Лідія Попович,, Особливості організації науково-методичної роботи з учителями в умовах, освітнього округуСкачати 64.24 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації21.04.2017
Розмір64.24 Kb.

Лідія Попович,,
Особливості організації науково-методичної роботи з учителями в умовах,
освітнього округу,
Переорієнтація завдань навчально-виховного процесу в навчальнихĊ
закладах сільської місцевості на засадах особистісно орієнтованої освітиĖĊ
утвердження ціннісності гуманістичної педагогіки вимагає пошуку новихĊ
підходів до формування змісту освітиĖĊвизначення її структуриĖĊа загаломĊƀĊдоĊ
управління навчально-виховним процесом на нових методологічних іĊ
теоретичних засадахĘĊЗазначені процеси повинні розпочатися з удосконаленняĊ
підвищення професійної майстерності вчителяĖĊформування життєво важливихĊ
компетенцій та зростання якості знань учнівĖĊякі навчаються у малочисельнійĊ
школіĘĊ
Мета статтіĤ розкриття особливостей організації науково-методичноїĊ
роботи з учителями в умовах освітнього округуĘ
ВивченняĊĊі аналіз наукової літературиĖĊнормативних документівĖĊдосвідĊ
роботи свідчатьĖĊщо успішне розв’язання проблем організації науковоė
методичної роботи має позитивний вплив на результати діяльності сільськоїĊ
школиĘĊЗазначені проблеми знайшли своє відображення у працях відомихĊ
учених ЮĘĊКĘĊБабанськогоĖĊ НĘĊПĘĊВолковоїĖĊ ЮĘĊЗĘĊГільбухаĖĊ ІĘĊВĘĊЗайченкаĖĊ
ЛĘĊВĘĊЗанковаĖĊ
МĘĊЮ. КрасовицькогоĖĊ СĘĊВĘĊКрисюкаĖĊ ВĘĊВĘĊМелешкоĖĊ
ІĘĊГĘĊОсадчогоĖĊ ВĘĊІĘĊПавленкаĖĊ ОĘĊВĘĊПасто-венськогоĖĊ ВĘĊМĘĊПроскурінаĖĊ
ОĘĊЯĘĊСавченко тощоĘĊ
Учені розкривають значення науково-методичної роботиĖĊдоводятьĖĊщоĊ
вона сприяє збагаченню педагогічного колективу педагогічним досвідомĖĊ
спонукає вчителів до роботи над підвищенням своєї професійної майстерностіĖĊ
формує готовність педагогічних працівників до інноваційної роботиĖĊ
здійснення дослідноĊƀĊекспериментальної діяльностіĘĊПроте нині відсутнєĊ
дослідженняĖĊв якому було б розкрито теоретико-методичні засади організаціїĊ
науково-методичної роботи з учителями в умовах освітнього округуĘĊ
Ідею глобалізації сільського освітнього простору у адміністра-тивномуĊ
районі реалізував у Ставищенському районі Київської області вітчизнянийĊ
учений ІĘĊГĘĊОсадчийĖĊ теоретично обґрунтувавши та створивши районнийĊ
освітній округĖĊметодологічною основою якого є теорія освітніх мережĘĊНаĊ
відміну від думки про закриття невеликих сільських шкіл і збереження однієїĊ
на кілька населених пунктів науковець запропонував підсилити освітнійĊ
простір існуючих шкілĖĊвзаємоузгодити діїĖĊперерозподілити і делегуватиĊ
повноваженняĘĊСільська дитина стала учнем не однієї школиĖĊа кількох мініė
модулівĖĊобраних за її бажанням і об’єднаних в єдину мережуĘĊПроцесĊ
навчання став особистісно-зорієнтованимĘĊУ такій системі освіти кожнаĊ
дитина отримала можливість будувати свою власну освітню траєкторіюĘĊ
УченимĊ ƕвперше розроблено цілісну синергетичну теоріюĊ
функціонування і спрямованого розвитку освітніх системĊƀĊтеорію БМė
системаĊĒƕсистема без межƥēĥĊвведено поняття спрямованого розвиткуĥĊ
розроблено й теоретично обґрунтовано технологію забезпеченняĊ
спрямованого розвитку освітніх системĥĊвведено поняттяĊƕтериторіальнийĊ
освітній округƥĥĊзапропоновано класифікацію територіальних освітніх округівĊ
та нормативне забезпечення їх функціонуванняĥĊрозроблено теоретичнеĊ
обґрунтування методик спрямованого розвитку педагогічної культури вчителяĊ
та управлінської культури директора загальноосвітнього навчального закладуƥĊ
ŅĜĥĊĢĥĊģŇĘĊ
Сучасна освіта ставить високі вимоги до професійного зростанняĊ
вчителяĖĊтому для вирішення педагогічних завдань важливу роль у сільськійĊ
школі відіграє організація системної науково-методичної роботиĘĊНа думкуĊ
ІĘĊГĘĊОсадчого організаційно-методичну роботу у районному методичномуĊ
кабінеті територіального освітнього округу здійснюють методистиĊ
методичного центруĘĊМетодичний центр створюється як структурнийĊ
підрозділ районного методичного кабінету відділу освіти і є сервісноюĊ
службою з підвищення педагогічної майстерності сільського вчителяĘĊ
Головною метою центру є здійснення навчально-методичного забезпеченняĊ
освітнього процесу в закладах освіти та підвищення професійної майстерностіĊ
педагогічнихĊĊпрацівниківĘĊ
Як вважає науковецьĖĊметодисти надають індивідуальні консультації дляĊ
вчителівĖĊорганізовують та координують роботу постійно діючих семінарівĖĊ
районних методичних об’єднаньĖĊопорних шкілĖĊтворчих групĖĊзанять шкілĊ
підвищення педагогічної майстерностіĖĊ семінарів-практикумівĖĊ
консультпунктів для вчителівĖĊякі працюють не за фахомĥĊпроводять методичніĊ
заходиĖĊ спрямовані на розв’язання науково-методичних проблемĥĊ
координують методичну діяльність з обласним інститутом післядипломноїĊ
педагогічної освітиĖĊнауково-дослідними установамиĖĊвищими педагогічнимиĊ
закладами освітиĘĊ
Учений ІĘĊГĘĊОсадчий зазначаєĖĊщоĊƕорганізаційно-методична робота зĊ
розв’язання актуальної педагогічної проблеми системи освіти районуĊ
стимулює процес професійної діяльності педагогаĖĊзбагачує актуалізовануĊ
базову організаційну культуру методичних систем навчальних закладівĊ
новими законами самоорганізаціїůĖĊдозволяє поглибити знання педагогівĖĊ
підвищити дієвість цих знаньĖĊоцінити рівень професійної майстерностіĊ
вчителяĖĊспрогнозувати наслідки і результати роботиĘƥŅĜĖĊсĘĊĝĞĜŇĘĊ
Проблема створення освітнього середовища для реалізації нахилів іĊ
здібностей дитини в умовах освітніх округів розглядалася у грудніĊĜĚěěĊрокуĊ
на науковому семінарі Рівненського обласного інституту післядипломноїĊ
педагогічної освітиĘĊƕНауково-методичне забезпечення діяльності освітніхĊ
округів в умовах реформування освітньої галузіƥĘĊ
Актуальними були питанняĤĊстворення освітнього середовища дляĊ
реалізації нахилів і здібностей дитини в умовах освітніх округівĥĊнауковоė
методичного супроводу інноваційної діяльності освітніх округів наĊ
регіональному рівніĥĊудосконалення системи науково-методичної роботи зĊ
педагогічними працівникамиĥĊелектронних навчальних курсів для педагогівĥĊ
особливостей соціально-педагогічного супроводу учнівĖĊпедагогівĖĊбатьківĥĘĊ
шляхів удосконалення системи роботи з педагогами та обдарованими учнямиĥĊ
створення і розвитку районної системи профорієнтації як умови готовностіĊ
молоді до професійного самовизначенняĥĊперспективного досвіду роботи зіĊ
створення системи науково-методичної роботи в освітньому окрузі засобамиĊ
програмних продуктівĥĊстворення інформаційно-освітнього середовища дляĊ
удосконалення навчально-виховного процесу та інноваційного розвиткуĊ
закладів освітиĖĊсуб’єктів освітнього округуĘĊ
Мета й завдання розвитку сільської школи висуває нові вимоги доĊ
організації науково-методичної роботиĊĊ сільської малочисельної школиĘĊ
Науково-методична робота з учителями в умовах освітнього округу покликанаĊ
виявити рівень мотивації вчителів до безперервного удосконаленняĊ
професійної майстерностіĘĊ
Умови педагогічної праці вчителя сільської школи мають своїĊ
особливостіĖĊщо вимагають специфічної підготовки педагога до роботи уĊ
таких закладах освітиĘĊВідповідна підготовка частіше набувається у процесіĊ
практичної діяльності та у ході науково-методичної роботиĖĊ щоĊ
організовується як на базі опорноїĊĊшколиĖĊтак і на міжшкільному рівняхĘĊУĊ
цьому процесі здійснюється системне підвищення професійної майстерностіĊ
педагогічних працівників шляхом використання інноваційних форм науковоė
методичної роботи з учителями в умовах освітнього округуĘĊ
Організація науково-методичної роботи в межах сільської школи маєĊ
певні труднощіĖĊякі виникають через віддаленість закладу освіти відĊ
культурного центруĖĊрайонного методичного кабінетуĖĊопорних шкілĖĊ
недостатній рівень методичної підготовки педагогівĖĊ обмеженістьĊ
професійного спілкування з колегами одного профілюĖĊслабка матеріальноė
технічна база закладу освітиĖĊщо ускладнює процес підвищення кваліфікаціїĊ
вчителів та погіршує умови їхньої самоосвітньої діяльностіĘĊ
У ході науково-методичної роботи реалізуються проектиĖĊ щоĊ
передбачають заходи по збереженню й зміцненню здоров’я учасниківĊ
навчально-виховного процесуĖĊ створення авторських програмĖĊ окремихĊ
педагогічних технологійĖĊсценаріїв та моделей нетрадиційних уроків і іншихĊ
науково-методичних розробокĘĊ
Науково-методична робота у таких закладах не може обмежуватисяĊ
можливостями однієї школиĖĊтому для підвищення власної педагогічноїĊ
майстерності педагоги можуть брати участь у міжшкільних методичнихĊ
заходахĖĊякі організовуються у опорних школахĘĊВажливу роль у науковоė
методичній роботі з педагогічними працівниками сільської школи відіграєĊ
окружний шкільний методичний кабінетĖĊякийĖĊяк правилоĖĊфункціонує вĊ
опорній школі і має свої філії у малочисельних навчальних закладахĖĊякіĊ
відображають перспективний педагогічний досвід роботи учителів школи іĊ
досвід вітчизняної практикиĘĊ
Зміст науково-методичної роботи з педагогічними працівниками вĊ
умовах освітнього округу передбачаєĤĊорганізацію пошукових досліджень вĊ
галузі впровадження методикиĖĊ технологій навчання і вихованняĖĊ
удосконалення форм і методів роботи з педагогічними працівникамиĥĊ
трансформування наукових ідей у педагогічну практикуĥĊ створенняĊ
інформаційно-методичного супроводу процесу навчанняĥĊ здійсненняĊ
консультування вчителів щодо використання педагогічних інноваційĖĊновихĊ
форм організації навчально-виховного процесуĖĊвпровадження досягненьĊ
психолого-педагогічної наукиĥĊпошукĖĊузагальненняĖĊаналіз і впровадженняĊ
перспективного педагогічного досвідуĥĊрозроблення методичного супроводуĊ
самоосвіти й саморозвитку педагогів відповідно до процедур їх атестаціїĥĊ
впровадження сучасних методик навчання й вихованняĥĊрозроблення системиĊ
моніторингу навчальних досягнень учнів шляхом використання тестовоїĖĊ
діагностичної базиĥĊзабезпечення просвітницької діяльності й інформаційноїĊ
підтримки педагогівĘĊ
На думку вченихĖĊфункції науково-методичної роботи полягають уĊ
визначенні системи заходівĖĊспрямованих на досягнення кращих результатівĊ
(планування)ĥĊу діяльності з удосконалення структури і змісту методичноїĊ
роботиĊ (організаційна)ĥĊу систематичному вивченні співвідношення міжĊ
рівнем компетентності педагогівĖĊщо виявляються в узагальненому результатіĊ
їх праціĖĊта вимогами суспільства до якості роботи працівників освітиĊ
(діагностична)ĥĊпередбаченні знаньĖĊнеобхідних педагогам у майбутньомуĊ
(прогностична)ĥĊвиробленні нових положень навчально-виховної роботиĖĊуĊ
формуванніĖĊекспериментальній перевірці та впровадженні передового досвідуĊ
(моделююча)ĥĊвідновленні частково забутих або втрачених учителями знаньĊ
після закінчення навчального закладуĊĒвідновлюючаēĥĊвиправленні недоліків уĊ
діяльності педагогівĖĊпов’язаних з використанням застарілих методикĊ
(коригуючаēĥĊінформуванніĖĊагітації педагогів щодо впровадження досягненьĊ
наукиĖĊ перспективного досвідуĊ ĒпропагандистськаēĥĊ налагодженні йĊ
підтриманні зворотнього зв’язкуĖĊв оцінюванні відповідності наслідківĊ
методичної роботи завданням та нормативним вимогамĊĒконтрольноė
інформаційнаēĊŅěĖĊсĘĊĝģĞŇĘ
Система науково-методичної роботиĖĊяк сукупність науково-методичнихĊ
заходівĖĊспрямованих на зростання педагогічної майстерності та професійноїĊ
компетентності вчителівĖĊзабезпечує умови для розроблення та використанняĊ
творчих пошуків педагогів у міжкурсовий періодĘĊ
Загальні завдання науково-методичної роботи у цих закладахĊ
передбачаютьĤ, виявлення рівня мотивації вчителів до безперервної фаховоїĊ
освітиĖĊстворення умов для підвищення кваліфікації учителів у міжкурсовийĊ
періодĖĊрозвитку педагогічної майстерностіĖĊпідготовки керівників шкільнихĊ
методичних об’єднаньĖĊ творчих групĖĊ майстер-класів до роботи вĊ
малочисельних класахĥĊнадання методичної допомоги відповідно до потребĊ
педагогівĥĊпідготовку вчителів до атестаціїĥĊрозвиток педагогічної творчостіĊ
вчителівĥĊстворення умов для науково-дослідницької діяльностіĥĊрозробленняĊ
методичного супроводу навчально-виховного процесуĥĊвикористання новихĊ
форм навчанняĖĊщо підвищують ефективність навчально-виховного процесуĘĊ
У сучасній практиці роботи з педагогічними працівниками в умовахĊ
освітнього округу активно використовується метод моделюванняĖĊу процесіĊ
якого створюються варіативні моделі науково-методичної роботиĖĊщоĊ
розробляються відповідно до визначених завданьĤĊрозроблення науковоė
методичного супроводу освітнього процесуĥĊвивчення нормативно-правовихĊ
документів про освітуĖĊосвітніх стандартівĖĊнавчальних програмĖĊновихĊ
підручниківĥĊпоглиблення педагогічних знаньĥĊпідвищення загального рівняĊ
професійної культуриĥĊорганізація співпраці з науковими установамиĥĊ
організація дослідницько-експериментальної роботиĥĊмоніторинг навчальнихĊ
досягнень учнівĥĊрозвиток та поєднання традиційних і інноваційних формĊ
науково-методичної роботиĥĊ вироблення методичних рекомендаційĥĊ
удосконалення якості навчально-виховного процесуĥĊ поширенняĊ
перспективного досвіду вчителів у педагогічній пресіĖĊмісцевих засобахĊ
масової інформації та інших джерелахĘĊ
Змістом для розгляду на засіданнях методичних структур можуть бутиĊ
питання пов’язані з рівнем навченостіĖĊвихованості й розвитку учнів школиĖĊ
вимогами навчальних програмĖĊосвітніх стандартівĤĊнаявністю варіативнихĊ
підручників і навчальних посібниківĥĊзнаннями з психологіїĖĊпедагогікиĖĊ
методикиĖĊуправлінняĥĊосвоєнням інноваційĖĊупровадженням інформаційнихĊ
технологій у навчальну діяльністьĥĊнаявністю професійних інтересів і запитівĊ
педагогівĘĊ
У закладах освіти можуть бути удосконалені традиційні та використаніĊ
інноваційні форми науково-методичної роботиĖĊ що проводяться зĊ
педагогічними працівниками сільських шкіл в умовах освітнього округуĖĊ
зокремаĤĊконкурс шкільної науково-методичної продукціїĖĊ розробленняĊ
авторських та адаптованих програмĖĊдидактичних матеріалівĖĊпроведенняĊ
фестивалів методичних ідейĖĊзахисту педагогічних проектівĖĊрозробленняĊ
рейтингу досягнень педагогівĖĊтощоĘĊ
Особливістю науково-методичної роботи у школах в умовах освітньогоĊ
округу є теĖĊщо вона спрямована на розробкуĖĊапробацію й упровадженняĊ
педагогічних технологій побудованих на особистісно орієнтованому підходіĖĊ
що використовується у навчально-виховного процесіĖĊпродуктивність якогоĊ
пов’язана з малою чисельністю учнів у класах сільської школиĘĊЗазначимоĖĊщоĊ
для підвищення професійної майстерності педагогів малочисельної школиĊ
необхідно використовувати педагогічним працівникам інформаційноė
комунікативні технологіїĥĊінноваційні форми науково-методичної роботи зĊ
педагогічними працівникамиĖĊстворивши нові професійні об’єднання таĊ
структуриĘĊ
Ċ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ,
ěĘ
Волкова НĘĊПĘĊПедагогікаĊĤĊпосібник для студентів вищих навчальнихĊ
закладівĊęĊНĘĊПĘĊВолковаĘĊƀĊКĘĊĤĊВидавничий центрĊƕАкадеміяƥĖĊĜĚĚĜĘĊƀĊ
СĘĊĝģĞĘĊ
Осадчий ІĘĊГĘĊТеорія і практика спрямованого розвитку системи загальноїĊ
середньої освіти сільської місцевостіĊĤĊавторефĘĊдисĘĊна здобуття наукĘĊступеняĊ
д-ра педĘĊнаукĘĊƀĊКĘĖĊĜĚěĜĘĊƀĊĞĚĊсĘĊ

Document Outline

 • Мета й завдання розвитку сільської школи висуває нові вимоги до організації науково-методичної роботи сільської малочисельної школи. Науково-методична робота з учителями в умовах освітнього округу покликана виявити рівень мотивації вчителів до безперервного удосконалення професійної майстерності.
  • Мета й завдання розвитку сільської школи висуває нові вимоги до організації науково-методичної роботи сільської малочисельної школи. Науково-методична робота з учителями в умовах освітнього округу покликана виявити рівень мотивації вчителів до безперервного удосконалення професійної майстерності.
   • Мета й завдання розвитку сільської школи висуває нові вимоги до організації науково-методичної роботи сільської малочисельної школи. Науково-методична робота з учителями в умовах освітнього округу покликана виявити рівень мотивації вчителів до безперервного удосконалення професійної майстерності.
    • Мета й завдання розвитку сільської школи висуває нові вимоги до організації науково-методичної роботи сільської малочисельної школи. Науково-методична робота з учителями в умовах освітнього округу покликана виявити рівень мотивації вчителів до безперервного удосконалення професійної майстерності.
     • Мета й завдання розвитку сільської школи висуває нові вимоги до організації науково-методичної роботи сільської малочисельної школи. Науково-методична робота з учителями в умовах освітнього округу покликана виявити рівень мотивації вчителів до безперервного удосконалення професійної майстерності.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал