М. В. Ткаченко формування підприємницької компетентності фахівців ресторанного господарства методичні рекомендаціїPdf просмотр
Сторінка1/4
Дата конвертації12.04.2017
Розмір0.57 Mb.
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ
М.В. Ткаченко
ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Методичні рекомендації
Київ – Одеса
2014

2
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
НАПН УКРАЇНИ
М.В. Ткачеико
ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ФАХІВЦІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Методичні рекомендації
Одеса – 2015

3
УДК 377:334.723:005.336.2]:640.43
ББК 74.5:65.9(2)421:15.12
Т48
Рекомендовано до друку рішенням вченої рада Інституту
професійно-технічної освіти НАПН України,
протокол № 12 від 31.12.2014 р.
Рецензенти:
В.Ф. Орлов, доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник лабораторії професійної орієнтації і виховання Інституту професійно-технічної
освіти НАПН України;
Ю.С. Палькевич, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник лабораторії управління професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної
освіти НАПН України.
Ткаченко М.В. Формування підприємницької компетентності фахівців ресторанного господарства : методичні рекомендації / Михайло Ткаченко. – Одеса: ТОВ «Зовнішрекламсервіс»,
2015. – 59 с.
У методичних рекомендаціях висвітлено особливості формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців ресторанного господарства: з'ясовано сутність поняття «підприємницька компетентність»;
обґрунтовано модель формування підприємницької компетентності. Розкрито методи формування підприємницької компетентності в процесі навчання та у позаурочний час.
Для педагогічних працівників та учнів професійно-технічних навчальних закладів сфери обслуговування та харчування, методистам навчально-(науково) методичних центрів ПТО, аспірантам, докторантам.
УДК 377:334.723:005.336.2]:640.43
ББК 74.5:65.9(2)421:15.12
© Ткаченко М.В., 2015

4
ВСТУП
В умовах динамічного технологічного розвитку виробництва сфери послуг,
зокрема сфери торгівлі та ресторанного господарства, відбуваються закономірні зміни в діяльності сучасного робітника, спрямовані на її інтелектуалізацію, забезпечення тісної
взаємодії розумових і практичних дій, використання отриманих знань і навичок у підприємницькій діяльності.
У сучасному економічному просторі підприємницька діяльність охоплює нові
об’єкти, значно збільшується та урізноманітнюється кількість суб’єктів цієї діяльності,
нового змісту набуває механізм реалізації взаємин з споживачами. У цих умовах людина виступає активним суб’єктом на ринку праці, має можливість вільно розпоряджатися головним капіталом – своєю кваліфікацією.
Ринкові відносини в Україні в останній час набирають силу. В залежності від соціально-економічних умов темпи перетворень різні, але напрямок один - рух до ринку.
В умовах становлення і розвитку ринкової економіки провідною формою господарювання має бути підприємництво - особливий вид виробничо-торгівельної діяльності, надання послуг чи посередництва, який характеризується повною свободою вибору та
інноваційним характером здійснення, значною ймовірністю економічного ризику та чіткою орієнтацією на досягнення певного комерційного зиску.
Бізнес, підприємництво, комерційна діяльність стають природною складовою частиною української економіки, що свідче про її рух до ринкових форм та методів господарювання. Для багатьох людей бізнес стає основним видом роботи або формою вторинної зайнятості. Особливо прагне до участі в бізнесі молоде покоління.
Підприємницька діяльність як сучасна система управління фірмою,
підприємством, існуючим в умовах ринкової економіки, передбачає створення умов,
необхідних для їх ефективного функціонування та розвитку виробничо-господарської
діяльності. Широкий вихід вітчизняних підприємств і об'єднань на світові ринки обумовлює необхідність вивчення та знання практики .
На сучасному етапі розвитку економіки України, що характеризується посиленням вимог до підготовки кадрів для сфери обслуговування, постійним оновленням переліку професій і необхідністю перекваліфікації працівників, стає обґрунтованою потреба вдосконалення підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів. Задоволення сучасних і перспективних потреб ринку праці в кваліфікованих, конкурентоспроможних працівниках, які мають широкий політехнічний світогляд, професійну мобільність, високу загальну і виробничу культуру, розглядається як одна із головних цілей професійно- технічної освіти в умовах сьогодення. Необхідність досягнення якісно нового рівня підготовки учнів і у подальшому забезпечення готовності випускників до професійної
діяльності, які володіють підприємницькою компетентністю спричинила пошук ефективних засобів використання нових технологій навчання, визначення нових шляхів розвитку підприємницької компетентності.
Професії сфери ресторанного господарства та торгівлі користуються широким попитом у населення та на ринку праці. У 2013 році загальний контингент учнів і слухачів професійно-технічних навчальних закладів, які готують фахівців для торгівлі і закладів харчування становив понад 38 тисяч осіб, що складає близько 18 відсотків від загальних обсягів державного замовлення. Цей факт а також інноваційний розвиток і модернізація підприємств торгівлі і громадського харчування зумовлюють зростання вимог до підготовки робітників торгово-кулінарного профілю, формування асоціативного,
професійно та соціально-компетентнісного типу робітника, здатного до творчого вирішення не тільки професійних завдань, а і використання отриманих знань і навичок у підприємницькій діяльності.
Конкурентноспроможним на ринку праці стає кваліфікований робітник, який володіє інноваційним стилем мислення, здатний генерувати і втілювати нові оригінальні
ідеї, розв’язувати творчі завдання, використовувати набуті знання у самостійній

5
практичній діяльності.
Потребу сучасного суспільства в активній, творчій особистості робітника, здатної
до професійного саморозвитку й самовдосконалення в залежності від змін соціальних умов і характеру праці до вивчення та реалізації наукоємних й інформаційних технологій визначено в основних положеннях Законів України «Про освіту», «Про професійно- технічну освіту», «Про вищу освіту», Концепції державної цільової програми розвитку
ПТО на 2011 – 2015р.р. і Національної стратегії розвитку освіти України до 2021р.
При становленні ринкової економіки важливого значення набуває організація підприємницької діяльності, основою якої є спрямованість на досягнення найкращого результату в господарській діяльності на основі конкурентоспроможності продукції,
техніки і технології, кадрових ресурсів.
Зумовленість формування у майбутніх фахівців ресторанного господарства підприємницької компетентності особливо зростає за умов становлення ринкової
економіки в Україні. Сформованість підприємницької компетентності майбутніх фахівців ресторанного господарства визначається з одного боку готовністю самостійно визначитись майбутнім фахівцям ресторанного господарства у підприємницькій діяльності, а з іншого забезпечує спрямованість діяльності майбутніх фахівців на досягнення комерційного успіху в реалізації подальшого самостійного здійснення професійної діяльності у сфері підприємництва.
Однак, самостійно визначитись майбутні фахівці ресторанного господарства у підприємницькій діяльності зможуть лише в тому випадку, якщо оволодіють підприємницькою компетентністю, яка забезпечить спрямованість діяльності майбутніх фахівців ресторанного господарства у сфері підприємництва.
Розв’язання означених завдань гальмується низкою суперечностей:
-
Між вимогами суспільства до рівня підприємницької діяльності, та недостатнім рівнем формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців у змісті професійної
освіти торгово-кулінарного профілю;
-
Між необхідним рівнем формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців та відсутністю у ПТНЗ відповідних для цього навчальних курсів, практичних творчих завдань;
-
Між зростанням ролі підприємницької діяльності в державі та недостатнім рівнем підготовленості до цього випускників ПТНЗ.
Розв’язання означених суперечностей потребує теоретичного обґрунтування та розробки педагогічних умов формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців ресторанного господарства, готових до підприємницької діяльності,
конкурентоспроможних на вітчизняному й міжнародному ринках праці.
На основі аналізу результатів наукових праць з’ясовано сутність поняття «
підприємницька компетентність » фахівців ресторанного господарства як складової
професійної компетентності.

6
1.
Концептуальні засади формування підприємницької компетентності
майбутніх фахівців ресторанного господарства.
Сучасні економічні, політичні й соціальні зміни у суспільстві потребують від молоді здатності швидко адаптуватися в самостійному житті, інтегрувати здобуті знання у практичній діяльності, реалізовувати здобуті знання, цілеспрямовано використовувати власний потенціал як для самореалізацій, так і в інтересах суспільства, держави.
В умовах трансформації економіки України в соціально-орієнтовану існує потреба в професійних підприємцях, які здатні займатися підприємницькою діяльністю. Тому дедалі більшого значення набуває удосконалення системи професійно-технічної освіти з питань створення необхідних умов для інноваційного розвитку професійного навчання,
формування в учнів лідерських та підприємницьких якостей, підготовки молодого покоління до ефективної діяльності в ринкових умовах.
Концепція державної цільової програми розвитку ПТО на 2011 – 2015р.р.
спрямована на модернізацію структурних і змістовних аспектів ПТО як важливої освітньої
галузі, глибоко інтегрованої в економіку країни через підготовку кваліфікованої робочої
сили.
Загальна мета формування у майбутніх фахівців ресторанного господарства підприємницької компетентності обґрунтована розумінням основного призначення професійної освіти, зокрема : забезпечення робітничих кадрів потрібним кваліфікаційним рівнем, який відповідає вимогам і попиту сучасного виробництва, сприяння в оволодінні
сучасними виробничими технологіями, підготовленості майбутніх фахівців не тільки на виконання виробничих процесів, спрямованих на виготовлення якісної продукції, а і до вирішення реальних підприємницьких завдань на основі отриманих знань, умінь у сфері
економіки, маркетингу, менеджменту, права і початкового досвіду практичної
підприємницької діяльності.
Формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців ресторанного господарства ґрунтується на реалізації системного та інноваційного підходів до організації професійного навчання в цілому, яке не зважаючи на наявність позитивних результатів, не позбавлене суттєвих недоліків.
На жаль, серед головних недоліків професійної підготовки майбутніх фахівців ресторанного господарства, які увійшли у протиріччя з сучасними потребами розвитку малого та середнього бізнесу в Україні і вимогам здатності особистості до підприємницької діяльності можна назвати такі, як : недостатній рівень формування підприємницької компетентності учнів у змісті професійної освіти кулінарного профілю;
низький рівень забезпечення формування підприємницької компетентності учнів шляхом впровадження у навчальний процес відповідних форм і методів, низька мотивація до практичної підприємницької ініціативи.
Подолання означених протиріч потрібує переосмислення концептуальних засад формування у майбутніх фахівців ресторанного господарства підприємницької
компетентності, яка передбачає формування економічного мислення, розуміння базових економічних, фінансових категорій, володіння навиками ефективної господарської
діяльності, знанням чинного законодавства; розвинутої мотивації свідомо підвищувати свій кваліфікаційний рівень; здатність особистості до самореалізації, самовдосконалення,
саморозвитку, соціальної відповідальності.
Напрями розв’язання проблеми підготовки учнівської молоді до підприємницької
діяльності розкрито у роботах В. Дрижака, Д. Закатнова, С. Мельника, Н. Пасічник, Н.
Побірченко, О. Тополь та інших дослідників. Деякі аспекти підприємницької підготовки учнів ПТНЗ висвітлено у дослідженнях М. Бойко, Л. Козачок, Н. Побірченко, Н.
Покатиловського, І. Прокопенка, О. Семенюк, О. Щербак та інші. Практичні аспекти професійної підготовки фахівців ресторанної справи висвітлені в наукових працях І.
Гайового ( формування практичних умінь ); М. Пальчук ( організація практичного навчання ); Т. Стахмач ( розвиток самостійності ) та інших.

7
Результати наукових досліджень ( К. Батороєв, В. Штофф ) дають можливість стверджувати, що в процесі удосконалення професійної освіти винятково важливе значення має моделювання педагогічної системи підготовки кваліфікованих робітників
ПТНЗ. Розроблена структурно – функціональна модель формування підприємницької
компетентності майбутніх фахівців ресторанного господарства в ПТНЗ дозволила розглянути навчання, як цілісний, багато спектральний процес, надала можливість охопити в єдину систему основні його компоненти. (мал.1)
Модель визначена стратегією, основними завданнями й принципами професійного навчання, а також гуманістичною, демократичною, науковою, системною спрямованістю.
Модель структурно – функціонального типу дозволяє спостерігати динаміку процесу формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців ресторанного господарства, розглядати предмет дослідження в різних аспектах.
Запропонована нами модель формування підприємницької компетентності
майбутніх фахівців ресторанного господарства складається з цільового, методологічного і
змістовного компонентів . Цільовий компонент включає в себе мету й завдання,
зорієнтовані на соціально – освітнє замовлення держави і підприємств ресторанного господарства; вимоги державних стандартів до кваліфікаційної компетенції майбутніх фахівців ресторанного господарства; розвиток малого та середнього бізнесу в Україні, як важливої стратегічної умови економічного зростання. За цих умов підприємницька компетентність фахівців ресторанного господарства розглядається як один з найважливіших показників готовності робітника використовувати отриманні знання й навички у підприємницький діяльності.
Формування підприємницької компетентності у майбутніх фахівців ресторанного господарства передбачає: по-перше, набуття знань, умінь та використання отриманих знань й навичок, що допоможуть самостійно визначатись у підприємницькій діяльності;
по-друге, формування здатності особистості до самореалізації, саморозвитку,
самоствердження, що обумовлює розвиток підприємницької ініціативи.
Важливим у формуванні підприємницької компетентності майбутніх фахівців ресторанного господарства є системність і послідовність в узагальненні закономірностей,
які забезпечуються системним підходом. Саме системний підхід такими категоріями як «
міра », « доцільність », « співвідношення », що запобігає абсолютизації тих або інших компонентів педагогічної системи, прискорення або уповільнення темпів навчально- пізнавальної, виробничої діяльності. Згідно з системним підходом забезпечується чітка взаємодія складових навчально–виховного процесу (планування, організація, контроль,
корекція, аналіз) ( мал.2 ) . Грамотно спланована і організована навчально-виховна робота з подальшим обов’язковим контролем і корекцією є запорукою успіху. У системі, в якій розглядається теоретичне і практичне значення має аналіз виконаної роботи – він виявляє
причини реальних і можливих недоліків на будь-якому етапі організації чи контролю.
планування
організація
контроль
корекція
Малюнок 2
Аналіз

8
Продуктивне функціонування моделі формування підприємницької
компетентності майбутніх фахівців ресторанного господарства забезпечує раціональна організація навчально-виробничого процесу у професійно-технічному навчальному закладі ( Ю. Конаржевський, Г. Серіков, Ю. Соколіков ), яка передбачає сукупність змісту, форм, методів, педагогічних прийомів навчання, враховуючи їх об’єктивні
можливості ( Ю. Бабанський, А. Найн, В. Сластьонін ).
Важливими організаційно-педагогічними умовами формування підприємницької
компетентності майбутніх фахівців ресторанного господарства є : оновлення змісту професійної освіти кулінарного профілю, впровадження авторського навчального курсу
«Підприємницька діяльність», творчих завдань, критеріїв їх оцінювання, організація діяльності, професійних факультативів, конкурсів; залучення учнів ПТНЗ кулінарного профілю до участі у конференціях, семінарах.
Ефективність формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців ресторанного господарства також залежіть від впровадження у навчально-виховний процес професійної підготовки майбутніх фахівців ресторанного господарства сучасних форм і методів навчання.
Реалізація формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців ресторанного господарства ґрунтується на принципах: гуманізації ї гуманітаризації.
Принцип гуманізації полягає в тому, що він реалізує гостру потребу сучасного суспільства в робітничому потенціалі, який володіє не тільки високою професійною кваліфікацією, а й готовий використовувати отримані знання і навички у підприємницької
діяльності. Принцип гуманітаризації знаходить прояв у посиленні гуманітарної
спрямованості загально технічних і спеціальних предметів. Важливо приділяти увагу,
наприклад, підготовці освіченого кваліфікованого робітника, який обізнаний з діючим законодавством; має уявлення про санітарно-гігієнічні вимоги до виробничих приміщень, основні методи визначення забруднення оточуючого середовища, вплив виробничої діяльності на організм людини. Потужній заряд таких знань несуть в собі такі
предмети, як: «Основи економічних знань», «Основи правових знань», «Основи фізіології
та санітарії», «Економіка підприємства». Завдяки названим предметам, що виконують пізнавальну та виховну функції, формується підприємницька компетентність і прагнення учня застосовувати засвоєні знання в підприємницькій діяльності.
Відповідно до організаційно-педагогічних умов і принципів визначаються теоретичний і практичній етапи формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців ресторанного господарства, виділені в організаційно-діяльнісний блок.
Теоретичний етап формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців ресторанного господарства можна розглядати як процес становлення професійної
майстерності учнів, збагачення теоретичними знаннями. Отримані в процесі теоретичного навчання знання, уміння й навички учні мають можливість закріпити в процесі виконання практичних завдань професійно – практичної підготовки, яка здійснюється у формі
практичних занять, участі у конкурсах; виробничої практики на робочих місцях підприємства. Кожний з етапів забезпечує динаміку зростання рівня підприємницької
компетентності як складової професійної компетентності майбутніх фахівців ресторанного господарства відповідно до встановлених критеріїв, які визначаються згідно з вимогами до професій фахівців ресторанного господарства.
Змістовний компонент моделі включає також оціночно-результативний блок, який містить критерії формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців ресторанного господарства, показники та рівні засвоєння ними необхідних знань, умінь та навичок.
Сформованість підприємницької компетентності майбутніх фахівців ресторанного господарства визначається за когнітивним, мотиваційно-ціннісним, діяльнісно- практичним, розвивальним, адаптованим критеріями. За когнітивним (пізнавальним)
критерієм оцінюється рівень сформованості професійно-важливих якостей майбутніх

9
фахівців ресторанного господарства; мотиваційно-ціннісним –усвідомлення майбутніх фахівців ресторанного господарства значущості підприємницької компетентності, свідоме ставлення до підприємництва; діяльнісно-практичний – використання теоретичних знань на практиці; розвивальним – наявність потреб, підвищувати свій професійний рівень;
адаптованим – уміння адаптуватися до нових умов організації виробництва, ставити соціально значимі цілі й реалізовувати їх у підприємництві.
Важливу роль у формуванні підприємницької компетентності майбутніх фахівців ресторанного господарства відіграє також особистість педагога, його професіоналізм.
Оптимально розвивати професійні здібності учнів у процесі навчання, стимулювати розвиток особистості майбутніх робітників, формувати підприємницьку компетентність,
готувати учнів до свідомого професійного самовизначення у підприємницькій діяльності є
першочерговим завданням педагогічного працівника професійно-технічного навчального закладу.
Безумовно, формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців ресторанного господарства потребує супроводу педагогічної науки, оскільки саме наукова діяльність зорієнтована на пошук нових знань, інноваційних підходів до добору і
структурування змісту освіти, обґрунтування нових ідей, концепцій, гіпотез, які знаходять практичне втілення в експериментальній роботі дослідників.
Критеріями ефективності функціонування моделі формування підприємницької
компетентності майбутніх фахівців ресторанного господарства є: задоволення потреб галузі ресторанного господарства у висококваліфікованих робітничих кадрах; задоволення потреб споживача в якісній організації підприємницької діяльності; розширення можливостей професійної самореалізації молоді; забезпечення стабільного функціонування й розвитку професійно-технічного навчального закладу.
Отже, ефективне формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців ресторанного господарства залежить від створення відповідних організаційних, науково- методичних, соціально-психологічних умов. Проаналізувавши структурно-функціональну модель формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців ресторанного господарства, ми дійшли висновку, що до чинників, які впливають на ефективність ії
функціонування, необхідно віднести: оновлення змісту професійної освіти, зміст який змінюється відповідно до сучасних потреб ринку праці; впровадження у процес професійної підготовки кваліфікованих робітників сучасних форм і методів навчання.
Проектувати модель формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців ресторанного господарства доцільно з урахуванням традиційних дидактичних принципів.
Водночас, реалізація концептуальних засад формування підприємницької компетентності
майбутніх фахівців ресторанного господарства у професійно-технічному навчальному закладі потребує обґрунтування вимог галузі ресторанного господарства до професійно- важливих якостей майбутніх фахівців ресторанного господарства.
2.Обгрунтування вимог галузі ресторанного господарства до підприємницької
компетентності майбутніх фахівців ресторанного господарства
Розвиток малого підприємства в Україні є одним із стратегічно важливих умов економічного зростання. Даний сектор економіки, володіючи великою гнучкістю,
адаптованістю до зовнішнього середовища є стабілізатором економічного розвитку.
Критеріями розвитку та успіху справ у малому підприємстві є рівень доходів та число бажаючих займатися малим бізнесом. Статистика свідчить, що з часів незалежності
України до 1 липня 2013 року статус приватного підприємця набуло 5 мільйонів 142
тисячі 48 осіб.
На розвиток підприємництва впливає формування громадської думки про роль підприємця в економічному житті суспільства і держави. Так за результатами соціологічного дослідження, проведеного Центром «Соціальний моніторинг» на замовлення Федерації роботодавців України близько 70% українців позитивно ставляться

10
до підприємців як до класу, а третина опитаних покладають на бізнес основні надії щодо розвитку економіки.
Сучасний ринок праці все в більшій мірі пред’являє вимоги не до конкретних знань,
а до компетентності робітників. Особливо це характерно для професійної діяльності в галузі ресторанного господарства.
Вимоги галузі ресторанного господарства до професійної компетентності майбутніх фахівців ресторанного господарства визначено державними стандартами освіти –
нормативними документами, які встановлюють вимоги щодо змісту професійного навчання, обсягу освітньої підготовки та рівня фахової професійної підготовки працівників, тобто їх кваліфікації.
Рівень їх професійної придатності забезпечується сукупною наявністю загальноосвітніх і спеціальних знань, умінь, здібностей, досвіду та трудових навичок,
необхідних для виконання робіт певної складності за відповідною професією чи спеціальністю. Разом з організацією та мотивацією праці рівень кваліфікації майбутніх фахівців ресторанного господарства стає вирішальною ланкою не тільки в підвищенні
конкурентоспроможності, а і спроможності, отримані знання і навички використати у підприємницькій діяльності. Ці три складові – мотивація, організація, кваліфікація –
пов’язані і взаємно доповнюють одна одну.
Велика роль в самостійному визначенні майбутнього фахівця ресторанного господарства у підприємницькій діяльності залежить від сформованої у нього підприємницької компетентності. На основі аналізу результатів наукових праць з’ясовано сутність поняття « підприємницької компетентності » майбутніх фахівців ресторанного господарства, як складової професійної компетентності, що забезпечує спрямованість діяльності учня на досягнення успіху у ресторанному бізнесі і подальшого самостійного здійснення професійної діяльності у сфері підприємництва.
Підприємницьку компетентність майбутніх фахівців ресторанного господарства ми розглядаємо як підготовленість до вирішення реальних підприємницьких завдань на основі знань у сфері економіки, маркетингу, менеджменту, права і початкового досвіду практичної підприємницької діяльності.
Тому для майбутнього підприємця важливо, набуваючи професії вивчати багато необхідних навчальних предметів загально технічної, професійно теоретичної,
природничо-математичної та гуманітарної підготовки, зокрема: основи галузевої
економіки і підприємництва, устаткування підприємств харчування, калькуляцію та облік,
право. Знання нормативно правових документів Законодавства України, розуміння правил економічної та фінансової діяльності забезпечить майбутнім фахівцям ресторанного господарства оволодіння навиками ефективної господарської діяльності, що підвищує
рівень їх економічної свободи, обумовлює розвиток підприємницької ініціативи.
Показниками, що характеризують сформованість підприємницької компетентності
є рівень знань, позитивне ставлення майбутніх фахівців ресторанного господарства до підприємництва, самостійність застосування знань, усвідомленість і якість виконання проектних завдань ( бізнес планів, звітів ) рівень сформованості ділових якостей,
елементів підприємницької культури, рівень готовності до прийняття економіко –
обґрунтованого рішення.
Тому слід зазначити, що успішне формування підприємницької компетентності
майбутніх фахівців ресторанного господарства залежить від виваженого проектування змісту професійного навчання з урахуванням формування підприємницької
компетентності майбутніх фахівців ресторанного господарства як складової професійної
компетентності.

11


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал