Л. К. Грек Основи екології Курс лекційСторінка6/14
Дата конвертації27.01.2017
Розмір2.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Контрольні питання

1. Як класифікують природні ресурси?

2. Які джерела забруднення атмосфери?

3. Перелічити наслідки забруднення атмосфери.

4. Які розроблені заходи щодо захисту атмосфери від забруднень?

5. Значення ресурсів гідросфери.

6. Які причини дефіциту прісної води на планеті?

7. Які наслідки впливу діяльності людини на гідросферу?

8. Назвіть і охарактеризуйте найбільш типові джерела забруднення Світового океану.

9. Які водні проблеми України?

10. Які шляхи розв’язання проблем, пов’язаних з використанням ресурсів гідросфери?

Тема 7. Земельні, біологічні, рекреаційні ресурси,
шляхи їх раціонального використання

План

7.1. Роль ґрунтів у колообігу речовин та житті людини

7.2. Сучасний стан ґрунтового покриву Землі

7.3. Причини втрат і забруднення ґрунтів

7.4. Охорона і раціональне використання ґрунтів

7.5. Ресурси надр, шляхи їх раціонального використання

7.6. Лісові ресурси

7.7. Ресурси тваринного світу

7.8. Рекреаційні ресурси
Тільки коли буде зрубано Останнє Дерево,

Тільки коли буде отруєна Остання Річка,

Тільки коли буде спіймано Останню Рибу,

Тільки тоді ви зрозумієте,

Що неможливо Їсти Гроші

Індіанське пророцтво
7.1. Роль ґрунтів у колообігу речовин та житті людини
Ґрунт – пухкий поверхневий шар земної кори, який утворився в умовах тривалої тісної взаємодії атмосфери, літосфери і біосфери внаслідок фізичних, хімічних і біологічних процесів. Особливо велику роль в утворенні ґрунту відіграють різноманітні живі організми, які сприяють розвитку основної властивості ґрунту – родючості.

Ґрунт однаково споріднений як із світом мінеральних речовин, так і світом живих організмів. Для нього, як і для живих організмів, характерний процес обміну речовин.

Ґрунт – це стабільна і не інертна маса. Це складне середовище, яке поступово змінюється, де безперервно відбуваються синтез і руйнування органічних речовин, колообіг біофільних (необхідних для живих організмів) елементів, які добуваються рослинами з ґрунту і входять до складу органічних речовин (рослин і тварин). Після відмирання органічні речовини надходять у ґрунт, де під дією мікроорганізмів піддаються глибокому перетворенню. При цьому значна частина біофільних елементів переходить у форми, доступні для засвоєння рослинами, і частково знову входить до складу органічної речовини, що наростає, а частина затримується у ґрунті або вилучається разом з водами. Внаслідок цього відбувається закономірна міграція хімічних елементів у системі ґрунт – рослини – ґрунт, названа В. Р. Вільямсом біологічним або малим колообігом. Завдяки цьому процесу у ґрунті постійно підтримується родючість.

Поряд з біологічним колообігом речовин між ґрунтом і живими організмами у природі має місце і так званий геологічний, або великий, колообіг речовин, з яким пов’язаний процес розчинення і виносу поживних елементів з ґрунту в струмки, моря й океани, де вони відкладаються у вигляді різного роду осадових порід. Так протягом тисячоліть на дні океанів утворюються потужні пласти осадових порід. Потім внаслідок тектонічних процесів і морських регресій ці продукти можуть виходити на поверхню Землі, піддаватися новому континентальному вивітрюванню, і поживні елементи можуть бути використані рослинами. Цей колообіг відбувається протягом тривалого геологічного періоду.

Розчинення і винос стічними водами поживних елементів з ґрунту супроводяться збідненням і зниженням його родючості. Тому для підтримання ґрунтової родючості на високому рівні необхідно створювати такі умови, які б гальмували процес втрати ґрунтом поживних елементів.

Біологічний колообіг біогенних елементів лежить в основі сільськогосподарського виробництва. При цьому чим вища культура землеробства і чим раціональніше використовують землю, тим менше хімічних елементів виривається з біологічного колообігу і втягується в геологічний, тим вище буде продуктивність ґрунтів. При високій культурі землеробства в біологічний колообіг між ґрунтом і оброблюваними рослинами можна залучити нові поживні речовини.

Могутнім засобом для цього є органічні і мінеральні добрива. За допомогою їх у біологічний колообіг речовин не лише залучаються нові елементи живлення, а й прогресивно поліпшуються фізичні, хімічні й біологічні властивості ґрунтів, створюються реальні можливості для збільшення врожаю.

Грунт постійно взаємодіє з іншими елементами природи і має важливе значення у загальному колообігу речовин.

Передусім ґрунти разом з організмами (рослинами, тваринами, мікробами) утворюють складні екологічні системи (біогеоценози), які виконують у біосфері планети найважливіші функції, що забезпечують саме існування життя. Ці функції полягають:


  • у безперервному процесі біогенного нагромадження, трансформації і перерозподілу енергії, яка надходить від Сонця на Землю;

  • у підтриманні на Землі загальносвітового колообігу хімічних елементів, особливо таких як оксиген, гідроген, карбон, нітроген, фосфор і сульфур, кальцій, купрум, цинк і кобальт, йод та інші.

Всі ці функції здійснюються системою організм – грунт шляхом створення рослинної органічної речовини, яка використовується травоїдними тваринами, зообіомаса останніх споживається численними ланками паразитів, хижаків, мікрофагів, ґрунтових безхребетних і мікробів.

Через грунт відбувається взаємодія літосфери з атмосферою. Піднятий в атмосферу ґрунтовий пил сприяє, як зазначалося раніше, утворенню опадів, зменшує прозорість повітря і знижає кількість променевої енергії, яка досягає поверхні Землі. Хімічні речовини, які потрапляють з атмосфери у грунт, взаємодіють з ним й інколи утворюють нові сполуки з різною дією на грунт, рослинні й тваринні організми. Переміщуючись під впливом води і вітру, грунт змінює мікрорельєф і засипає різні западини.

Вкритий рослинністю, родючий грунт заважає розмиву і знесенню підстилаючих порід. У процесі стоку з ґрунту потрапляє у водойми маса органічних речовин, які сприяють розвитку водяних організмів.

Грунт є життєвим середовищем і субстратом для великої кількості видів тварин. Ті або інші зміни у ґрунті неминуче викликають зміни в інших складових частинах природи.

Велика роль ґрунту і в житті людини. Як у далекому минулому, так і тепер, людина отримує з ґрунту все (за винятком ресурсів моря) необхідне для підтримання свого існування. Грунт і його родючість – найважливіше й незамінне джерело харчових ресурсів для людства, головне багатство, від якого залежить наше життя. Тому необхідно завжди дбати про нього і робити все, щоб залишити його поліпшеним для наступних поколінь. Він є основним засобом сільськогосподарського виробництва і лісівництва. Крім цього, разом з материнськими породами грунт застосовується в різних земляних спорудах. Ділянки з певними типами ґрунтів використовуються під різні будівлі й споруди.

Грунт має також важливе санітарно-гігієнічне і медичне значення. Передусім грунт є життєвим середовищем чисельних нижчих тварин і мікроорганізмів, які чинять хвороботворний вплив на людину.

Грунт є своєрідним інкубатором для багатьох гельмінтів (глистів), дає притулок кровососним комахам, кліщам, гризунам, які є переносниками деяких хвороб. У ґрунті можуть бути збудники чуми, черевного тифу, туберкульозу, дизентерії, бруцельозу
(табл. 7.1).

Таблиця 7.1

Інфекційні захворювання, що можуть передаватися через грунт


Захворювання

Кишкові інфекції

Зоонози, що передаються гризунами

Геогельмінтози, що передаються мухами й кліщами

Пилові інфекції, що спричинюються спороносними мікробами

Вірусні

Сибірка

Чума

Волосоголовець

Туберкульоз

Поліомієліт

Бруцельоз

Туляремія

Аскариди

Хвороба Боткіна

Сап

Інфекційна жовтяниця

Анкілостоми

На стан здоров’я людини може мати вплив (через рослини і тварини) хімічний склад ґрунту. Нестача (або надмір) окремих хімічних елементів буває настільки великою, що це викликає порушення обміну речовин в організмі й ендемічні захворювання населення. Відомі численні випадки захворювання у зв’язку з нестачею кальцію, феруму, йоду, флуору, а також деяких хімічних елементів, які входять до складу вітамінів, ферментів, гормонів. Для прикладу можна зазначити, що одне з таких найбільш поширених захворювань людини, як ендемічний зоб, пов’язане з недостатнім вмістом рухливих форм йоду у ґрунтах. В 60-х роках  ст. цим захворюванням було уражено 200 млн. чоловік, або приблизно 7% населення Землі.

Отже при використанні й охороні ґрунтів слід враховувати різноманітну роль їх у природі і житті людини.
7.2. Сучасний стан ґрунтового покриву Землі
Ґрунти покривають переважну частину поверхні суші, за винятком територій зайнятих льодовиками і багаторічними снігами, барханами, скелями, каменистими розсипами та ін. Про поширеність ґрунтового покриву на Землі можуть дати уявлення такі показники (табл. 7.2).

Таблиця 7.2

Земельний фонд планети


Земельний фонд

Площа

млн. км²

% загальної площі

1

2

3

Ліси і лісопарки

40,3

27,0

Природні луки й пасовища

28,5

19,0

Сільськогосподарські угіддя

19,0

13,0

Сухі пустелі, скелі, прибережні піски

18,2

12,1

Льодовики

16,3

11,0

Тундри і лісотундри

7,0

4,7

Продовження таблиці 7.21

2

3

Полярні та високогірні пустелі

5,0

3,3

Антропогенний бедленд*

4,5

3,0

Болота (поза тундрами)

4,0

2,7

Озера, річки, водосховища

3,2

2,2

Землі промислового і міського призначення

3,0

2,0


Поділіться з Вашими друзьями:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал