Лекція Методологічні принципи психології та методи психологічного дослідженняСкачати 86.82 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації28.12.2016
Розмір86.82 Kb.
ТипЛекція

22
Загальна психологія
Лекція 4. Методологічні принципи
психології та методи
психологічного дослідження
Вивчивши тему, ви повинні уміти
• пояснити методологічні принципи психології
• проаналізувати методи психологічного дослідження та умови їх застосування
• визначити взаємозв’язок принципів і методів психологічної думки.
Методологічні принципи психології
Отримання наукових знань про таке складне явище, яким є психіка, значною мірою залежить від підходу дослідника до об’єкта пізнання. Цей підхід визначається системою методологічних засад або принципів. Основними принципами психології є
1. Детермінізм. В науковому плані цей принцип розшифровується звичайно як вторинність психіки, зумовленість всіх психічних явищ діяльністю мозку. Однак в життєвому контексті цей принцип виявляється в різних конкретних модифікаціях. Одне з можливих його формулювань виглядає так психіка визначається стилем життя і змінюється зі зміною зовнішніх умов.
2. Єдність свідомості і діяльності. Свідомість і діяльність завжди знаходяться в нерозривній єдності, взаємозв’язку і взаємовпливі. Свідомість створює внутрішній план діяльності, діяльність є непросто умовою, алей засобом виникнення і розвитку свідомості.
3. Розвиток. Психіку можна правильно зрозуміти, якщо її розглядати в безперервному розвитку як процесі результат впливу вікового фактора, життєвих умов, діяльності, яка виконується, соціального оточення й особистої активності людини. Всі компоненти, які створюють внутрішній світ людини, безперервно змінюються.
4. Системність. Цей принцип визначає трактування психічних явищ як внутрішньо зв’язаних компонентів цілісної психічної організації. Жодне з психічних явищ не може бути відірваним від загального контексту життєдіяльності або цілісної організації внутрішнього світу людини, приймаючи у відповідному кон-

23
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів тексті нерідко зовсім інший сенсі значення, ніж якби воно аналізувалося окремо. Принципи психології використовуються у взаємозв’язку для пояснення будь-яких психічних явищ та у процесі наукового пізнання. Психічні явища слід розглядати через систему наступних принципів а) причинно зумовлені б) продукті умова відображення; в) внутрішній план організації поведінки та діяльності г) більш якісний рівень розвитку психіки суб’єкта; д) особлива система і водночас елемент іншої, ширшої природної та суспільної системи. Принципи психології відкривають можливість наукового вивчення психіки за умови використання спеціальних методів пізнання та формування складної психічної реальності.
Методи психологічного дослідження.
Загальні положення
У психології, які в інших науках, для отримання фактів, їх обробки і пояснення використовується певна сукупність методів (прийомів) дослідження. Всі методи, що застосовуються у психологічному дослідженні можна поділити на чотири групи 1) організаційні методи 2) емпіричні способи добування наукових даних 3) прийоми обробки даних 4) інтерпретаційні методи. До організаційних відносяться діючі протягом всього дослідження порівняльний, лонгітюдний і комплексний методи до емпіричних способів добування наукових даних
– обсерваційні методи спостереження і самоспостереження, експериментальні методи лабораторний, природний, формуючий або психолого-педагогічний експерименти, психодіагностичні методи (тести стандартизовані і прожективні, анкети сучасних типів, соціометрія, інтерв’ю і бесіда, праксіометричні, тобто прийоми аналізу процесів і продуктів діяльності (хронометрія, циклографія, професіографічні описи, оцінка виробів і виконаних робіт біографічні методи (аналіз фактів, даті подій життєвого шляху людини, документації, свідоцтв до прийомів обробки даних – кількісний (математико-статистичний) і якісний аналіз, втому числі диференціація матеріалу за типами, групами, варіантами скла-
Розділ 1. Психологія як наука

24
Загальна психологія дання психологічної казуїстики, тобто опис випадків, які найбільш повно виражають типи і варіанти, а також виключення або порушення загальних правил до інтерпретаційних методів – різні варіанти генетичного (аналіз матеріалу в плані розвитку з виділенням окремих фаз, стадій, критичних моментів) і структурного (встановлення структурних зв’язків між всіма характеристиками психіки) методів. Розглянемо детальніше ряд організаційних і емпіричних способів добування наукових даних.
Організаційні методи
Порівняльний метод метод поперечного зрізу) полягає у зіставленні різних груп людей за віком, освітою, діяльністю і спілкуванням. Наприклад, дві великі групи людей, однакових за віком і статтю (студенти і робітники, досліджуються одними і тими ж емпіричними способами добування наукових даних, і отримані дані зіставляються між собою.
Лонгітюдний метод
(метод подовжнього зрізу) полягає у багаторазових обстеженнях одних і тих же осіб протягом тривалого часу. Наприклад, багаторазове обстеження студентів протягом всього терміну навчання у вузі.
Комплексний метод
спосіб вивчення, при якому в дослідженні беруть участь представники різних наук, що дозволяє встановлювати зв’язки і залежність між явищами різного роду, наприклад, фізіологічним, психічним і соціальним розвитком особистості.
Емпіричні методи. Обсерваційні методи
Спостереження (зовнішнє) – метод, що полягає у навмисному, систематичному, цілеспрямованому сприйнятті і фіксуванні зовнішніх виявів психіки.
Самоспостереження (інтроспекція) – спостереження людини за власними психічними явищами.
Експериментальні методи

25
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Експеримент відрізняється від спостереження активним втручанням в ситуацію збоку дослідника, що здійснює планомірне маніпулювання деякими чинниками і реєстрацію відповідних зміну стані і поведінці піддослідного.
Лабораторний експеримент здійснюється в штучних умовах, як правило, із застосуванням спеціальної апаратури, з суворим контролем всіх впливаю- чих чинників.
Природний експеримент – психологічний експеримент, включений у діяльність або спілкування непомітно для випробуваного.
Формуючий (повчальний) експеримент – метод дослідження і формування психічного процесу, стану або якостей особистості.
Психодіагностичні методи
Тест
система завдань, що дозволяють виміряти рівень розвитку певної якості (властивості) особистості.
Тести досягнень
одна з методик психодіагностики, що дозволяє виявити міру володіння випробуваними конкретними знаннями, уміннями, навичками.
Тести інтелекту
методика психодіагностики для виявлення розумового потенціалу індивіда.
Тести креативності
сукупність методик вивчення й оцінки творчих здібностей.
Тести особистісні
методика психодіагностики для вимірювання різних сторін особистості індивіда.
Тести прожективні (проективні) – сукупність методик для цілісного вивчення особистості, заснованого на психологічній інтерпретації, тобто усвідомленому або неусвідомленому перенесенні су- б’єктом власних властивостей і станів на зовнішні об’єкти під впливом домінуючих потреб, сенсів і цінностей.
Анкета
методичний засіб для отримання первинної соціально-психологічної інформації на основі вербальної (словесної) комунікації, що Розділ 1. Психологія як наука

26
Загальна психологія представляє опитувальний лист для отримання відповідей на заздалегідь складену систему питань.
Соціометрія
метод психологічного дослідження міжособистісних відносин у групі з метою визначення структури взаємовідносин і психологічної сумісності.
Інтерв’ю
метод соціальної психології, що полягає в збиранні інформації, отриманої у вигляді відповідей на поставлені, як правило, заздалегідь сформульовані, питання.
Бесіда
метод, що передбачає пряме або непряме отримання психологічної інформації шляхом мовного спілкування. Ефективне застосування емпіричного методу залежить від того, наскільки він валідний (відповідає тому, для отримання і оцінки чого він спочатку призначався) і надійний (дозволяє отримувати одні і ті ж результати при повторному і багаторазовому використанні.
Перевірте свої знання
1. Чому принципи психологічної науки допомагають правильно розуміти природу психіки
2. На які групи можна розділити методи психологічного дослідження. Чим порівняльний метод відрізняється від лонгітюдного?
4. У чому особливості комплексного методу
5. Чим відрізняється зовнішнє спостереження від самоспостереження. У чому відмінність між спостереженням і природним експериментом, лабораторним і формуючим експериментом
7. Які психодіагностичні методи визнаєте. Що таке праксіометричні методи, моделювання і біографічні методи в психологічному дослідженні
9. Які прийоми обробки даних й інтерпретаційні методи психології. Визначте, які методи позначені римськими цифрами (I), (II), (III). Відмінністю методу (I) від інших методів виступають невтручання дослідника в протікання психічних явищ, що вивчають-

27
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ся. Використання методу (II) передбачає таке, хоч і непомітне для випробуваних, втручання заради створення умов, в яких психічні явища, що вивчаються, і механізми з’явилися бив найбільш чистому вигляді. В основному метод (ІІІ) аналогічний методу (II), однак при його використанні випробувані знають, що є такими.
11. Визначте, до якого з нижчеперелічених методів психології відноситься положення Випробуваному дається спеціально підібране короткочасне завдання, виконання якого залежить від наявності у випробуваного певних якостей.
1) анкета 2) тест 3) інтерв’ю; 4) соціометрія; 5) бесіда.
Література
1.
Айзенк Г. Проверьте свои способности. – М Педагогика-Пресс, 1992.
2.
Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – МС.
Асеев В.Г. Возрастная психология. – Иркутск, 1989. – С. 9-31.
4.
Бурлачук Л.Ф., Морозов СМ. Словарь-справочник по психологической диагностике. – Киев,1989.
5.
Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии: Информ.-метод. материалы к курсу “Общая психология”. – МС.
Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. – М, 1988.
7.
Лучшие психологические тесты. – Петрозаводск, 1992.
8.
М’ясоїд ПА. Загальна психологія Навч. посібник. – К, 2000. – С. 69-84.
9. Немов Р.С. Психология: Учебн. для студентов пед. учебн. заведений В х кн. – М, 1994. – Кн. 1. – С. 15-24.
10.
Общая психология. – МС.
Предчувствие портрета Сб. тестов. – Екатеринбург, 1992.
12.
Психологические тесты для деловых людей. – М, 1994.
13.
Психология: Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярощев- ского. – МС, 295, 302, 309, 338, 340, 351,
352, 375, 378, 396, 449, 457-458.
14. Психологія Підручник / Ю.Л. Трофімов та ін. – К, 1999. – С. 50-60.
15.
Сборник тестов по отбору кандидатов при приеме на работу (методика США. – Воронеж, 1992.
16.
Тесты для делового человека и для всех. – Пермь, 1995.
17.
Тесты, тесты, тесты. – М, 1990. Розділ 1. Психологія як наука

28
Загальна психологія
Словник до теми
Аналітична психологія – один з різновидів глибинної психології, створений швейцарським психологом К. Юнгом, учнем З. Фрейда. Метою психічного розвитку людини Юнг вважав індивідуацію – творчу реалізацію індивідом колективного несвідомого, в якому міститься досвід попередніх поколінь.
Аристотель (384-322 рр. до не) – давньогрецький філософ, творець першої психологічної системи, викладеної ним у трактаті Про душу.
Асоціативна психологія – один з напрямів психологічної думки, згідно з яким складні психічні утворення (уявлення, думки) виникають з простих (відчуттів) за допомогою асоціацій.
Асоціація зв’язок між психічними явищами, при якому наявність одного з них спричиняє появу іншого.
Біхевіоризм напрям у психології XX століття, що намагається пояснити поведінку людини поза її свідомістю, психікою, що бере до уваги лише зв’язок реакцій організму на стимули зовнішнього середовища.
Витіснення (у психоаналізі) – один з видів психологічного захисту, коли неприйнятні для індивіда думки, переживання виганяються зі свідомості у сферу несвідомого.
Воно (Ід) один з компонентів структури особистості у психоаналізі. Являє собою осередок, що не усвідомлюється людиною, в якій містяться інстинктивні спонукання (сексуальні або агресивні.
Гештальт стійкий спосіб організації цілого, його частин, що змінюються.
Гештальтпсихологія напрям у психології, згідно з яким структурна системна) організація складних психічних утворень визначає властивості і функції частин, які створюють їх.
Глибинна психологія – ряд напрямів психології, що надає вирішального значення в поведінці глибинним спонуканням і настановам, що не усвідомлюються самою людиною.
Гомеостаз жвавий рівноважний стан будь-якої системи.
Гуманістична психологія – напряму психології, що визнає своїм головним предметом особистість як унікальну, відкриту можливостям, яка шукає сенси і цінності, творчий духовний початок.
Духовність індивідуальна здатність до світо- і самопізнання, орієнтованість особистості діяти для інших, пошук нею етичних абсолютів.
Душа нематеріальний, глибокий особистісний початок в людині, її внутрішній світ як унікальне ціле, що залишається відносно рівним протягом всього життя людини.
Его (Я) один з компонентів структури особистості за 3. Фрейдом. Будучи посередником між Воно і реальністю, Его закликано спостері-

29
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів гати за зовнішнім світом, формувати його правильний образ.
Експериментальна психологія загальне визначення різних досліджень психічних явищ за допомогою експериментальних методів.
Загальна психологія теоретичні й експериментальні дослідження, що виявляють найбільш загальні і фундаментальні психологічні закономірності, принципи і методи психології.
Захист психологічний (у психоаналізі) – усунення травм, напружень, що виникли через зіткнення несвідомих спонукань з внутрішньою цензурою індивіду, його свідомістю.
Зверх-Я (Супер-Его) (у психоаналізі) – один з компонентів структури особистості, система моральних почуттів і вимог до поведінки, вчинків і рішень, що пред’являється до Я (Его) суб’єкта.
Індивідуальна психологія один з напрямів глибинної психології, розроблений А. Адлером, учнем З. Фрейда. Психічний розвиток визначається, згідно з Адлером, почуттям неповноцінності, яке формується в дитячому віці і потім може подолатися через самоствердження, у творчих актах, у боротьбі за владу, перевагу над іншими.
Інсайт раптове розуміння ситуації, що не виводиться з минулого досвіду, за допомогою якого досягається осмислене розв’язання проблеми.
Інтеріоризація формування внутрішніх структур людської психіки завдяки засвоєнню структур зовнішньої соціальної діяльності.
Інтроспекція самоспостерігання, спостереження людини за внутрішнім планом власного психічного життя.
Когнітивна психологія напрям у психології XX ст., завданням якого є доказ вирішальної ролі знання в поведінці людини.
Колективне несвідоме – термін, введений К. Юнгом для позначення несвідомих психічних явищ (архетипів, в яких закріплено історичний досвід людства.
Лібідо (у психоаналізі) – сексуальний потяг, в більш широкому значенні
– потяг до життя (Ерос.
Логотерапія різновид психологічної теорії і клінічної практики, розробленої В. Франклом. Згідно з логотерапією, основною рушійною силою в поведінці особистості і її розвитку є пошук людиною значення свого життя.
Нейропсихологія галузь психологічної науки, що вивчає мозкові процеси вищих психічних функційна матеріалі локальних уражень головного мозку.
Неофрейдизм напрям у психології, прихильники якого намагаються подолати біологізм психоаналізу З. Фрейда і ввести основні його положення в соціальний контекст.
Несвідоме сукупність психічних процесів, що не усвідомлюються і не Розділ 1. Психологія як наука

30
Загальна психологія контролюються самою людиною (суб’єктом).
Онтогенез процес розвитку індивідуального організму, формування психіки індивіда.
Орієнтовна основа дії система уявлень людини про мету, плані засоби здійснення майбутньої дії.
Особистість індивід як суб’єкт соціальних відносин і свідомої діяльності.
Педагогічна психологія галузь психології, що вивчає психологічні проблеми навчання і виховання.
Психіка суб’єктивний образ (картина) зовнішнього і внутрішнього середовища, орієнтація в цьому середовищі, сукупність всіх психічних станів і процесів, свідомих і несвідомих.
Психоаналіз 1) напряму психології, розроблений З. Фрейдом;
2) сукупність способів виявлення (в лікувальних цілях) особливостей переживання і дій людини, зумовлених мотивами, що не усвідомлюються.
Психологія – наука про явища душевного життя, про закономірності розвитку і функціонування психіки.
Психофізичний паралелізмодне з тлумачень співвідношення психічного і фізичного (фізіологічного, згідно з яким вони невіддільні один від одного, але не пов’язані причинністю.
Рефлексія процес самопізнання суб’єктом внутрішніх психічних актів і станів.
Свідомість процес виникнення у суб’єкта внутрішнього психічного досвіду, обдумування і запам’ятовування його, оцінювання його значення для свого життя.
Соціальна психологія галузь психології, що вивчає психічні характеристики поведінки і діяльності людей, включених у соціальні спільності (групи.
Структура сукупність стійких зв’язків між частинами (компонентами) об’єкта, що забезпечують його цілісність.
Сублімація (у психоаналізі) – один з механізмів психологічного захисту, який знімає напруження в ситуації конфлікту шляхом перемикання енергії на процес творчості, відхід жартома, дотепність тощо.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал