М. О. Мироненко словник термінів І понять з педагогіки



Сторінка18/18
Дата конвертації11.12.2016
Розмір3.29 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Ц

*Цивільне (громадянське) виховання - формування громадянської позиції як інтегративної якості особистості, яка дозволяє людині відчувати себе юридично, соціально, морально та політично дієздатною. До основних елементів громадянської позиції належить моральна та правова культура, яка виражається у почутті власної гідності, внутрішньої свободи особи, дисциплінованості, гармонічному сполученні патріотичних, національних та інтернаціональних почуттів.


*Цикл існування обєкта діяльності - період, протягом якого існує об’єкт діяльності фахівця від «народження» (чи проектування) до його ліквідації. Період існування об’єкта діяльності поділяється на окремі етапи:

- проектування, протягом якого вирішуються питання щодо його конструкції чи змісту;

- створення,

- експлуатації, протягом, якого об’єкт використовується за призначенням;

- відновлення (ремонт, удосконалення і т.д.), яке пов’язане з відновленням властивостей, якостей, підвищенням продуктивності та ін.;

- утилізація і ліквідація.

Кожен етап існування об’єкта діяльності фахівця має свої ознаки, що визначаються спільністю (відповідно до кінцевого продукту) типових задач діяльності, пов’язаних безпосередньо з об’єктом, а також відмінностями даних типових задач від задач іншого етапу.
Цикл підготовки - сукупність складових частин змісту освіти чи професійної підготовки, які об’єднані відповідно до ознак причетності їхнього змісту до загальної галузі освіти чи загального напрямку підготовки.
Цинізм - моральна якість, яка характеризує презирливе ставлення до культури суспільства, до його духовних і моральних цінностей. Форма морального зла, що відкрито демонструє власну аморальність. Крайня форма цинізму – жорстокість, тому особливо небезпечним є спілкування дітей та юнацтва зі злочинними елементами, які створюють ілюзію вседозволеності. Його прояви необхідно відстежувати викладачу аби здійснити відповідні впливи щодо бажаного усунення.


Ш



Школа - освітня, навчально-виховна установа, базовий елемент освітньої системи.

Ю



*Юність - шкільна, рання юність (I період), стадія життя і розвитку людини, що охоплює вік від 14-15 років і II період - до 21 року. Основний психологічний процес юності – формування особистості та розвиток самосвідомості. Найбільш загальна тенденція юності – зростання самостійності та самосвідомості, відкриття свого «Я». Юність - час активного світоглядного пошуку, своєрідним фокусом якого стає проблема сенсу життя.
Я
Якість особистості випускника вищого навчального закладу - цілісна сукупність характеристик особистості, що визначає зміст соціально значимих і професійно важливих особливостей особистості, яка закінчує вищий навчальний заклад.
*Якості знань - виявляються в результаті багато аспектного аналізу засвоєння і застосування знань людиною у різних видах діяльності. Поняття якості знань передбачає співвіднесення видів знань (закони, теорії, прикладні, методологічні знання) з елементами змісту освіти. Якість знань має наступні характеристики: повноту, глибину, систематичність, системність, оперативність, гнучкість, конкретність, узагальненість. Основними якостями знань у системі є повнота, глибина, оперативність, гнучкість, усвідомленість. Під час ігрової перевірки виявляється ступінь сформованості кожної якості знань чи їхнього сполучення.
*Якості особистості педагога. При розгляді педагога як суб’єкта діяльності виділяють професійно-педагогічні якості, які можуть бути дуже близькі до здібностей, і власне особистісні. До важливих професійних якостей А.К.Маркова відносить: педагогічну ерудицію, педагогічну цілеспрямованість, педагогічне (практичне і діагностичне) мислення, педагогічну інтуїцію, педагогічну імпровізацію, педагогічну спостережливість, педагогічний оптимізм, педагогічну спритність, педагогічне передбачення та педагогічну рефлексію. Усі ці якості близькі до поняття «здатність». Ще більш насиченим виглядає список особистісних якостей педагога за Л.М. Мітіною: ввічливість, вдумливість, вимогливість, вразливість, вихованість, уважність, витримка, гнучкість у поводженні, громадянська позиція, гуманність, діловитість, дисциплінованість, доброта, сумлінність, доброзичливість, ідейна переконаність, ініціативність, щирість, колективізм, критичність, логічність, любов до своїх учнів і дітей взагалі, спостережливість, наполегливість, відповідальність, чуйність, організованість, товариськість, політична свідомість, порядність, патріотизм, правдивість, педагогічна ерудиція, передбачливість, принциповість, самостійність, самокритичність, скромність, справедливість, кмітливість, сміливість, прагнення до самовдосконалення, тактовність, почуття нового, почуття власного достоїнства, чуйність та емоційність. Цей загальний перелік властивостей складає психологічний портрет ідеального вчителя. Стрижнем, серцевиною цього портрета є власне особистісні якості: спрямованість, рівень домагань, самооцінка й образ «Я».
*Якості особистості учня (студента). Це когнітивні (пізнавальні) якості, уміння відчувати навколишній світ, задавати питання, знаходити причини явищ, позначати своє розуміння чи нерозуміння питання й ін. Креативні (творчі) якості – одухотвореність, фантазія, гнучкість розуму, відчуття суперечності; розкутість думок і почуттів, рухів; прогнозованість; наявність своєї думки та ін. Методологічні (організаційні) якості – здатність до усвідомлення цілей навчальної діяльності й уміння їх пояснити; уміння поставити мету й організувати її досягнення; рефлексивне мислення; комунікативні якості й ін. Ці групи представляють мінімальний комплексний набір орієнтирів для забезпечення всебічного освітнього процесу. Так, наприклад, орієнтація на розвиток лише креативних якостей ускладнить загальний освітній рух студента, оскільки без сформованої організаційної основи його творчість залишиться спонтанною. Особистісні якості студента використовуються для формулювання цілей освітнього процесу на різних його етапах стосовно досліджуваних курсів та окремих тем.

ПЕРЕЛІК

понять і термінів, наведених у навчальному посібнику

Абстракція


Автоматизм

Авторитарне виховання

Авторитет

Авторська школа

Агресивне поводження

Адаптація

*Акмеологія

*Аксіологія

Активна життєва позиція

Активність особистості

*Активні форми і методи навчання


Альтруїзм

Аналіз


*Аналогія

Андрагогіка

Антипатія

Аперцепція

Афективна дія

Безперервна освіта

Бесіда

Вальдорфська педагогіка



*Види діяльності людини

*Види контролю

Визначення

Викладання

Виробнича функція

*Виховання

*Вихователь

*Виховна система

*Виховний компонент у професійній освіті

*Виховуюче навчання


*Вища освіта

Вищі навчальні заклади


Візуальна грамотність

Вік


Воля

*Вплив

*Вплив педагогічний


*Вправа

*Всебічний розвиток особистості

Герменевтика

Гіпотеза

*Головна діяльність


Грамотність

*Гуманізація та гуманітаризація освіти

Дедукція


Демонстрація

*Державна атестація випускників


*Дидактика

Дидактичні поняття


Дискусія

*Дистанційна освіта

Дисципліна


Дитинство

Дія

*Діяльність


*Ділова гра

Доброзичливість


Доказ

*Документи організації навчального процесу

Домашні завдання


Доповідь

Досвід педагогічний

Дослідження

Екскурсія

*Експеримент

*Електронний підручник

*Емоції


*Забування

Завдання


*Задача діяльності

Задача пізнавальна


*Закони і закономірності навчання

*Закріплення знань, умінь та навичок


Занедбаність педагогічна

*Заохочення


*Запам'ятовування

*Засвоєння

*Засоби навчання

*Застосування знань, умінь та навичок


*Звичка

*Здатність

Злочинність неповнолітніх

*Зміст освіти

*Знання


*Знання фундаментальні

*Зона найближчого розвитку


Ідеал

Імпровізація

Індивідуалізація навчання

*Індивідуальна освітня траєкторія


*Індивідуальні завдання


*Індивідуальний підхід

Індивідуальність

Інженерна психологія

*Ініціатива


Ініціативність

Інструктаж


Інтелект

Інтенсифікація навчання

*Інтерес

*Інформаційні технології дистанційного навчання

Іспити (екзамени)

*Кваліфікаційні роботи

Кваліфікація

Колектив


Колоквіум

Компетентність

Комплексна система навчання

Конкретизація

Конспектування

Конструювання

Конструювання системи знань

Контекстне навчання

Контроль якості вищої освіти

Контрольні заходи

Креативність

*Кредит


*Кредитно-модульна система

Культура мови

Культура поведінки

*Лабораторні заняття

*Лекція

*Ліцензування освітньої діяльності, акредитація напрямків, спеціальностей і вищих навчальних закладів

Людина


*Методика роботи з підручником
Методика навчального предмета

*Методична робота


Методи виховання

Методи дослідження


*Методи навчання

Методи організації навчання


Моделювання

*Модуль


Мотив

Мотиви


*Навичка

*Навчальна дисципліна у вищому навчальному закладі

*Навчальна діяльність

*Навчальна книга

*Навчальна мотивація

*Навчальний час студента

*Навчальні заняття

Навчання

Навчання вмінню визначати мету (рос. целеполаганию)

Навчання і розвиток

Навчання студентів

Напрямок підготовки

Настрій

*Неуспішність



*Нормативна частина змісту навчання

*Нормативний термін навчання

*Нормоконтроль проекту складової частини стандартів вищої освіти

*Область (галузь) освіти

*Об’єкт діяльності

Онтогенез


*Освіта


*Освіта як процес

*Освіта як результат

*Освіта як система

*Освітні рівні

*Освітній веб-сайт


*Освітній процес

*Освітня діагностика

*Освітня ситуація


*Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ)

*Освітньо-професійна програма (ОПП)

*Освіченість

Особистісний підхід


Особистість

*Орієнтована основа дії

*Основні тенденції сучасної освіти

*Осудження

Оцінка

*Оцінка якості роботи викладача



*Пам’ять

*Пам’яті розвиток і шляхи її тренування

Патріотизм

*Педагогіка


*Педагогіка вищої школи

*Педагогічна антропологія

*Педагогічна взаємодія

*Педагогічна діяльність

*Педагогічна діагностика


*Педагогічна освіта

*Педагогічна психологія


*Педагогічна технологія


*Педагогічне проектування

*Педагогічне спілкування


*Педагогічні і науково-педагогічні працівники

*Педагогічні здібності


*Педагогічні уміння

Первинна посада


*Перевиховання


*Перевірка знань, умінь і навичок
*Перевірка й оцінка

*Переконання


Перешкоди у спілкуванні (у діяльності)

Писемність

*Письмові роботи

Підвищення кваліфікації

*Пізнання

*Післядипломна освіта


*Планування навчальних занять

*Поведінка


Поведінка що відхиляється

*Поетапне формування розумових дій

*Показник якості вищої освіти

Порівняння

*Потреби

*Пояснення


Правове виховання

Правопорушення

Практика педагогічна

Практикум

*Практична підготовка студентів

*Практичні роботи

Працездатність

*Представлення (уявлення)


*Прийом спілкування


Примус

*Принципи виховання


*Принципи навчання

*Принципи освітнього процесу

Природний експеримент

*Проблема

*Проблемне навчання

Прогнозування

*Програма навчальна

Програмоване навчання


Проект

*Професійна орієнтація

*Професійна освіта


*Професійне самовизначення

*Професійне становлення особистості

*Професія

*Процес навчання

*Психіка

Психологія
*Рефлексія в навчанні

*Рівень акредитації і тип вищого навчального закладу

Рівень вимог


*Рівень професійної діяльності

*Рівень якості вищої освіти

*Робочий час викладача

Розвиваюче навчання

Розвиток особистості

Розвиток психічний


*Розуміння


Родина

Роль


Само актуалізація

*Самовизначення

*Самовиховання

Самоврядування учнівське (студентське)

*Самоконтроль

*Самоосвіта

*Самооцінка

Самосвідомість

Самоспостереження

Самостійна робота


*Самостійна робота студента

*Самостійність


*Свідомість

*Світ дитинства

Світогляд


*Семінар

Середня професійна освіта, середня фахова освіта


Синтез

*Система освіти

*Систематизація

*Системність знань

*Словники навчальні

*Соціалізація

Соціальна педагогіка


Соціальна психологія
Соціологія освіти

Спеціальна психологія

*Спеціальність


Спілкування


*Спостереження

*Сприйняття

*Стандарти освітні

*Стиль педагогічної діяльності

*Стомлення

Страхи в дітей і юнацтва

*Стрес

*Структура освітньої діяльності

*Структура підручника


*Структурно-логічна схема підготовки

*Студент як суб’єкт навчальної діяльності

*Суб’єктні властивості педагога

*Суб’єкти освітнього процесу


Субкультура

*Сугестія

*Сугестивність


*Судження

*Творча діяльність

*Творчість

*Темп навчання

*Тест

Тест досягнень


*Тести


*Тести критериально - орієнтовані

*Тести психологічні

Тести ситуаційні

*Техніка викладання


*Технічні засоби навчання

*Тривожність

*Увага

*Узагальнення

*Уміння

*Умовивід

Університети

*Управління вищим навчальним закладом

Управління освітою


*Урок

Установка

*Учені (вчені) ступені і звання


*Учитель

*Уява

Філогенез людини

Філософія освіти

Фрустрація


*Фундаменталізація освіти

Ханжество (святенництво)


*Характер

Християнська культура

*Цивільне (громадянське) виховання

*Цикл існування об’єкта діяльності

Цикл підготовки

Цинізм


Школа

*Юність


Якість особистості випускника вищого навчального закладу

*Якості знань

*Якості особистості педагога

*Якості особистості учня (студента)



Литература

1. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы филос. герменевтики: Пер. с нем. /Общ. ред. и вступ. ст. Б.Н.Бессонова. – М.: Прогресс, 1988. – 704 с.

2. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. Изд. Второе, доп., испр. и перераб. – М.: Логос, 2001. – 384 с.

3. Керівництво з питань проектного менеджменту: Пер. з англ. / Під ред. С.Д. Бушуєва. – 2-е вид., перероб. – К.: Видавничий дім «Деловая Украина», 2000. – 198 с.

4. Краткий педагогический словарь пропагандиста / Под общ. ред. М.И.Кондакова, А.С.Вишнякова; Сост.: М.Н.Колмакова, В.С.Суров. – 2-е изд., доп. и доработ. – М.: Политиздат, 1988. - 367 с.

5. Кремень В. Болонский процесс: сближение, а не унификация. – Зеркало недели. - № 48 (473). – 2003, 13 дек.

6. Максакова В.И. Педагогическая антропология: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 208 с.

7. Навчальна книга. Рекомендації до написання: Посібник / К.М.Левківський, В.О.Салов. – Дніпретровськ: Національна гірнича академія України, 2002. – 54 с.

8. Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 544 с.

9. Положення про предметно-модульну організацію навчального процесу. – Дніпропетровськ: НГУ, 2004. – 24 с.

10. Российская педагогическая энциклопедия: В 2 т. /Гл. ред. В.В.Давыдов. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1999.

11. Салов В.О. Основи педагогіки вищої школи: Навчальний посібник. – Національна гірнича академія України. – 2003. – 183 с.

12. Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М.Прохоров. – 4-е изд. – М.: Сов. Энциклопедия, 1989. – 1632 с.: ил.

13. Современная западная социология: Словарь. – М.: Политиздат, 1990. – 432 с.

14. Терёхин А.Г. Педагогика и мир детства. – Вопросы методологии. – 1992. - № 3-4. – С. 83-89.

15. Тихомиров В. Современные образовательные технологии: Мировой опыт и положение дел в России // Alma mater. – 2002. - № 1. – С.9-12.



16. Хуторской А.В. Современная дидактика: Учебник для вузов. – СПб: Питер, 2001. – 544 с.: ил.

17. Человек. Философско-энциклопедический словарь. – М.: Наука, 2000. – 516 с.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал