Менеджмент цеСторінка2/6
Дата конвертації13.12.2016
Розмір1.11 Mb.
1   2   3   4   5   6

а) Микита Хрущов;

б)ГенріГант;

в) Фредерік Тейлор;

г) Валерій Терещенко.

Менеджмент як науку сформували українські вчені-економісти:

а) Михайло Туган-Барановський;

б) Френк і Ліліан Гілбрети;

в) Джейн Моутон;

г) Л.І.Брежнєв.

Менеджмент як науку сформували українські вчені-економісти:

а) Валерій Терещенко;

б) Мері Паркер;

в) Л.М. Кравчук;

г) Анрі Файоль.

Формальна організація - це: і;

а) групи людей, що виникають і функціонують спонтанно;

б) колективи, діяльність яких йде врозріз з функціонуванням організації;

в) групи людей, діяльність яких свідомо планується, організується, мотивується з метою досягнення певної цілі;

г) об'єднання людей за інтересами.

Формальна організація — це: '

а) групи людей, що виникають і функціонують спонтанно;

б) колективи, діяльність яких йде врозріз з функціонуванням організації;

в) виробничий підрозділ;

г) об'єднання людей за інтересами.

Фактори зовнішнього середовища організації прямої дії - це:

а) технологія, структура і цілі;

б) політичні обставини, стан економіки, науково-технічний прогрес тощо;

в) постачальники, конкуренти;

г) структура організації.

Фактори зовнішнього середовища непрямої дії — це:

а) цілі, структура, завдання;

б) органи місцевого самоврядування;

в) міжнародне оточення, політична ситуація;

г) постачальники.

Організація це-

а)група людей об*єднаних спільною метою

б)громадське утворення за інтересами

в) комплекс обладнання і технологій

г) політичні об'єднання людей.Організація це -

а) група людей діяльність, яких свідомо координується для досягнення спільної мети:

б) група керівників;

в) наявність дерева цілей,

г) використання нових технологій.

Організація - це

а) апарат управління для виконання певних завдань;б) тимчасове об %*£?£%£ ^рдинуеться для досягнення певн мети або

в) група людей, діяльній***- тодей сформована для досягнення якихось цілей, яка не має Г) ^иТяХдм'е-овують П від зовнішнього середовища.

Підприємство-це- _атутний суб'єкт, який має права юридичної Юсам^йнийг^о^рськи^ст^ науково.дослідницьісу 1 комерщину

особи та М*^2 відповідного прибутку; и

*^Ж!1Я^ су6'є1сг' який здіиснює виробничу;

б) самостійний господак^К™ ціїну діяльність з метою задоволення потреб науко^даотдни^мю^ш^ но.. особи.

споживачів без обов язков°г™^ний ^ 6>ЄКТ) який має право юридичної

В) самостійний ГОсподарсь^[^^^І^Ш^І особи та здійснює

Ги^н^^^досд^цьку і комерщину д^шеть з метоюг) '^^^°^^^ П0СТІЙН0Ї КО°Рда0аі4ї Г0СП°ДаРСЬК0Ї

ДІЯЛЬНОСТІ. V

а) «ЗЕ^ЇіїЯ™ великої корпорації » засадах системи б, 5ЙЙЇЇ^ вХоб-ої сфери із втратою обніми юридичної } та гїпо^рсько-фінансової самостійності; та господу * галузевйМ принципом;

в) об'єднання фірм за галуз принципом.

г) об' єднання підприємств за * у

21

Франчайзні об'єднання - це:

а) об'єднання малих фірм навколо великої корпорації на засадах системи взаємовигідних пільг та привілеїв; І

б) об'єднання підприємств виробничої сфери із втратою останніми юридичної та господарсько-фінансової самостійності;

в) об'єднання фірм за галузевим принципом;

г) договірні об'єднання, створені з метою постійної координації господарської

діяльності.

До органів виконавчої влади на обласному рівні відносяться:

а) обласна рада народних депутатів; і, • !; і;

б) центр зайнятості; !

в) суди;


г) обласне управління економіки. і

До органів виконавчої влади в Україні необхідно віднести:

а) Верховну Раду;

б) судову владу;

в) Кабінет Міністрів;

г) генеральну прокуратуру.

До категорії малих можуть бути віднесені підприємства з чисельністю працюючих: \

а) у галузях невиробничої сфери - до 100 чоловік; , і

б) у роздрібній торгівлі - до 15 чоловік; , ,,' ,.\

в) у будівництві до 150 чоловік;

г) в інших галузях виробничої сфери - понад 300 чол..|

До категорії малих можуть бути віднесені підприємства з чисельністю працюючих: \

а) у роздрібній торгівлі - до 50 чоловік; і

б) у промисловості та будівництві - до 200 чоловік;

в) в інших галузях виробничої сфери - до 25 чол.;

г) в невиробничій сфері - до 150 чол.

І До факторів непрямої дії зовнішнього середовища оргешшції відносять:

а) постачальники, споживачі, система економічних відносин у державі;

б) система економічних відносин у державі, державні органи влади;

в) завдання, структура; і

г) соціально-культурні обставини, міжнародні події.

22

До спільних рис організацій відносять:

а) горизонтальний поділ праці;

б) технологія;

в) цілі;


г) завдання.

До спільних рис організацій належать:

а) вертикальний і горизонтальний поділ праці;

б) наявність неформальних груп;

в) виробництво товарів народного споживання;

г) ринкові умови в державі.

До факторів прямої дії зовнішнього середовища організації

відносять:

а) структуру, завдання, цілі;

б) постачальники, споживачі, система економічних відносин у державі;

в) політичні обставини;

г) особливості економічних відносин.

Загальні риси організації складаються з:

а) здатності до саморозвитку;

б) залежності від зовнішнього середовища;

в) надання послуг населенню;

г) наявності потенціалу генерації прибутків.

Загальні риси організації - це:

а) наявність виробничих приміщень;

б) вплив на економіку держави;

в) ринкова орієнтація;

г) залежність від зовнішнього середовища.

Культура органЬації включає:

а) успіх організації;

б) систему цінностей, яку поділяють усі працівники;

в) якість продукції;

г) нові технології.

Спільними рисами органЬації є:

а) наявність членів групи, які займаються однією роботою; -

б) наявність технології;

в) експлуатація людини людиною;

г) наявність ресурсів.

Спільними рисами органЬації є:

а) залежність від зовнішнього середовища;

б) надання послуг;

в) технологічні особливості виробництва;

г) наявність закону "Про підприємництво".

Можна виділити наступні риси організацій:

а) наявність ресурсів;

б) самостійне управління організацією; ; ,;., •;;.

в) незалежність від зовнішнього середовища;

г) наявність виробничих підрозділів.

Можна виділити наступні риси організацій (вибрати правильнеі твердження):

а) незалежність від зовнішнього середовища;

б) наявність потенціалу генерації прибутків;

в) наявність ресурсів;

г) ефективне використання ресурсів.

Внутрішнє середовище органЬації характеризується факторами:

а) споживачі, конкуренти, постачальники тощо;

б) місія, технологія, структура;

в) законодавчі акти, державні органи влади, стан економіки;

г) політичні партії. І

Внутрішнє середовище органЬації характеризується факторами:

а) споживачі, конкуренти, постачальники тощо; і|

б) законодавчі акти, державні органи влади, стан економіки;

в) політичні партії;

г) завдання, працівники.

В Україні можуть діяти підприємства таких видів (згідно закону "Про підприємства"):

а) консорціуми;

б) приватне підприємство, господарське товариство;

в) промислово-фінансові групи; ,,|

г) трастові компанії. ; ! .

Вимоги яким повинна відповідати організація: \

а) наявність спільної цілі;

б) наявність ринкових умов;

в) наукові розробки нових технологій;

г) експлуатація найманих працівників, . ї; і

24

Успіх будь-якої організації залежить від:

а) наявності формальних та неформальних груп;

б) здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

в) здатності до саморозвитку;

г) наявності вертикальних зв'язків.

Уси їх будь-якої організації залежить від:

а) наявності ресурсів;

б) централізації управління;

в) здатності до самовдосконалення системи менеджменту;

г) децентралізації управління.

Назвати внутрішні змінні організації:

а) конкуренти, споживачі та постачальники;

б) цілі, працівники, технологія;

в) стан техніки, технології та економіки;

г) науково-технічний прогрес.

Яке з визначень є правильним?

а) формальна організація - група людей, діяльність яких свідомо організовується, планується, мотивується;

б) формальна організація - це група людей яка складається з керівників;

в) неформальна організація - це група людей призначена керівництвом організації для внесення дезорганізації;

г) вертикальний поділ праці - наявність основного виробництва , маркетингу

та фінансів.Яке з визначень є вірним?

а) неформальна організація - це спонтанно утворена група людей які вступають у регулярну взаємодію для досягнення певних цілей.

б) формальна організація - це група людей яка складається з керівників;

в) вертикальний поділ праці - наявність основного виробництва , маркетингу

та фінансів.

г) неформальна організація - це група людей призначена керівництвом

організації для внесення дезорганізації.

Яке із наведених визначень правильне:

а) завдання - це конкретний кінцевий стан або очікуваний результат організації; ■ . ..

б) цілі - це види робіт, які необхідно виконувати певним способом та в

обумовлений строк;

в) технологія - це фактор внутрішнього середовища, за допомогою якого здійснюється перетворення вхідних елементів у вихідні;

г) структура - бажаний стан об'єкта управління.

25 Яке із наведених визначень правильне:

а) технологія - це фактор зовнішнього середовища; -за допомогою якого і здійснюється перетворення вхідних елементів у вихідні;

б) цілі - це види робіт, які необхідно виконувати І певним способом та в обумовлений строк;

в) структура - це взаємовідносини рівнів управління та видів робіт, які • "

виконують служби або підрозділи;

г) місія організації - це фактор зовнішнього середовища. . ■ ' ;:і . ' ■■ -1;іЯке Ь вказаних тверджень є невірне:

а) бюрократична структура характеризується високим ступенем розподілу

праці, розвинутою ієрархією управління, наявністю великої кількості правил і норм поведінки персоналу, підбору кадрів за їх діловими та професійними якостями;

б) функціональна структура складається із взаємопідпорядкованих органів у

вигляді ієрархічної драбинки; кожен управлінець підпорядковується тільки одному менеджеру і всі зв'язки з вищими рівнями йдуть через нього;

в) у матричній організації члени проектної групи підпорядковуються як

керівництву проекту, так і керівникам тих функціональних відділів, в яких вони функціонують постійно;

г) організація адаптивного типу передбачає набуття форми, яка краще всього

підходить до конкретної ситуації, тобто у різних підрозділах можуть використовуватись різні оргструктури.

Яке із вказаних тверджень є невірне:

а) бюрократична структура характеризується високим ступенем розподілу

праці, розвинутою ієрархією управління, наявністю великої кількості правил і норм поведінки персоналу, підбору кадрів за їх діловими та професійними якостями;

б) в адаптивній організаційній структурі існує поділ організації на елементи і

блоки за видами товарів чи послуг, групами покупців чи географічними регіонами; ;*

в) у матричній організації члени проектної групи підпорядковуються як

керівництву проекту, так і керівникам тих функціональних відділів, в яких вони функціонують постійно; !; ь

г) організація адаптивного типу передбачає набуття форми, яка краще всього

підходить до конкретної ситуації, тобто у різних підрозділах можуть використовуватись різні оргструктури. . її

Яке з визначень видів підприємств та об'єднань є правильним:

а) формальна організація - група людей, діяльність яких свідомо

організовується, планується, мотивується; і.!

б) формальна організація - це група людей яка складається з керівників;т\

26 в) неформальна організація - це група людей призначена керівництвом

організації для внесення дезорінтації; г) вертикальний поділ праці - наявність основного виробництва, маркетингу

та фінансів.Яке Ь визначень об'єднань є правильним?

а) консорціуми - статутні об'єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі тощо на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємств;

б) трести - тимчасові договірні об'єднання за територіальним і галузевим ■гЗ'їп—принципом на засадах об'єднання виробничої діяльності; ■;.

і в) корпорації і ^договірні об'єднання створені: на основі поєднання виробничих, наукових та комерційних інтересів/ * гі? ;•

г) пули - об'єднання промислових підприємств. ' , •

.ч.:й-> Яке із визначень об'єднань є правильним?

а) консорціуми - статутні об'єднання підприємств промисловості, наукових р організацій, транспорту, банків, торгівлі тощо на основі повної фінансової

залежності від одного або групи підприємств;

б) асоціації - договірні об'єднання створені з метою постійної координації

' ''"■ господарської діяльності;

в) трести -тимчасові договірні об'єднання за територіальним і галузевим принципом на засадах об'єднання виробничої діяльності; .

г) пули - об'єднання промислових підприємств.

','»' Яке Ь визначень об'єднань є неправильним?

а) консорціуми - тимчасові статутні об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення спільної мети;

б) асоціації - договірні об'єднання, створені з метою постійної координації господарської діяльності;

в) трести - тимчасові договірні об'єднання за територіальним і галузевим принципом на засадах об'єднання виробничої діяльності;

г) бюро - об'єднання страхових компаній за спільними видами страхування.Управління за цілями -це:

а) визначення кола повноважень та обов'язків керівника організації;

б) планування дій, перевірка та оцінка роботи;

в) завоювання відповідних сегментів ринку;

г) визначення сильних та слабких сторін організації.

Операційні цілі - це:

а) цілі, що ставляться перед організацією в цілому;

б) цілі, що визначають місію організації;

в) загальні цілі; н.:і'">

г) ті, Що. характеризують окрему виробничу операцію.

За ступенем важливості для організацій цілі поділяють на:

а) технологічні;

б) адміністративні;

в) науково-технічні;

г) стратегічні.

За ступенем ваоїсливості для організацій цілі подиіяють на:

а) технологічні;

б) адміністративні;

в) науково-технічні;

г) тактичні.

За змістом цілі подиіяють на:

а) поточні;

б) виробничі;

в) загальноорганізаційні;

г) стратегічні.

За змістом цілі подиіяють на:

а) маркетингові;

б) специфічні;

в) операційні;

г) оперативні.

За змістом цілі поділяють на:

а) економічні;

б) специфічні;

в) операційні; 'І!

г) оперативні. і

За змістом цілі поділяють на:

а) загальні; \ |'

б) спеціальні; ' і!

в) специфічні; • Ц;

г) науково-технічні. ' : ^' ^ ■[!!■

За змістом цілі поділяють на: іііиі,;!

а)загальні; '"V '■•■■•■'"-■■■ '-і-.їі.-) ■;•■ ^ЩЩ£|І:Й

б) спеціальні; .'! ЩЩ.

в) специфічні;

Г) ТеХНОЛОГІЧНІ. і ' ' і ;'

28

До стратегічних рішень слід віднести:

а) постачання сировини та обладнання;

б) налагодження комунікативних зв'язків;

в) організація робочого місця менеджера;

г) злиття підприємств.До стратегічних рішень слід віднести:

а) вихід на нові ринки збуту;

б) впровадження загальних функцій менеджменту;

в) розподіл завдань функціональним керівникам;

г) організація контролю на підприємстві.

До стратегічних рішень слід віднести: в) реконструкція підприємства;

б) впровадження загальних функцій менеджменту;

в) розподіл завдань функціональним керівникам;

г) організація контролю на підприємстві.До стратегічних рішень слід віднести:

а) побудова дерева цілей;

б) управління витратами;

в) виплата дивідендів за акціями;

г) впровадження нової виробничої структури організації.

До економічного напрямку реалізації стратегії відносять:

а) формування бюджету організації;

б) процедури і тактику;

в) правила, які визначають напрям дій;

г) політику досягнення цілей.

До економічного напрямку реалізації стратегії відносять:

а) оцінка сильних та слабких сторін організації;

б) формування річного бюджету організації;

в) визначення місії організації;

г) прогнозування діяльності підприємства.

До адміністративного напрямку реалізації стратегії відносять:

а) оцінку стратегії;

б) товарний фактор ефективності виробництва;

в) процедури дій в конкретних ситуаціях;

г) філософію організації.

* До адміністративного напрямку реалізації стратегії відносять:

а) тактику розвитку організації;

б) оцінку стратегії;

в) товарний фактор ефективності виробництва;

г) філософію організації.До адміністративного напрямку реалізації стратегії відносять:

а) бізнес-планування;

б) бюджетування;

в) управління за цілями;.........

г) правила і процедури.

До адміністративного напрямку реалізації стратегії відносять:

а) бізнес-планування;

б) бюджетування;

в) управління за цілями;

г) політику досягнення цілей.

До етапів стратегічного управління належать:

а) оцінка та аналіз факторів зовнішнього середовища;

б) вибір організаційно-правової форми підприємництва;

в) оперативне календарне управління виробничими процесами;

г) оцінка реалізації цілей організації.

4:5 ■•■:; ■ і |.Місія організації визначає:

а) образ організації та її імідж; Vі :;І!

б) місце організації на ринку;

в) її рекламну діяльність; " лі,

г) політичну ситуацію в державі.

Місія організації визначає: і і

а) місце організації на ринку;

б) її рекламну діяльність; ііі >

в) філософію організації; м... К]<,::,ґ, пйз'йі і і1 ?• ■.• •(•. ■-■

г) політичну ситуацію в державі. ''"'| ЙІН!

Місія організації визначає: .! :,;.

а) образ організації та її імідж; ' і

б) місце організації на ринку;

в) її рекламну діяльність; і

г) джерела формування прибутку.

Цілі визначають: Р& а) конкурентів;••оЧи»і'і> « \ - > "' !''ш ц(і$л»чк\щ;

б) ВИД ДІЯЛЬНОСТІ; ' ■ ; ;: <

в) мотиваційну теорію;

г) бажаний стан об'єкта управління.Цілі визначають:

а) концепцію розвитку організації, бажаний стан об'єкта управління;

б) вид діяльності організації;

в) мотиваційну теорію;

г) механізм формування організаційної структури. .

Цілі визначають:

а) концепцію розвитку організації;

б) вид діяльності;

в) мотиваційну теорію;

г) місію організації.

Цілі повинні бути:

а) реальними та зрозумілими;

б) абсолютними;

в) абстрактними;

г) фактором зовнішнього середовища.

Призначення загальноорганізацшних цілей визначається:

а) орієнтацією на забезпечення рентабельності;

б) виявленням недоліків у структурі управління;

в) розробкою завдань;

г) визначенням управлінських рішень.

Оперативні цічі (завдання) доводяться:

а) президенту фірми;

б) головному бухгалтеру;

в) завідувачу кафедри;

г) інституційному рівню управління.

Цілі виконують такі функції:

а) сприяють підвищенню продуктивності праці;

б) характеризують макросередовище організації;

в) встановлюють взаємозв'язки між внутрішніми змінними організації;

г) визначають концепцію розвитку організації.

'Етапиуправління за цілями включають: і;

а) встановлення цілей; •■■.■■ ■ "■

б) планування від досягнутого; .: ■ ■ и\ї

в) розробку стандартів та критеріїв; ;!

г) структуризацію проблем. : ,;

Етапи управління за цілями включають:

а) оцінку зовнішнього середовища організацій; ; |,

б) оцінку внутрішнього середовища організацій; і і

в) заходи корегування планів; . |

г) розробку стандартів та критеріїв. І

Етапи управління за цілями включають:

а) планування від досягнутого;

б) розробку стандартів та критеріїв; \ ,, і,,

в) структуризацію проблем; ! ^;

г) планування дій. і ь

Планування діяльності —це:

а) забезпечення організації сировиною;

б) відокремлений вид управлінської діяльності, який визначає перспективу і

майбутній стан організації;

в) процес перевірки та оцінки результатів роботи;

г) контроль за досягненням цілей організації.Види планування згідно з американським менедзісментом:

а)тєхніко-економічне обгрунтування; б)техніко-економічні розрахунки;

в) планування реалізації стратегії; і ,

г) календарне. ,/.■■. !. іВиди планування згідно з американським менеджментом:

а) техніко-економічне обгрунтування; .. |: і(

б) техніко-економічні розрахунки; .; |. [і,

в) планування реалізації стратегії;

г) визначення виду діяльності. , ;:іІ

Стратегічне планування складається з таких етапів:

а) аналіз виконання стратегічних планів; і М іПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал