Межах закону мовної економіїPdf просмотр
Дата конвертації07.03.2017
Розмір49.6 Kb.

“³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Ô³ëîëîã³ÿ”, ¹1’2007. Òîì 2
109
КОМПЛЕМЕНТАРНА ЄДНІСТЬ КОМПРЕСІЇ ТА ДЕКОМПРЕСІЇ В
МЕЖАХ ЗАКОНУ МОВНОЇ ЕКОНОМІЇ

Ю.І. Камінський

У статті розглядається явище перекладацької декомпресії у межах закону мовної
економії, проводиться огляд найчастотніших випадків появи декомпресем в англо-українських
загальних і спеціалізованих словниках, дається обґрунтування необхідності подальшого
вивчення даного явища.
Компресія як засіб досягнення ясності висловлювання є одним із аспектів вираження закону мовної економії, зумовленого характером людського спілкування, адже комунікативні дії прагнуть досягати максимального практичного заощадження зусиль та часу. Деякі дослідники [5, 8] сприймають економію основним законом мовного розвитку, деякі визнають її однією з найвпливовіших рушійних сил в еволюції [7, 4], хтось же [2; 5; 6] відводить їй значно скромніше місце, проте немає таких, хто відмовлявся б визнати її роль у функціонуванні мови. Водночас для мови характерним є комплементарне поєднання одиниць, які на перший погляд можуть здаватися антагоністичними, але саме їх єдність і забезпечує досягнення комунікативної адекватності. Тому, певно, можна стверджувати, що компресія та декомпресія, співіснуючи і доповнюючи одна одну, в своїй єдності є необхідними умовами гармонійного функціонування внутрішнього мовного механізму. Лінгвістичне та наукове обґрунтування феномену декомпресії як одного з аспектів вираження закону мовної економії стало об’єктом даної статті. Предметом є комплементарне поєднання маркерів декомпресії та компресії при перекладі з англійської мови на українську. Метою статті є класифікація декомпресованих елементів у загальних та спеціалізованих лексикографічних джерелах. Актуальність
даного дослідження зумовлена відсутностю чітко структурованої декомпресемної таксонімії, що спонукає до детального розгляду випадків декомпресії в англо- українському перекладі на прикладі одиниць, зафіксованих лексикографічними джерелами [9; 10; 11; 12]. Ще на початку ХХст. Вундерліх констатував наявність у мовленні двох співвідносних рисі з того часу феномен збільшення текстового обсягу при перекладі цікавив багатьох науковців. Для його позначення вони використовували терміни, що, на їхню думку, відображали дане поняття найповніше. У вітчизняному перекладознавстві вивченням декомпресії займалися такі вчені, як
Карабан В.І., Джеймс Мейс [5, 294-310], Мірошніченко ВВ. [6, 79-85], Сухенько КМ. [8, 38-45], Зацний Ю.А. [3, 75-79] та ін. Радянські науковці, такі, як
Бархударов, Швейцер, Рецкер, Костомаров та ін. для позначення кількісних змін лексико-синтаксичного рівня використовували поняття текстового розширення,
текстової експлікації або як один із аспектів перекладацьких лексичних або
граматичних трансформацій тощо.
Різноманітність термінів для позначення явища збільшення текстового масиву і недостатність, а точніше – дивергентність поглядів у висвітленні вищезазначеного феномену спонукає нас до запровадження єдиного терміна, який зміг би стати універсальним принаймні у вітчизняному перекладознавстві, адже якщо свідомо не займатися термінами, то самі вчені врешті-решт перестануть розуміти одне одного
[2, 245].
Декомпресія – це лінійне або вертикальне розширення мовної одиниці (слова, словосполучення, текст, що виникає в результаті необхідності заповнення
*
(з нім) стислість і широта [4, 26]

“³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Ô³ëîëîã³ÿ”, ¹1’2007. Òîì 2
110
фонетичних, морфемних, лексико-семантичних, синтаксичних або культурно- психологічних лакун генетично неспоріднених мов. Найкраще пояснити слова (коди однієї мови) можна тільки за допомогою таких самих слів і хоча жоден словник не в змозі висвітлити всі потенційні смислові можливості навіть однієї лексеми, даний факт не зупинив нас від здійснення спроби виділення найчастотніших смислових блоків, що трапляються у лексикографічних джерелах. Так основними видами декомпресованих одиниць в англо-українському перекладі, на наш погляд, слід вважати такі

Декомпресовані реалії англ. Аbernethy - укр. сухе печиво з кмином (9, 22); англ. Tickey-day - укр. другий день ліквідаційного періоду на фондовій біржі
(10, 522); англ. Aceldama - укр. 1) бібл. Акелдама, земля крові; 2) перен. Прокляте
(страшне) місце (9, 28). Поняття реалії вданій статті ототожнюється з терміном “безеквівалентна лексика, який використовували різні лінгвісти (Рецкер, Швейцер, Костомаров,
Бархударов та ін.), трактуючи його в свою чергу по-своєму: або як синонім, або як лексику, що не трапляється в іншій мові, або просто як все, що неможливо (або дуже важко) перекласти. Таким чином, лексикографічна декомпресема (наш термін) – це словосполучення або пояснювальне речення, утворене в результаті декомпресії англійської лексеми як засіб понятійного і смислового наповнення мовних і мовленнєвих лакун неспоріднених мов. Для неспеціалізованих словників характерним є відсутність новоутворень, оказіоналізмів чи неологізмів – маємо справу лише з узуальними утвореннями або термінами, що вже перейшли до загальновживаної лексики:

Декомпресовані терміни англ. abatement укр. незаконне заволодіння нерухомим
спадковим майном
(9, 21) англ. acrotism укр. відсутність пульсації
(9, 29) Спеціалізовані словники, як правило, містять ґрунтовні пояснення нових термінів, тобто здебільшого використовується переклад-тлумачення: англ. gearing
укр. фінансовий важіль, співвідношення
власних і позикових коштів
(12, 163) англ. kakemono укр. згортувана настінна картина
(11, 68) Атак як останнім часом існує тенденція щодо термінотворення шляхом запозичення на основі транслітерації або (та) калькування, спостерігається паралельне існування кількох варіантів лексеми, один з яких – декомпресемний:

Декомпресовані дублети та синоніми
англ. abbreviature укр. 1) скорочений виклад; 2) скорочення,
абревіатура
(9, 21) англ. regatta укр. регата перегони на вітрильних
(веслових, моторних) човнах
(10, 231) Нові поняття часто просто дублюють одне одного, що призводить до непорозуміння навіть серед спеціалістів однієї галузі. Беручи до уваги словотвір, можна виділити такі групи лексем, які часто є у ролі декомпресем:

“³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Ô³ëîëîã³ÿ”, ¹1’2007. Òîì 2
111
Декомпресовані композитні одиниці
англ. poke-bonnet укр. дамський капелюшок з полями козирком (10, 139) англ. station-wagon укр. багатомісний автомобіль фургонного
типу
(10, 431)
Композити часто означають предмети або явища, які є нерідні українській мові через відмінності культурного світобачення, саме тому вони часто декомпресуються у перекладі.

Афіксальні декомпресовані утворення
англ. abask укр. на сонці
(9, 21) англ. witch-monger укр. 1) людина, що спілкується з чаклунами;
2) той, хто вірить у чаклунство
(замовляння)
(10, 690) англ. farrand укр. наділений непримітною зовнішністю
(характерною рисою)
(9, 398) Англійські морфеми не завжди мають українські відповідники, і саме тому часто при перекладі семантично навантажених афіксів [8, 40] доводиться вдаватися до декомпресії. Деякі суфікси натякають перекладачу, що через відсутність відповідного афікса в мові перекладу, нечасте його вживання чи навіть тому, що цього вимагають обставини, певну лексему доведеться пояснити, уточнити абощо. Ареною слів є текст або висловлювання – тому класифікацію декомпресем треба здійснювати з урахуванням контексту, адже саме в мовленні або в тексті активізується певний атрибут, що саме й визначає структуру компонентів певного фрейму, тобто фокусується увага на конкретні концепти [4, 44]. Щодо лексичного значення слова, то в мовознавстві воно є величиною змінною. Людська мова є універсальною за своєю природою і безмежною у своїх потенціальних і реальних можливостях [2, 172]. Мові притаманні як економні, наприклад, еліптичні конструкції, такі неекономні плеонастичні» конструкції. Явище декомпресії неодмінно наявне в будь-якому перекладі, адже адекватний переклад завжди є більш об’ємним, ніж оригінал [1, 92-93]. Таким чином, в певному контексті з урахуванням прагматичності тексту або висловлювання, інтенцій мовця та індивідуальних особливостей суб’єктивного сприйняття реципієнта, мовна одиниця може бути декомпресемою в межах закону мовної економії. Перспективним, на нашу думку, є вивчення принципів лінійного текстового розширення на матеріалі художніх текстів. Наші подальші дослідження компресованих та декомпресованих одиниць в перекладі на українську мову будуть здійснюватись з урахуванням контексту художніх та суспільно-політичних текстів для виведення теоретичних і прагматичних принципів появи та використання декомпресії в англо-українському перекладі.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Nida, Eugene A. Signs, sense, translation. –Cape Town: National Book Printers, 1991. – 143p.
2. Будагов Р. А. Человек и его язык. – М Изд-во Московского университета, 1976. – с.
3. Зацний Ю.А. Інтернеті збагачення словникового складу англійської мовив новому столітті // Вісник Сумського державного університету. – Суми Вид-во СумДУ, 2003. – № 4 (50)’ 2003. – С. 75-79.
4. Зеликов М. В. Компрессия как фактор структуры и функционирования иберороманских языков. –
СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2005. – с.
5. Карабан В. І, Мейс Дж. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову Навчальний посібник-довідник для студентів вищих навчальних закладів. – Вінниця НОВА КНИГА,
2003. – 608 с.
6. Мирошниченко ВВ. Декомпрессия при переводе художественного текста // Теорія і практика перекладу. – К Вища школа, 1981. – Вип. 6. – С.

“³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Ô³ëîëîã³ÿ”, ¹1’2007. Òîì 2
112
7. Налимов ВВ. Вероятностная модель языка // О соотношении естественных и искусственных языков. –
Томск-Москва: Водолей Publishers, 2003. – 368c.
8. Сухенко КМ. О декомпрессии научного текста при переводе / Теорія і практика перекладу. – К Вища школа, 1980. – Вип. 4. – С. 38-45.
9. Англо-український словник У 2 т / Склав МІ. Балла. – К Освіта, 1996. – Т. 1. – с.
10. Англо-український словник У 2 т / Склав МІ. Балла. – К Освіта, 1996. – Т. 2. – с.
11. Англо-український словник мистецтвознавця / Укладач Лесь Герасимчук. – К Видання Всеукраїнського благодійного фонду Поступ, 2003. - с.
12.
Англо-український тлумачний словник економічної лексики / Укладач Анна Шимків. – К Вид. дім КМ академія, 2004. – 429с.

Надійшла до редакції 19 лютого 2007 р.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал