Матеріали обласного семінару начальників органів управління освітою райдержадміністрацій /міських рад, завідувачів районних/міських методичних кабінетів, голів районних/міських профспілкових організацій працівників освітиСторінка11/12
Дата конвертації12.12.2016
Розмір2.38 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Проект програми розвитку розвитку психологічної складової фахової майстерності педагогічних працівників всіх категорій, психологічної компетентності батьківУкладачі: Д. Д. Романовська, завідувач НМЦ ППСР ІППОЧО; О.В. Ілащук, методист-психолог НМЦ ППСР ІППОЧО, Боярин Л.В., Драпака А.В., Руда Г.В. – викладачі кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою ІППОЧО.

Постановка проблеми. На сучасному етапі соціально-економічного розвитку нашої країни надзвичайно актуалізується питання виховання та навчання дітей в умовах, що постійно змінюються. Його неможливо успішно реалізувати без належної психологізації методичного супроводу навчання учнів. У цьому контексті важливим є утвердження освітньої парадигми, що характеризується орієнтованістю на кожну особистість, розкриття її задатків і можливостей, спрямованістю на захист інтересів дитини, уникнення усередненості та рецептурності у навчанні.

Одним зі стратегічних завдань реформування освітньої галузі, визначених Національною доктриною розвитку освіти України, є впровадження мобільної системи підвищення професіоналізму педагогів, спрямованої на розвиток інтелектуального потенціалу, психологічної компетентності, здатності до ефективної педагогічної діяльності. У зв’язку з цим сьогодні зростає необхідність свідомої активності адміністрації, педагогічних працівників та батьків навчальних закладів, спрямованої на підтримку, регулювання і формування здорової соціально-психологічної атмосфери в освітній установі.

Актуальність теми визначається численими зверненнями та скаргами батьків до органів управління освітою та результатами досліджень мікроклімату педагогічних колективів, які здійснювали фахівці науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи ІППОЧО у 2010-2014 рр. За допомогою сформованого спеціального комплексу методик було вивчено психологічні аспекти діяльності педагогічних колективів 33 загальноосвітніх навчальних закладів Чернівецької області. Аналіз результатів дослідження психологічного клімату педагогічних колективів показав, що у 13 (40%) педагогічних колективах взаємо-стосунки є нестабільними. У 5 (15%) педагогічних колективах переважає несприятливий соціально-психологічний мікроклімат. Сприятливий позитивний мікроклімат визначено лише у 15 (45%) педагогічних колективах.

Нагальна необхідність розвитку психологічної компетентності в питаннях навчання та виховання визначається із аналізу тематики звернень до працівників психологічної служби у 2013/2014 н.р. від педагогів, батьків та учнів.

Педагоги потребували допомоги від психологів з таких тем: • Проблеми у стосунках «учитель-учень», «учитель-учитель» – 893 звернення;

 • Покращення соціально-психологічного клімату у класних колективах – 316 звернень;

 • Індивідуальні і вікові особливості учнів – 209 звернень;

 • Покращення соціально-психологічного клімату у колективі (міжособистісні, професійні стосунки з колегами, адміністрацією) – 104 зверення;

 • Особливості спілкування з девіантними підлітками – 77 звернень.

Звернення батьків зафіксовані з таких тем:

 • Проблеми спілкування із дітьми, труднощі у вихованні дитини – 611;

 • Проблеми, пов'язані з навчальною діяльністю, зниженням успішності –759;

 • Міжособистісні стосунки учнів (дітей) з однолітками, проблеми лідерства – 502.

Варто зазначити, що до практичних психологів зафіксовано 55 звернень з боку батьків щодо ефективності методів батьківського впливу на поведінку та тільки 9 щодо вікових, характерологічних особливостей дітей.

Звернення дітей найбільше стосувалися таких тем: • Проблеми в стосунках з батьками, в сім’ї (дефіцит уваги з боку батьків, розлучення, сварки батьків, втрата одного із батьків тощо) – 1117;

 • Налагодження міжособистісних стосунків з дорослими (вчителями, батьками) – 444.

Актуальність, соціальна значущість та потреба у поглиблені знань, вмінь та навичок з практичної психології і обумовили вибір стратегічної мети розробки та впровадження програми удосконалення фахової майстерності педагогів, батьківської компетентності.

Метою програми є розвиток психологічної компетентності учасників навчально-виховного процесу, розвиток інноваційного мислення та активізація навиків ефективної взаємодії в системі стосунків «учитель-учень-батьки».

Основні завдання програми:

 1. Виявлення особистісного рівня професійної компетентності педагогів, психологічної культури батьків за допомогою психологічної діагностики та самодіагностики.

 2. Розширення знань педагогів про фактори, які впливають на формування стилю навчання та виховання учнів, конструктивної взаємодії з дітьми та їх батьками.

 3. Формування особистісно-орієнтованої моделі взаємодії та взаєморозуміння у системі стосунків «вчитель-учень-батьки»;

 4. Формування адекватної системи очікувань батьків від педагогічних працівників.

 5. Розвиток особистісно-діяльнісних якостей педагогів навчального закладу, стимулювання професійного зростання.

 6. Формування у педагогічних працівників установки на підвищення ролі і значимості діяльності психологічної служби.

Компетентність у перекладі з латинської competentia означає коло питань, у яких людина добре обізнана, має знання та досвід. Компетентність - спроможність кваліфіковано провадити діяльність, виконувати роботу або завдання. Компетенція - об'єктивний, рівневий опис ділових якостей, необхідних для успішного виконання роботи. Компетенція - одна з описових характеристик, що слугує для визначення ступеня відповідності співробітника поставленим завданням. Найчастіше компетенція - це номінальна шкала, за якою виявляється наявність або відсутність потрібної для роботи складової, а не ступінь її вираженості.

Сучасному вчителеві недостатньо володіти лише своїм предметом, необхідно знати особливості його засвоєння учнями, формувати в них потребу в оволодінні метазнаниями (знаннями про знання) та ін. Особливо важливою на сучасному етапі розвитку освіти постає проблема психологізації методики навчання і виховання. Психологічна компетентність педагога – це наявність основ знань із загальної, вікової, педагогічної, соціальної психології та психофізіології і досвіду (набутого під час педагогічної практики, власної професійної діяльності та підвищенні кваліфікації), необхідних для ефективної педагогічної роботи.

Для здійснення навчально-виховного процесу вчитель має володіти глибокими знаннями психіки школяра, розумінням його психічних станів, уміннями добирати для уроків і заходів інформацію, контролювати свою діяльність і поведінку, а також індивідуальними психічними та фізіологічними властивостями, що забезпечують ефективне формування професійної компетентності, входження в професію під час професійної підготовки й практичної діяльності, успішне виконання професійних функцій.

Дослідження психологів вказують на те, що психологічна культура вчителя є інтегративною особистісно-професійною якістю, розвиток якої в процесі його педагогічної діяльності зумовлюється дією детермінуючих факторів, серед яких найважливішими є:  • розуміння рушійних сил особистісного розвитку учня;

  • потреба у психологічній культурі як необхідній складовій професійної компетентності;

  • зовнішні соціальнопсихологічні та внутрішні особистісні передумови, що сприяють становленню психологічної культури.

На підставі теоретичного аналізу ідей та психологічних концепцій відомих дослідників (К.О. Абульханова-Славська, Б.Г. Ананьев, Г.О. Балл, І.Д. Бех, B.C. Біблер, І.А. Зязюн, О.М. Леонтьев, С.Д. Максименко, В.Д.  Шадріков) та визначення змісту психологічної культури вчителя (І.Д. Бех, В.І. Войтко, О.В. Проскура, В.В. Рибалка, Р.І. Скульський, Н.В. Чепелєва) Олександр Кочерга розробив концептуальну структурно-функціональну модель розвитку психологічної культури вчителя в єдності трьох вимірів: змістовно-особистісного, діяльнісного та генетично-вікового.

До змістовно-особистісного виміру належать види психологічної компетенції, що відповідають достатньо розвиненим підструктурам особистості вчителя: культура спілкування (комунікативна культура); характерологічна культура, що відповідає підструктурі характеру; рефлексивна культура; психологічна компетентність, або культура психологічного досвіду - як результат ефективного засвоєння і використання психологічних знань, умінь та навичок; інтелектуальна культура, тобто розвинені психічні процеси; психофізіологічна культура, або здатність враховувати у професійній діяльності тип темпераменту, вік, стать, антропологічні ознаки учнів, учителів, свої власні.

Діяльнісний вимір психологічної компетенції вчителя охоплює такі компоненти: гуманістично-мотиваційний; когнітивно-психологічний; цілеособистісний (якість людини як фахівця); творчо-результативний; емотивно-естетичний.

До генетично-вікового виміру психологічної компетенції належить характеристика рівня розвитку всіх означених базових якостей і компонентів в ході професійного становлення вчителя початкових класів.Психолого-педагогічна культура батьків – основа збагачення виховного потенціалу сім'ї, найважливіший ресурс розвитку особистості дитини. З одного боку, для того, щоб сім'я стала дійсно стабільною, могла виконувати свої соціально значущі функції, потрібне серйозне і усебічне сприяння сім'ї, відповідна допомога і підтримка.  Педагогічна культура батьків – компонент загальної культури, який акумулює в собі накопичений попередніми поколіннями досвід виховання дітей у сім'ї.  Виявляється вона в розумінні та усвідомленні батьками своєї відповідальності за виховання дітей, у ставленні до них, в оцінюванні їхньої поведінки, у реальній діяльності та спілкуванні з ними, а також у здійсненні продуктивних зв'язків з іншими виховними інститутами (дошкільними закладами, школою, позашкільними закладами). Для цього дорослі мають бути не лише належно вихованими, а й педагогічно освіченими. Педагогічна культура батьків є складною і динамічною системою. Її утворюють такі компоненти:

 1. Педагогічні знання – уявлення батьків про вікову динаміку розвитку дитини, самоцінність періоду дошкільного дитинства, про основні завдання виховання. Виявляються вони у ставленні до дитини, в оцінюванні її поведінки, реальній діяльності та спілкуванні з нею;

 2. Педагогічна і психологічна компетентність – здатність зрозуміти потреби дітей, раціонально спрямувати зусилля і засоби на уміння бачити перспективи розвитку дитини;

 3. Педагогічна рефлексія – вміння батьків аналізувати, критично оцінювати власну виховну діяльність, знаходити причини своїх педагогічних помилок;

 4. Педагогічна емпатія – співпереживання, адекватна реакція на вчинки й почуття дітей.

Психологічна компетентність педагогів, батьків обумовлена соціогенними і внутрішньоособистісними детермінантами розвитку психологічної культури.

Соціогенні – визначаються суспільною потребою, необхідністю психологічної підготовки дорослого до розвитку особистості дитини і виступають у формі настанов доктрини освіти, концепцій і програм спеціальної особистісно орієнтованої підготовки.

Внутрішньоособистісні, а фактично самодетермінанти – зумовлені розвитком і саморозвитком особистості вчителя, батька в умовах особистісно спрямованої педагогічної та виховної діяльності, спеціальної підготовки та самопідготовки до неї і виступають як:

– психологічні знання, вміння, навички, чітко усвідомлені потреби та мотиви, інтерес до психолого-педагогічних знань;

– інтелектуальна здатність до бачення, постановки й розв'язання проблем особистісного зростання дитини, усвідомлення значущості науково-психологічних знань;

– такі характерологічні показники, як наполегливість, цілеспрямованість, винахідливість, а також здатність до адекватного усвідомлення якостей власної особистості, її самопізнання, самооцінки, самовдосконалення.Терміни реалізації Програми: грудень 2014 – червень 2015 р.

Форма проведення та види роботи. Розвитку психологічної компетентності суб’єктів навчально-виховного процесу та покращенню ефективності взаємодії стосунків «вчитель-учень-батьки» сприятимуть такі форми психологічного супроводу:

    • проведення психолого-педагогічних семінарів щодо особистісного зростання вчителів, заступників з навчально-виховної роботи та батьків;

    • організація лекторіїв з питань психологічного навчання для молодих вчителів;

    • тематичні виступи працівників психологічної служби на шкільних методоб’єднаннях, консиліумах, класних та загальношкільних зборах, присвячених актуальним питанням навчально-виховного процесу, особливо з попередження конфліктів у системі учень-учитель, учитель-батько, учитель-учитель;

    • спільне планування (вчитель – практичний психолог) та проведення шкільних уроків, індивідуальних психолого-педагогічних консультацій, участь у роботі гуртків, секцій, учнівських клубів, підготовка учнів до олімпіад, іспитів;

    • проведення працівниками психологічної служби з вчителями та учнями релаксацій або розвантажувальних хвилин під час перерв за відповідним графіком;

    • планування лекцій, семінарів, тренінгів з організації психолого-педагогічної освіти батьків щодо форм виховання, характерологічних особливостей дітей та стилів співпраці з вчителями;

    • проведення семінарів-тренінгів, які передбачають інтенсивне навчання практичного спрямування з такими видами роботи: практикум, інтерактивна лекція, інтерактивні вправи – мозковий штурм, дискусія, робота в парах, виконання практичних завдань у групах, розгляд ситуацій та випадків, рольова гра, аналіз власного життєвого випадку, «домашнє завдання»,

    • психологічне консультування батьків, педагогів пропонуємо проводити у формі індивідуальної співбесіди, під час якої актуалізуються психологічні та соціальні проблеми учнів/педагогів/батьків в школі та визначаються стратегії їх розвитку із залученням працівників психологічної служби, інших фахівців.

Для досягнення поставленої мети і завдань необхідно реалізувати План заходів щодо розвитку психологічної компетентності учасників навчально-виховного процесу (додається).
План заходів НМЦ ППСР з розвитку психологічної складової фахової майстерності педагогічних працівників всіх категорій, психологічної компетентності батьків на 2014/2015 н.р.Завдання

(заходи, що необхідно вжити)Виконавці

Терміни

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

І. Підвищення психологічної компетентності педагогічних працівників закладів і установ освіти

1.1.

Проведення діагностики наступних тем:

 • Діагностика емоційних бар’єрів у міжособистісному спілкуванні;

 • Діагностика соціально-психологічних характеристик суб’єкта спілкування;

 • Визначення рівня взаємодії педагогів та учнів у шкільному колективі;

 • Опитувальник з вирізнення загального типу орієнтованості педагогів на навчально-дисциплінарну чи особистісно-орієнтовану моделі взаємодії з дітьми;

 • Виявлення особистісного рівня професійної компетентності педагогів

Працівники психологічної служби системи освіти Чернівецької області

2014

Методичні рекомендації щодо формування позитивного мікроклімату


1.2.

Розробка тематики, плану і програми навчальних семінарів з питання «Психолого-педагогічна компетентність вчителя». До програми включити розвиток всіх підструктур професійної самосвідомості:когнітивної (уточнення, конкретизація і розширення систими знань про себе, Я- образу як особистості так і професіонала); афективної (формування позитивного самовідношення, адекватної оцінки своїх можливостей і потенціалів та учнів); поведінкової (закріплення власної Я-концепції в конкретних шкільних ситуаціях взаємодії і спілкування, відпрацювання навиків саморегуляції).

Методисти РМК/ММК, що відповідають за психологічну службу

2014-2015

Навчально-тематичний план програми

1.3.

Організація проведення навчальних семінарів з питання «Психолого-педагогічна компетентність вчителя»

Працівники психологічної служби системи освіти Чернівецької області;

методисти РМК/ММК, що відповідають за психологічну службу2015

100 % охоплення педагогічних працівників

1.4.

Проведення психолого-педагогічних консиліумів щодо вирішення проблемних (кризових) ситуацій у шкільному середовищі, зокрема:

 • Вплив інформаційного поля на внутрішній світ і поведінку дитини;

 • Психолого-педагогічна профілактика суїцидальної поведінки підлітків;

 • Стрес: профілактика та подолання;

 • Асертивність: способи взаємодії з батьками;

 • Як діяти в конфліктній ситуації

Працівники психологічної служби системи освіти Чернівецької області

2015

Підвищення ефективності взаємодії із педагогічними працівниками, батькамиПідготовка методичних рекомендацій:

 • Психологічні рекомендації щодо вирішення проблеми емоційного благополуччя учнів;

 • Профілактика та подолання конфліктів у педагогічному середовищі;

 • Соціально-педагогічні аспекти професійного вдосконалення вчителів;

 • Методичні рекомендації молодим вчителям щодо створення психологічного мікроклімату на уроці;

 • Особистісні стратегії професійної діяльності педагога

Науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи ІППОЧО, методисти РМК/ММК, що відповідають за психологічну службу

2015


Підвищення якості надання соціально-психологічних послуг та ефективності взаємодії із педагогічними працівниками, батькамиПроведення навчально-методичного майстер-класу для працівників психологічної служби з теми: «Духовно орієнтована стратегія діяльності психолога в навчальному закладі»

Науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи ІППОЧО

2015

Формування знаннієвої компетентності щодо понятійного апарату психології духовного зростанняСтворення «Школи молодого педагога» за програмою психологічного тренінгу-супроводу адаптації та професійного становлення молодих педагогів «Школа виживання»

Працівники психологічної служби системи освіти Чернівецької області,

методисти РМК/ММК, що відповідають за психологічну службу2014-2015

Успішна адаптація та професійне становлення молодиих педагогівПроведення профілактичих тренінгів для збереження психічного здоров’я педагогічних працівників


Працівники психологічної служби системи освіти Чернівецької області

2015

Профілактика професійного вигорання педагогів, оволодіння навичками психологічної саморегуляції.Спільне планування (вчитель – практичний психолог) та проведення шкільних уроків, індивідуальних психолого-педагогічних консультацій, участь у роботі гуртків, секцій, учнівських клубів, підготовка учнів до олімпіад, іспитів

Працівники психологічної служби системи освіти Чернівецької області; педагоги

2014-2015

Налагодження співпраці «практичний психолог-педагог»Проведення релаксацій або розвантажувальних хвилин з педагогами під час перерв за відповідним графіком

Працівники психологічної служби системи освіти Чернівецької області

2014-2015

Зняття напруги, втоми; позитивне налаштування на наступні заняттяПсихолого-педагогічний практикум «Сучасний педагог очима учнів»

Працівники психологічної служби системи освіти Чернівецької області

2015

Підвищення ефективності взаємодії педагогів з учнямиАукціон педагогічних думок «Самоосвіта – шлях до зростання професійної майстерності практичного психолога»

Працівники психологічної служби системи освіти Чернівецької області

2014-2015

Побудова власного алгоритму самоосвітиЦикл тренінгових занять «Я люблю свою професію»

Працівники психологічної служби системи освіти Чернівецької області

2014-2015

Актуалізація внутрішніх ресурсів, формування мотивації на успіх

ІІ. Підвищення психологічної компетентності батьківПроведення діагностики наступних тем:

 • Вивчення системи взаємовпливу членів сім’ї;

 • Вивчення стилю виховання;

 • Вивчення ставлення до роботи навчального закладу
Працівники психологічної служби системи освіти Чернівецької області

2014

Методичні рекомендації щодо формування позитивних стосунків з дитиною та конструктивної взаємодії з педагогамиОрганізація та проведення лекторіїв з тем:

 • Стилі батьківського виховання. Типи неправильного виховання в сім’ї;

 • Форми прояву порушень поведінки;

 • Моральне виховання дитини;

 • Батьки як вихователі та вчителі

Працівники психологічної служби системи освіти Чернівецької області

2014

Переоцінка стилю виховання, згуртованість батьківського колективуОрганізація та створення консультативного пункту (фокус групи) для батьків на базі навчального закладу. Затвердити наказом склад фахівців-експертів та відповідний графік роботи

Працівники психологічної служби системи освіти Чернівецької області, методисти РМК/ММК, що відповідають за психологічну службу

2014

Надання комплексної фахової допомоги у вирішенні складних ситуацій з урахуванням індивідуального підходуОформлення куточка для батьків з метою суспільно-педагогічної спрямованості життя сім’ї. Щомісячно оновлювати стенд за актуальними проблемами закладу та запитами батьків, враховуючи специфіку навчання та виховання молодших школярів, підлітків, старших школярів

Працівники психологічної служби системи освіти Чернівецької області, заступники з навчально-виховної роботи

2015

Підвищення життєвої компетенції батьківПроведення сімейно-педагогічної конференції «Роль ефективної взаємодії батьків і вчителів як запорука розвитку гармонійної особистості учня»

Працівники психологічної служби системи освіти Чернівецької області, заступники з навчально-виховної роботи

2015

Розробка та впровадження у практику діяльності алгоритму взаємодії педагогічних працівників та батьківПроведення тренінгу батьківської ефективності у стосунках з дітьми для батьків, які мають потребу в підвищенні своєї батьківської компетентності

Працівники психологічної служби системи освіти Чернівецької області

2015

Підвищення ефективності батьківсько-дитячих стосунківТематичні виступи працівників психологічної служби на шкільних методоб’єднаннях, консиліумах, класних та загальношкільних зборах, присвячених актуальним питанням навчально-виховного процесу

Працівники психологічної служби системи освіти Чернівецької області

2014-2015

Попередження конфліктів у системі учень-учитель, учитель-батько, учитель-учительПроводення психолого-педагогічних семінарів щодо особистісного зростання суб’ктів навчально-виховного процесу (батьків, педагогів)

Працівники психологічної служби системи освіти Чернівецької області

2014-2015

Переоцінка форм виховання та навчання дітей, отримання інформації щодо характерологічних особливостей дітей та стилів співпраці з вчителямиЦикл тренінгових занять для батьків з дітьми «Пізнай свою дитину»

Працівники психологічної служби системи освіти Чернівецької області

2014-2015

Підвищення рівня ефективності взаємодії з дітьми, розуміння потреб дітейПроведення батьківської конференції «Психологічна безпека під час літніх канікул»

Працівники психологічної служби системи освіти Чернівецької області

2015

Безпечна організація дозвілля під час літніх канікул


План заходів кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою,
спрямованих на розвиток психологічної компетентності педагогів та батьків на 2014/2015 н.р.
Заходи

Виконавці

Терміни

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

Підвищення психологічної компетентності педагогічних працівників закладів і установ освіти

1.1.

Запровадити в газеті «Освіта Буковини» щомісячну рубрику «Психолог – класному керівнику».

Викладачі кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою ІППОЧО (Боярин Л.В., Драпака А.В., Руда Г.В.)

2015

Попередження (профілактика) конфліктів в освітньому середовищі та формування позитивного мікроклімату у системі «батьки-учень -вчитель», підвищення рівня психологічної компетентності класного керівника у роботі з батьками у системі «учень-учитель». Підвищення психологічної компетентності педагогів з питань інклюзивного навчання, гендерної рівності та професійних деформацій.
Запровадити на курсах підвищення кваліфікації для педагогічних працівників проблемні курси, спецкурси, спрямовані на розвиток психологічної компетентності педагогів області.

Викладачі кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою ІППОЧО (Боярин Л.В., Драпака А.В., Руда Г.В.)

2015

Підвищення психологічної компетентності педагогічних працівників.

«Освітній гандикапізм в умовах інклюзивного навчання»

Драпака А.В

2015

Подолання явища освітнього гандикапізму в шкільному середовищі.

«Психологія попередження та вирішення конфліктів у закладах освіти»

Боярин Л.В.

2015

Попередження та вирішення конфліктів у закладах освіти; актуалізація потреби у учасників освітньо-виховного процесу до самопізнання та самоаналізу щодо власних особливостей вирішення конфлікту; осмислення змісту та значень основних парадигм конфліктології та їх ролі в діяльності закладів освіти.«Психологічна компетентність педагога»


Руда Г. В.

2014-2015

Підвищення рівня психологічної компетентності педагога

«Психологія важковиховуваності»

Руда Г. В.

2014-2015

Удосконалення методів роботи педагогів з важковиховуваними учнями

«Розвиток готовності практичного психолога до взаємодії з педагогічним колективом школи»

Руда Г. В.

2014-2015

Оптимізація взаємодії шкільних практичних психологів з педагогічними колективами закладів освіти

«Психологічні засади управління закладом освіти»

Руда Г. В.

2014-2015

Підвищення рівня психологічної компетентності керівників закладів освіти
Розробити і запровадити на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників тренінгові заняття:

Викладачі кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою ІППОЧО (Боярин Л.В., Драпака А.В., Руда Г.В.)

2015

Підвищення рівня психологічної компетентності педагогів

Тренінг-курс ефективного педагогічного спілкування та взаємодії

Драпака А.В.

2014-2015

Усвідомлення особливостей педагогічного спілкування, навчання технік ефективного спілкування в різних ситуаціях, врахування факторів соціально-перцептивних викривлень в навчальному процесі

«Використання методів тілесно-зорієнтованої психотерапії у діяльності педагога»

Боярин Л.В.


2015

Гармонізація емоційної сфери педагога, підвищення рівня самореалізації та самоусвідомлення, зменшення впливів посттравматичних стресових розладів та депресій, зменшення психосоматичних проявів, удосконалення комунікативних навичок.

«Формування позитивного мікроклімату та безпечного освітнього середовища»

Боярин Л.В.


Лютий

2015Підвищення рівня психологічної компетентності педагогів, ступеня довіри між вчителем і учнем, формування навичок толерантного спілкування, активного слухання, оволодіння прийомами саморегуляції в стресових ситуаціях.
«Психологічні прийоми саморегуляції в стресових ситуаціях»

Руда Г.В.

Лютий

2015


Підвищення рівня саморегуляції в стресових ситуаціях
«Коучинг у вирішенні проблем виховного процесу» для заступників директорів з виховної роботи

Руда Г.В.

Лютий

2015


Підвищення рівня професійної компетентності заступника директора з виховної роботи.
Участь у семінарах, пов’язаних із проблемами виховання (згідно з планом роботи ІППОЧО), в тому числі:

Викладачі кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою ІППОЧО (Боярин Л.В., Драпака А.В., Руда Г.В.)

2015

Підвищення рівня професійної компетентності педагогів.

Семінар начальників відділів освіти на базі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з проблеми «Психологічний супровід навчально-виховного процесу»

Драпака А.В.

грудень 2014

Психологізація навчально-виховного процесу.
Індивідуальне психологічне консультування педагогів краю – слухачів курсів підвищення кваліфікації (за запитом).

Викладачі кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою ІППОЧО (Боярин Л.В., Драпака А.В., Руда Г.В.)

2015

Розширення сфери самосвідомості особистості та вироблення умінь ефективного вирішення проблем особистісного та професійного характеру.
Підготувати до видання посібник «Психологічні межі особистості та методи їх корекції»

Кафедра педагогіки, психології та теорії управління освітою

Драпака А.В.2014-2015 (грудень-лютий)

Підвищення суб’єктивного благополуччя та оптимізація психологічного здоров’я учнівської молоді; подолання кола проблем пов’язаних з освітнім гандикапом.
Підготувати до видання посібник «Готовність практичного психолога до взаємодії з педагогічним колективом школи»

Кафедра педагогіки, психології та теорії управління освітою,

Руда Г.В.2015

червень


Розширення та поглиблення теоретичних знань практичних психологів та майбутніх шкільних психологів про взаємодію з педагогами, розвиток умінь та особистісних якостей, що забезпечують успішність зазначеної взаємодії.

Підвищення психологічної компетентності батьків
Висвітлення проблем психології виховання у неспеціалізованих засобах масової інформації.

Кафедра педагогіки, психології та теорії управління освітою

2015

Підвищення психологічної компетентності батьківської громади, розвиток відповідального ставлення до виховання дітей, ознайомлення з основними психологічними прийомами виховного впливу, попередження конфліктів у системі дитина-батьки.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал