Менеджмент цеСторінка5/6
Дата конвертації13.12.2016
Розмір1.11 Mb.
1   2   3   4   5   6

а) узгодженість рішення зі стратегією фірм-конкурентів на ринку;

б) мотивація;

в) організація управління персоналом;

г) організація виробництва.

Виберіть фактори, які необхідно обов'язково враховувати при прийнятті управлінського рішення:

а) сукупність якостей людини;

б) узгодженість рішення зі стратегією фірм-конкурентів на ринку;

в) організація управління персоналом;

г) організація виробництва.

Розставте послідовно наступні етапи прийняття управлінських рішень:

1) попереднє формулювання задачі;

2) обгрунтування можливого варіанта рішення і вибір додаткових критеріїв;

3) вибір критеріїв оцінки ефективності рішення;

4) збір і аналіз інформації про задачу, що підлягає вирішенню;

5) аналіз можливих варіантів рішень;

6) декомпозиція управлінського рішення до рівня виконавців.

а) 1-2-3-4-5-6;

б) 1-5-3-2-4-6;

в) 2-4-5-1-3-6;

г) 1-4-3-5-2-6.

, 5У


'Метод "мозкового штурму" означає: '

а) одноосібне прийняття управлінського рішення керівником;

б) колективне прийняття управлінського рішення;

и) прийняття рішення директором (начальником) підприємства; г) прийняття рішення за допомогою ЕОМ.Метод "мозкового штурму" означає:

а) одноосібне прийняття управлінського рішення керівником;

б) прийняття управлінського рішення експертною радою, яка утворена з

колективу підприємства;

в) прийняття рішення директором (начальником) підприємства;

г) прийняття рішення за допомогою ЕОМ.Евристичні управлінські рішення пов'язані з:

а) використанням графоаналітичних підходів (мережних моделей, структурних

схем);

б) використанням експертних оцінок;в) використанням математичних моделей;

г) розробкою сценаріїв, ситуаційних моделей.Диспетчирування включає:

а) безперервний облік фактично виконаних робіт;

б) перевірку ліквідності підприємств;

в) координування поточної роботи взаємопов'язаних ланок виробничого

процесу; .

г) управління цехом, бригадою.

Р і:

Диспетчирування включає:

а) безперервний облік фактично виконаних робіт;

б) перевірку ліквідності підприємств;

в) забезпечення виробництва сировиною та матеріалами;

г) управління цехой, бригадою.

Диспетчирування включає:

а) перевірку ліквідності підприємств;

б) забезпечення виробництва сировиною, матеріалами1,';,;

в) управління цехом, бригадою; 11

г) виявлення та аналіз причин відхилень від встановлених планових завдань.

Переробна підсистема - це підрозділ фірми, який:

а) безпосередньо не зв'язаний з виробництвом продукції;

б) на основі зібраної інформації приймає рішення;

60

в) перетворює ресурси у продукцію; г) займається збором інформації.Підсистема забезпечення - це підрозділ фірми, який:

а) виконує виробничу роботу;

б) займається збором інформації;

в) на основі зібраної інформації приймає рішення;

г) перетворює ресурси у продукцію.

До ресурсів фірми відносяться: ■•■•'■'• ■-■»■ ■■■ •■•>• V

а) трудові ресурси; •;,• іійгя^йчм^- .

б) виробничі приміщення;"-:^''•'•»>' -№фгШ{т .«ні..:, ■.:?■. ..-." і

в) готова продукція;

г) засоби виробництва.

До ресурсів фірми відносяться:

а) фактори зовнішнього середовища;

б) готова продукція;

в) матеріальні ресурси;

г) виробничі приміщення.

До виробничого процесу відносяться:

а) працівники фірми; . . .-

б) засоби виробництва;

в) енергія;

г) виробничі приміщення.

До виробничого процесу відносяться:

а) готова продукція;

б) фінансові ресурси;

в) функції менеджменту;

г) система збуту товарів і послуг.

До виробничого процесу відносяться:

а) готова продукція;

б) фінансові ресурси;

в) функції менеджменту;

г) цінні папери.

Операційна система складається з:

а) підсистеми контролю;

б) підсистеми оптимізації;

в) підсистеми управління;

г) підсистеми механізації.

На тип органЬаційної системи впливає: |) рівень кваліфікації робітників; >■■.;};'

6) вартість сировини, матеріалів і т. д.; ,1;

п) розміри і масштаби виробництва; г) податкова політика держави. ;;

На тип організаційної системи впливає:

а) рівень кваліфікації робітників; ■.. <

б) податкова політика держави; г ; .,! .■■, .;;, .■;'•

в) рівень спеціалізації виробництва; " і ;:

г) вартість сировини, матеріалів і т. д.

Одиничне виробництво орієнтоване на:

а) випуск конструктивно однакових виробів певними партіями;

б) випуск стандартизованої продукції великими партіями;

в) випуск виробів, коли кожен виріб унікальний за конструкцією, завда т.д.

г) випуск значних обсягів однорідної продукції за умови безперервного

надходження ресурсів.Ринкова вартість виходів визначається:

а) обсягом випущеної продукції;

б) кваліфікацією працівників;

в) відповідністю асортименту продукції попиту на неї;

г) ритмічністю виробництва.

Ринкова вартість виходів визначається:

а) кваліфікацією працівників;

б) ритмічністю виробництва.

в) якістю продукції;

г) своєчасність випуску і доставки продукції за договорами.

Ринкова вартість виходів визначається:

а) кваліфікацією працівників;

б) гнучкістю виробничої системи для задоволення потреб;

в) державним регулюванням цін;

г) ритмічністю виробництва.

При аналої матеріальних витрат потрібно враховувати:

а) ціни на матеріали та сировину;

б) розміри витрат при нестачі матеріалів;

в) витрати пов'язані з плинністю кадрів;

г) розмір дивідендів за акціями.

62

При аналЬі матеріальних витрат потрібно враховувати:

а) ціни на матеріали;

б) затрати на ОП;

в) розміри витрат при нестачі матеріалів.

г) витрати пов'язані з плинністю кадрів.При аналізі матеріальних витрат потрібно враховувати:

а) витрати на зберігання матеріалів;

б) затрати на ОП;

в) витрати пов'язані з плинністю кадрів;

г) амортизацію обладнання.

В результаті аналізу трудових витрат враховуються:

а) ціни на матеріали;

б) витрати пов'язані з плинністю кадрів;

в) додаткові витрати через низьку якість сировини;

г) витрати на зберігання матеріалів.

Функція маркетингу забезпечує:

а) вивчення кон'юнктури ринку; "■ ;и.,к ^

б) проектування нових товарів, процесів; .^ 'Ч ! '"•;:•>>

в) інформацією про обсяги капіталовкладень для розширення виробництва;

г) відповідальність за найм і навчання кадрів: ■''-''■'• '>г' {;!; ' ' '

До економічних методів управління відносяться:

а) посадові інструкції;

б) резолюції;

в) аналіз;

г) контроль.

До економічних методів управління відносяться:

а) статут;

б) ціноутворення;

в) пропаганда та агітація;

д) навчання.

До економічних методів управління відносяться:

а) госпрозрахунок;

б) захист інтересів;

в) роз'яснення;

г) статут.

До економічних методів управління відносяться:

а) стимулювання; IVі;)'і

б) заохочення; '.;'

в) нормативи;

г) примушування.

До соціальних методів управління відносяться:

а) госпрозрахунок; :• і

б) методи управління внутрішньо-груповими процесами та явищами

в) методи розпорядчого впливу; ' ( !

г) методи гуманізації праці. -Ч

До соціальних методів управління відносяться:

а) методи управління організованими групами;

б) методи формування пси.чологічно-соціальних відносин у колективі;

в) методи професійного відбору;

г) методи розпорядчого впливу.

До методів управління соціально-масовими процесами відносяться:

а) авторитарний метод;

б) раціональне розміщення виробництва;

в) переконання;

г) соціальна профілактика.

До методів управління соціально-масовими процесами відносяться:

а) плановий розподіл трудових ресурсів;

б) переконання;

в) навчання;

г) соціальне регулювання.

До методів управління організованими групами відносяться:

а) підвищення соціально-виробничої активності;

б) зміна соціального статусу професії;

в) особистий приклад;

г) демократичний метод.

До методів управління організованими групами відносяться:

а) демократичний метод;

б) підвищення соціально-виробничої активності;

в) зміна соціального статусу професії;

г) особистий приклад.

64

До методів управління організованими групами відносяться:

а) соціальна спадковість;

б) дисциплінарна допомога;

в) заохочення;

г) авторитарний метод.До методів управління поведінкою окремих особистостей відносять:

а) авторитарний метод;

б) заохочення;

в) соціальна профілактика;

г) збори.

До методів управління поведінкою окремих особистостей відносять:

а) авторитарний метод;

б) заохочення;

в) соціальна профілактика;

г) пропаганда.

До методів управління поведінкою окремих особистостей відносять:

а) агітація;

б) переконання;

в) ліберальний метод;

г) соціальна профілактика.

До методів управління поведінкою окремих особистостей відносять:

а) особистий приклад;

б) агітація;

в) ліберальний метод;

г) соціальна профілактика.

До методів управління поведінкою окремих особистостей відносять:

а) захист соціальних інтересів;

б) зміна соціального статусу професії;

в) примушування;

г) демократичний метод.

До методів управління внутрішньо-груповими процесами та явищами відносяться:

а) авторитарний метод; * , •*,: .

б) пропаганда;

в) зміна соціального статусу професії;

г) плановий розподіл трудових ресурсів.
65.

* До методів управління внутрішньо-груповими процесами та явищами відносяться: ' Іііі; '"к:

а) авторитарний метод;

б) пропаганда; і


і',.-гіОґ..аіС< 0

в)іфимушування; ' ^:; у.;', ,,,*...

г) зміна соціального статусу професії.? ' ■'.''".'; '}■-■'*. Щщ • ] і ;шні;/ нап' {?>До методів управління внутрішньо-груповими, процесами та явищами відносяться:

а) переконання;

б) соціальне регулювання;

в) планування;

г) особистий приклад.

До методів управління внутрішньо-груповими процесами та явищами відносяться:

а) плановий розподіл трудових ресурсів;

б) дисциплінарна допомога;

в) ліберальний метод; ,

г) примушування.

До методів управління внутрішньо-груповими процесами та явищами відносяться:

а) демократичний метод;

б) заохочення; ,

в) кредитування;

г) соціальна спадковість.

До психологічних методів управління відносяться:

а) ціноутворення;

б) методи гуманізації праці;

в) методи розпорядчого впливу;

г) методи професійного відбору та навчання.

До психологічних методів управління відносяться:

а) трудові;

б) методи психологічного спонукання;-

в) методи управління організованими групами;

г) стимулювання.

До основних методів управління відносяться:

а) коригуючі;

б) екологічні;

в) соціальні; >1 'хн ^іпі *

г) психічні.

До основних методів управління відносяться:

а) екологічні;

б) психічні;

в) психологічні:

г) резолюційні.

До організаційно-розпорядчих методів управління відносяться:

а) стимулювання;

б) методи організаційного впливу;

в) методи управління поведінкою окремих особистостей;

г) адміністративно-правові методи.

До організаційно-розпорядчих методів управління відносяться:

а) кредитування;

б) методи управління соціально-масовими процесами;

в) методи управління організованими групами;

г) методи організаційно-методичного інструктування.

До організаційно-розпорядчих методів управління відносяться:

а) методи організаційного нормуваня;

б) кредитування;

в) методи управління соціально-масовими процесами;

г) методи управління організованими групами.

До організаційно-розпорядчих методів управління відносяться:

а) стимулювання;

б) методи психологічного впливу ;

в) методи розпорядчого впливу;

г) адміністративно-правові методи. . ^

До методів розпорядчого впливу відносяться:

а) наказиіолитаоои'^* тдая^ю <м&>одо. їЛіш^іу^'да. -^

б) статут;

в) роз'яснення; ,

Г) ПОСаДОВІ Інструкції.''' ТГ> 'і"і-"■••'■" ■'.■■;■■!■..•"'■' ;Ч5ІІ;,ЦГ' .. !'!">: ;і-/ V

До методів розпорядчого впливу відносяться:

а) організаційна структура; п'' '• ,% ": ;.і" <>. 'і\'.л... .-

б) вказівки;

») грудові нормативи;

г) інструкції. : ; ,:' ' ' '■ ■■\^> і

До методів розпорядчого впливу відносяться:

а) економічні нормативи;

б) розпорядження; !: •

в) переконання; її

г) методичні рекомендації.

До методів організаційного впливу відносяться:

а) статут;

б) посадові інструкції;

в) роз'яснення;

г) примушування.

До методів організаційного впливу відносяться:

а) посадові інструкції;

б) вказівки; г >

в) роз'яснення;г) примушування.

До методів організаційного впливу відносяться:

а) накази;. • ■ ...

б) нормативи; :

в) положення про організаційні підрозділи;

г) заохочення. ■.': !;: ! !! *

До методів організаційного нормування відносяться:

а) технічні нормативи;

б) розпорядження; , > ■ і!;, і

в) роз'яснення;

г) бюджетування.

До методів організаційного нормування відносяться:

а) технічні нормативи; Ь ;

б) розпорядження;

в) роз'яснення; і

г) посадові інструкції.

До методів організ'шційно-методичного інструктування відносяться:

а) резолюції;

б) посадові інструкції;

68

в) статут; г) методичні рекомендації.До правових методів управління відносяться:

а) цивільно-правові;

б) методи гуманізації праці;

в) госпрозрахунок;

г) методи управління поведінкою окремих особистостей.

До правових методів управління відносяться:

а) методи професійного відбору та навчання;

б) ціноутворення;

в) аналіз;

г) адміністративно-правові.

Інформація - це:

а) документальне фіксування процесу виробничо-господарської діяльності;

б) категорія менеджменту, яка визначає характер взаємозв'язків між

підрозділами.

в) сукупність повідомлень, які відображають конкретний бік явища, події;

г) категорія менеджменту, яка визначає вид управлінської дії.Класифікація інформації за повнотою охоплення включає в себе інформацію:

а) типову:

б) часткову;

в) спеціальну;

г) технічну.

Класифікація інформації за повнотою охоплення включає в себе інформацію:

а) типову;

б) спеціальну;

в) технічну;

г) надлишкову

Класифікація інформації за періодом дії включає в себе інформацію

а) надлишкову;

б) індивідуальну;

в) періодичну;

г) технологічну.

' 69 . Класифікація інформації за рівнем достовірності включає в себе інформацію: , > ' і ■ "й)"

а) повна;'." ","'!""':" ■ • ■ \ |:іу :

б)довідкова;

в) фінансова;

г) недостовірна.

Класифікація інформації за змістом включає в себе інформацію:

а) службову;

б) часткову;

в) достовірну;

г) технічну.

Класифікація інформації за змістом включає в себе інформацію:

а) надлишкову;

б) недостовірну;

в) довгострокову;

г) планово-облікову.

Класифікація інформації за змістом включає в себе інформацію:

а) надлишкову;

б) недостовірну; . ; , ,.

в) довгострокову;

г) адміністративну.

Класифікація інформації за змістом включає в себе інформацію:

а) часткову;

б) конструкторську; . '

в) службову; :'.,

г) разову. "і

Документація - це: і

а) сукупність повідомлень, які відображають конкретний бік явища, події,

виробничо-госпрдарської діяльності; :;,;'.,;| ;.,|;| \\

б) це способи наочного зображення стану і ходу вирооничо-господарської

■ діяльності з допомогою умовних позначень (крапок, ліній, фігур тощо);

в) це процес обміну інформацією; і; ->'■; ,у - с йМ? . .V,

г) письмове відображення результатів виробничо-грецодарської діяльності.

Графіки-це: ■ ■>'■■■ ■■'.•■^щМ ' 'Н чГ І!'М а) письмове подання інформації про факти, події, явища об'єктивної дійсності й розумової діяльності людини, носієм якої вона є;

■ ■ ! . 1

70 б) сукупність повідомлень, які відображають конкретний бік явища, події, виробничо-господарської діяльності;

в) це способи наочного зображення стану і ходу виробничо-господарської

діяльності з допомогою умовних позначень (крапок, ліній, фігур тощо);

г) це процес обміну інформацією.Класифікація документації за змістом включає в себе таку:

а) спеціальна;

б) технічна;

в) проста;

г) часткова.

Класифікація документації за змістом включає в себе таку:

а) адміністративна;

б) спеціальна;

в) проста;

г) достовірна.

Класифікація документації за змістом включає в себе таку:

а) спеціальна:

б) проста.;

в) тимчасового зберігання;

г) технологічна.

Класифікація документації за видами поділяється на:

а) службово-інформаційну;

б) комерційну;

в) адміністративну;

г) текстову.

Документація за видами поділяється на:

а) технічну;

б) адміністративну.

в) текстову;

г) спеціальну.

Діловодство - це:

а) письмове надання інформації про факти, події, явища об'єктивної дійсності

й розумової дійсності людини;

б) процес пов'язаний зі складанням документів та їх обробкою;

в) сукупність повідомлень, які відображають конкретний бік явища, події,

виробничо-господарськоі" діяльності;

г) інформаційне повідомлення.

'Органіграми: ';■

а) характеризують структуру;

б) відображають явище у просторі;

в) характеризують зміну явищ у часі;

г) відображають кількісні співвідношення.

Топограми:

а) характеризують структуру;

б) графічне зображення рельєфу місцевості;

в) характеризують взаємовідносини явища;

г) відображають кількісні співвідношення.

Хронограми:

а) характеризують структуру;

б) відображають явище у просторі;

в) характеризують зміну явищ у часі;

г) відображають кількісні співвідношення.

Діаграми:

а) співвідношення різних за змістом величин;

б) відображають явище у просторі;

в) характеризують зміну явищ у часі;

г) це є диспетчерські графіки.

Комунікаційний процес це:

а) процес, пов'язаний зі складанням документів, їх обробкою, проходженням, зберіганням тощо; ''"&) !'

б) сукупність повідомлень, які відображають певний бік явища, події, виробничо-господарської діяльності;

в) взаємодія відправника інформації з її одержувачем через відповідні канали

*- зв'язку;

г) письмове повідомлення. і 'Мескон, Альберт та Хедоурі складовими елементаліи

комунікаційного процесу визначають: \

а) кількість учасників комунікаційного процесу;

б) групування інформації за певними ознаками; ;

в) відправника; ; ;'г і! ! |

г) аналогові комунікації. "1 Мескон, Альберт та Хедоурі складовими елементами

комунікаційного процесу визначають:

а) кількість учасників комунікативного процесу;

72

б) інформаційну ідею, закодовану за допомогою символів (повідомлення); в) групування інформації за певними ознаками; г)дигітальнікомунікації. .<■■■-,■ \.. і ,. ,,,,Мескон, Альберт та Хедоурі складовими елементами

комунікаційного процесу визначають:

а) кількість учасників комунікативного процесу;

б) групування інформації за певними ознаками;

в) отримувача - особу, для якої призначена інформація;

г) декодування інформації. '■>

Комунікації, які виникають між конкретнилш особами (працівниками) називають:

а) міжособовими;

б) міжгруповими;

в) організаційними;

г) системними.

Комунікації, які визначаються характером діяльності, побудовою, можчивоспшми організацій називають:

а) міжособовими;

б) організаційними;

в) системними;

г) між формальними та неформальними групами.

Комунікації- це:

а) обмін інформацією;

б) документальне представлення інформації;

в) графічне зображення фінансової діяльності підприємства;

г) сукупність повідомлень, які відображають конкретний стан явища, події.

Комунікації є:

а) сукупністю повідомлень про результати виробничо-господарської діяльності;

б) процесами зв'язку працівників, підрозділів, організацій;

в) семантичним бар'єром на шляху рух) інформації;

г) рекламною діяльністю організації.

Комунікації виникають між:

а) між працівниками організації;

б) факторами виробництва;

в) між технологічними процесами;

г) функціями менеджменту.

73.


- Формами комунікацій с: і

а) сукупності повідомлень; і :

б) вербальні та семантичні;

в) прок'юрементальні;

г) дигітальні.

Рівнями комунікацій є:

;і) неформальні та формальні кола;Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал