Лазебний В. С., Розорінов Г. М., Толюпа С. В. Основи інтелектуальної власності та її захисту Київ 2011 Click here to buyPdf просмотр
Сторінка11/15
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.58 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Тематичний
пошук.
Цей різновид пошуку характеризується тим, що інформацію про винаходи підбирають відповідно до тематики НДР або ДКР, а пошук здійснюють в межах відповідних класів винаходів. Під час курсового або дипломного
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
проектування країна або коло країн, стосовно яких має бути здійснено пошук, визначається керівником проекту.
Тематичному пошуку передують точне визначення предмета пошуку, ретельне ознайомлення з темою за науково–
технічними словниками, довідникам, ДСТУ тощо. З метою вивчення термінології, характерної для даної області техніки.
Тематичний пошук здійснюють під час проведення будь–яких патентно–технічних досліджень. Він починається із установлення
індексів МКВ й НКВ для тих країн, по фондах яких буде здійснено дослідження. Зокрема, під час перевірки новизни технічного рішення рекомендується проводити тематичний пошук з використанням фондів таких промислово розвинених країн:
України, Росії, Великобританії, США, ФРН, Франції, Японії,
Швейцарії.
Проведенню тематичного пошуку сприяє те, що всі
зазначені країни використовують МКВ або як основну, або як додаткову до НКВ систему класифікацій винаходів. Це дозволяє
встановити відповідність НКВ та МКВ під час проведення пошуку.
Визначати індекси класифікацій для предмету пошуку
(МКВ й НКВ) треба з використанням покажчиків класів винаходів для відповідних країн та допоміжних матеріалах до них:
алфавітно–предметним покажчикам, довідковим матеріалам тощо.
Після встановлення індексів класифікації винаходів стосовно кожної країни (як основних, так і суміжних класів) зручно робити відбір номерів акцентованих заявок або охоронних документів за бюлетенем "Винаходи за рубежем", використовуючи систематичні покажчики, які є наприкінці кожного випуску.
Паралельно встановлюють додаткову відповідність індексів МКВ й
НКВ, які наведено поруч із номерами заявок або охоронних документів у систематичному покажчику.
Відібравши всі номери заявок або охоронних документів за кожним випуском бюлетеня, варто ознайомитися з рефератами відповідних винаходів, наявними в даному випуску. Це дозволяє
оцінити точність проведеної класифікації предмета пошуку й відібрати реферати тих винаходів, які мають відношення до предмета пошуку.
Тематичний пошук може бути закінчено на цьому етапі,
якщо його здійснювали з метою встановлення новизни конкретного
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
технічного рішення й у результаті пошуку виявлено реферат, зміст якого повністю містить сутність прогнозованого винаходу. Однак,
як правило, зміст реферату не дозволяє зробити остаточний висновок відносно новизни технічного рішення. У цьому випадку необхідно звернутися до повного опису винаходу.
Якщо проведений пошук не забезпечує необхідної глибини досліджень, то варто робити повний пошук за офіційними бюлетенями зазначених вище країн. Такий пошук вимагає знання
іноземних мов.
Іменний (фірмовий) пошук характеризується тим, що відбір інформації про винаходи здійснюють не за індексами МКВ й
НКВ, а за прізвищами авторів винаходів або за найменуваннями відповідних фірм. Іменний (фірмовий) пошук зазвичай здійснюють на додаток до тематичного, особливо під час здійснення досліджень щодо встановлення рівня розвитку техніки, а також під час перевірки об’єктів на патентну чистоту. Однак його може бути здійснено й замість тематичного пошуку. В цьому разі витрати часу на проведення іменного пошуку можуть бути менші в порівнянні з тематичним.
Іменний пошук починається з установлення прізвищ винахідників, що працюють у даній області над подібними науково–технічними проблемами, й точного найменування фірм мовою оригіналу. Картотека фірм та винахідників може бути складена за допомогою фірмової літератури. Відбір інформації про винаходи під час іменного пошуку здійснюють за іменними покажчиками до офіційних бюлетенів, які видано патентними відомствами.
Нумераційний пошук здійснюють тоді, коли за номером охоронного документа або акцентованої заявки необхідно встановити індекс його класифікації. Пошук здійснюють за нумераційними покажчиками та офіційними бюлетенями, що видаються патентними відомствами. Нумераційні покажчики наведено й у бюлетенях "Винаходи за рубежем".
Пошук з використанням бібліографічних посилань
здійснюють зазвичай на додаток до тематичного. Його використовують для розширення сфери пошуку шляхом установлення суміжних класів винаходів, аналізу шляхів розвитку якої–небудь технічної ідеї, встановлення значимості винаходу під
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
час здійснення прогнозних досліджень тощо. Цей пошук базується на припущенні, що чим вище цінність якого–небудь винаходу, тим частіше можна зустріти посилання на нього у відповідних джерелах інформації.
В описах винаходів деяких країн містяться бібліографічні
посилання на джерела інформації про винаходи, на які посилається сам заявник при складанні заявки на даний винахід та експертами патентного відомства при оцінці новизни даного винаходу.
Джерела інформації, взяті до уваги самим заявником, наведено в тексті опису винаходу у вступній його частині, де характеризується попередній рівень розвитку техніки. Джерела інформації, взяті до уваги під час експертизи, наведено наприкінці опису (у США,
Австралії, Австрії) або на титульному аркуші опису (у ФРН).
4.3.7 Пошук патентів–аналогів
Цей пошук спрямовано на виявлення у патентних фондах різних країн охоронних документів, виданих на той самий винахід у кількох країнах. Дія охоронного документу (патент або авторське свідоцтво) поширюється тільки на територію тієї країни, де його видано. Найцінніші винаходи патентують одночасно в декількох країнах. Патенти, що їх видано в декількох країнах на один винахід, називаються патентами–аналогами. У середньому на один винахід видають три патенти – один первинний й два аналоги.
Виявлення патентів–аналогів дозволяє значно скоротити обсяг переглянутих у процесі пошуку описів винаходів. Виявлення патентів–аналогів у фондах країн дозволяє встановити відповідність класифікаційних
індексів цих країн, що використовують різні НКВ. Пошук патентів–аналогів є необхідним елементом перевірки об’єктів техніки на патентну чистоту.
Пошук патентів–аналогів можна здійснювати за номером першої заявки й за датою її подання в країні заявника, за назвою винаходу, прізвищем винахідника та найменуванням заявника
(власника патенту).
4.4 Оцінка результатів науково-технічної творчості
Одним із завершальних етапів розробки нових технічних засобів та процесів є оцінка цих засобів та процесів на можливу
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
наявність винаходів або корисних моделей, що може передувати етапу створення дослідного зразка або оприлюдненню результатів науково-технічної роботи.
4.4.1 Основні етапи процесу виявлення винаходів.
Формулювання мети винаходу
Мета винаходу визначається метою розробки нового технічного засобу. При здійсненні розробки нового технічного засобу, розробник завжди ставить перед собою конкретну мету, що відображає кінцевий корисний результат, який він хоче досягти з використанням проектованого засобу, наприклад: підвищення продуктивності, к.к.д., збільшення виходу продукту, підвищення надійності системи керування тощо.
Мета винаходу повинна бути виражена як можна конкретніше й містити вказівки на технічний ефект.
Формулювання мети винаходу може відрізнятися від мети розробки. Наприклад, метою розробки було створення літального апарата з підвищеною швидкістю польоту в порівнянні з відомими апаратами. Метою ж винаходу було зменшення опору повітряному потоку, що досягалося вибором певного профілю крила літака.
Прикладом конкретних формулювань мети винаходу можуть служити: "з метою зменшення напруженості в стінках апарата", "з метою одержання імпульсу прямокутної форми", "з метою видалення вологи з поверхні", "з метою безперервного контролю деформацій корпусу літака", тощо.
4.4.2 Встановлення різновиду об’єкта, що підлягає правовій охороні
На цьому етапі аналізу необхідно віднести розроблене технічне рішення до конкретного виду об’єктів, тобто вирішити, чи
є запропоноване технічне рішення пристроєм, способом,
речовиною, або варто оформити заявку на комплексний винахід
(спосіб та пристрій для його здійснення, виріб та спосіб виготовлення, речовину й спосіб її одержання й т.п.), або ж сутність технічного рішення полягає в застосуванні відомого засобу за новим призначенням.
Рішення цього питання не викликає утруднень, коли технічне рішення задачі пов’язане зі зміною таких ознак, які
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
специфічні тільки для певного виду винаходу. Наприклад, якщо новизна запропонованого рішення характеризується новою формою виконання елементів пристрою або новим співвідношенням розмірів, тоді немає сумніву, що пропозиція повинна бути віднесена до пристроїв.
Якщо ж новизна пропозиції характеризується вибором певних оптимальних технологічних параметрів (температури,
тиску, сили струму й т.п.), то ясно, що технічне рішення слід віднести до способів.
Труднощі в установленні виду винаходу виникають у тих випадках, коли новизна пропозиції характеризується новизною ознак, які можуть бути властиві різним видам об’єктів. Наприклад,
введення нової речовини й вибір її кількісного вмісту можуть характеризувати новизну способу одержання якої-небудь композиції й новизну самої композиції (речовини).
Деякі складнощі виникають також тоді, коли новизна запропонованого технологічного рішення поставленої задачі може бути охарактеризована як наявністю нових операцій та новою послідовністю цих операцій в способі, так і наявністю нових елементів, вузлів, систем та новим характером їхнього зв’язку.
Складнощі у виборі виду об’єкта виникають також у випадку альтернативи: виріб або спосіб його виготовлення.
Розробка нового виробу, як правило, супроводжується розробкою технологічного процесу його виготовлення. В основу цього технологічного процесу можуть бути покладені відомі або нові
технологічні прийоми та операції. Результатом запропонованої
нової розробки може бути створений принципово новий технологічний процес, що може бути предметом правової охорони.
З’ясування питання стосовно типу об’єкта не вирішує
остаточно проблеми про об’єкт, який слід захистити патентом.
Може виникнути питання про те, чи захищати об’єкт у цілому або тільки його окрему частину. При рішенні цього питання необхідно враховувати такі обставини:
1. В якій частині розроблений об’єкт (пристрій, спосіб,
речовина) піддався змінам у порівнянні з відомими об’єктами того ж призначення й чи характеризують ці зміни новизну об’єкта в цілому або новизну його окремої частини?
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m

2. Чи володіє окрема частина об’єкта, у яку внесені зміни,
функціональною самостійністю або внесені зміни мають сенс і
забезпечують досягнення позитивного ефекту тільки в сукупності
ознак об’єкта в цілому?
Якщо зміни внесені тільки в деяку частину об’єкта й ця частина має функціональну самостійність, тобто може бути використана як у даному об’єкті, так і в інших об’єктах для виконання тієї ж функції, то доцільним є оформлення заявки саме на цю частину об’єкта, як на передбачуваний винахід.
Вирішення питання про те, чи захищати об’єкт у цілому або його окрему частину, включає також випадок, коли в рамках одного об’єкта змінам піддавалися два або більше функціональних елементи, кожний з яких може бути використаний окремо від
інших. Тут необхідно брати до уваги ті ж міркування, що й у розглянутому вище випадку, коли зміни були внесені тільки в один функціональний елемент. При цьому варто звернути увагу на те,
щоб наявність кількох окремих технічних рішень не призвела до порушення єдності винаходу.
4.4.3 Аналіз об’єкта
Установивши вид об’єкта, що підлягає правовій охороні,
приступають до його аналізу. Аналіз - це логічна операція, у результаті якої об’єкт подумки розділяють на складові частини з виділенням окремих ознак. При цьому ознаки технічного рішення
(конструктивні, технологічні або рецептурні) варто виписати у вигляді таблиці і розташовувати ці ознаки у певній послідовності.
При аналізі технічних рішень, що відносяться до пристроїв,
спочатку в таблицю виписуються всі функціональні елементи
(вузли, деталі, блоки), складові даного пристрою, з вказівкою того,
яку функцію виконує кожен із цих елементів у пристрої.
Далі виписують ознаки, що характеризують конструктивні
особливості виконання окремих функціональних елементів.
Геометричну форму, наявність вирізів, виступів, матеріал, з якого виконаний цей елемент, співвідношення розмірів (якщо передбачається, що вони впливають на досягнення мети винаходу)
і т.д.
При аналізі технічного рішення, що відноситься до способів, насамперед виписують ознаки, що характеризують
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
наявність операцій та прийомів, що складають цей спосіб. Потім виписуються ознаки, що характеризують послідовність здійснення операцій та прийомів у часі. Характеристика послідовності
здійснення операцій повинна містити вказівку на те, якій операції
передує дана операція або за якою операцією вона виконується.
Для того щоб полегшити складання цього розділу таблиці, у попередньому її розділі операції, що становлять спосіб,
перераховуються в порядку їх виконання одна за одною.
Далі має іти розділ, у якому міститься вказівка на те, за яких умов повинні здійснюватися операції (температура, тиск,
швидкість подачі матеріалу й т.д.) і які засоби використаються при
їхньому здійсненні (речовини, інструменти, пристрої й т.д.).
4.4.4 Виділення сукупності істотних ознак об’єкта
Виписавши всі ознаки аналізованого об’єкта, варто далі
виділити серед них так звані істотні ознаки. Технічне рішення може бути визнано винаходом тільки в тому випадку, якщо воно має істотні відмінності. Істотні відмінності технічного рішення виражаються в новій сукупності його істотних ознак.
Істотними ознаками винаходу називаються такі ознаки,
кожна з яких, окремо взята, необхідна, а всі разом узяті достатні
для того, щоб відрізнити даний винахід від всіх інших і
характеризувати його в тій якості, що проявляється в позитивному ефекті.
Істотною ознакою можна визнати лише таку ознаку із загальної маси ознак винаходу, відсутність якого в сукупності
істотних ознак не дає можливості одержати вказаний позитивний ефект, що є метою винаходу, і лише його наявність у сукупності
ознак забезпечує одержання цього позитивного ефекту.
4.4.5 Визначення існуючого стану розвитку техніки
На цьому етапі виявлення винаходу здійснюється вибір аналогів, що визначають досягнутий на даний момент рівень розвитку техніки в заданій галузі з метою порівняння відомих та запропонованого технічного рішень.
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m

Об’єкти того ж призначення, що й заявлений об’єкт, які
подібні за своєю технічною сутністю та результатом, що досягається при їхньому використанні називають аналогами.
Аналогом передбачуваного винаходу може бути відомий об’єкт аналогічного призначення й однакового різновиду. Отже,
аналогом пристрою, на який подається заявка, може бути раніше відомий пристрій, призначений для виконання аналогічних функцій.
Аналогом способу може бути відомий спосіб аналогічного призначення тощо.
Установлення рівня розвитку досліджуваної області техніки полягає у визначенні граничних результатів, що були досягнуті
відносно параметра, поліпшення якого служило метою передбачуваного винаходу. Аналогами, з якими запропонований об’єкт порівнюється за технічною сутністю й досягнутому результату, повинні бути найбільш прогресивні рішення аналогічного спрямування із числа відомих у даній області.
4.4.6 Вибір прототипу
Прототип є еталоном для порівняння запропонованого об’єкта з раніше досягнутим рівнем розвитку даної області з метою встановлення творчого внеску винахідника.
Прототип винаходу - це найбільш близький аналог за технічною сутністю та за результатом, що досягається при його використанні.
При здійсненні державної науково-технічної експертизи винаходів передбачені два способи визначення прототипу з аналогів:
а) за максимальною кількістю подібних істотних ознак заявленого об’єкта винаходу й ознак аналога;
б) за одною (двома) істотною ознакою, що більшою мірою в порівнянні з іншими впливає на досягнення позитивного ефекту, і,
яку можна виділити із числа подібних ознак аналога.
На практиці найчастіше використається перша з названих методик вибору прототипу. Використання другої методики має
місце в тих випадках, коли новизна розробленого об’єкта вбачається лише в окремій його складовій частині, причому ця частина може бути використана тільки в даному об’єкті, а правовій охороні підлягає об’єкт у цілому.
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m

В всіх випадках як прототип необхідно вибирати технічне рішення того ж призначення, що і заявлений об’єкт. Це, однак, не означає, що прототип повинен вибиратися обов’язково із числа відомих технічних рішень у тій же області техніки. Те саме завдання може вирішуватися в різних областях техніки. Наприклад,
завдання виміру температури якого-небудь зразка виникає в ряді
областей техніки: в обчислювальній техніці, на транспорті, у хімічній промисловості, у медицині, у сільському господарстві
тощо. При вирішенні цього завдання в різних областях техніки використаються подібні, а часом, і тотожні засоби. Важливою вимогою до прототипу є те, щоб функціональне призначення прототипу збігалося з функціональним призначенням запропонованого технічного рішення.
4.4.7 Аналіз прототипу
Аналіз прототипу здійснюється аналогічно до того, як здійснювався раніше аналіз об’єкта винаходу. Ознаки прототипу також виписуються в таблицю в певній послідовності. При цьому ступінь розкриття ознак прототипу повинна бути аналогічного ступеня їхнього розкриття в об’єкті винаходу. Виписуючи в таблицю функціональні елементи прототипу, варто обов’язково розкрити їхнє функціональне призначення. Це полегшує надалі
порівняння об’єкта винаходу із прототипом. Для вираження подібних ознак прототипу й об’єкта винаходу необхідно використовувати ідентичну термінологію.
4.4.8 Порівняльний аналіз
На цьому етапі здійснюється порівняння сукупності
істотних ознак об’єкта винаходу із сукупністю ознак прототипу.
Хоча порівняння цих об’єктів подумки доводиться здійснювати й на більше ранніх стадіях процесу виявлення винаходу (наприклад,
на стадії вибору аналогів), на даному етапі це порівняння має більш детальний характер, з урахуванням повного розкриття ознак порівнюваних об’єктів. У процесі порівняння з’ясовують, які
ознаки запропонованого об’єкта є подібними до ознак прототипу, а які - відмінні від нього.
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m

Подібними ознаками називаються ознаки, ідентичні або еквівалентні одна одній. Ідентичними називаються ознаки, що збігаються за виконуваною функцією й за формою виконання,
тобто за конструкцією, за матеріалом, за технологією й т.п.
Еквівалентними ознаками називаються ознаки, що збігаються за виконуваною функцією й за досягнутим результатом.
При визначенні еквівалентності ознак до уваги беруть можливість їхньої взаємної заміни з досягненням тотожного результату.
4.4.9 Обґрунтування істотних відмінностей об’єкта винаходу
У результаті порівняльного аналізу встановлюється новизна сукупності істотних ознак об’єкта винаходу. І хоча відбір істотних ознак у процесі аналізу здійснюється з урахуванням мети винаходу,
необхідно пам’ятати, що основною причиною появи в об’єкта винаходу нових корисних властивостей є ті зміни, які були внесені
винахідником у даний об’єкт у порівнянні з об’єктами- попередниками. Із цієї причини необхідною умовою обґрунтування
істотних відмінностей об’єкта є встановлення причинно- наслідкового зв’язку між новими в порівнянні із прототипом
істотними ознаками об’єкта.
4.4.10 Обґрунтування техніко-економічних показників винаходу
Дані про техніко-економічну ефективність винаходу повинні бути отримані, оброблені й систематизовані на завершальному етапі виявлення винаходу, що передує етапу складання формули винаходу, опису й інших документів, що становлять матеріали заявки.
Мета винаходу, сформульована на попередньому етапі
виявлення винаходу й підтверджена в результаті порівняльного аналізу й обґрунтування істотних відмінностей об’єкта, містила лише вказівки на первинний технічний ефект (нова корисна властивість об’єкта). Кінцевим результатом використання винаходу повинна бути користь, що суспільство при цьому одержує.
Вказівки тільки на первинний технічний ефект ще недостатньо для характеристики цієї користі. Необхідне обґрунтування економічної


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал