М. М. Литвин Постановка проблемиСкачати 98.74 Kb.
Дата конвертації30.03.2017
Розмір98.74 Kb.

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВООХОРОННИХ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

УДК 355.457

М. М. Литвин
Постановка проблеми. На сучасному етапі в нашій країні й у світі відбулися значні військово-політичні та соціально-економічні які істотно вплинули на стан національної безпеки України і вимагають розробки й реалізації принципово нових підходів до її забезпечення. Насамперед необхідне коригування нормативного правового врегулювання діяльності із забезпечення національної безпеки України в усіх сферах, включаючи прикордонну безпеку. Незважаючи на те що останніми десятиліттями був прийнятий великий пакет нормативних правових актів, які мають важливе значення для забезпечення безпеки України в прикордонній сфері, залишається невирішеною низка проблем і питань. Зокрема реалізація правового статусу Державної прикордонної України як правоохоронного органу вимагає поступового пристосування механізмів виконання правоохоронної функції до завдання дотримання світових стандартів у сфері прав людини [1].

Правове забезпечення прикордонної безпеки лежить в основі всієї роботи з удосконалювання системі! забезпечення. Невипадково Концепція розвитку Державної прикордонної служби України на період до 2015 року першим завданням державу, в прикордонній сфері визначає саме удосконалення правового регулювання її діяльності [2].

У зв'язку з цим виникає гостра необхідність у проведенні аналізу правового забезпечення реалізації правоохоронної функції ДПСУ, виявленні проблем нормативного правового регулювання відносин, що виникають у прикордонній сфері, і пошуку шляхів їх «рішення, а також подальшого вдосконалювання механізмів. здійснення правоохоронної діяльності.

Питання реалізації правоохоронної функції ДПСУ є предметом уваги таких науковців, як В. В. Чумака, X О. Цимбалістого, П. В. Онопенка, Т. А. Пікуля. Однак власне теоретичне обґрунтування правоохоронна «вільності ДПСУ потребує більш детального дослідження. Метою даної статті є дослідження окремих аспектів гуманістичної складової правоохоронної функції ДПСУ.Виклад основного матеріалу. Головною причиною низької ефективності виконання правоохоронних завдань є не лише недосконалість законодавчої бази, а й недостатній рівень адаптованості органів ДПСУ до умов, що склалися. Завдання ДПСУ на сучасному етапі вимагають послідовного закріплення та реалізації основ діяльності щодо забезпечення прикордонної безпеки на підставі загальних засад здійснення правоохоронної діяльності. При цьому повинне враховуватись місце ДПСУ в системі правоохоронних органів, сутність завдань з охорони державного кордону, відповідність форм і методів діяльності принципам здійснення владних повноважень, дотримання основних гарантій забезпечення прав людини.

Нагальним завданням реформування ДПСУ є створення сучасної прикордонної служби європейського типу, яка гарантовано забезпечуватиме захист національних інтересів на державному кордоні. Аналіз даного пріоритету дозволяє виділити дві його складові: мету - гарантований, тобто ефективний захист національних інтересів на державному кордоні та засоби досягнення цієї мети - створення сучасної прикордонної служби європейського типу. Виконання цільового призначення ДПСУ в українській державі буде залежати від єдності в реалізації названих складових.

Побудова надійних механізмів ефективного захисту національних інтересів неможлива без теоретичного обґрунтування реалізації правоохоронної функції, визначення її сутності та змісту, особливостей здійснення у сфері забезпечення прикордонної безпеки. У літературі наводяться різноманітні визначення правоохоронної функції держави. В. Н. Хропанюк, виокремлюючи функцію охорони правопорядку, стверджує, що це діяльність держави, спрямована на забезпечення. Точного і повного здійснення її законодавчих розпоряджень усіма учасниками суспільних відносин [3]. О. Ф. Скакун розуміє під правоохоронною функцією забезпечення охорони конституційного ладу, прав і свобод громадян, законності т;а правопорядку, довкілля, установлення і регулювання правом усіх суспільних відносин [4]. Автори курсу лекцій 'Теорія держави і права" за редакцією Н. Н. Матузова і А. В. Мапько називають внутрішню правоохоронну функцію - охорона прав і свобод громадян, усіх форм власності, правопорядку, і зовнішню - забезпечення миру і підтримка світового порядку [5].

Отже, правоохоронна функція держави є багатогранною та включає в себе охорону прав і свобод особистості, забезпечення законності, охорону правопорядку. Праві ті автори, які вважають, що закон передбачав існування не однієї, а кількох правоохоронних функцій держави [6]. Такого висновку можна дійти і на підставі аналізу останнього пункту ст. 1 Закону України "Про основи національної безпеки України" - "Правоохоронні органи - органи державної влади, на які Конституцією і законами України покладено здійснення правоохоронних функцій" [7].

Слід погодитись із тим, що у різних держав на різних історичних етапах розвитку охоронних правових потреб їх кількість, зміст, організація державної влади мають певну специфіку, що відображається і на правоохоронних функціях держави, які змінюються в просторі й у часі. Тому, з одного боку, правоохоронні функції держави об'єктивні за своєю природою, з другого - на них впливає характер державної влади.

Пріоритетною є функція охорони прав та свобод особи, що випливає зі ст. З Конституції України, яка закріплює: "Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави". Ця функція держави здійснюється за допомогою функції забезпечення правопорядку. Одна без одної вони існувати не можуть. Охороняти права та свободи можна тільки через забезпечення правопорядку, який, у свою чергу, може існувати тільки через охорону прав і свобод особи.

Для ДПСУ також важливим є пріоритет прав людини. Таке положення знайшло своє закріплення в Законі України "Про Державну прикордонну службу України", ст. 5 якого вказує: "Діяльність Державної прикордонної служби України провадиться на основі дотримання прав і свобод людини і громадянина. Органи, військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України зобов'язані поважати гідність людини, виявляти до неї гуманне ставлення. Неправомірне обмеження прав і свобод людини неприпустиме і тягне за собою відповідальність згідно із законом".

Таким чином, правоохоронна функція ДПСУ містить у собі аспекти реалізації основних правоохоронних напрямів діяльності держави: забезпечення національної безпеки, охорону правопорядку, дотримання прав людини.

Найвищою цінністю сучасного, цивілізаційного прогресу є людина, її права та свободи. Це, у свою чергу, обумовлює об'єктивну необхідність внесення суттєвих уточнень у політику системних перетворень. Ідеться про істотне посилення соціальної спрямованості курсу ринкових реформ, перетворення соціального чинника у важливий інструмент прискорення економічного зростання, підвищення дієвості влади, досягнення у суспільстві взаєморозуміння та злагоди [6].

Гуманістичне спрямування діяльності ДПСУ виходить з її призначення та правового статусу. Державна прикордонна служба України - державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує недоторканність державного кордону та охорону суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні. Про гуманне ставлення до особи з боку ДПСУ свідчить той факт, що в разі неправомірного обмеження законних прав і свобод людини її співробітниками під час виконання ними службових обов'язків відповідний орган безпеки повинен вжити заходів до поновлення цих прав і свобод, відшкодування заподіяної моральної та матеріальної шкоди, притягнення винних до відповідальності. Це положення повністю співпадає з вимогою ст. З Конституції України: "...держава відповідає перед людиною за свою діяльність".

Важливим аспектом дотримання прав людини в діяльності ДПСУ є створення системи заходів, спрямованих на підтримання зв'язків з громадськістю. Про тісний взаємозв'язок громадськості з ДПСУ говорить закріплення як принципів діяльності поваги та дотримання прав і свобод людини та громадянина; взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями при здійсненні покладених на Державну прикордонну службу України завдань; відкритості для демократичного цивільного контролю. Зазначені принципи підкреслюють гуманістичну складову правоохоронної функції ДПСУ.

Оцінюючи зміни, які відбуваються як у державно-політичних структурах українського суспільства, так і в його правоохоронних органах, слід відмітити, що переосмислення пріоритетів у їх діяльності ще не відповідає запитам і масштабам демократизації країни. До цього часу органи правопорядку часто розглядаються як інститути держави, складові виконавчої вертикалі, інструмент силового впливу на певні групи суспільства, що порушують закон. В органах правопорядку найчастіше вбачають лише силу, що протистоїть злочинності. Таке бачення надзвичайно звужує дійсну роль органів правопорядку, призначення яких полягає не стільки в тому, щоб придушувати та припиняти правопорушення, скільки в тому, щоб запобігати правопорушенням, забезпечувати правопорядок, захищати права та свободи суспільства. Саме це і визначено законодавчо в Конституції України. Названа ж непогодженість між закоренілими поглядами на правові інститути і запитами розвитку органів правопорядку призводить до певних суперечностей між законодавчими основами їх діяльності та існуючими теоретичними поглядами на зміст цієї діяльності.

Вузьковідомче, "репресивне" розуміння завдань діяльності правоохоронних органів сприяє їх відчуженню від суспільства. Свою роль тут відіграє і тенденція до закритості відповідної інформації, що далеко не завжди виправдано функціонально. Воєнізація правоохоронних органів перешкоджає гнучкому реагуванню на ускладнення правової ситуації, погіршує взаємодію з громадськими об'єднаннями [8].

Вирішення даної проблеми неможливе без здійснення конструктивних заходів організаційного характеру, зокрема: без послідовного, енергійного впорядкування, часткового реформування і структурного вдосконалення ДПС України. У зв'язку з цим постає питання про генеральну мету розвитку системи органів ДПС України.

Формування пріоритетів розвитку ДПС України має не тільки організаційне, але й загальнополітичне значення, пов'язане з необхідністю формування суспільної думки і про стан правопорядку, і про роботу правоохоронних органів. Більшості громадян практично байдуже, як і в якому напрямі повинна розвиватися та вдосконалюватися (з організаційної точки зору) ДПС України, вони бажають відчувати захищеність національних кордонів, а також власну свобода від беззаконня та свавілля прикордонних структур. На таких позиціях нині закладена філософська тез нормативно-правова основа розвитку і вдосконалення ДПС України.

Практично досягти бажаного рівня взаємовідносин громадськості та ДПСУ можна шляхом вироблення та реалізації спеціальної програми з питань зв'язав із громадськістю. У програмі необхідно передбачити вивчення громадської думки, анкетування та інтерв'ювання окремих представників та груп населення, регулярні зустрічі (брифінги, прес-конференції, інтерв'ю) керівників і відповідальних працівників органів ДПСУ з представниками засобів масової інформації, творчих спілок і організацій для інформування про оперативну обстановку, результати та проблеми діяльності ДПСУ. Особливо важливими є зустрічі працівників ДПСУ з трудовими колективами, населенням прикордонних районів.

Безумовно, важливими є й виступи у центральній і місцевій пресі, на радіо і телебаченні, але безпосереднього спілкування працівників ДПСУ з населенням щодо актуальних питань охорони кордону, зміцнення правопорядку і законності ніщо не може замінити. Доводження громадської думки дозволяє уточнити уявлення про стан свідомості окремих соціальних груп, про актуальні потреби та інтереси населення прикордонного регіону в сфері правопорядку. Посилена увага як в центрі, так і на місцях має приділятися забезпеченню взаємодії органів влади в аспекті реалізації зазначених пріоритетних напрямів забезпечення прикордонної безпеки, а також підвищенню персональної відповідальності їх керівників за організацію цієї роботи.

Висновки. Таким чином, особливістю правоохоронної функції ДПСУ є поєднання основних напрямів правоохоронної діяльності держави: забезпечення національної безпеки, охорона правопорядку та забезпечення прав і свобод людини, Незважаючи на провідну роль такої складової, як забезпечення національних інтересів на державному кордоні, не можна применшувати значення інших аспектів діяльності ДПСУ, оскільки вони визначають зміст та спрямованість методів здійснення правоохоронної діяльності.

У подальших дослідженнях за даним напрямком слід звернути увагу на створення ефективних механізмів дотримання прав людини з урахуванням світових стандартів і забезпечення їх неухильного дотримання в діяльності ДПСУ.


Список використаної літератури

  1. Закон України "Про Державну прикордонну службу України" / Відомості Верховної Ради від 3.04.2003 р. - 2003. - № 27. - Ст. 208.

  2. Концепція розвитку Державної прикордонної служби України на період до 2015 року: Указ Президента України від 19.06.2006 р. №546/2006.

  3. Хропанкж В. Н. Теория государства и права / Под ред. В. Г. Стрекозова. - 2-е изд., доп., испр. - М.: Дабахов, Ткачев, Димов, 1995. -377 с.

  4. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристь, 2001. - 776 с.

  5. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: Підручник. - Харків: Консум; Ун-т внутр. справ, 2003. - 560 с.

  6. Онопенко П. В. Правоохоронні функції української держави: зміст і реалізація: Дис. ... канд. юрид. наук. - К., 2005. - 193 с.

  7. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 / Відомості Верховної Ради. - 2003. - № 39. - Ст. 351.

  8. Пікуля Т. А. Правоохоронні органи в механізмі держави України: (теоретико-правові питання функціонування): Дис. ... канд. юрид. наук. - К., 2004. - 203 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал