевому результаті спрямовані на зміцнення демократичних процесів суспільства.
Схема №2 Функції третього сектору.
2.1.
НДО
як структурний елемент третього сектору
Функції відносно держави. Діяльність організацій третього сектора утримує сучасні демократичні держави від надмірної централізації і відіграє вирішальну роль у створенні державою умов для оптимального функціонування і життєдіяльності суспільства. Саме тому громадські організації по відношенню до держави виконують наступні функції:

опозиційну;

творчу. Опозиційна функція по відношенню до держави спрямована на розлад державних планів і програм, що негативно впливають на демократичні перетворення.
Форми опозиційного відношення можуть бути різними:
1)
організація акцій протесту;
2)
використання судів для перегляду офіційних рішень;
3)
об'єднання зусиль з політичною опозицією або профспілками;
4)
використання засобів масової інформації і неофіційних каналів зв'язку для формування громадської думки.
Творча функція знаходить своє вираження в тому, що неурядові організації третього сектора розвивають власні програми у напрямку розширення послуг для різних верств населення. При виконанні власної творчої функції організації третього сектора іноді по відношенню до державних структур виступають у позиції співдиректора тих державних служб, які надають населенню послуги. Форми такої творчої співпраці різноманітні:
52 53
Функції третього сектору
Функції відносно
інтересів клієнтів
Функції відносно держави
Функції відносно бізнесу
Розвиток та зміцнення демократичних процесів суспільства
Опозиційна
Творча
Творча
Захист
Допомога

Менеджмент

неприбуткової

організації
(
Частина

І
).

громадські організації на основі контрактів виконують роботи з розвитку урядових соціальних програм;

громадські організації проводять тематичні тренінги для державних структур;

громадські організації пропонують державі оригінальні технічні розв'язання тих або інших проблем.
Функції відносно бізнесу.
Своєрідно складаються стосунки громадських організацій з бізнесом. Бізнес для третього сектора є одним із джерел фінансування. У той же час третій сектор може створювати сприятливе середовище для розвитку підприємництва і сприяти у створенні інфраструктури підтримки бізнесу (особливо малих підприємств).
Однією з основних форм такої співпраці є консультування малих підприємств з питань організації бізнесу, а саме:
1)
управління фінансами;
2)
управління персоналом і побудова адміністративно-управлінської системи підприємства;
3)
оптимізація оподаткування;
4)
проведення маркетингових досліджень та ін. Функції
відносно інтересів членів своєї організації: Третя група функцій громадських організацій стосується своїх членів (функція захисту, допомоги).
Громадські організації захищають своїх членів від державних структур. Це особливо важливо тоді, коли законотворчий демократичний процес перебуває у стадії формування і коли існує негативна тенденція невиконання законів та неуважного ставлення до особистості державними структурами. Функція допомоги знаходить своє вираження в тому, що громадські організації за
54
2.1.
НДО
як структурний елемент третього сектору допомогою владних структур надають можливість своїм членам вирішувати власні особисті проблеми.
Основна функція третього сектора - розвивати і зміцнювати демократичні процеси, тобто такі процеси, "в яких люди зі спільними цінностями і інтересами об'єднуються і самі створюють для себе правила, з метою захисту цих цінностей та інтересів усієї групи, встановлення індивідуальної і колективної відповідальності, а відтак, спромагаються поважати ці правила; а найважливіше - оцінити правила, виправляти і поліпшувати їх у зв'язку зі змінами к реальному житті".
(19;с.10).
Як першоджерело для з'ясування ролі і функцій третього сектора можна використати перший розділ "Міжнародної декларації принципів діяльності неурядових організацій":
1. Право об'єднуватись у спільноти належить до фундаментальних прав людини. Воно є таким самим базовим правом, як право на свободу слова. Людина є частиною суспільства. Можливість об'єднуватись з
іншими людьми має принципове значення для життя людини та її функціонування. Добровільні організації зміцнюють відчуття задіяності та продуктивності діяльності, створюють життєдайний механізм солідарності, заохочують до взаємної допомоги та зміцнюють індивідуальні ініціативи, направлені на вирішення суспільних проблем.
Неурядові організації допомагають у вирішенні суспільних проблем, які не можуть вирішити ані держава, ані ринок, і природа котрих може бути матеріальною, суспільною, психологічною,

Менеджмент

неприбуткової

організації
(
Частина

І
). духовною або якоюсь іншою. Ці організації дуже часто демонструють велику ступінь гнучкості та чутливості, що надає їм специфічних переваг в
ідентифікації нових потреб, апробації новаторських методик та в створенні інноваційних шляхів вирішення важливих суспільних проблем.
А отже, ці організації є необхідними як для суспільства, так і для тих людей, які беруть участь в їх роботі або користуються результатами їх діяльності.
2.
Добровільні або неурядові організації відіграють вирішальну роль в ефективній участі громадськості в суспільному житті і тим самим роблять значний внесок у розвиток демократії. Окрім завдання реагувати на основні людські потреби, неурядові організації повинні бути головним механізмом, завдяки якому громадяни можуть діяти разом з метою представлення суспільству спільних проблем, захисту прав суспільних груп та особистостей, підтримки визначеної політики, підтримки певних заходів та відстежування того, щоб держава чи приватний сектор несли свою частку відповідальності перед суспільством. У цьому сенсі неурядові організації мають ключове значення для функціонування демократії та побудови громадянського суспільства.
3.
Для реалізації своїх цілей неурядові організації повинні бути незалежними від держави, користуватися повним самоврядуванням, використовувати з метою реалізації своїх завдань послуги добровольців і служити громадським
_________ 2.1.
НДО
як структурний елемент третього сектору цілям. Неурядові організації є добровільними організаціями, які діють на благо суспільства. Вони не ділять прибутки між своїми членами або працівниками. Отже, вони є механізмом використання громадських ініціатив для реалізації суспільних цілей. Однак, щоб сповна використовувати свої можливості та відігравати важливу роль у суспільному житті, ці організації повинні бути звільнені від державного контролю і служити чітко визначеним громадським інтересам.
В "Настільній книзі неприбуткових організацій"
виділяються головні, загальні для всіх організацій третього сектору, ознаки:
1.
Недержавний характер організації.
Держава в особі органів державної влади та місцевого самоврядування не є засновником такої організації на підставі закону чи через ухвалення публічного акту відповідним органом влади, вона не здійснює адміністративного управління чи контролю.
Деяким організаціям третього сектору (наприклад, суспільно-корисним установам) дозволяється виступати засновником чи співзасновником деяких органів державної влади та місцевого самоврядування, проте після заснування такої організації вона є юридичною особою приватного права.
2.

Самоврядування.
Керівництво організацією здійснюється її учасниками відповідно до її статутних
(установчих) документів.
3.
Добровільність. Організація засновується на основі доброї волі осіб чи особи, що виступає засновником. Ніхто
57

Менеджмент

неприбуткової

організації
(
Частина

і
).
2.1.
НДО
як структурний елемент третього сектору не може бути примушений до вступу в організацію й нікому не може бути заборонено вийти з такої організації.
4.
Некомерційність. Організації не сворюються з метою вести підприємницьку, комерційну діяльність.
5.
Неприбутковість. Метою створення чи діяльності такої організації не може бути одержання прибутку, що розподіляється між її членами, засновниками чи пов'язаними з ними особами. Прибуток організації, отриманий нею внаслідок комерційної діяльності, може використовуватися лише на статутні цілі, а кошти чи майно організації після її ліквідації не розподіляється між її членами чи засновниками, а використовується лише за статутною метою.
6.
Корисність. Для своїх членів - приватнокорисна або організація взаємної вигоди; для суспільства в цілому
(через сприяння благодійництву, розвитку освіти, науки, культури захисту природного середовища, надання певних соціальних послуг тощо) - суспільно-корисна організація."
(12;с.9-10).
Розглянемо існуючі підходи до класифікації організацій, які входять до складу третього сектору:
1.

Класифікація, в основу якої покладений
профіль діяльності НДО (7; с.6-7):

Організації взаємодопомоги - специфіка організацій зводиться до того, що вони працюють лише для своїх членів.
Приклад: організація пенсіонерів фірми X у місті
Y.

Опікунські організації - декларують послуги для всіх, хто їх потребує, або лише для певних категорій осіб.
Приклад: організація опіки над глухими дітьми.
58

Представницькі організації - найчастіше представляють інтереси будь-якої спільноти.
Приклад: громадський комітет мешканців вулиці.

Організації меншин - тут представлені інтереси людей із рисами, що відрізняють їх від інших.
Приклад: організація гомосексуалістів.

Організації, створені ad hoc - виникають для здійснення конкретної акції.
Приклад: організація, що збирає підписи під петицією.

Організації, що займаються хобі та відпочинком
задовольняють специфічні потреби членів організації та інших людей, зацікавлених даною сферою діяльності.
Приклад: філателістична організація.

Цільові організації - найчастіше виконують певні функції, доручені владою.
Приклад: організація, що займається охороною парку.

"Традиційні" організації-займаються послугами.
Приклад: скаутська організація; спільнота віруючих.
II. Класифікація, в основі якої лежить інтерес
або вид діяльності (13; с. 202-203):

За економічними інтересами, зокрема, можна виділити організації підприємців, які використовують найману працю селян, представників вільних професій,а також споживчі спілки.

За суспільно-політичними інтересами розрізняють організації культурного, гуманітарного напрямків, релігійні.
59

Менеджмент

неприбуткової

організації
(
Частина

І
).

За методами діяльності та правового статусу:
легальні та офіційні, напівлегальні та неформальні.
Наприклад: масонська ложа.

За місцем діяльності, за місцем докладання сип у
структурі влади: лобі, самоврядні організації, які прагнуть урядових дотацій.

За видами діяльності: економічні, освітні, культурні, наукові, науково-технічні, опікунські, охорони здоров'я, природи, національні, оборонні, спортивні та туристичні.
Якщо взяти за основу інші критерії, організації можна класифікувати наступним чином:

Соціально-усвідомлені: жіночі (Союз українок,
Союз жінок України та ін.), молодіжні (Спілка українських студентів, Спілка незалежної української молоді та ін.), економічні (Українська спілка промисловців та підприємців,
Загальноукраїнське об'єднання приватних підприємців та ін.).

Ціннісноорієнтовані: Товариство української мови
ім. Т.Г.Шевченка, "Просвіта", "Знання" та ін.

Соціально-ціннісні: профспілка "Єднання",
Спілка офіцерів та ін.
III. Класифікація, в основу якої покладені
організаційно-правові форми об'єднань громадян (16;
с. ЗО):

громадська організація;

благодійний фонд;

громадська установа;

громадський рух;

асоціація (спілка).
2.1.
НДО
як структурний елемент третього сектору
IV. Асоціація "Бостон-Київ: міста-побратими"
класифікує НДО згідно сфер діяльності (17; с. 5):
• соціальний захист, благодійність;
• діти і молодь;

жіночі проблеми;

культура, мистецтво, історичні пам'ятки;

професійні об'єднання;

освіта;

екологія;

економіка;

спорт, хобі;

наука;

інші сфери діяльності (розповсюдження
інформації, незалежні ЗМІ, розвиток третього сектору, сільське господарювання та ін.).
V. За статусом виділяють наступні види
організацій (4;):
Види громадських організацій за статусом: 1.
Всеукраїнські. До всеукраїнських громадських організацій належать громадські організації, діяльність яких поширюється на всю територію України і які мають свої осередки або представництва у більшості областей
України.
2.
Місцеві. До місцевих громадських організацій належать громадські організації, діяльність яких поширюється на територію відповідних адміністративно-територіальних одиниць у межах однієї області.
3.
Міжнародні. До міжнародних громадських організацій належать громадські організації,
60
61

Менеджмент

неприбуткової

організації
(
Частина

І
).
2.2.
Організаційна структура
НДО
діяльність яких поширюється на територію України
і хоча б однієї іншої держави.
VI. У залежності від сфери інтересів
виділяють дві групи громадських організацій:

організації суспільних інтересів (доброчинні), тобто такі, що враховують інтереси широких верств населення;

організації власних інтересів, тобто ті, що враховують інтереси лише своїх членів.
Отже, бізнес і НДО як суб'єкти корпоративного спонсорства роблять узгоджені соціально значущі дії, що
є благом для певної частини соціуму, що знаходиться, як правило, за межами своєї власної організації. В цій взаємодії кожний суб'єкт виконує різну роль. Громадська організація:

Ініціює цей процес.

Проводить цілеспрямовану роботу з формування у бізнесмена довіри, позитивного ставлення до діяльності НДО.

Вибирає з соціального оточення актуальну проблему, розробляє проект, спрямований на її розв'язання.

Переконує потенційного спонсора, що вкладені ним в цей проект кошти знайдуть ефективне застосування.

Використовує ресурси, надані підприємницькою організацією для вирішення соціальної проблеми.
2.2.
Організаційна структура
НДО
Люди в організації являють собою внутрішньо організовану групу, яка об'єднана загальною метою і спільною діяльністю, спрямованою на її досягнення. Невід'ємною ознакою цієї групи є наявність організаційного управління.
Воно може бути персоніфіковане в будь-кому із членів групи
(в лідерові, керівникові), а може і не персоніфікуватися, але це не означає, що відсутнє організаційне управління. Просто в цьому випадку функція керівництва розподілена між членами групи і лідерство носить ситуативно-специфічний характер (в певних ситуаціях людина, більш обізнана з даною сферою, бере на себе функції лідера).
Оскільки держава не повинна втручатись у процес утворення внутрішньої структури чи в діяльність громадських організацій, то останні самостійно утворюють власні керівні органи та здійснюють управління організацією.
Структура закладу - формальна модель вертикальних та горизонтальних відносин на робочому місці; розподіл функціональних обов'язків між відділами; розподіл управлінських повноважень, а також різні координаційні функції.
Внутрішня структура організації визначає структуру прав, обов'язків, повноважень, відповідальності та зафіксована в нормативних документах.
Якщо організація являє собою невелику неформальну групу, або лише починає внутрішньо організовуватись, існує мінімальна необхідність (або зовсім відсутня) у створенні її структури. Необхідність в організаційній структурі відчувається особливо гостро у подальшому її розвитку. Організація самостійно приймає рішення щодо побудови тієї чи іншої її структури.
62
63

Менеджмент

неприбуткової

організації
(
Частина

І
).
2.2.
Організаційна структура
НДО
На формування організаційних структур мають вплив різні фактори:

специфіка виду діяльності, тих задач, котрі вирішує організація, а також рівень її економічного розвитку;

територіальність (де розташований заклад, які його зв'язки з іншими організаціями);

соціально-політичний фактор - специфіка національно-політичної будови суспільства та його адміністративного поділу, особливості зовнішньо- економічних зв'язків та виходу на вертикальні структури.
В практиці управління використовують 4 основні підходи до формування структури організації:
ієрархічний;
командний;
матричний;
мережевий.
Заклад, що має ієрархічну структуру, можливо представити в вигляді наступної схеми:
Схема №3 Організація, що має ієрархічну структуру.
Приклад організації (Творчий Центр Каунтерпарт), яка має ієрархічну структуру наведено в схемі 4.
Ієрархічна система може бути ефективною завдяки чіткому розподілу обов'язків та відповідальності. Кожен робітник звітує і несе відповідальність перед одним керівником.
Ієрархічна структура являє собою систему, в якій виділяються відносно самостійні відділи. Наприклад, бухгалтерський відділ, технічний відділ, відділ фандрейзингу та ін.
Ієрархічну побудову, як правило обирають багаточисельні організації, зі сталими традиціями.
Ієрархічна структура має свої переваги та недоліки:
Таблиця №8 Переваги та недоліки організації, що має ієрархічну структуру.
Переваги
Недоліки
• полегшується
• відсутній безпосередній спеціалізація праці за зв'язок між різними рахунок об'єднання в відділами групи людей, які
• зосередження уваги лише виконують однакові
на завданнях власного функції
відділу призводить до
• можливість професійного відсутності цілісного удосконалення шляхом бачення організації, до вивчення досвіду своїх відсутності
кваліфікованих колег відповідальності за
• полегшуються умови для кінцевий результат роботи забезпечення контролю усієї організації
• труднощі в комунікації
Командна колективна структура дозволяє здійснювати контроль в закладі не тільки і не стільки за рахунок формальної ієрархії, скільки завдяки наявності неформальних зв'язків в робочих групах.
64 65

Менеджмент

неприбуткової

організації
(
Частина

І
).
2.2.
Організаційна структура
НДО
Схема №4 Організація, що має ієрархічну структуру
(джерело - "Річний звіт ТЦК за 2000р. ")
Командна структура передбачає більш широку участь співробітників у горизонтальній комунікації.
Командні структури містять у собі елементи ієрархії, але вони є більш обмеженими. Обмежені структури зосереджені на людях, їх професійному рості, ці структури не заохочують встановлення ієрархічних відносин.
Командну структуру іноді називають лінійною, тому що всі функції управління більш низьких підрозділів зосереджені в одній горизонтальній лінії:
Схема №5 Організація, що має командну структуру.
Як бачимо, організація складається з кількох команд: художній колектив, адміністративна та фінансова групи. На чолі кожної команди стоїть менеджер.
Менеджери складають четверту команду. В таку структуру можуть включатися тимчасові команди (колективи, створені для вирішення якихось конкретних завдань, наприклад, для надання нових видів послуг, для освоєння нових технологій, для реконструкції закладу).
В склад справжніх структур входять групи, що працюють на принципі самоуправління. Це дозволяє скоротити кількість керівного апарату.
66 67

Менеджмент

неприбуткової

організації
(
Частина

І
).
2.2.
Організаційна структура
НДО
Матрична структура є похідною від ієрархічної і командної структур. Характерна особливість цієї структури в тому, що співпрацівники є підлеглими декількох менеджерів.
Наприклад, співпрацівник концертного відділу звітує і керівнику свого відділу, і регіональному менеджеру. Схема організації, що збудована на матричній основі може виглядати таким чином:
Схема №6 Організація, що має матричну структуру.
Як бачимо, при матричній побудові організації відбувається з'єднання функціональних знань і вмінь з досвідом праці над територіальними програмами
(регіональними, секторними і ін.). Даний підхід до управління потребує гнучкості у реагуванні на зміни, що відбуваються в зовнішньому середовищі та використання відповідних їм нововведень шляхом координації зусиль всієї організації.
Матрична структура дозволяє уникнути дублювання діяльності в тих випадках, коли не налагоджені комунікативні зв'язки.
Мережа - це слабко зв'язані між собою самостійні або напівавтономні організації.
Частіше за все ця структура використовується в діяльності громадських і комерційних організацій.
Схематично мережеву структуру можливо відобразити наступним чином:
Схема №7 Організація, що має мережеву структуру.
В організації, яка побудована по принципу мережевого керування, є невеликий осередок- "основний штат", навколо якого створюються відносно самостійні
ш
69

Менеджмент

неприбуткової

організації
(
Частина

І
).
2.3.
Внутрішній потенціал
і
зовнішнє
середовище організації
підрозділи, що працюють над виконанням того чи іншого проекту.
При формуванні структури закладу культури необхідно виконувати наступні вимоги:

чіткий розподіл функцій і повноважень між різними рівнями керування;

ефективність і економічність управлінських функцій;

гнучкість створеної структури, її здатність швидко
і своєчасно реагувати на зміни, що відбуваються в навколишньому середовищі і ринковій кон'юнктурі.
2.3.
Внутрішній потенціал
і
зовнішнє
середовище організації
Взаємозв'язок і взаємозалежність речей та явищ оточуючого середовища є беззаперечною істиною і не потребує доказу.
З точки зору теорії управління, НДО є відкритою системою, оскільки вона характеризується взаємодією із зовнішнім середовищем. Специфіка організації, як відкритої системи, полягає в тому, щоб підтримати її функціонування шляхом самоорганізації в єдності з навколишнім середовищем.
Процес управління НДО, як відкритою системою, можна подати у вигляді наступної схеми:
Схема №8 Організація, що є відкритою системою.
70 71

Менеджмент

неприбуткової

організації
(
Частина

І
).
2.3.
Внутрішній потенціал
і
зовнішнє
середовище організації
Як бачимо, громадська організація, як елемент громадянського суспільства, вступає у взаємовідносини з багатьма структурами соціуму. Поруч з тим, НДО піддається не тільки зовнішньому але і внутрішньому впливу. Мета управління полягає в тому, щоб виділити та
ідентифікувати найбільш значущі для НДО впливаючі фактори, а також конкретизувати характер цього впливу.
При цьому організація повинна розглядатися в своєму динамічному стані, тобто в своїй мінливості, яка виникає завдяки позитивним і негативним впливам середовища.
Середовище можна визначити, як систему зовнішніх та внутрішніх взаємовпливів, взаємозалежностей завдяки яким організація існує в своїй динамічності.
Середовище також характеризується динамічністю, рухомістю та мінливістю. Динамічність середовища - це швидкість і передбачуваність змін.
В цьому плані можна виділити стабільне і нестабільне середовище:
Таблиця №9 Види середовища та його ознаки.
Ознаки середовища
Види середовища


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал