Менеджмент цеСторінка4/6
Дата конвертації13.12.2016
Розмір1.11 Mb.
1   2   3   4   5   6

б) інструментальні цехи;.

в) бухгалтерія;

г) відділ маркетингових досліджень.

Заступнику директора з технічних питань машинобудівного заводу підпорядковані відділи та цехи:

а) науково-дослідна лабораторія;

б) планово-економічний відділ;

в) відділ економічного аналізу;

г) відділ реклами.

Заступнику директора з технічних питань машинобудівного заводу підпорядковані відділи та цехи:

а) відділ праці та заробітної плати;

б) відділ збуту;

в) відділ головного механіка; ••• '«- '

г) диспетчерський відділ.

4, Заступнику директора з технічних питань машинобудівного заводу

' : підпорядковані відділи та цехи:

а) планово-виробничий відділ;

б) відділ маркетингових досліджень;

в) відділ постачання;

г) відділ головного енергетика.Заступнику директора з технічних питань машинобудівного заводу підпорядковані відділи та цехи:

а) відділ головного енергетика;

б) фінансово-економічний цех;

в) гальванічний цех;

г) відділ реклами.

Заступнику директора з технічних питань машинобудівного заводу підпорядковані відділи та цехи : " і <

а) відділ кадрів; Л| і.;

б) диспетчерський відділ; і -

в) відділ перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

г) бухгалтерія.

Заступнику директора з економіки підпорядковано відділи:

а) відділ головного технолога;

б) відділ реклами;

в) диспетчерський відділ;

г) відділ праці та заробітної плати.

Заступнику директора з економіки підпорядковано відділи:

а) відділ кадрів;

б) відділ маркетингових досліджень;

в) відділ праці та заробітної плати;

г) відділ збуту.

Заступнику директора з економіки підпорядковано відділи:

а) відділ головного механіка;

б) відділ постачання;

в) фінансово-економічний відділ;

г) відділ головного конструктора.

Заступнику директора з маркетингу підпорядковано відділи:

а) відділ постачання;

б) планово-економічний відділ;

в) бухгалтерія;

г) відділ головного енергетика. '■

Заступнику директора з маркетингу підпорядковано відділи:

а) відділ праці та заробітної плати;

б) відділ кадрів;

в) відділ реклами;

г) диспетчерський відділ.

Заступнику директора з маркетингу підпорядковано відділи:

а) планово-виробничий відділ;

б) планово-економічний відділ; .■■]

в) фінансово-економічний відділ; •;]'{ ■''•

г) відділ постачання. ' і ;

46

Заступнику директора з маркетингу підпорядковано відділи:

а) відділ головного енергетика;

б) фінансово-економічний відділ;

в) відділ праці та заробітної плати; ', .:

г) відділ постачання.Заступнику директора з кадрових питань підпорядковано відділи:

а) відділ кадрів;

б) відділ економічного аналізу;

в) фінансово-економічний відділ;

г) відділ постачання.

Заступнику директора з кадрових питань підпорядковано відділи:

а) відділ перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

б) планово-виробничий відділ;

в) відділ маркетингових досліджень; : ';

г) відділ якості та технічного контролю.

Головному бухгалтеру підпорядковані:

а) заступник з маркетингу;

б) заступник директора з економіки;

в) заступник директора з кадрових питань;

г) відділ економічного аналізу та аудиторської оцінки.

Начальник цеху механічно-ремонтного заводу має у своєму підпорядкуванні:

а) токарну дільницю;

б) фінансово-економічний відділ;

в) відділ головного технолога;

г) головного бухгалтера.

. Начальник цеху механічно-ремонтного заводу масу своєму підпорядкуванні:

а) бригадирів;

б) магістрів виробничих дільниць;

в) начальника відділу кадрів;

г) головного енергетика.Начальник цеху механічно-ремонтного заводу має у своєму підпорядкуванні:

а) начальників виробничих дільниць;

б) начальника відділу кадрів;

в) заступника з економіки;

г) головного енергетика.

і 47

* Начальник цеху механічно-ремонтного заводу має у своєму підпорядкуванні:;' ,': Й'ісЬш

а) головного інженера; к'і; .і і •• *;И'І| і|'

б) головного механіка; •! г!

в) заступника начальника цеху з технічних питань; Ці,

г) відділ маркетингових досліджень.

Процес управління системою може здійснюватись при наявності в її складі: і

а) об'єкта управління;

б) матеріально-технічних ресурсів;

в) технологічного обладнання;

г) фінансових ресурсів.

Слово функція в перекладі з латинської означає:

а) управління;

б) "виконання";

в) система менеджменту;

г) організаційна структура.

Під функцією менеджменту слід розуміти...

а) основні принципи управління;

б) взаємодію організації із зовнішнім середовищем;

в) відносно відокремлені напрями управлінської діяльності, які забезпеч) ють управлінську дію;

г) групу людей об'єднаних у колектив для досягнення спільних цілей.

Під функцією менеджменту слід розуміти...

а) коло завдань які вирішуються посадовою особою у процесі управління.

б) вплив внутрішніх змінних на діяльність організації;

в) наявність структурних підрозділів на підприємстві;

г) соціальне утворення людей об'єднаних спільною метою.

Функції менеджменту виникли:

а) як історична необхідність в результаті поділу і спеціалізації праці;

б) через методи управління;

в) разом із зародженням менеджменту; і '(;■

г) в результаті діяльності школи наукового управління.

; Функції менеджменту виникли:

а) завдяки розвиткові капіталістичних відносин; \

б) в середині XIX століття: ;

48 к в) в результаті виникнення управлінської праці та її спеціалізації;

г) в Радянському Союзі.Першим хто сформулював (визначив) функції були:

а) Валерій Терещенко;

б) Євген Слуцький;

в) Генрі Форд;

г) Анрі Файоль.

В період діяльності якої школи вперше було визначено функції менеджменту? ? :

а) класичної школи; •:

б) школи поведінських наук;

в) Радянської школи;

г) школи "неокласицизму".

Служба виробництва займається...

а) постачанням сировини;

б) забезпеченням грошовими засобами;

в) управлінням технологічними процесами;

г) маркетинговими дослідженнями.

Служба управління персоналом здійснює...

а) технічні функції;

б) функцію забезпечення грошовими засобами;

в) збут готової продукції;

г) підбір та розстановку технічного персоналу.

Комерційна служба на підприємстві виконує функції

а) найму працівників;

б) маркетингових досліджень;

в) обліку;

г) технологічної підготовки виробництва.

Щ& *: Служба фінансів забезпечу є... * ^лмо>иулнадДу* -іу1^

• , а) організацію основного виробництва; ^ г: •"•'" •' , •: •

б) управління грошовими потоками на підприємстві-,

в) реалізацію комерційної функції;

г) управління персоналом.Головними признаками класифікації функції менеджменту є:

а) вид управлінської діяльності;

б) наявність ресурсів;

49

в) горизонтальний поділ праці; і)г) організація взаємодії.

, V'.,: .-.:-'^!;4І :-,-■, '■-. .: ... .--•■-. •• ,:''И!ї[||Загальні функції визначаються... -ЛЩ

а) формою власності на засоби виробництва; ції

б) видом управлінської діяльності;

в) характером діяльності; Ц •«.:'•■ ;.; и, • с

г) методами менеджменту.

Визначити класифікацію загальних функцій менеджменту за А.Файолем: > [':||

а) встановлення мети, планування, організація, координування і регулювання;

б) встановлення мети, планування, організація, мотивація, облік діяльності, аналіз діяльності;

в) планування, організація, розпорядництво, координування і контроль;

г) планування, організація, координування, стимулювання, регулювання та контроль.

Хто є автором такої класифікації функцій менеджменту : "планування, організація взаємодії, мотивація і контроль"?

а) А.Файоль;

б) Ф.Тейлор;

в) О.Богданов, Є.Слуцький;

г) М.Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоурі.

Кому належить наступна класифікація загальних функцій менеджменту : "планування, органЬація, координування, стимулювання, регулювання та контроль"?

а) науковцям колишнього СРСР;

б) А'.Файолю;

в) Е.Мсйо;

г) М.Мсскону.

За ознакою процесів управління спеціальними функціями є:

а) встановлення мети і планування:

б) координування і регулювання;

в) управління ТМЗ;

г) регулювання та контроль.

За ознакою процесів управління спеціальними функціями є:

а) облік діяльності;

б) управління патентно-ліцензійною діяльністю;

в) управління бригадою;

г) управління капітальним будівництвом. ' .

•'■ ■


50

За ознакою об'єкта спеціальними функціями є:

а) мотивація;

б) координування і регулювання ;

в) розпорядництво і контроль,;

г) управління відділом.

За ознакою об'єкта спеціальними функціями є:

а) встановлення мети;

б) аналіз діяльності;

в) управління цехом і бригадою;

г) управління капітальним будівництвом.

Визначити, які з конкретних функцій відносяться до загальної функції "планування ":

а) бухгалтерський облік;

б) маркетингова діяльність;

в) конструкторська підготовка виробництва;

г) бізнес-планування.

Визначити, які з конкретних функцій відносяться до загальної функції "мотивація":

а) захист комерційної таємниці;

б) оперативне управління;

в) організація оплати заробітної плати;

г) охорона праці та техніка безпеки.

Визначити, які з конкретних функцій відносяться до загальної функції "контроль":

а) фінансове забезпечення; і

б) контроль та управління якістю продукції;

в) управлінський облік;

г) охорона навколишнього середовища.

Визначити, які з конкретних функцій відносяться до загальної функції "орган'їзація":

а) ремонтне та енергетичне обслуговування; ; ;

б) техніко-економічне планування;

в) охорона навколишнього середовища;

г) контролінг. , . .,; , •« . чл >

Визначити, які з конкретних функцій відносяться до загальної функції "організація": , ,, . ..,-,-г

а) техніко-економічне планування; ; '


51

б) оперативне управління;

в) охорона навколишнього середовища; І ■. і

г) бухгалтерський облік. ■': : і; ■Контроль — це: ' ; '.'

а) процес реалізації стратегії;

б) структурний підрозділ організації; і

в) вид управлінської діяльності для визначення правильності управлінських

'{'рішень; ■■■ -.г".■'■"-'' ""Ї-?■'"":"'' ■ ■:';;'"'Р : '-'"'■.■■. ГІИІїШ'

г) конкретна функція менеджменту. ; ;і«"!?:'Контроль—це: ," ^'ІІШЬ

а) управління технологічними процесами в організації;

б) управлінська діяльність, направлена на організацію взаємодії;

в) планування діяльності виробничих підрозділів;

г) одна із загальних функцій менеджменту.

Контроль—це: :

а) вид управлінської діяльності із забезпечення процесу, за допомогою якого

керівництво організації визначає правильність управлінських рішень;

б) управління технологічними процесами в організації;

в) управлінська діяльність, направлена на організацію взаємодії;

г) встановлення місії організації. і іКонтроль -це:

.а) процес реалізації стратегії;

б) структурний підрозділ організації;

в) вид управлінської діяльності для визначення правильності управлінських

рішень; • !

г) один з методів управління.Об'єктами контролю є:

а) особистість працівника; і

б) результати праці; > і|'і

в) система комунікацій; і ; \'

г) методи менеджменту.

Об'єктами контролю є: ,

а) посадові обов'язки;

б) результати праці; і

в) рівень компетентності;

г) технологічні процеси.

-Ф^^^М^^^^^У^^ф^т^^^ ^-Ч*- •**

52

Об'єктами контролю є:

а) особистість працівника;

б) система комунікацій; ,

в) його наслідки;

г) готова продукція.Об'єктами контролю є:

а) посадові обов'язки;

б) результати праці;

в) особистість працівника;

г) наявність фінансових ресурсів.

Метою управлінського контролю є:

а) планування діяльності організації;

б) мотивація працівників за їх працю;

в) забезпечення досягнення планових показників:

г) обмеження ініціативи працівників.

Метою управлінського контролю є:

а) планування діяльності організації;

б) мотивація працівників за їх працю;

в) процес забезпечення досягнення цілей і місії організації;

г) критерії визначення його ефективності.

Метою управлінського контролю є:

а) планування діяльності організації;

б) мотивація працівників за їх працю;

в) критерії визначення його ефективності;

г) забезпечення досягнення планових показників.

Метою контролю є:

а) забезпечення взаємодії керуючої та керованої систем менеджменту;

б) забезпечення підпорядкування нижчих рівнів управління вищим;

в) планування діяльності організації;

г) забезпечення досягнення цілей і місії організації.

Метою контролю є:

а) сприяння тому, щоб фактичні результати відповідали очікуваним;

б) забезпечення взаємодії керуючої та керованої систем менеджменту;

в) забезпечення підпорядкування нижчих рівнів управління вищим;

г) зменшення витрат на управління організацією.

"На якій стадії виробництва здійснюється поточний контроль?

а) при плануванні;

б) при прийнятті управлінських рішень; ■) в процесі управління виробничою діяльністю; г) при постачанні матеріальних ресурсів.

На якій стадії виробництва здійснюється поточний контроль?

а) при плануванні; ■ М

б) при прийнятті управлінських рішень; і?

в) в процесі перетворення ресурсів на готову продукцію;

г) при розробці стандартів та критеріїв.

Основними етапами контролю є:

а) порівняння реальних результатів з прийнятими стандартами та критеріями;

б) самоконтроль;

в) контроль сторонній;

г) контроль з боку лінійного керівника.

Основними етапами контролю є:

а) розробка стандартів і критеріїв;

б) самоконтроль;

в) контроль сторонній;

г) визначення суб'єкта контролю.

Підсумковий контроль здійснюється на етапі:

а) планування діяльності; - і і

б) формування організаційної структури; і

в) випуску готової продукції;

г) стосовно ресурсів.

Підсумковий контроль здійснюється на етапі:

а) планування діяльності; ',

б) формування організаційної структури; і ;$!

в) випуску готової продукції; -і

г) закупівлі технологічного обладнання. і

До основних принципів контролю слід віднести:

а) встановлення об'єкту контролю;

б) визначення наслідків контролю;

в) періодичність;

г) ефективність.

54

До основних принципів контролю належать:

а) гласність та своєчасність;

б) відносність;

в) періодичність;

г) абсолютність.До основних принципів контролю відносяться:

а) досягнення місії організації;

б) гласність, всесторонність, своєчасність;

в) доцільність підтримання успіху організації; Л

г) наявність контролюючого структурного підрозділу. ,,

До основних принципів контролю відносяться:

а) досягнення місії організації;

б) доцільність підтримання успіху організації;

в) наявність контролюючого структурного підрозділу;

г) безпосередність та ефективність.

До основних принципів контролю належать:

а) гласність та своєчасність;

б) відносність;

в) періодичність;

г) масовість.

Яке з визначень є неправильним?

а) попередній контроль реалізується через правила, процедури тощо;

б) контроль реалізується через його вид;

в) заключний контроль здійснюється стосовно готової продукції;

г) контроль здійснюється через систему зворотного зв'язку і має характер

управлінської необхідності.Яке з визначень є неправильним?

а) попередній контроль реалізується через правила, процедури тощо;

б) контроль здійснюється через систему зворотного зв'язку і має характер управлінської необхідності;

в) контроль реалізується через розробку стандартів і критеріїв;

г) підсумковий контроль здійснюється стосовно людських, матеріальних та

фінансових ресурсів.Яке з визначень є неправильним?

а) попередній контроль реалізується через правила, процедури тощо;

б) контроль здійснюється через систему зворотного зв'язку і має характер управлінської необхідності;

>■!! -'■■'І ' -^

в) заключний контроль здійснюється стосовно готової продукції; і) потСчний контроль визначає правильність управлінських рішень.

Під управлінським рішенням розуміють: „\

п) пошук найбільш ефективного, найбільш раціонального або оптимального

варіанту дій керівника; 0) процес оптимізації альтернатив керівником;

в) першопричину постановки і прийняття альтернативи;

г) повноваження керівника в порівнянні з підлеглими. І

.і

Під управлінським рішенням розуміють: \

а) пошук найбільш ефективного, найбільш раціонального або оптимального

варіанту дій керівника;

б) першопричину постановки і прийняття альтернативи;

в) кінцевий результат постановки і прийняття рішення;

г) повноваження керівника в порівнянні з підлеглими.Які з нижче перерахованих вимог ставляться до управлінського рішення:

а) всебічна обгрунтованість;

б) однотипність з попередніми рішеннями;

в) багатоваріантність;

г) глобальність.

Які з нижче перерахованих вимог ставляться до управлінського рішення:

а) несвоєчасність;

б) узгодженість з прийнятими раніше рішеннями; '

в) багатоваріантність;

г) глобальність.

Які з нижче перерахованих вимог ставляться до управлінського рішення:

а) багатоваріантність; !

б) глобальність;

в) необхідна повнота змісту;

г) однотипність з попередніми рішеннями.

Колегіальні рішення:

а) приймаються на зборах;

б) розробляються групою фахівців;

в) базуються на відчуттях менеджера;

г) необгрунтовані об'єктивними аналітичними процесами.

56

Колегіальні рішення:

а) приймаються на зборах;

б) приймаються групою менеджерів;

в) базуються на відчуттях менеджера;

г) обгрунтовані об'єктивними аналітичними процесами.До чинників, що безпосередньо визначають якість і ефективність управлінських рішень відносяться:

а) чітке формулювання цілі;

б) тип психіки керівника; і; • .<*•*.*

в) масштаби виробництва продукції (надання послуг, виконання робіт);

г) багатоваріантність прийняття рішення.

До чинників, що безпосередньо визначають якість і ефективність управлінських рішень відносяться:

а) час розробки управлінського рішення;

б) масштаби виробництва продукції (надання послуг, виконання робіт);

в) тип психіки керівника;

г) простота управлінського рішення.

За сферою охоплення розрізняють такі рішення:

а) загальні;

б) перспективні

в) компромісні;

г) одноособові.

За тривалістю дії розрізняють такі рішення:

а) на вищому рівні управління;

б) організаційні незапрограмовані;

в) колегіальні;

г) перспективні.

За рівнем прийняття рочрішяють такі рішення:

а) на нижчому рівні;

б) які базуються на судженнях, думках, висновках;

в) інтуїтивні, які базуються на відчуттях менеджера у правильності вибору;

г) колективні.

За характером розв'язання задач розрізняють такі рішення:

а) часткові;

б) колегіальні;

в) організаційні запрограмовані;

г) раціональні.

! • :


і

N * За способом обгрунтування розрізняють такі рішення:

а) раціональні; І

б) загальні;

в) поточні;

г) компромісні.За способом прийняття розрізняють такі рішення:

а) на вищому рівні;

б) одноособові;

в) інтуїтивні;

г) на середньому рівні.

За функціональним призначенням розрізняють такі рішення:

а) планові;

б) економічні;

в) евристичні;

г) гнучкі.

За вихідними методами розробки розрізняють такі рішення:

а) нормативні;

б) облікові;

в) методичні;

г) евристичні.

За організаційним оформленням розрізняють такі рішення:

а) колегіальні;

б) жорсткі;

в) тактичні;

г) епізодичні.

, За характером цілей розрізняють такі управлінські рішення:

а) поточні; : !:Ф

б) екологічні; 'і-: ! ' Н

в)технічні; . ..;;{'. .„ь ■ .м; ! - ■'■ . ф$\ ■■

г)програмні. :- ;..; ■ ..^Н;':;!: і.За причинами виникнення розрЬняють такі управлінські рішення:

а) евристичні;

б) гнучкі; Ч

в) колективні;

г) ініціативні. '.!

58

Поняття "рішення" означає:

а) процес вибору найкращого (оптимального) варіанту дій із багатьох

можливих;

б) процес оптимізації альтернатив;

в) причину вибору найкращого варіанту дій;

г) своєчасність вибору альтернативи.

Виберіть фактори, які необхідно обов'язково враховувати при прийнятті управлінського рішення:

а) організація виробництва;

б) взаємовідносини в трудовому колективі;

в) контроль при прийнятті управлінських рішень;

г) узгодженість рішення зі стратегією фірм-конкурентів на ринку.

Виберіть фактори, які необхідно обов'язково враховувати при прийнятті управлінського рішення:Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал