Менеджмент цеСторінка3/6
Дата конвертації13.12.2016
Розмір1.11 Mb.
1   2   3   4   5   6

б) управлінське дослідження сильних і слабких сторін організації;

в) оцінка конкурентоспроможності організації; ;! Ші

г) маркетингове дослідження ринку ■ І •!; ■ і і.

. .1 '• ''■'. ''

32

Стратегічне планування складається з таких етапів:

а) встановлення місії організації;

б) аналіз виконання стратегічних планів;

в) оцінка конкурентоспроможності організації;

г) маркетингове дослідження ринку

Стратегічне планування складається з:

а) розробки технології;

б) визначення місії та мети організації;

в) вибору споживачів та постачальників;

г) реалізації цілей.

Планування реалізації стратегії здійснюється у таких напрямках:

а) економічному;

б) методологічному;

в) адміністративному;

г) виробничому.

Типи стратегій бувають:

а) корпоративна;

б) лінійна;

в) оперативна;

г) недосяжні.

Функція планування базується на таких принципах:

а) формування стратегії'.

б) поєднання стратегій;

в) економічності та безперервності;

г) обмеженого зростання.

Функція планування базується на таких принципах:

а) формування стратегії;

б) поєднання стратегій;

в) повноти, гнучкості та масовості;

г) обмеженого зростання.

Функція планування базується на таких принципах:

а) безперервності та масовості;

б) періодичності та вибірковості;

в) структурування цілей;

г) оцінки результатів діяльності.

33

Функція планування базується на таких принципах:

а) точності та економічності; : |,

б) періодичності та вибірковості; ■■'■. і : »>;;

в) структурування цілей;

г) оцінки результатів діяльності.Яке з наведених визначень стратегічного планування є правильним?

а) це вивчення стану фінансів, обліку, коригування та оптимізації праці;

б) це визначення місії та мети організації, оцінка стратегічних альтернатив;

в) це визначення обсягів виробництва на наступний місяць;

г) це вивчення ринку збуту. : :

Вертикальний поділ управлінської праці передбачає:

а) наявність фінансових ресурсів;

б) наявність людських ресурсів; у/;

в) наявність керівників вищої ланки управління;

г) виробничу структуру.

Вертикальний поділ рівнів управління передбачає:

а) наявність фінансових ресурсів;

б) наявність людських ресурсів;

в) наявність керівників середньої ланки управління;

г) виробничу структуру. : : ,

Функціональні області застосування лінійної структури управління:

а) на великих промислових підприємствах; : ■

б) у проектно-конструкторських організаціях;

в) на підприємствах сфери послуг;

г) за умови відсутності організаційної структури, п ;.] і

.''■','. ; '■'''';.■■ І І ' ■ '"Функціональні області застосування лінійної структури управління:

а) на підприємствах місцевої промисловості; Iі :

б) виробничі підприємства з чисельністю працюючих більше 3000 чоловік;

в) в науково-дослідних організаціях; : • 11;,'

г) на підприємствах без наявності оргструктури. 11 •'

.... ■.::''-''І|і!і!і'і:!:Функціональні області застосування лінійно-функціональної структури управління:

а) середні промислові підприємства;

б) на малих підприємствах;

в) на підприємствах з чисельністю працюючих до 1.00 чоловік;

г) у проектно-конструкторських та науково-дослідних організаціях.

34

Функціональні області застосування лінійно-функціональної структури управління: .':,•■'

а) на підприємствах сфери послуг;

б) на малих підприємствах;

в) на підприємствах без організаційної структури.

г) на середніх та великих промислових підприємствах;Делегування - це (вкажіть всі правильні твердження):

а) обмежене право використовувати ресурси підприємства і спрямовувати

зусилля співробітників на виконання нових завдань;

б) передача завдань і повноважень особі, яка приймає на себе відповідальність

за їх виконання;

в) формування горизонтальних зв'язків;

г) це обов'язок виконувати поставлені завдання і забезпечувати їх задовільне

розв'язання.Делегування повноважень це:

а) обов'язок виконувати поставлені завдання;

б) вид управлінської діяльності;

в) передача завдань і повноважень особі, яка приймає на себе відповідальність;

г) обмежене право використовувати ресурси підприємства і спрямовувати

зусилля співробітників на виконання нових завдань.Делегування повноважень - це:

а) виконання роботи своїми силами;

б) передача завдань особі, яка приймає на себе відповідальність за їх виконання;

в) право використовувати ресурси підприємства і спрямовувати зусилля підлеглих на виконання завдань;

г) обов'язок виконувати поставлені завдання.

Повноваження означає:

а) дотримання суб'єктом управління тих прав і повноважень, що йому надані

вищим рівнем управління;

б) власність на управлінські рішення;

в) організація виконання робіт на всіх етапах реалізації управлінського

рішення;


г) вибір з власної точки зору альтернативи, запропонованої вищим органом

управління.До складу організаційної структури управління входять: а) фактори внутрішнього середовища;

б) сукупність засобів впливу на окремих працівників та колективи;

в) взаємне розміщення, зв'язки, повноваження і відповідальність кожної ланки

в межах виконання загальних і спеціальних функцій управління;

г) розподіл ресурсів між різними рівнями управління!! | |г

: ;ц;і; До складу організаційної структури управління входять:

а) фактори внутрішнього середовища; ' г|' '

б) сукупність засобів впливу на окремих працівників та колективи;

в) розподіл ресурсів між різними рівнями управління'

г) чисельність і кваліфікаційно-управлінський склад працівників.До переваг децентралЬованої системи необхідно віднести:

а) небезпека втрати контролю над поведінкою менеджерів;

б) важливість та кількість рішень прийнятих на нижчих рівнях управління;

в) можливість прийняття неузгоджених рішень;

г) збільшення часу для прийняття рішень.

До переваг децентралізації управління необхідно віднести:

а) високий рівень контролю та координації;

б) гнучкість та обгрунтованість управлінських рішень;

в) розподіл рішень і відповідальності;

г) втрата контролю над діяльністю окремих підрозділів.

До переваг децентралізації управління необхідно віднести:

а) високий рівень, контролю та координації;

б) розподіл рішень і відповідальності;

в) швидкість прийняття управлінських рішень;

г) небезпека втрати контролю в процесі управління.

До переваг лінійно-штабної структури управління необхідно віднести:

а) порушення принципу єдиноначальності;

б) необхідність погодження штабних директив з оперативними рішеннями керівників;

в) ефективне використання виробничого і управлінського потенціал}';

г) переважання організаційно-розпорядчих методів управління.

До переваг лінійно-штабної структури управління необхідно віднести:

а) відсутність горизонтальних зв'язків;

б) складність узгодження виробничих завдань і програм часу;

в) порушення принципу єдиноначальності;

г) ефективне використання виробничого і управлінського потенціалу.

36

До недоліків лінійно-штабної структури управління необхідно віднести:

а) переважання організаційно-розпорядчих методів управління;

б) ефективне вирішення оперативних завдань;

в) можливості ефективного використання управлінського потенціалу;

г) відсутність штабу в організаційній структурі.До переваг дивізійної структури управління відносяться:

а) спеціалізація за технологічним принципом;

б) порушення принципу єдиноначальності;

в) підвищення рівня відповідальності секційних керівників;

г) відсутність вертикальних зв'язків.

До переваг дивізійної структури управління відносяться:

а) швидкість прийняття та реалізації УР;

б) відсутність горизонтальних зв'язків;

в) неможливість координувати роботу підрозділів;

г) відсутність вертикальних зв'язків.

До недоліків секційної структури управління необхідно віднести:

а) спеціалізацію за технологічним принципом;

б) централізований контроль з боку керівника;

в) швидкість прийняття та реалізації УР;

г) підвищення відповідальності секційних керівників.

До переваг матричної структури управління відносяться:

а) ефективне використання виробничого потенціалу;

б) необхідність періодичної реструктуризації колективів;

в) наявність проблем при формуванні психологічного клімату в колективі;

г) необхідність перекваліфікації працівників.

До переваг матричної структури управління відносяться:

а) відсутність керівника програми;

б) можливості реалізації програмно-цільового управління;

в) відсутність лінійних керівників;

г) необхідність періодичної перекваліфікації працівників;

До переваг матричної структури управління відносяться:

а) відсутність керівника програми; • •"■

б) можливість періодичної побудови структури колективу;

в) відсутність лінійних керівників;

г) необхідність періодичної перекваліфікації працівників;

"До недоліків матричної структури управління відносяться:

а) ефективне використання кадрового потенціалу; і|

б) можливість оптимізації колективу виконавців;

в) наявність проблем формування психологічного клімату в колективі;

г) наявність горизонтальних зв'язків між підрозділами.

і До недоліків матричної структури управління відносяться:

а) ефективне використання кадрового потенціалу; ; ;, |

б) можливість оптимізації колективу виконавців; | і | /,

в) необхідність періодичної реструктуризації колективів;

г) наявність горизонтальних зв'язків між підрозділами.':

До недоліків матричної структури управління відносяться:

а) можливість підбору кадрів за професійно-кваліфікаційними якостями;

б) можливість реалізації проблемно-орієнтованого управління;

в) можливість динамічної перебудови структури управління;

г) необхідність кардинальної перекваліфікації працівників у зв'язку із зміною

програми ,До переваг лінійно-функціональної структури управління відносяться:

а) високий рівень спеціалізації управлінської діяльності в конкретних сферах;

б) порушення принципу єдиноначальності;

в) складність при підборі керівників вищих рівнів управління;

г) відсутність горизонтальних зв'язків.

До переваг лінійно-фупкціональної структури управління відносяться:

а) значна централізація влади;

б) компетентне охоплення практично всіх сфер управлінської діяльності;

в) відносна простота підбору керівників для управління спеціалізованими

сферами; ! !!

г) відсутність вертикальних комунікацій. ;\\До недоліків лінійно-функціональної структури управління відносяться: І\

а) високий рівень спеціалізації управлінської праці;

б) обмежені можливості при диверсифікації виробництва;

в) проблеми в прийнятті та реалізації узгоджених УР;!

г) відносна простота підбору керівників для управління спеціалізованими

сферами.


38 .,

До недоліків лінійно-функціональної структури управління відносяться:

а) високий рівень спеціалізації управлінської праці;

б) обмежені можливості при диверсифікації виробництва;

в) порушення принципу єдиноначальності;

г) централізація влади.

До недоліків лінійно-функціональної структури управління відносяться;

а) компетентне охоплення всіх сфер управлінської діяльності;

б) високий рівень спеціалізації управлінської діяльності;

в) добра адаптація до умов диверсифікації виробництва;

г) складність при підборі керівників вищих рівнів управління.

До переваг лінійної структури управління необхідно віднести:

а) відсутність горизонтальних зв'язків;

б) значну централізацію влади;

в) обмежені можливості при диверсифікації виробництва;

г) оперативність при прийнятті та реалізації управлінських рішень.

' До переваг лінійної структури управління необхідно віднести:

а) збільшену протяжність періоду прийняття та реалізації УР;

б) недостатні умови при диверсифікації виробництва;

в) відсутність вертикальних зв'язків;

г) оперативність прийняття та реалізації УР.До недоліків лінійної структури управління слід віднести:

а) простоту підбору менеджерів різних рівнів управління;

б) значну централізацію влади;

в) оперативність прийняття УР;

г) простоту реалізації функцій управління. •

До недоліків лінійної структури управління слід віднести:

а) недостатні вертикальні зв'язки;

б) відсутність комунікативних зв'язків;

в) простота прийняття та реалізації УР.

г) збільшену протяжність періоду реалізації УР;

Перевагами лінійної організаційної структури с (вкажіть всі правильні твердження):

а) високий рівень спеціалізації;

б) диференціація повноважень;

в) простота, чіткість і зручність взаємовідносин;

г) пріоритети при використані ресурсів.

Перевагами лінійно-функціональної організаційної структури є

а) централізований контроль; пі

б) дублювання дій; г ■ ■- і

в) зрозумілість взаємовідносин ланок і працівників; |; |

г) спеціалізація функціональних керівників на окремих видах діяльності.

Недоліками децентралізації управління є: і

а) необхідність високої кваліфікації керівника;

б) підвищення відповідальності; і У

в) втрата ініціативи;

г) складність координування роботи підрозділів. < ім

Недоліками децентралаовапої системи управління є:

а) втрата ініціативи;

б) збільшення часу для прийняття рішень;

в) необхідність високої кваліфікації;

г) відсутність єдності в роботі менеджерів.

Перевагами децентралЬаціїуправління є:

а) високий рівень контролю та координації;

б) розподіл рішень і відповідальності;

в) збільшення значень вищого керівництва;

г) швидкість прийняття рішень та розподіл прав.

Перевагами централізованого управління с: а)збільшенняролівшцогокерівництва; - І-:

б) втрата ініціативи; ;■■ ■■ \

в) важливість управлінських рішень, які приймаються на нижчих рівнях;

г) високий ступінь контролю за реалізацією управлінських рішень.Перевагами централізації управління є: :Ді |; і

а) широкий розподіл прав; і . .'■:•.■•:[;|;■;■■

б) НИЗЬКИЙ рівень КОНТРОЛЮ І Координування; :>'; ' |і|[ |і

в) чіткість структури;

г) високий ступінь узгодження дій. ; : І

І .1


Перевагами централізації управління є: ; •

а) збільшення значення вищого керівництва;: щ\;<.

б) широкий розподіл прав; ; Ь;

в) низький рівень контролю і координування;

г) чіткість структури. ;, .!; і

40

Недоліками централізації управління є:

а) підвищення важливості рішень, які приймаються керівниками нижчого

рівня управління;

б) необхідність високої кваліфікації;

в) збільшення періоду реалізації управлінських рішень;

г) отримання кваліфікаційного росту.

Недоліками централізації управління є:

а) підвищення важливості рішень, які приймаються керівниками нижчого

рівня управління;

б) необхідність високої кваліфікації;

в) збільшення періоду реалізації управлінських рішень;

г) необхідність широкого розподілу повноважень.Недоліками централізації управління є:

а) втрата ініціативи;

б) підвищення відповідальності керівників середнього рівня управління;

в) труднощі координування дій;

г) швидкість прийняття управлінських рішень.

Недоліками централізованої системи управління є:

а) збільшення часу для прийняття рішень;

б) необхідність високої кваліфікації керівників інституційного управління;

в) можливість прийняття неузгоджених рішень;

г) чіткість управлінських рішень.

Недоліком централізованої системи управління є:

а) необхідність високої кваліфікації керівників;

б) дублювання дій;

в) можливість прийняття неузгоджених рішень;

г) чіткість управлінських рішень.

Вказати на переваги централізованого управління:

а) широкий розподіл прав;

б) високий рівень контролю і координування;

в) велика ймовірність прийняття неправильних рішень;

г) небезпека втрати контролю в процесі управління.

Відповідальність - це (вкажіть всі правильні твердження): а) обов'язок виконувати поставлені завдання і забезпечувати їх задовільне розв'язання;

; ; о 41


б) це комплекс заходів пов'язаних із забезпеченням розподілу повноважень і

обов'язків; И:;

в) це обмежене право використовувати ресурси підприємства і спрямовувати

зусилля підлеглих співробітників на виконання певних завдань;

г) можливість досягнення цілей організації шляхом мобілізації внутрішніх

ресурсів працівника.Відповідальність —це:

а) можливість досягнення цілей організації шляхом мобілізації внутрішніх ресурсів;

б) обмежене право використовувати ресурси шдприємства і спрямовувати зусилля підлеглих на виконання завдань;

в) делегування повноважень;

г) обов'язок працівника забезпечувати виконання поставлених завдань.

Відповідальність —це:

а) можливість досягнення цілей організації;

б) обов'язок виконувати поставлені завдання;

в) комплекс заходів, пов'язаних із забезпеченням розподілу повноважень і обов'язків;

г) вид управлінської діяльності;

Повноваження - це (вкажіть всі правильні твердження):

а) спосіб досягнення виконання роботи іншими людьми;

б) можливість керувати відповідними процесами на підприємстві;

в) це акт, який перетворює людину на керівника; ,

г) обов'язок виконувати поставлені завдання і забезпечувати їх задовільне

виконання. !Повноваження - це: *

а) поділ організацій на підрозділи; ;

б) процес створення структури управління; :

в) право спрямовувати зусилля підлеглих на виконання завдань;

г) обов'язок виконувати поставлені завдання. ' ї

і ■ ' іПовноваження -це:

а) обмежене право використовувати ресурси підприємства;

б) можливість керувати технологічними процесами на підприємстві;

в) обов'язок виконувати поставлені завдання;

г) акт, який перетворює працівника на керівника.

Без яких з перерахованих підрозділів ■ не можливе існування виробничого підприємства? --!

а) відділу інженерних вишукувань; і :

;. . . . ; ■ :

І

42 б) відділу головного технолога;в) відділу реєстрації та віз;

г) науково-дослідної лабораторії.1 \кщу- Які цехи обов'язкові у виробничій заводу?

а) заготівельний;

б) цех пошиття верхнього одягу;

в) цех по ремонту побутової техніки;

г) мартенівський.

Які цехи обов'язкові у виробничій заводу?

а) заготівельний;

б) цех пошиття верхнього одягу;

в) цех по ремонту побутової техніки;

г) столярний.

Які цехи обов'язкові у виробничій заводу?

а) цех пошиття взуття;

б) цех по ремонту радіоапаратури;

в) столярний цех;

г) механічно-складальний цех.

структурі машинобудівного

структурі машинобудівного

структурі машинобудівного

Які цехи обов'язкові у виробничій заводу?

а) цех залізобетонних виробів;

б) складальний;

в) цех по виготовленню меблів;

г) ткацький цех.

структурі машинобудівного

Які цехи обов'язкові у виробничій заводу?

а) цех м'якої іграшки;

б) цех столярних виробів;

в) меблевий цех;

г) складальний цех.

Які цехи обов'язкові у виробничій заводу?

а) цех м'якої іграшки;

б) цех столярних виробів;

структурі машинобудівного

структурі машинобудівного

в) меблевий цех; ^ ■ ■ ■■ \: ■ '

Г) МеХаНІЧНИЙ ЦЄХ . V • ' •.-■»'!:,:

Заступнику директора з виробництва на машинобудівному заводі підпорядковані відділи та цехи:

а) диспетчерський відділ;

б) фінансово-економічний відділ;

в) науково-дослідна лабораторія;

г) відділ головного конструктора.

Заступнику директора з виробництва на машинобудівному заводі підпорядковані відділи та цехи :

а) відділ праці та заробітної плати ;

б) відділ головного механіка ;

в) відділ збуту ;

г) механо-складальний цех.

Заступнику директора з виробництва на машинобудівному заводі підпорядковані відділи та цехи:

а) відділ головного енергетика;

б) планово-виробничий відділ;

в) фінансово-економічний відділ;

г) відділ реклами.

Заступнику директора з виробництва на машинобудівному заводі підпорядковані відділи та цехи:

а) відділ кадрів;

б) диспетчерський відділ;

в) відділ перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

г) бухгалтерія.

Заступнику директора з технічних питань на машинобудівному заводі підпорядковані відділи та цехи:

а) відділ кадрів; ;: і;!

б) відділ перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

в) відділ головного конструктора; '

г) бухгалтерія, і';]' :: ■

Заступнику директора з технічних питань на машинобудівному заводі підпорядковані відділи та цехи: " ;' ■!

а) відділ праці та заробітної плати;

б) відділ маркетингових досліджень;

в) складальний цех;

г) відділ економічного аналізу. ■ і \ '■'■

44

Заступнику директора з технічних питань машинобудівного заводу підпорядковані відділи та цехи: .._ а) планово-економічний відділ;

б) відділ головного технолога;

в) відділ постачання;

г) механічний цех.

Заступнику директора з технічних питань машинобудівного заводу підпорядковані відділи та цехи:

а) фінансово-економічний відділ;Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал