Лазебний В. С., Розорінов Г. М., Толюпа С. В. Основи інтелектуальної власності та її захисту Київ 2011 Click here to buyPdf просмотр
Сторінка9/15
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.58 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
4. ОСНОВИ ВИНАХІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
4.1 Загальні положення
Розвиток сучасного суспільства нерозривно пов’язаний з результатами технічної творчості винахідників. До такої діяльності
причетні фахівці різних галузей та різного віку. З початку 2004
року в Україні набрав чинності Цивільний Кодекс, в якому остаточно визначені правові засади захисту майнових та
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
немайнових прав винахідників (Книга четверта “Інтелектуальна власність”). До введення в дію Цивільного Кодексу в Україні окрім патенту на винахід існував деклараційний патент на винахід та деклараційний патент на корисну модель. Після введення в дію
Цивільного Кодексу в Україні передбачається захист результатів винахідницької діяльності тільки патентом на винахід або патентом на корисну модель.
Корисна модель, як об’єкт охорони промислової власності
існує в Україні з 1994 року.
Винахідницька діяльність обумовлена двома факторами.
Перший з них пов’язаний з необхідністю вирішення якоїсь конкретної технічної проблеми для забезпечення реалізації
господарської або наукової задачі. Такі задачі можуть бути пов’язані з випуском нової продукції з наперед заданими властивостями, розширенням функцій або підвищенням продуктивності систем керування та обчислювальних систем,
зменшенням енергоспоживання в системах різного призначення,
підвищенням надійності технічних систем тощо. Другий фактор,
що дає поштовх винахідницькій діяльності, – внутрішня необхідність самовираження технічно обдарованих особистостей засобами технічної творчості, яка притаманна вченим, інженерам,
студентам та іншим технічним працівникам.
В кожному випадку створення винаходу пов’язане з творчим застосуванням відомих фізичних явищ та нових технічних підходів з метою досягнення якісно нових результатів в порівнянні
з відомими пристроями, системами, процесами тощо.
Результати впровадження винаходів можуть призводити до значних соціальних наслідків. Серед них можна відзначити,
наприклад, поліпшення умов праці, зниження матеріало- та енергоємності, здешевлення продукції, підвищення ефективності
використання обладнання тощо. Внаслідок впровадження результатів винахідницької діяльності можуть бути досягнуті
також значні матеріально-фінансові здобутки, підвищена конкурентоздатність продукції та ефективність виробництва.
Оскільки сам винахід є результатом інтелектуальної
діяльності автора або групи авторів, а його практична реалізація може здійснюватись іншими особами, відносини між всіма
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
зацікавленими сторонами в суспільстві регулюються спеціальними законами.
Важливим чинником плідної винахідницької діяльності
може бути успішна комерційна реалізація винаходу, що можливо лише за умови знання чинного законодавства та своєчасних організаційних дій щодо практичного впровадження винаходу.
В Україні права винахідників та осіб, причетних до використання результатів винахідницької діяльності, регулюються законами „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “Про авторське та суміжні права” та кількома іншими законами.
В разі виникнення реальної ситуації, пов’язаної з реалізацією винаходу доцільно скористатись послугами фахівців в галузі патентування та ліцензування, оскільки є багато технічних та юридичних нюансів, що визначають доцільність оприлюднення винаходу, його патентування, визначення країн, в яких слід здійснювати патентування, зміст ліцензійних угод, спосіб керування фінансовими справами тощо.
Правова охорона надається винаходу (корисній моделі),
результати впровадження якого не суперечить громадському порядку, принципам гуманності й моралі та відповідає умовам патентоспроможності.
Правовий захист авторських прав здійснюється в межах держави, що видала патент і не поширюється на інші держави,
якщо це не обумовлено міждержавними угодами.
Об’єктом винаходу (корисної моделі), якому (якій)
надається правова охорона, може бути:
- продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму,
культура клітин рослини і тварини тощо);
- процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.
Пріоритет, авторство й право власності на винахід засвідчуються патентом на винахід або патентом на корисну модель.
Умови патентоспроможності винаходу та корисної моделі
такі:
1. Винахід відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m

2. Корисна модель відповідає умовам патентоспроможності, якщо вона є новою й промислово придатною.
3. Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не
є частиною рівня техніки. Об’єкти, що є частиною рівня техніки,
для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо.
4. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.
5. Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначено Україну) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет,
то дата пріоритету) передує тій даті, коли була подана дана заявка,
і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.
6. На визнання винаходу (корисної моделі)
патентоспроможним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо або опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати
її пріоритету. При цьому обов’язок доведення обставин розкриття
інформації покладається на особу, зацікавлену у застосуванні цієї
норми.
7. Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки.
8. Винахід (корисна модель) визнається промислово придатним, якщо його можна використати у промисловості або в
іншій сфері діяльності.
Строк дії патенту України на винахід становить 20 років від дати подання заявки до Установи.
Строк дії патенту на корисну модель становить 10 років від дати подання заявки до Установи.
Строк дії патенту на секретний винахід й на секретну корисну модель дорівнює строку засекречування винаходу
(корисної моделі), але не може бути довшим від визначеного за цим Законом строку дії охорони винаходу (корисної моделі).
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m

Обсяг правової охорони, що надається власнику патенту,
визначається формулою винаходу (корисної моделі). Тлумачення формули здійснюють в межах опису винаходу (корисної моделі) та відповідних креслень.
Дія патенту, виданого на спосіб одержання продукту,
поширюється й на продукт, одержаний безпосередньо цим способом.
4.2. Патентування винаходу або корисної моделі
4.2.1. Право на одержання патенту
4.2.1.1. Загальні права винахідників
Право на одержання патенту має винахідник, якщо не існує
правових відносин, що перешкоджають реалізації цього права.
Винахідники, які спільно створили винахід (корисну модель), мають однакові права на одержання патенту, якщо інше не передбачено угодою між ними.
У разі перегляду умов угоди щодо складу винахідників
Установа за спільним клопотанням осіб, зазначених у заявці як винахідники, а також осіб, що є винахідниками, але не зазначені у заявці як винахідники, вносить зміни до відповідних документів у порядку, що встановлюється Установою.
Не визнаються винахідниками фізичні особи, які не внесли особистого творчого внеску у створення винаходу (корисної
моделі), а надали винахіднику (винахідникам) тільки технічну,
організаційну чи матеріальну допомогу при його створенні і (або)
оформленні заявки.
Винахіднику належить право авторства, яке є невід’ємним особистим правом і охороняється безстроково.
Винахідник має право на присвоєння свого імені
створеному ним винаходу (корисній моделі).
4.2.1.2. Права на винахід, який створено в результаті
службової діяльності
В разі, якщо винахід створено в результаті службової
діяльності, право на одержання патенту на службовий винахід
(корисну модель) має роботодавець винахідника.
Згідно з чинним законодавством винахідник подає
роботодавцю письмове повідомлення про створений ним
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
службовий винахід (корисну модель) з описом, що розкриває суть винаходу (корисної моделі) достатньо ясно і повно.
Роботодавець повинен протягом чотирьох місяців від дати одержання від винахідника повідомлення подати до Установи заявку на одержання патенту чи передати право на його одержання
іншій особі або прийняти рішення про збереження службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації. У цей же строк роботодавець повинен укласти з винахідником письмовий договір щодо розміру та умови виплати йому (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності
винаходу (корисної моделі) та (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем.
Якщо роботодавець не виконає зазначених вище вимог у встановлений строк, то право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) переходить до винахідника або його правонаступника. У цьому випадку за роботодавцем залишається переважне право на придбання ліцензії.
Виходячи з комерційних міркувань роботодавець може бути зацікавленим не впроваджувати винахід та не оприлюднювати
інформацію про нього. В цьому випадку строк збереження роботодавцем чи його правонаступником службового винаходу
(корисної моделі) як конфіденційної інформації у разі його невикористання не повинен перевищувати чотирьох років. В
іншому випадку право на одержання патенту на службовий винахід
(корисну модель) переходить до винахідника чи його правонаступника.
Спори щодо умов одержання винахідником службового винаходу (корисної моделі) винагороди та її розміру вирішуються у судовому порядку.
4.2.1.3. Право першого заявника
Якщо винахід (корисну модель) створено двома або більше винахідниками незалежно один від одного, то право на одержання патенту на цей винахід або патенту на корисну модель належить заявнику, заявка якого має більш ранню дату подання до Установи,
а в разі, якщо було заявлено пріоритет, перевага надається заявці,
що має більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
не вважається відкликаною, не відкликана або за нею не прийнято рішення про відмову у видачі патенту.
4.2.2. Порядок одержання патенту
Для одержання охоронного документа на винахід або корисну модель необхідно подати відповідну заявку в Установу
(Укрпатент). Таку заявку може подати безпосередньо винахідник або інша особа, яка бажає одержати патент і має на це право.
За дорученням заявника заявку можна подати через представника у справах інтелектуальної власності або через іншу довірену особу.
За подання заявки сплачується збір. Документ про сплату збору повинен надійти до Установи разом з заявкою або протягом двох місяців після дати подання заявки. Цей строк продовжується,
але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання. За всі послуги Установи пов’язані з патентуванням винаходу з боку заявника здійснюється сплата певних коштів у вигляді грошових зборів. Розгляд кожного клопотання здійснюється за умови наявності фінансового документу про сплату відповідного збору.
Заявка на винахід повинна стосуватися одного або групи винаходів, пов’язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога
єдності винаходу).
Заявка на корисну модель повинна стосуватися однієї
корисної моделі (вимога єдності корисної моделі).
Віднесення інформації, яка міститься у заявці, до державної
таємниці здійснюється згідно із Законом України "Про державну таємницю" та прийнятими на підставі цього закону нормативними актами.
Заявка складається українською мовою й повинна містити:
- заяву про видачу патенту на винахід або корисну модель;
- опис винаходу (корисної моделі);
- формулу винаходу (корисної моделі);
- креслення (якщо на них є посилання в описі);
- реферат.
У заяві про видачу патенту необхідно вказати заявника
(заявників) та його (їх) адресу, а також винахідника (винахідників).
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m

Датою подання заявки є дата одержання Укрпатентом матеріалів, що містять принаймні:
- заяву довільної форми про видачу патенту, викладену українською мовою;
- відомості про заявника та його адресу, викладені
українською мовою;
- матеріал, що справляє враження опису винаходу (корисної
моделі), викладений українською або іншою мовою. В останньому випадку для збереження дати подання заявки переклад цього матеріалу українською мовою повинен надійти до Укрпатенту протягом двох місяців від дати подання заявки.
Винахідник має право вимагати, щоб його не згадували як винахідника даного винаходу (корисної моделі) в будь-якій публікації Установи, зокрема у відомостях про заявку чи патент.
Опис винаходу (корисної моделі) повинен викладатися у певному порядку й розкривати суть винаходу (корисної моделі)
настільки ясно та повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі.
У формулі винаходу (корисної моделі) треба виразити його суть. Необхідно, щоб формула базувалася на описі винаходу і її
було викладено у певному порядку ясно та стисло.
Реферат до опису винаходу складають з інформаційною метою. Його не беруть до уваги з іншою метою, зокрема для тлумачення формули винаходу (корисної моделі) та визначення рівня техніки.
Порядок одержання патенту на підставі міжнародної заявки
є таким самим, як порядок одержання патенту на підставі
національної заявки, за винятком тих положень, що випливають з
Договору про патентну кооперацію з відповідними країнами.
Експертизу міжнародної заявки здійснюють за умови одержання закладом експертизи перекладу цієї заявки українською мовою. Переклад має надійти до Установи до спливу 31 місяця від дати її пріоритету за матеріалами попередньо поданими заявником.
З одержанням у встановлений строк зазначених документів заявнику надсилається повідомлення про прийняття міжнародної
заявки на експертизу.
Заявник має право на пріоритет на підставі попередньої
заявки на винахід (корисну модель) протягом 12 місяців від дати
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
подання попередньої заявки до Установи чи до відповідного органу держави – учасниці Паризької конвенції про охорону промислової
власності, якщо на попередню заявку не заявлено пріоритет.
Заявник, який бажає скористатися правом пріоритету,
протягом трьох місяців від дати подання заявки до Установи подає
заяву про пріоритет з посиланням на дату подання й номер попередньої заявки та її копію, якщо ця заявка була подана в
іноземній державі – учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності. У межах цього строку зазначені матеріали можуть бути змінені. Якщо ці матеріали подано несвоєчасно, право на пріоритет заявки вважається втраченим, про що заявнику надсилається повідомлення.
За необхідності Установа може зажадати переклад попередньої заявки українською мовою. Переклад повинен надійти до Установи протягом 2 місяців від дати одержання заявником запиту Установи. Якщо переклад не надійде протягом зазначеного строку, то право на пріоритет заявки вважається втраченим, про що заявнику надсилається повідомлення.
Строк надходження перекладу попередньої заявки може бути продовжений до 6 місяців від дати одержання заявником запиту Установи.
Щодо заявки в цілому або окремого пункту формули винаходу (корисної моделі) може бути заявлено пріоритет кількох попередніх заявок. В цьому випадку строки, початковою датою яких є дата пріоритету, обчислюють від дати найбільш раннього пріоритету.
Пріоритет поширюється лише на ті ознаки винаходу
(корисної моделі), які було зазначено в попередній заявці.
Якщо деякі ознаки винаходу (корисної моделі) відсутні у формулі винаходу (корисної моделі), яку було викладено у попередній заявці, то для надання права пріоритету достатньо, щоб в описі попередньої заявки було точно вказано ці ознаки.
Пріоритет заявки, яку було виділено з попередньої за пропозицією Установи або за ініціативою заявника до прийняття рішення про видачу патенту або рішення про відмову у його видачі
(виділена заявка), встановлюють за датою подання до Установи попередньої заявки, з якої її виділено, або, якщо за попередньою заявкою заявлено пріоритет, – за датою цього пріоритету за умови,
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
що суть винаходу за виділеною заявкою не виходить за межі змісту попередньої заявки на дату її подання.
Пріоритет винаходу (корисної моделі) може бути встановлено за датою одержання закладом експертизи додаткових матеріалів, які оформлено як самостійну заявку, якщо цю заявку подано протягом трьох місяців від дати одержання заявником повідомлення про те, що зазначені матеріали не буде взято до уваги під час експертизи заявки, до якої їх було додано.
4.2.3. Експертиза заявки на патент або корисну модель
Експертиза заявки має статус науково-технічної
експертизи, складається з попередньої експертизи, формальної
експертизи та, за заявкою стосовно патенту на винахід (секретний винахід), – кваліфікаційної експертизи й здійснюється закладом експертизи відповідно з правилами, встановленими Установою на основі чинного законодавства.
З дати надходження заявки до Установи й до публікації
відомостей про заявку або публікації відомостей про видачу патенту матеріали заявки вважають конфіденційною інформацією.
Доступ третьої особи до матеріалів заявки заборонено, за винятком випадків, коли такий доступ здійснюють за дозволом заявника або за рішенням компетентного органу.
Особи, винні у порушенні вимог щодо конфіденційності
матеріалів заявки, несуть відповідальність, передбачену законами
України.
Заклад експертизи здійснює інформаційну діяльність,
необхідну для проведення експертизи заявок, і є центром міжнародного обміну виданнями відповідно до Конвенції про міжнародний обмін виданнями, прийнятої 3 грудня 1958 року
Генеральною конференцією Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури.
Кінцеві результати експертизи заявки, яку не вважають відкликаною, відображають в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його
Установою. На підставі такого висновку Установа приймає
рішення про видачу патенту або про відмову у видачі патенту.
Рішення Установи надсилають заявнику.
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m

4.2.3.1. Попередня експертиза
Під час проведення попередньої експертизи заявка, яка не містить пропозиції заявника щодо віднесення винаходу (корисної
моделі) до державної таємниці, розглядається на предмет наявності
в ній відомостей, які можуть бути віднесені згідно із Зводом відомостей, що становлять державну таємницю, до державної
таємниці.
За наявності в заявці таких відомостей, а також якщо заявка містить пропозицію заявника про віднесення винаходу (корисної
моделі) до державної таємниці, матеріали заявки надсилаються відповідному Державному експерту з питань таємниць (далі –
Державний експерт) для прийняття рішення щодо віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці.
Державний експерт надсилає своє рішення разом з матеріалами заявки до закладу експертизи протягом місяця від дати одержання ним матеріалів заявки.
Строк, протягом якого може діяти рішення про віднесення
інформації, викладеної у заявці, до державної таємниці,
встановлюється Державним експертом з урахуванням ступеня секретності інформації.
Якщо Державний експерт прийняв рішення про віднесення заявленого винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, він визначає коло осіб, які можуть мати доступ до нього. Все подальше діловодство за заявкою здійснюють у режимі секретності.
Про рішення Державного експерта заклад експертизи негайно повідомляє заявника. Якщо у заявці не було пропозиції
заявника про віднесення винаходу (корисної моделі) до державної
таємниці, а Державний експерт відніс винахід (корисну модель) до державної таємниці, то заявник, у разі незгоди, може подати до закладу експертизи мотивоване клопотання про розсекречування матеріалів заявки або оскаржити рішення Державного експерта в судовому порядку.
Заявник має право протягом місяця від дати одержання ним рішення Установи вимагати копії матеріалів, що протиставлені
заявці. Ці копії Установа повинна надіслати заявнику протягом місяця.
Заявник має право з власної ініціативи чи за пропозицією закладу експертизи особисто або через свого представника брати


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал