Лазебний В. С., Розорінов Г. М., Толюпа С. В. Основи інтелектуальної власності та її захисту Київ 2011 Click here to buyPdf просмотр
Сторінка6/15
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
також виправлення явних помилок, якщо інше не передбачено угодою з автором чи іншою особою, яка має авторське право;
2) виготовити одну копію комп'ютерної програми за умови,
що ця копія призначена тільки для архівних цілей або для заміни правомірно придбаного примірника у випадках, якщо оригінал комп'ютерної програми буде втраченим, знищеним або стане непридатним для використання. При цьому копія комп'ютерної
програми не може бути використана для інших цілей, ніж зазначено у цьому пункті та пункті 1 цієї частини, і має бути знищена у разі, якщо володіння примірником цієї комп'ютерної
програми перестає бути правомірним;
3) декомпілювати комп'ютерну програму (перетворити її з об'єктного коду у вихідний текст) з метою одержання інформації,
необхідної для досягнення її взаємодії із незалежно розробленою комп'ютерною програмою, за дотримання таких умов:
а) інформація, необхідна для досягнення здатності до взаємодії, раніше не була доступною цій особі з інших джерел;
б) зазначені дії здійснюються тільки щодо тих частин комп'ютерної програми, які необхідні для досягнення здатності до взаємодії;
в) інформація, одержана в результаті декомпіляції, може використовуватися лише для досягнення здатності до її взаємодії з
іншими програмами, але не може передаватися іншим особам, крім випадків, якщо це необхідно для досягнення здатності до взаємодії
з іншими програмами, а також не може використовуватися для розроблення комп'ютерної програми, схожої на декомпільовану комп'ютерну програму, або для вчинення будь-якої іншої дії, що порушує авторське право;
4) спостерігати, вивчати, досліджувати функціонування комп'ютерної програми з метою визначення ідей і принципів, що лежать в її основі, за умови, що це робиться в процесі виконання будь-якої дії із завантаження, показу, функціонування, передачі чи запису в пам'ять (збереження) комп'ютерної програми.”
В той же час у Законі зроблено застереження, що застосування вище перерахованих положень не повинно завдавати шкоди використанню комп'ютерної програми загалом і не повинно обмежувати законні інтереси автора.
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m

Стосовно вільного відтворення творів у особистих цілях (ст.
25) передбачено, що:
„1. Допускається без дозволу автора (чи іншої особи, яка має авторське право) і без виплати авторської винагороди відтворювати виключно в особистих цілях або для кола сім'ї
попередньо правомірно оприлюднені твори, крім:
а) творів архітектури у формі будівель і споруд;
б) комп'ютерних програм, за винятком випадків,
передбачених статтею 24 цього Закону;
в) репрографічного відтворення книг, нотних текстів і
оригінальних творів образотворчого мистецтва, за винятком випадків, передбачених статтями 22 і 23 цього Закону;
2. Твори і виконання, зафіксовані у фонограмах,
відеограмах, їх примірниках, а також аудіовізуальні твори та їх примірники допускається відтворювати у домашніх умовах виключно в особистих цілях або для кола сім'ї без дозволу автора
(авторів), виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм,
але з виплатою їм винагороди.”
Наведений вище перелік, щодо умов та способів вільного використання творів згідно з чинним Законом є вичерпним.
2.1.5.4 Строк дії авторського права
Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення і починає діяти від дня створення твору. Особисті
немайнові права автора охороняються безстроково. Авторське право (майнове) діє протягом усього життя автора і 70 років після його смерті, крім окремих випадків, передбачених Законом (ст. 28).
Для творів, що були оприлюднені анонімно або під псевдонімом, строк дії авторського права закінчується через 70
років після того, як твір було оприлюднено. Стосовно творів, які
було оприлюднено за інших умов Законом передбачено деякі
уточнення щодо строку дії авторських прав на такі твори.
Оприлюднення (розкриття публіці) твору – здійснена за згодою автора чи іншого суб'єкта авторського права і (або)
суміжних прав дія, що вперше робить твір доступним для публіки шляхом опублікування, публічного виконання, публічного показу,
публічної демонстрації, публічного сповіщення тощо.
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m

Опублікування твору, фонограми, відеограми - випуск в обіг за згодою автора чи іншого суб'єкта авторського права і
(або) суміжних прав виготовлених поліграфічними, електронними чи іншими способами примірників твору, фонограми, відеограми у кількості, здатній задовольнити, з урахуванням характеру твору,
фонограми чи відеограми, розумні потреби публіки, шляхом їх продажу, здавання в майновий найм, побутового чи комерційного прокату, надання доступу до них через електронні системи
інформації таким чином, що будь-яка особа може його отримати з будь-якого місця і у будь-який час за власним вибором або передачі права власності на них чи володіння ними іншими способами. Опублікуванням твору, фонограми, відеограми вважається також депонування рукопису твору, фонограми,
відеограми у сховищі (депозитарії) з відкритим доступом та можливістю одержання в ньому примірника (копії) твору,
фонограми, відеограми.
З метою забезпечити українському суспільству можливість ознайомитись із творчими здобутками авторів і підвищити зацікавленість громадян в оприлюдненні раніше невідомих творів,
будь-яка особа, яка після закінчення строку охорони авторського права по відношенню до неоприлюдненого твору вперше його оприлюднює, користується захистом, що є рівноцінним захисту майнових прав автора. Строк охорони цих прав становить 25 років від часу, коли твір був вперше оприлюднений.
Майнові авторські права можуть бути наслідувані або можуть перейти у спадок. Законом врегульовано правові аспекти такого переходу та строки дії прав, що перейшли до інших осіб
(ст.27, 29).
Після завершення строку дії авторського права твори стають суспільним надбанням. Перехід творів у суспільне надбання
(ст. 30) регламентовано таким чином:
„1. Закінчення строку дії авторського права на твори означає їх перехід у суспільне надбання.
2. Твори, які стали суспільним надбанням, можуть вільно,
без виплати авторської винагороди, використовуватися будь-якою особою, за умови дотримання особистих немайнових прав автора,
передбачених статтею 14 цього Закону.
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m

3. Кабінетом Міністрів України можуть встановлюватися спеціальні відрахування до фондів творчих спілок України за використання на території України творів, які стали суспільним надбанням.”
2.1.5.5 Порядок передавання майнових авторських прав
іншим особам
Автор може розпоряджатись своїми майновими авторськими правами на свій розсуд (ст. 31, 32, 33). Зокрема він може повністю або частково передати свої права іншій особі, а також надати дозвіл на використання твору. Після переходу прав до іншої особи вона набуває усіх передбачених Законом прав у повному обсязі.
Зокрема передбачено, що „автор (чи інша особа, яка має
авторське право) може передати свої майнові права, зазначені у статті 15 цього Закону, будь-якій іншій особі повністю чи частково.
Передача майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) оформляється авторським договором.
Майнові права, що передаються за авторським договором,
мають бути у ньому визначені. Майнові права, не зазначені в авторському договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані.”
Використання твору будь-якою особою допускається виключно на основі авторського договору, за винятком передбачених Законом випадків вільного використання.
„Передача права на використання твору іншим особам може здійснюватися на основі авторського договору про передачу виключного права на використання твору або на основі
авторського договору про передачу невиключного права на використання твору.
За авторським договором про передачу виключного права на використання твору автор (чи інша особа, яка має виключне авторське право) передає право використовувати твір певним способом і у встановлених межах тільки одній особі, якій ці права передаються, і надає цій особі право дозволяти або забороняти подібне використання твору іншим особам. При цьому за особою,
яка передає виключне право на використання твору, залишається
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
право на використання цього твору лише в частині прав, що не передаються.”
Договори про передачу прав (ст.33) на використання творів укладаються у письмовій формі. В усній формі може укладатися договір про використання (опублікування) твору в періодичних виданнях (газетах, журналах тощо). Договір вважається укладеним,
якщо між сторонами досягнуто згоди щодо всіх істотних умов
(строку дії договору, способу використання твору, території, на яку поширюється надане право, розміру і порядку виплати авторської винагороди, а також інших умов, щодо яких за вимогою однієї із сторін має бути досягнуто згоди).
Авторська винагорода визначається у договорі у вигляді
відсотків від доходу, отриманого від використання твору, або у вигляді фіксованої суми чи іншим чином. Однак передбачено, що ставки авторської винагороди не можуть бути нижчими за мінімальні ставки, встановлені Кабінетом Міністрів України.
Відповідальність за невиконання авторського договору передбачено ст. 34 й передбачає таке:
„1. Сторона, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов'язання за авторським договором, зобов'язана відшкодувати іншій стороні всі збитки, в тому числі упущену вигоду.
2. Якщо автор не передав твір замовникові відповідно до умов авторського договору замовлення, він повинен відшкодувати замовникові збитки, в тому числі упущену вигоду.
3. Спори щодо відповідальності за невиконання умов авторських договорів вирішуються у суді.”
2.1.5.6 Об’єкти та суб’єкти суміжного права
Творча діяльність людей є багатогранною і пов’язана не тільки із створенням первинних творів, але і з їх інтерпретацією.
Міжнародним правом та законами України така творча діяльність захищена суміжними правами.
До об'єктів суміжних прав (ст. 35), незалежно від призначення, змісту, оцінки, способу і форми вираження,
віднесено:
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m

„а) виконання літературних, драматичних, музичних,
музично-драматичних, хореографічних, фольклорних та інших творів;
б) фонограми, відеограми;
в) передачі (програми) організацій мовлення.”
Суб'єктами суміжних прав є (ст.36):
„а) виконавці творів, їх спадкоємці та особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо виконань;
б) виробники фонограм, їх спадкоємці (правонаступники)
та особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові
права щодо фонограм;
в) виробники відеограм, їх спадкоємці (правонаступники)
та особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові
права щодо відеограм;
г) організації мовлення та їх правонаступники.”
Виконавці здійснюють свої права за умови дотримання ними прав авторів виконуваних творів та інших суб'єктів авторського права. Виробники фонограм, виробники відеограм повинні дотримуватися прав суб'єктів авторського права і
виконавців. Організації мовлення повинні дотримуватися прав суб'єктів авторського права, виконавців, виробників фонограм
(відеограм).
2.1.5.7 Майнові й немайнові суміжні права
Законом визначено умови виникнення і здійснення суміжних прав (ст.37), а також передбачено, що виконавець,
виробник фонограми, виробник відеограми для сповіщення про свої суміжні права на фонограмах, відеограмах і всіх їх примірниках, що розповсюджуються серед публіки на законних підставах, або їх упаковках можуть використовувати знак охорони суміжних прав.
Цей знак складається з таких елементів: латинська літера "P", яку обведено колом, імена (назви) осіб, які мають щодо цих фонограм (відеограм) суміжні права, рік першої публікації
фонограми (відеограми).
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m

За відсутності доказів іншого, виконавцем, виробником фонограми або відеограми вважаються особу, ім’я (назва юридичної особи) якої зазначено на фонограмі, відеограмі та їх примірниках або на їх упаковці.
Для гарантування прав виконавців Кабінетом Міністрів
України може бути встановлено мінімальні ставки винагороди за використання об'єктів суміжних прав та порядок їх індексації.
Особисті немайнові права виконавців та права на ім'я
(назву) виробників фонограм, відеограм і організацій мовлення врегульовано ст. 38.
Згідно з Законом виконавцеві твору належать такі особисті
немайнові права:
а) вимагати визнати його виконавцем твору;
б) вимагати, щоб його ім'я або псевдонім було зазначено або повідомлено кожен раз у зв'язку з його виступом, записом чи виконанням (у разі, якщо це можливо);
в) вимагати щоб запис його виконання було здійснено з належною якістю і протидіяти будь-якому перекрученню,
спотворенню чи іншій суттєвій зміні, що може завдати шкоди його честі і репутації.
Виробник фонограми або відеограми має право зазначати своє ім'я (назву) на кожному примірнику запису або його упаковці
поряд із зазначенням авторів, виконавців і назв творів, вимагати згадування виробника у під час використання фонограми
(відеограми).
Організація мовлення має право вимагати згадування своєї
назви у зв'язку із записом, відтворенням, розповсюдженням своєї
передачі і публічним повторним відтворенням її іншою організацією мовлення.
Майнові права виконавців визначено ст.39. У цій статті
регламентовано можливість повторного виконання творів іншими виконавцями, комерційний прокат, розповсюдження творів тощо, а також порядок отримання матеріальної винагороди власниками суміжних прав.
Майнові права виконавців може бути передано (відчужено)
іншим особам на підставі договору, в якому має бути визначено спосіб використання виконань, розмір і порядок виплати винагороди, строк дії договору і використання виконань, територія,
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
на яку розповсюджуються передані права тощо. Визначені
договором ставки винагороди не можуть бути нижчими за мінімальні ставки, встановлені Кабінетом Міністрів України.
У разі, коли виконання використовується в
аудіовізуальному творі, вважається, що виконавець передає
організації, яка здійснює виробництво аудіовізуального твору, або продюсеру аудіовізуального твору всі майнові права на виконання,
якщо інше не передбачено договором.
У Законі окремо розглянуто майнові права виробників фонограм і виробників відеограм (ст.40) та майнові права організацій мовлення (ст.41).
Обмеження майнових прав виконавців, виробників фонограм, відеограм і організацій мовлення регламентовано ст.42
Поряд із захистом прав виконавців та видавців Закон максимально враховує права та потреби громадян демократичного суспільства – користувачів творчих здобутків. Законом передбачено, що:
„1. Допускаються використання виконань, фонограм,
відеограм, програм мовлення, їх фіксація, відтворення і доведення до загального відома без згоди виконавців, виробників фонограм,
відеограм і організацій мовлення у випадках, передбачених статтями 21-25 цього Закону щодо обмеження майнових прав авторів літературних, художніх і наукових творів, якщо задовольняються такі умови:
а) відтворення зазначених об'єктів здійснюється виключно з метою навчання чи наукових досліджень;
б) право на відтворення, передбачене у пункті "а" цієї
частини, не поширюється на експорт відтворених примірників фонограм, відеограм, програм мовлення за межі митної території
України;
в) за суб'єктами суміжних прав зберігається право на справедливу винагороду з урахуванням кількості відтворених примірників".
Передбачене цією частиною використання об'єктів суміжних прав без згоди суб'єктів суміжних прав є можливим лише за умови дотримання особистих немайнових прав суб'єктів авторського права і суміжних прав.
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m

У домашніх умовах допускається відтворення, але виключно в особистих цілях творів і виконань, зафіксованих у фонограмах, відеограмах і їх примірниках, без згоди автора,
виконавців і виробників фонограм (відеограм), але з виплатою їм винагороди, якщо нема дозволу на їх вільне розповсюдження.
Виплату винагороди виробникам фонограм і відеограм та
іншим особам, які мають авторське право або суміжні права, за відтворення творів, має бути здійснено у формі відрахувань
(відсотків) від вартості обладнання і (або) матеріальних носіїв виробниками та (або) імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких можна здійснити відтворення у домашніх умовах творів зафіксованих у фонограмах і відеограмах виключно в особистих цілях, крім:
а) професійного обладнання та (або) матеріальних носіїв, не призначених для використання в домашніх умовах;
б) обладнання і матеріальних носіїв, що експортуються за митну територію України;
в) обладнання і матеріальних носіїв, що ввозяться фізичною особою на митну територію України виключно в особистих цілях і
без комерційної мети.
Розміри відрахувань (відсотків), що мають сплачувати виробники та імпортери обладнання і матеріальних носіїв, визначає
Кабінет Міністрів України.
2.1.5.8 Використання фонограм і відеограм, опублікованих з комерційною метою (ст. 43)
З метою захистити права авторів та виконавців творів після оприлюднення та випуску фонограм та відеограм Закон урегульовує їх використання іншими особами з комерційною метою:
„1. Допускається без згоди виробників фонограм
(відеограм), фонограми (відеограми) яких опубліковані для використання з комерційною метою, і виконавців, виконання яких зафіксовані у цих фонограмах (відеограмах), але з виплатою винагороди, таке пряме чи опосередковане комерційне використання фонограм і відеограм та їх примірників:
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
а) публічне виконання фонограми або її примірника чи публічну демонстрацію відеограми або її примірника;
б) публічне сповіщення виконання, зафіксованого у фонограмі чи відеограмі та їх примірниках, в ефір;
в) публічне сповіщення виконання, зафіксованого у фонограмі чи відеограмі та їх примірниках, по проводах (через кабель).”
Розмір винагороди за використання фонограм (відеограм),
що зазначені у частині першій цієї статті, порядок та умови її
виплати визначає Кабінет Міністр України.
Майнові права виконавців охороняються протягом 50 років від дати першого запису виконання (ст.44). Особисті немайнові
права виконавців, передбачені охороняються безстроково.
2.1.5.9 Захист авторського права та суміжних прав
До порушень авторського права і (або) суміжних прав, що дає підстави для судового захисту, віднесено таке (ст. 44):
„а) вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб'єктів авторського права і (або)
суміжних прав, визначені статтями 14 і 38 цього Закону, та їх майнові права, визначені статтями 15, 39, 40 і 41 цього Закону, з урахуванням передбачених статтями 21-25, 42 і 43 цього Закону обмежень майнових прав;
б) піратство у сфері авторського права і (або) суміжних прав - опублікування, відтворення, ввезення на митну територію
України, вивезення з митної території України і розповсюдження контрафактних примірників творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм і програм організацій мовлення;
в) плагіат - оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору;
г) ввезення на митну територію України без дозволу осіб,
які мають авторське право і (або) суміжні права, примірників творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних), фонограм,
відеограм, програм мовлення;


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал